High performance InGaAs/InGaAsP strained quantum well lasers with AlGaAs cladding layers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Zuntu; Yang Guowen; Ma Xiaoyu; Yin Tao; Lian Peng; Zhang Jingming; Xu Junying; Chen Lianghui; Shen Guangdi
Year: 1998
Study of the optical and electrical properties of InGaAs quantum well lasers with carbon doped cladding layer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yin Tao; Gao Guo; Chen Changhua; Xu Zuntu; Lian Peng; Tao Changbao; Zhao Hongdong; Du Jinyu; Zou Desu; Chen Jianxin; Shen Guangdi
Year: 1998
Highly efficient and ultra-fast visible-blind ultra-violet detectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sou, I.K.; Ma, Z.H.; Wong, K.S.; Yang, Z.; Wong, G.K.L.
Year: 1998
Normal incident quantum well infrared photodetectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chien-Ping Lee; Shiang-Yu Wang
Year: 1998
Spontaneous emission in planar quantum well micro-cavities
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhao Hong-Dong; Shen Guang-Di; Gao Guo; Zhang Cun-Shan; Yin Tao; Chen Chang-Hua; Lian PEng; Zhang Yi-Mo
Year: 1998
An atomic-scale view of semiconductor heterostructures using scanning tunneling microscopy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu, E.T.; Zuo, S.L.; Lew, A.Y.
Year: 1998
Effect of deep traps on the low-frequency capacitance-voltage characteristic of selectively doped Al/sub x/Ga/sub 1-x/As/GaAs heterostructures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gorev, N.B.; Kodzespirova, I.F.; Kostylev, S.A.; Kovalenko, Yu.A.; Prokhorov, E.F.
Year: 1998
The influence of interface states on the characteristics of HEMT DC output
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xinghong Zhang; Guanqun Xia; Yuansen Xu; Yufen Yang; Zhanguo Wang
Year: 1998
Technique and instrument for the characterization of deep traps in GaAs MESFET structures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gorev, N.B.; Kodzespirova, I.F.; Kostylev, S.A.; Kovalenko, Yu.A.; Prokhorov, E.F.
Year: 1998
Study of transient photoconductivity of GaN epilayer grown by metalorganic chemical vapor deposition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen, Z.Z.; Shen, B.; Zhang, X.Y.; Zhang, R.; Chen, P.; Zhou, Y.G.; Zang, L.; Jiang, R.L.; Zheng, Y.D.; Wu, Z.S.; Sun, X.T.; Chen, F.
Year: 1998
The influence of SI-GaAs crystal property on device characteristic
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiukun He; Qiongna Ru; Li Ding
Year: 1998
No-alloy ohmic contact to heavily carbon-doped GaAs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lian Peng; Lv Hui; Yin Yao; Chen changhua; Xu Zuntu; Zhang Hongqin; Liu Dejun; Ma Xiaoyu; Chen Lianghui; Shen Guangdi
Year: 1998
GaAs MOSFETs using Ga/sub 2/O/sub 3/(Gd/sub 2/O/sub 3/) as gate dielectric
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Minghwei Hong
Year: 1998
The investigation of d.c. magnetron reactively sputtered AlN films applied to GaAs devices passivation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xin Cao; Jinsheng Luo; Tangsheng Chen; Kejin Chen
Year: 1998
Room-temperature continuous-wave lasing from InAs/GaAs quantum dot laser grown by molecular beam epitaxy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gong, Q.; Liang, J.B.; Xu, B.; Wang, Z.G.
Year: 1998
GaAs/AlGaAs single quantum well laser with two pairs of linear GRIN-SCH
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Guoying; Ma Zuguang; Wang Xingqiao
Year: 1998
Strained InGaAs/AlGaAs double quantum well laser with GRIN-SCH
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Guoying; Ma Zuguang; Wang Xingqiao
Year: 1998
SOI material: ready to take over mainstream bulk Si
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Maszara, W.P.
Year: 1998
The investigation of recessed channel SOI devices
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xing Zhang; Ru Huang; Xuemei Xi; Mansun Chan; Ko, P.K.; Yangyuan Wang
Year: 1998
A novel analytical physical model for thin film SOI RESURF structure based on 2-D Poisson equation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenhong Li; Jinsheng Luo
Year: 1998
Design consideration for SOI gate controlled hybrid transistor operating at low voltage
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ru Huang; Bing Yang; Xing Zhang; YangYuan Wang
Year: 1998
Experimental studies of SOI DTMOSFET for low-voltage low-power applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wu Chuanliang; Cao Jianmin; Huang Chang; Hu Guicai; Li Yinbo; Xu Yangzhen
Year: 1998
Channel design of silicon-on-insulator (SOI) MOSFET for low-voltage low-power application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bing Yang; Ru Huang; Xing Zhang; Yang Yuan Wang
Year: 1998
Speed performance evaluation of SOI CMOS ring oscillators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wu Chuanliang; Cao Jianmin; Fan Hui; Huang Chang; Hu Guicai; Xu Yangzhen
Year: 1998
3-dimensional microelectronic integration
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bower, R.W.
Year: 1998
Wafer bonding and smartcut for formation of silicon-on-insulator materials
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bengtsson, S.
Year: 1998
Hydrogen in silicon: defect interactions and applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ashok, S.
Year: 1998
Nanovoid layer induced by He/sup +/ and H/sup +/ implantation and its gettering effect in SOI wafers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chenglu Lin; Miao Zhang; Xinzhong Duo; Scholz, R.; Gosele, U.
Year: 1998
SOI wafer achieved by smart-cut process
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Yingxue; Zhang Zhikuan; Ni Weihua; Zhang Xing; Wang Yangyuan
Year: 1998
Study on the interfacial SiO/sub 2/ layer of silicon wafer direct bonding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jin He; Xin Wang; Xing Bi-Chen
Year: 1998
A novel Si/sub 1-x/Ge/sub x//Si MOSFET
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Kaicheng; Sun Weifeng; Zhang Jing; Wen Yao; Huang Yan; d'Avitaya, F.A.; Xiangdong Wu; Yin Xianwen
Year: 1998
The reduction of base resistance of SiGe/Si HBT via ion implantation and side-wall oxide self-aligned technique
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Xu; Jingyan Zhang; Lixin Zhao; Jun Deng; Changbao Tao; Guo Gao; Jinyu Du; Ji Luo; Deshu Zou; Jianxin Chen; Guangdi Shen
Year: 1998
The influence of punch-through in lowly doped collector on base for npn SiGe base HBTs with high f/sub T/
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Deyi Kong; Yao Li; Tongli Wei; Weidong Nie; Wensheng Qian
Year: 1998
Reactive ion etching of Si/sub 1-x/Ge/sub x/ alloy with hydrogen bromide
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Kaicheng; Sun Weifeng; Wang Qingping; Zhang Jing; Wen Yao; Huang Yan; d'Avitaya, F.A.; Guo Lin; Xiangdong Wu
Year: 1998
Electron field emission from SiC/Si heterostructures synthesized by carbon implantation using a MEVVA ion source
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dihu Chen; Wang, S.P.; Cheung, W.Y.; Luo, E.Z.; Wu, W.; Xu, J.B.; Wilson, I.H.; Kwok, R.W.M.
Year: 1998
Synthesis of SiC using ion beam and PECVD
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lixin Yang; Changqing Chen; Congxin Ren; Jinlong Yan; Xueliang Chen
Year: 1998
A theoretical study of field emission from p-type diamond
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qing-An Huang; Ming Qin; Bin Zhang; Qi-Jing Zheng
Year: 1998
Thin film growth conditions for CVD diamond under low pressure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ji-Tao Wang; Zhi-Jie Liu; Zhang, D.W.; Jian-Yun Zhang; Yong-Zhong Wan
Year: 1998
Epitaxial growth of CeO/sub 2/[100] films on Si[100] substrates by dual ion beam reactive sputtering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kang, F.; Xiong, G.C.; Lian, G.J.; Wang, Y.Y.; Han, R.Q.
Year: 1998
The reliability of amorphous silicon thin film transistors for LCD under DC and AC stresses
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huang-Chung Cheng; Chun-Yao Huang; Jing-Wei Lin; Kung, J.J.-H.
Year: 1998
Silicon nano-crystals based MOS memory and effects of traps on charge storage characteristics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shi, Y.; Gu, S.L.; Yuan, X.L.; Zheng, Y.D.; Saito, K.; Ishikuro, H.; Hiramoto, T.
Year: 1998
The improved stability of deuterated amorphous silicon thin film transistor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jeng-Hua Wei; Si-Chen Lee
Year: 1998
Progress of flat panel displays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xianghuai Liu; Dongsheng Mao
Year: 1998
A study of electrical properties on nc-Si/c-Si heterojunction diodes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:He Yuliang; Peng Yingcai; Yu Minbin; Liu Ming; Li Yuexia; Xu Gangyi; Luo Jiajun; Wang Tianmin
Year: 1998
Parasitic bipolar transistor effect in poly-Si thin film transistor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoyan Liu; Xudong Guan; Ruqi Han
Year: 1998
Heat conduction in low-dimensional structures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen, G.
Year: 1998
Potential of Si-based superlattice thermoelectric materials for integration with Si microelectronics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Venkatasubramanian, R.; Siivola, E.; Colpitts, T.S.
Year: 1998
MEMS developments in Tsinghua University
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Litian; Li Zhijian
Year: 1998
Low power polysilicon sources for IR applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Das, N.C.; Jhabvala, M.; Robinson, D.; Shu, P.
Year: 1998
Contactless angle measurement by CMOS process with on chip interface circuit
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cai Yan; Yang Xianfeng; Zongsheng Lai
Year: 1998
The study of single-chip integrated microfluidic system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiangtao Pang; Quanbo Zou; Zhimin Tan; Xin Qian; Litian Liu; Zhijian Li
Year: 1998
A new release process in surface micromachining-double mask technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hao Yilong; Li Ting; Shimei Liu; Tian Dayu; Luo Kui; Deng Ke; Wang Tiesong
Year: 1998
Design and fabrication for inertial micro sensors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guoying Wu; Zhixiong Xiao; Zhihong Li; Yilong Hao
Year: 1998
Polysilicon piezoresistive pressure sensor and its temperature compensation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qu Hongwei; Yao Suying; Zhang Rong; Mao Ganru; Zhang Weixin; Ma Xiaoqiang; Ling Lei
Year: 1998
Technology of double side exposure and bonding for fabrication of accelerometer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Taiping Zhang; Ting Li; Ke Deng
Year: 1998
Micro electromechanical systems (MEMS): technology and future applications in circuits
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chang Liu
Year: 1998
Silicon solid-state small satellite design based on IC and MEMS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liang Xuwen; Li Li; Li Huawang; Chen Yinjian; Shen Dexin; Yang Genqing
Year: 1998
A novel single-chip fabrication technique for three-dimensional MEMS structures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiangtao Pang; Quanbo Zou; Zhimin Tan; Xin Qian; Litian Liu; Zhijian Li
Year: 1998
Discussion on the optical-coupling in silicon optical-type micromechanical sensors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ding Chun; Wang Yaqiang; Wang-Yuelin; Jin Zhonghe
Year: 1998
One-dimensional non-contact PSD with high performance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ge Huaping; Dong Wenfu; Wu Dexin
Year: 1998
Spin-on dielectric films-a general overview
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shi-Qing Wang
Year: 1998
Effect of crystallisation on fatigue in sol-gel PZT ferroelectric capacitors with reactively sputtered RuO/sub 2/ electrode layers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Norga, G.J.; Wouters, D.J.; Bartic, A.; Fe, L.; Maes, H.E.
Year: 1998
Fatigue characteristics of PZT capacitors with Ir/IrOx electrodes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hase, T.; Noguchi, T.; Takemura, K.; Miyasaka, Y.
Year: 1998
Feasibility demonstration of a multi-level thin film BST capacitor technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Watt, M.M.; Woo, P.; Rywak, T.; McNeil, L.; Kassam, A.; Joshi, V.; Cuchiaro, J.D.; Melnick, B.M.
Year: 1998
Polarization as a driving force in accelerated retention measurements on ferroelectric thin films
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Traynor, S.D.
Year: 1998
Process stability control of Pb(Zr,Ti)O/sub 3/ ferroelectric thin film sputtering for FRAM application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Suu, K.; Masuda, T.; Nishioka, Y.; Tani, N.
Year: 1998
Degradation of perovskite Pb(Zr,Ti)O/sub 3/ thin films fabricated by pulsed laser ablation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Masuda, Y.; Fujita, S.; Nishida, T.; Masumoto, H.; Hirai, T.
Year: 1998
Temperature dependence of the polarization reversal in lead-zirconate-titanate thin film capacitors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lohse, O.; Bolten, D.; Tiedke, S.; Schneller, T.; Waser, R.
Year: 1998
The influence of strain on the dielectric behavior of (Ba/sub x/Sr/sub 1-x/)Ti/sub 1+y/O/sub 3+z/ thin films grown by LS-MOCVD on Pt/SiO/sub 2//Si
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Streiffer, S.K.; Basceri, C.; Parker, C.B.; Lash, S.E.; Christman, J.; Maiwa, H.; Kingon, A.I.
Year: 1998
Enhancement of memory window in the metal/ferroelectric (YMnO/sub 3/)/insulator/semiconductor capacitor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ho Nyung Lee; Yong Tae Kim; Chang Woo Lee; Sung Ho Choh
Year: 1998
Dry-etching of barium-strontium-titanate thin films
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Schneider, S.; Mono, T.; Albrethsen-Keck, B.; Melaku, Y.; Waser, R.
Year: 1998
Properties of Sr/sub 2/Nb/sub 2/O/sub 7/ family ferroelectric thin films
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fujimori, Y.; Nakamura, T.; Kamisawa, A.
Year: 1998
Dependence of electrical properties of Pb(Zr,Ti)O/sub 3/ thin films on the grain size and film thickness
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fujisawa, H.; Nakashima, S.; Shimizu, M.; Niu, H.
Year: 1998
Sol-gel PTC BaTiO/sub 3/ thin films: application of PTC film to heater plate
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ogawa, T.; Sugiyama, O.; Saitoh, S.; Miyahara, S.; Akahori, A.; Yajima, M.; Masuda, H.; Satoh, K.; Satoh, H.; Kobayashi, M.; Nozaki, K.
Year: 1998
Influence of ion implantation on the ferroelectric properties of Pb(Zr,Ti)O/sub 3/ films
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Biegel, W.; Worz, B.; Hanika, M.; Klarmann, R.; Kuhn, M.; Schey, B.; Stritzker, B.
Year: 1998
Breakdown mechanism in insulating zinc oxide film
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gupta, V.; Mansingh, A.
Year: 1998
Gas sensing characteristics and transformation phenomena in Fe-O thin film
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kim, B.J.; Lee, E.T.; Jang, G.E.; Lee, D.D.
Year: 1998
Investigation of factors affecting electrical properties of PZT thin film capacitors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kanai, H.; Yamashita, Y.; Yamakawa, K.
Year: 1998
Refinement of Pb(Zr,Ti)O/sub 3/ thin films grown by MOCVD
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shimizu, M.; Yoshida, M.; Fujisawa, H.; Niu, H.
Year: 1998
Chemical solution deposition of Pb(Mg/sub 1/3/Nb/sub 2/3/)O/sub 3/ thin film with PbTiO/sub 3/ seeding layers through alkoxide route
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Suzuki, H.; Suzuki, K.; Kamei, H.; Ishikawa, K.; Ota, T.; Takahashi, M.
Year: 1998
An investigation of vacancy-related defects in (Pb,La)(Zr,Ti)O/sub 3/ thin films using positron annihilation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Friessnegg, T.; Aggarwal, S.; Nielsen, B.; Ramesh, R.; Keeble, D.J.; Poindexter, E.H.
Year: 1998
The role of an intermetallic phase on the crystallisation of sol-gel prepared lead zirconate titanate thin films
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huang, Z.; Zhang, Q.; Whatmore, R.W.
Year: 1998
Preferred orientation of solution derived (Pb,Ca)TiO/sub 3/ thin films on SrTiO/sub 3/ and MgO
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jimenez, R.; Calzada, M.L.; Mendiola, J.
Year: 1998
Development of stable PZT sputtering process using ex-situ crystallization and PZT/Pt interface control technique
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yamakawa, K.; Arisumi, O.; Okuwada, K.; Tsutsumi, K.; Katata, T.
Year: 1998
Effects of a Bi/sub 4/Ti/sub 3/O/sub 12/ buffer layer on SrBi/sub 2/Ta/sub 2/O/sub 9/ thin films prepared by the metal organic solution deposition technique
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hu, G.D.; Xu, J.B.; Wilson, I.H.; Cheung, W.Y.; Ke, N.; Chan, W.K.; Wong, S.P.
Year: 1998
Analysis of the electron-beam-induced reaction in the precursor thin films of ferroelectric SrBi/sub 2/Ta/sub 2/O/sub 9/
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Okamura, S.; Shiosaki, T.
Year: 1998
Sputtering of self-polarized PZT films for IR-detector arrays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Schreiter, M.; Bruchhaus, R.; Pitzer, D.; Wersing, W.
Year: 1998
The spatial distribution of polarization and space charge in sputtered PZT thin films
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Suchaneck, G.; Sandner, T.; Kohler, R.; Padmini, P.; Gerlach, G.; Afanasjev, V.P.; Tarakanov, E.A.
Year: 1998
Oxide thin film heterostructure IR detector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu, Y.Q.; Ignatiev, A.; Wu, N.J.
Year: 1998
New environmental infrared sensors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:de Frutos, J.; Gonzalez, A.M.; Duro, M.C.; Lopez, F.; Meneses, J.; de Castro, A.J.; Melendez, J.
Year: 1998
Response of thin film pyroelectric sensors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dong Hoon Chang; Seong Jun Kang; Yung Sup Yoon
Year: 1998
Current status and future trends in ultrasonic transducers for medical imaging applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gururaja, T.R.; Panda, R.K.
Year: 1998
Fabrication of curved ceramic/polymer composite transducer for ultrasonic imaging applications by fused deposition of ceramics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lous, G.M.; Cornejo, I.A.; McNulty, T.F.; Safari, A.; Danforth, S.C.
Year: 1998
Different tuning contributions in piezoelectric transceivers improving transient signals for ultrasonic imaging
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ramos, A.; San Emeterio, J.L.; Sanz, P.T.
Year: 1998
Design and fabrication of volume fraction gradient piezoelectric composites for medical imaging applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Panda, R.K.; Kholkin, A.L.; Safari, A.
Year: 1998
High authority piezoelectric torsional actuators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chulho Kim; Lewis, D., III; Wu, C.C.; Glazounov, A.; Qiming Zhang
Year: 1998
Extension of an LVDT sensor system for thermal analysis for field-induced strain measurements of nonlinear ferroelectrics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ping Wang; Raithel, H.; Tomaschko, S.; Hartweg, M.; Haarer, D.; Stenzel, F.
Year: 1998
Surface acoustic wave liquid sensor using dual mode delay line
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nomura, T.; Uchiyama, M.; Saitoh, A.; Furukawa, S.
Year: 1998
Growth of new langasite single crystals for piezoelectric applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fukuda, T.; Takeda, P.; Shimamura, K.; Kawanaka, H.; Kumatoriya, M.; Murakami, S.; Sato, J.; Sato, M.
Year: 1998
Growth of LiNbO/sub 3/ thin films by bias sputtering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nishida, T.; Masuda, Y.; Shiosaki, T.
Year: 1998
Influence of interstitial oxygen on the c-axis orientation of sputtered and e-beam evaporated ZnO thin films
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gupta, V.; Sreenivas, K.; Fahim, M.
Year: 1998
Surface acoustic wave properties on rotated Y-cut langasite single crystal substrates
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kadota, M.; Nakanishi, J.; Kitamura, T.; Kumatoriya, M.
Year: 1998
New piezoelectric KNbO/sub 3/ films for SAW device applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yamanouchi, K.; Odagawa, H.; Kojima, T.; Cho, Y.
Year: 1998
An application of polarized domains in ferroelectric thin films using scanning probe microscope
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hyunjung Shin; Kyongmi Lee; Won-Kyu Moon; Jong Up Jeon; Geunbae Lim; Pak, Y.E.; Jeong Hwan Park; Ki Hyun Yoon
Year: 1998
Polarization phenomena in SrBi/sub 2/Ta/sub 2/O/sub 9/ ferroelectric thin films at the nanometer scale
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gruverman, A.; Tokumoto, H.
Year: 1998
Nanometer control of the ferroelectric polarization in Pb(Zr/sub 0.2/Ti/sub 0.8/)O/sub 3/ thin films
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tybell, T.; Ahn, C.H.; Foeth, M.; Triscone, J.-M.
Year: 1998
Crystal structure of the partially ordered relaxor ferroelectric Pb/sub 2/ScTaO/sub 6/ in the paraelectric and ferroelectric states
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Woodward, P.M.; Baba-Kishi, K.Z.
Year: 1998
Direct observation of potential distribution across ferroelectric capacitor using off-axis electron holography
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Honda, K.
Year: 1998
Switching kinetics of and electron emission from ferroelectric thin films
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Averty, D.; Gundel, H.; Seveno, R.; Le Bihan, R.
Year: 1998
TEM investigation of rhombohedral PZT thin films
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ricote, J.; Zhang, Q.; Whatmore, R.W.
Year: 1998
Formation and microstructure of ferroelectric lead lanthanum zirconate titanate thick film
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ichiki, M.; Akedo, J.; Schroth, A.; Morikawa, Y.; Maeda, R.; Ishikawa, Y.
Year: 1998
Alternative processing routes for RAINBOW-type piezoelectric devices
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pearce, D.H.; Button, T.W.
Year: 1998
Characteristics of electromechanical solid state multilayer actuators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pertsch, P.; Pan, M.-J.; Vedula, V.R.; Yoshikawa, S.; Park, S.-E.; Shrout, T.R.
Year: 1998
Growth and properties of tungsten-bronze ferroelectric potassium lithium niobate single crystals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Karaki, T.; Miyashita, K.; Nakatsuji, M.; Adachi, M.; Kawabata, A.
Year: 1998
Electrooptic characterization of PLT/sub 28/ thin films by a guided-wave optical technique
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dogheche, E.; Boudrioua, A.; Remiens, D.; Loulergue, J.C.
Year: 1998
Optoelectronic detectors and receivers: speed and sensitivity limits
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Das, M.B.
Year: 1998
HgCdTe infrared detectors and focal plane arrays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bajaj, J.
Year: 1998
Multistage infrared emitters based on InAsSb strained layers grown by metal-organic chemical vapor deposition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Biefeld, R.M.; Allerman, A.A.; Kurtz, S.R.; Baucom, K.C.
Year: 1998
Silicon on insulator technology, devices, and challenges
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cristoloveanu, S.
Year: 1998
Recent progress on gas sensors based on semiconducting thin films
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sberveglieri, G.; Baratto, C.; Comini, E.; Faglia, G.; Nelli, P.; Dori, L.
Year: 1998
Gallium nitride based electronics and opto-electronics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mishra, U.K.; DenBaars, S.P.
Year: 1998
With SiGe, who needs GaAs?
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ning, T.H.
Year: 1998
Compact modeling of high-frequency, small-dimension bipolar transistors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pulfrey, D.L.; St. Denis, A.R.; Vaidyanathan, M.
Year: 1998
Heterostructure II-VI materials and devices for infrared imaging
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ashokan, R.; Sivananthan, S.
Year: 1998
Arsenic incorporation in InGaAs grown by MBE at low temperatures under atomic hydrogen irradiation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Goh, S.C.; Usher, B.F.; Warminski, T.
Year: 1998
Transmission electron microscopy determination of quantum dot profile
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liao, X.Z.; Zou, J.; Duan, X.F.; Cockayne, D.J.H.; Leon, R.; Lobo, C.
Year: 1998
Reduction of threshold current density in InGaN-AlGaN quantum wire and quantum dot lasers due to excitonic transitions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huang, W.; Jain, F.
Year: 1998
Properties of group III nitrides grown in production type MOVPE systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Protzmann, H.; Schoen, O.; Schwambern, M.; Schulte, B.; Henken, M.; Bremser, M.; Holst, J.; Hoffmann, A.; Yablonskii, G.P.
Year: 1998
Infrared photodetectors operating at near room temperature
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Piotrowski, J.; Musca, C.A.; Dell, J.M.; Faraone, L.
Year: 1998
Far-infrared laser generation from an optically pumped single quantum well structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Green, T.J.; Xu, W.
Year: 1998
Quantum well infrared photodetectors for long wavelength infrared imaging applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bandara, S.V.; Gunapala, S.D.; Liu, J.K.; Luong, E.M.; Mumolo, J.M.; Hong, W.; McKelvey, M.J.
Year: 1998
Switching time measurements of GaAs/AlAs and InGaAs/AlAs resonant tunnelling diodes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Leung, C.S.Y.; Wintreert-Fouquet, M.; Skellern, D.J.
Year: 1998
Non-destructive extraction of structural parameters of fully-depleted SOI MOSFETs using subthreshold slope characteristics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ito, H.; Asada, K.
Year: 1998
Design of dual mode optical modulators with multi-pass bands
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu, M.G.; Spaargaren, S.M.R.; Dell, J.M.; Siliquini, J.F.
Year: 1998
Microsystem for electrochemiluminescence-based analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Michel, Ph.E.; Fiaccabrino, G.C.; De Rooij, N.F.; Koudelka-Hep, M.
Year: 1998
Distribution and chemical bonding of N at NO nitrided SiC/SiO/sub 2/ interface
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hui-Feng Li; Dimitrijev, S.; Sweatman, D.; Harrison, H.B.; Tanner, P.
Year: 1998
Wavelength selective wide bandgap II-VI detectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ehinger, M.; Korn, M.; Schallenberg, T.; Faschinger, W.; Landwehr, G.I.
Year: 1998
Progress in reactive ion etching of epitaxial GaN
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Karouta, F.; Vreugdewater, P.; Jacobs, B.; van Roy, B.H.; Schoen, O.; Protzmann, H.; Heuken, M.
Year: 1998
Low noise amplifier design and low noise amplifiers for characterizing the low frequency noise of infrared detectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Howard, R.M.
Year: 1998
Characterization of low frequency noise in InGaAs-channel heterojunction-FET's and GaAs-JFET's at liquid helium temperature
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hosako, I.; Okumura, K.; Akiba, M.; Hiromoto, N.
Year: 1998
Improved intermixing in GaAs/AlGaAs quantum well structures through repeated implant-anneal sequence
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tan, H.H.; Fu, L.; Johnston, M.B.; Dao, L.V.; Gal, M.; Jagadish, C.
Year: 1998
Dielectric induced interdiffusion of In/sub 0.53/Ga/sub 0.47/As/In/sub 0.52/Al/sub 0.48/As multiple quantum wells by two step rapid thermal annealing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kyeongran Yoo; Youngboo Moon; Tae-Wan Lee; Euijoon Yoon
Year: 1998
A comparative study of photoenhanced wet chemical etching and reactive ion etching of GaN epilayers grown on various substrates
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kinder, B.M.; Tansley, T.L.
Year: 1998
Laser assisted metalorganic chemical vapour deposition of Mg doped GaN on silicon, sapphire and GaAs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zuo, H.Y.; Paterson, M.J.; Goldys, E.; Tansley, T.L.; Afifuddin
Year: 1998
Growth of GaN by microwave plasma enhanced MOCVD
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sani, R.A.; Barmawi, M.; Arifin, P.; Sugianto
Year: 1998
Experimental evidence of side-wall effects on microwave-FET DC and AC performances
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen, H.R.; Huang, G.L.
Year: 1998
Fabrication of depletion- and enhancement-mode GaInP/GaAs /spl delta/-HEMT's
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Min-Yuan Wu; Wen-Shiung Lour; Ge-Li Huang; Yu-Min Shih
Year: 1998
New process for self-aligned T-gate heterostructure field-effect transistors with reduced gate length
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen, H.R.; Shih, Y.M.; Lour, W.S.; Wu, M.Y.
Year: 1998
Analysis of MOS resistive gate transistors for application in analog multipliers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:du Plessis, M.; Schieke, P.
Year: 1998
Spectral characteristics of Si light emitting diodes in a 0.8 /spl mu/m BiCMOS technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:du Plessis, M.; Aharoni, H.; Snyman, L.W.
Year: 1998
Determination of LED equivalent circuits using network analyser measurements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cheung, W.N.; Edwards, P.J.; French, G.N.
Year: 1998
Inter-facet noise correlation measurement as a diagnostic tool for semiconductor laser studies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Edwards, P.J.; Ganeshkumar, G.; Cheung, W.N.; Jagadish, C.; Tan, H.; Fu, L.
Year: 1998
InGaP/GaAs resonant-tunneling transistor (RTT)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu, W.C.; Shie, Y.S.; Chang, W.L.; Feng, S.C.; Yu, K.H.; Yan, J.H.
Year: 1998
A new InGaP/GaAs double heterojunction bipolar transistor (DHBT) with a /spl delta/-doped wide-gap collector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu, W.C.; Wang, W.C.; Chang, W.L.; Yu, K.H.; Feng, S.C.; Yan, J.H.
Year: 1998
Design consideration of emitter-base junction structure for InGaP/GaAs heterojunction bipolar transistor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu, W.C.; Chen, J.Y.; Wang, W.C.; Feng, S.C.; Yu, K.H.; Yan, J.H.
Year: 1998
On the AlInAs/GaInAs superlatticed negative-differential-resistance transistor (SNDRT)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu, W.C.; Cheng, S.Y.; Pan, H.J.; Feng, S.C.; Yu, K.H.; Yan, J.H.
Year: 1998
Low-temperature shallow-trap related output-admittance frequency dispersion in AlGaN/GaN MODFETs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Umana-Membreno, G.A.; Dell, J.M.; Nener, B.D.; Faraone, L.; Parish, G.; Wu, Y.-F.; Mishra, U.K.
Year: 1998
Magneto-transport studies in AlGaN/GaN MODFETs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Antoszewski, J.; Gracey, M.; Dell, J.M.; Faraone, L.; Parish, G.; Wu, Y.-F.; Mishra, U.K.
Year: 1998
Effects of plasma surface pre-treatments on the electrical properties of silicon nitride passivated GaAs MESFETs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Prasad, K.
Year: 1998
On the transient photoconductive decay technique for lifetime extraction in HgCdTe
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Redfern, D.A.; Musca, C.A.; Smith, E.P.G.; Dell, J.M.; Faraone, L.
Year: 1998
Analysis of hydrogenation effects on LWIR HgCdTe diode characteristics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Young-Ho Kim; Soo-Ho Bae; Hee Chul-Lee; Redfern, D.; Musca, C.A.; Dell, J.M.; Faraone, L.
Year: 1998
Alcohol and organic vapours sensor based on nano-sized TiO/sub 2/ thin film
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Comini, E.; Faglia, G.; Sberveglieri, G.; Atashbar, M.Z.; Wlodarski, W.
Year: 1998
WO/sub 3/ thin films prepared by the sol-gel process for ozone sensing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li, Y.; Atashbar, M.Z.; Ghantasala, M.K.; Wlodarski, W.; Cantalini, C.; Santucci, S.; Sberveglieri, G.
Year: 1998
Nanocrystalline TiO/sub 2/ thin films for O/sub 2/ gas sensing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li, Y.; Atashbar, M.Z.; Ghantasala, M.K.; Wlodarski, W.; Austin, M.W.
Year: 1998
Determination of minority carrier diffusion lengths in semiconductor wafers with non-uniform carrier lifetimes by the surface photovoltage technique
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tan, L.S.; Huynh, F.N.L.
Year: 1998
High growth rate transparent conducting zinc-oxide thin film prepared by metalorganic chemical vapor deposition technique for device applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenas, W.W.; Setiawan, A.; Adriyanto, F.; Sangian, H.
Year: 1998
Large-signal model for a resonant heterojunction tunnelling transistor RTD(n)-p-n
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wintrebert-Fouquet, M.; Skellern, D.J.
Year: 1998
Nonlinear transport and optical properties is a GaAs/AlGaAs heterostructure under linearly polarised intense terahertz laser radiation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu, W.
Year: 1998
Be-doped InGaAs/AlGaAs strained quantum well structures grown by molecular beam epitaxy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang, D.H.; Shi, W.; Zhang, P.H.; Yoon, S.F.
Year: 1998
TEM measurement of Al profiles in interdiffused GaAs/AlGaAs quantum-wells
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zou, J.; Cai, D.Q.; Cockayne, D.J.H.; Yuan, S.; Jagadish, C.
Year: 1998
Impurity-free interdiffusion in GaAs/Al/sub 0.54/Ga/sub 0.46/As multiple quantum wells capped with PECVD SiO/sub x/: effect of nitrous oxide flow
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Deenapanray, P.N.K.; Tan, H.H.; Lengyel, J.; Durandet, A.; Gal, M.; Jagadish, C.
Year: 1998
Low frequency noise in HgCdTe 3-5 micron IR photovoltaic detectors at elevated temperatures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rais, M.H.; Musca, C.A.; Dell, J.M.; Antoszewski, J.; Nener, B.D.
Year: 1998
UV-LIGA: a promising and low-cost variant for microsystem technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenmin Qu; Wenzel, C.; Jahn, A.; Zeidler, D.
Year: 1998
Thick-film gas and humidity sensing array based on semiconducting metal oxides
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenmin Qu; Haeusler, A.; Meyer, J.-U.; Wlodarski, W.
Year: 1998
A 100 MHz synchronized OEIC photoreceiver in n-well, CMOS technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ayadi, K.; Danielsen, P.
Year: 1998
Synthesis of nanocrystal GaN powders by mechanochemical reaction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cai, S.; Tsuzuki, T.; Fisher, T.A.; McCormick, P.G.
Year: 1998
Synthesis of II-VI semiconductor nanoparticles by mechanochemical processing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tsuzuki, T.; Nakashima, P.N.H.; McCormick, P.G.
Year: 1998
Unstressed nickel chromium thin films for thermo-optic application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Di Mola, D.; Brioschi, L.; Carrera, A.; Fusari, F.; Lenzi, M.; Ongaro, G.
Year: 1998
Selective oxidation of vanadium thin film surfaces using an atomic force microscope
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sakata, S.; Vaccaro, P.O.; Yamaoka, S.; Umezu, I.; Sugimura, A.
Year: 1998
Optical and electrical properties of chemically deposited CdS thin films modified by air annealing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gluszak, E.A.; Hinckley, S.
Year: 1998
The effects of depletion layer recombination in polycrystalline photovoltaic devices under illumination
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hinckley, S.; Gluszak, E.A.
Year: 1998
Gallium arsenide technology for low-power, high performance processor cores
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lachowicz, S.W.; Eshraghian, K.; Lopez, J.F.
Year: 1998
W/sup +6//W/sup +5/ redox reactions at the interface of the nanocrystalline TiO/sub 2/ photoactive electrode
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yongxiang Li; Hagen, J.; Haarer, D.
Year: 1998
A high-barrier gate and tri-step doped channel transistor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu, W.C.; Pan, H.J.; Chang, W.L.; Yu, K.H.; Feng, S.C.; Yan, J.H.
Year: 1998
High-breakdown and high-linearity Ga/sub 0.51/In/sub 0.49/P/In/sub 0.15/Ga/sub 0.85/As pseudomorphic HEMT
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu, W.C.; Chang, W.L.; Chen, J.Y.; Yu, K.H.; Feng, S.C.; Yan, J.H.
Year: 1998
Physical realisation of Weierstrass scaling using a quantum interferometer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Micolich, A.P.; Taylor, R.P.; Newbury, R.; Fromhold, T.M.; Tench, C.R.
Year: 1998
Scale factor mapping of self-similarity in semiconductor billiards
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Taylor, R.P.; Micolich, A.P.; Newbury, R.; Fromhold, T.M.; Tench, C.R.; Bird, J.P.; Cooper, J.
Year: 1998
Correlated electron phenomena in ultra-low-disorder quantum point contacts and quantum wires
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Reilly, D.J.; Facer, G.R.; Dzurak, A.S.; Kane, B.E.; Clark, R.G.; Lumpkin, N.E.; Pfeiffer, L.N.; West, K.W.
Year: 1998
Performance of externally tuned fibre Fabry-Perot transmission modulators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu, M.G.; Nener, B.D.; Dell, J.M.
Year: 1998
Comparative study of the electrical and structural characterization of the sub-threshold damage in n- and p-type Si implanted with MeV ions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fatima, S.; Wong-Leung, J.; Fitzgerald, J.; Jagadish, C.
Year: 1998
Interband transition in surface delta-doped GaAs studied by photo-reflectance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lu, W.; Liu, X.Q.; Chen, X.S.; Shi, G.L.; Qiao, Y.M.; Shen, S.C.; Fu, Y.; Willander, M.
Year: 1998
Photoluminescence of Si /spl delta/-doped InGaAs/GaAs heterostructures with double beam excitation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongfei Dou; Wei Lu; Xiaoshuang Chen; Shen, S.C.; Li, G.; Jagadish, C.
Year: 1998
Metastable states and their resonant electron-phonon interaction of hydrogen-like donors in GaAs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shen, S.C.; Zhanghai Chen; Zhonghui Chen
Year: 1998
Load and line independent zero voltage switching full bridge DC/DC converter topology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jain, P.; Wen Kang; Soin, H.; Youhao Xi
Year: 1998
High-voltage MOSFET behavior in soft-switching converters: analysis and reliability improvements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Saro, L.; Dierberger, K.; Redl, R.
Year: 1998
Active snubbers to eliminate diode reverse recovery and achieve zero-current turn-off in DC-DC converters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hengchun Mao; Jacobs, M.E.
Year: 1998
New designs of valve-regulated lead-acid batteries for rack mounted telecommunications applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bullough, R.P.; Culpin, B.; Partington, K.M.
Year: 1998
Current mode control of frequency controlled resonant converters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Petkov, R.; Anguelov, G.
Year: 1998
Resonant DC/DC converter with Class DE inverter and Class E rectifier using thinned-out method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Koizumi, H.; Sekiya, H.; Matsuo, M.; Suetsugu, T.; Mori, S.; Sasase, I.
Year: 1998
Novel ultra low-noise soft switch-mode power supply
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Morita, K.
Year: 1998
A simple method for parallel operation of inverters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Van Der Broeck, H.; Boeke, U.
Year: 1998
Conducted EMI issues in a boost PFC design
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rossetto, L.; Buso, S.; Spiazzi, G.
Year: 1998
DSP based implementation of a digitally-controlled single phase PWM inverter for UPS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiang, H.J.; Qin, Y.; Du, S.S.; Yu, Z.Y.; Choudhury, S.
Year: 1998
A pulse frequency modulation control method for single-switch three-phase buck rectifiers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Joong-Ho Song; Yong-Duck Kim; Ick Choy; Joo-Yeop Choi
Year: 1998
New control method of Class DE inverter-Class DE thinning-out inverter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sekiya, H.; Matsuo, M.; Koizumi, H.; Suetsugu, T.; Mori, S.; Sasase, I.
Year: 1998
Stabilizing a telecom power supply feeding a constant power load
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gadoura, I.; Grigore, V.; Hatonen, J.; Kyyra, J.; Vallittu, P.; Suntio, T.
Year: 1998
Design considerations for low voltage high current parallel power module systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yigang Guo
Year: 1998
Powering FITL for Deutsche Telekom
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Schulz, W.
Year: 1998
Reliability evaluation of power supply system for power utilities' communication system in Japan
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ohba, E.; Yoshioka, K.
Year: 1998
VRLA battery capacity measurement and discharge reserve time prediction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Anbuky, A.H.; Pascoe, P.E.; Lane, R.G.
Year: 1998
Balanced charging of series connected battery cells
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sakamoto, H.; Murata, K.; Nishijima, K.; Harada, K.; Taniguchi, S.; Yamasaki, K.; Ariyoshi, G.
Year: 1998
A novel switching converter simulation algorithm by averaged state transition matrices
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sato, T.; Kanemaru, S.; Nabeshima, T.; Nakano, T.
Year: 1998
Advanced 25 amp access node power system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nicklaus, J.; Boost, M.
Year: 1998
Lossless active clamp for secondary circuits
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dekter, J.; Machin, N.; Sheehy, R.
Year: 1998
High-efficiency switching power supply unit with synchronous rectifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nakayashiki, Y.; Shimamori, H.; Satoh, T.; Ohno, T.; Yamashita, S.; Fuchigami, K.; Yamamoto, T.
Year: 1998
Analysis of abnormal phenomena caused by synchronous rectifiers in a paralleled converter system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kohama, T.; Ninomiya, T.; Shoyama, M.; Tymerski, R.
Year: 1998
Load versus battery disconnect upon discharge
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sinclair, D.C.
Year: 1998
Soft-switching type 3-phase AC input rectifier with high power-factor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Suzuki, Y.; Iino, Y.; Kogure, K.; Kii, Y.
Year: 1998
A new modular 3-phase AC-DC flyback converter for telecommunication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Choi, J.Y.; Lee, J.P.; Choy, I.; Song, J.H.; Kim, T.Y.
Year: 1998
Harmonic reduction in the 3-phase 3-switches boost-delta power factor correction circuit operating in discontinuous conduction mode
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Carlton, D.; Dunford, W.G.; Edmunds, M.
Year: 1998
Power systems with cold stand-by using ultra capacitors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Harada, K.; Sakai, E.; Hyakutake, H.; Ariyoshi, G.; Yamasaki, K.
Year: 1998
Analysis of the degree of reliability of a redundant modular inverter structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:De Pra, U.; Baert, D.; Kuyken, H.
Year: 1998
Class E phase controlled inverter with single RF choke core
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Boonyaroonate, I.; Mori, S.
Year: 1998
A novel active power filtering converter with DC ripple compensation and its specific control implementations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hirachi, K.; Komiyama, S.; Tomokuni, Y.; Morimoto, I.
Year: 1998
High efficiency boost converters for wide range single-phase AC input power factor correction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yimin Jiang
Year: 1998
A soft-switched SEPIC based AC-DC converter with unity power factor and sinusoidal input current
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Macbahi, H.; Xu, J.; Cheriti, A.; Rajagopalan, V.
Year: 1998
Engineering design of lossless passive soft switching methods for PWM converters. II. Nonminimum voltage stress circuit cells
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Smith, K.M., Jr.; Smedley, K.M.
Year: 1998
AC/AC converter with Class DE tuned power oscillator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Matsuo, M.; Sekiya, H.; Koizumi, H.; Suetsugu, T.; Mori, S.; Sasase, I.
Year: 1998
High-performance UPS based on AC-to-AC converter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Suzuki, Y.; Sugawara, I.; Takeuchi, A.
Year: 1998
A novel single-stage unity power factor rectifier/inverter for UPS applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:D. Shmilovitz; D. Czarkowski; Z. Zabar; Soo-Yeub Yoo
Year: 1998
A hybrid system composed of a wind power and a photovoltaic system at NTT Kume-jima radio relay station
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kurozumi, K.; Tawara, T.; Tanaka, T.; Kawagoe, Y.; Yamanaka, T.; Ikebe, H.; Shindou, K.; Miyazato, T.
Year: 1998
Technical and economical comparison of photovoltaic solar system and AC mains powering for advanced optical network units at remote sites
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Quinones, C.; Vazqvez, M.; del Prado, A.; de la Cruz, E.; Garrido, A.
Year: 1998
Performance analysis of a protocol for real time token ring FOLAN
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Arora, R.; Chandra, V.
Year: 1998
CORBA-based multimedia for the management of enterprise networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Keshavaiyengar, M.; Pantudom, S.; Ray, P.
Year: 1998
Neural network controlled shift register traffic shaper for ATM networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lakshminarayanan, G.; George, B.; Venkataramani, B.; Ramakalyan, A.
Year: 1998
SPIHT video coder
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Karlekar, J.; Desai, U.B.
Year: 1998
Efficient computation of Euclidean distance transform for applications in image processing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sudha, N.; Nandi, S.; Bora, P.K.; Sridharan, K.
Year: 1998
Morphologic edge detection with multiscale approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kundu, M.K.; Chanda, B.; Vani Padmaja, Y.
Year: 1998
Image compression and magnification using fractal technique
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mitra, S.K.; Murthy, C.A.; Kundu, M.K.
Year: 1998
Analysis of subband vector quantiser using colour spaces
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Joshi, M.A.; Jog, K.S.
Year: 1998
Edge-preserving image restoration using adaptive constrained optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sang Kwang Lee; Yo-Song Ho
Year: 1998
A study on call-level output process of an ATM switch with distorted on/off sources as input
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Srinivasa Rao, T.; Bose, S.K.; Srivathsan, K.R.
Year: 1998
Impact of information technology on delivery of education
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ginige, A.; Ginige, T.
Year: 1998
Performance evaluation of wireless TCP schemes under different rerouting schemes in mobile networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Racherla, G.; Radhakrishnan, S.; Sekharan, C.N.
Year: 1998
Low power digital system design: an overview
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mehra, R.; Malik, S.
Year: 1998
A fast block matching motion estimation algorithm based on statistical properties of object displacement
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dong-Keun Lim; Yo-Sung Ho
Year: 1998
A gesture based interface for remote robot control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ashutosh; Singh, A.; Banerjee, S.; Chaudhury, S.
Year: 1998
Gauss-Markov model formulation for the estimation of time-varying signals and systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohan Malladi, K.; Raja Kumar, R.V.; Veerabhadra Rao, K.
Year: 1998
Stable control for time-delay systems by using a Lyapunov approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alastruey, C.F.; De la Sen, M.
Year: 1998
Tracking control of polynomic nonlinear systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Madhavan, R.
Year: 1998
Two area LFC model reduction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kumar, P.; Varshana, P.; Das, J.K.
Year: 1998
Robust control design via linear programming
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Keel, L.H.; Bhattacharyya, S.P.
Year: 1998
Synthesis of a robust pH controller using QFT
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Barve, J.J.; Nataraj, P.S.V.
Year: 1998
Stability bounds for discrete-time singularly perturbed systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ghosh, R.; Sen, S.; Datta, K.B.
Year: 1998
Optical control of beam steering planar phased array on ferrite substrate
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Das, N.; Ray, A.K.
Year: 1998
A simple microcontroller based building block for digital communication applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sanyal, S.K.
Year: 1998
A direct analog-to-residue converter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Radhakrishnan, D.; Preethy, A.P.
Year: 1998
Subcarrier multiplexed coherent lightwave systems using combined amplitude and frequency modulation scheme
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Srikanth, P.C.; Sircar, P.
Year: 1998
Nested neural networks for image compression
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kumar, D.K.; Mahalingam, N.
Year: 1998
Bilinear model based fuzzy control of a DC-DC converter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Singh, R.K.; Ghosh, A.; Joshi, A.
Year: 1998
A new DC-to-AC inverter with dynamic robust performance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sen, P.C.; Zaohong Yang
Year: 1998
Modelling and control design for self-excited induction generator with solid-state lead-lag VAr compensator in micro-hydro energy conversion scheme
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Khan, P.K.S.; Chatterjee, J.K.
Year: 1998
A new fixed-frequency zero-voltage switched low-cost single phase high quality rectifier circuits with minimum voltage stress across the switches
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ba-Thunya, A.S.; Pillai, S.K.; Fernandes, B.G.; Prasad, D.
Year: 1998
Finite element analysis to achieve optimum geometry of switched reluctance motor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Murthy, S.S.; Singh, B.; Sharma, V.K.
Year: 1998
Intelligent multimedia technology and its application in training for operators in Chinese power plants
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Jianhua; Zhou Qiong; Liu Lianguang; Li Deheng; Pu Ying; Luo Yingli
Year: 1998
Comparison of performance of two configurations of ASVC for power transfer enhancement
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Das, B.; Ghosh, A.; Sachchidanand
Year: 1998
Optimal thermal generating unit commitment of large power system: a novel approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sen, S.; Kothari, D.P.
Year: 1998
Application of power electronics in the transmission of electrical energy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Adhikari, T.
Year: 1998
Simplified model for control design of STATCOM using three-level inverter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mahapatra, K.K.; Ghosh, A.; Doradla, S.R.
Year: 1998
Comparison of PI, VSC and energy balance controller for single phase active filter control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Singh, B.; Anuradha; Kothari, D.P.; Chandra, A.
Year: 1998
A new approach for image compression using an image array
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Joshi, M.A.; Jog, K.S.
Year: 1998
Fault-tolerant routing in irregular MINs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sengupta, J.; Bansal, P.K.
Year: 1998
Practical techniques for damage confinement in software
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Taylor, D.J.
Year: 1998
Characterizing the behavior of Windows NT Web server workloads using processor performance counters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Radhakrishnan, R.; Rawson, F.L., III
Year: 1998
Instruction-level characterization of scientific computing applications using hardware performance counters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yong Luo; Cameron, K.W.
Year: 1998
Analysis of Pro/ENGINEER V19 Bench98 benchmark on a platform based on the Pentium(R) II Xeon/sup TM/ processor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kanjo, R.
Year: 1998
Parameter value characterization of Windows NT-based applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kalamatianos, J.; Kaeli, D.; Chaiken, R.
Year: 1998
Progress in computer simulation for ion-solid interaction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yamamura, Y.; Kenmotsu, T.; Yorizane, K.; Muramoto, T.
Year: 1998
Defect production and evolution during and after ion implantation studied by a combination of time-ordered BCA and MD simulations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Posselt, M.
Year: 1998
Electron-volt, high current implants into silicon SDR (Surface damage region) and the effect of anneal time to form 200 to 700 angstrom, low leakage junctions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Moffatt, S.; Murrell, A.; De Cock, G.; Armour, D.; Foad, M.; Collart, E.
Year: 1998
Formation of Si-C films using negative ion beam sputtering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chayahara, A.; Kinomura, A.; Tsubouchi, N.; Horino, Y.
Year: 1998
Characterisation of ultra-shallow junctions using advanced SIMS, SRP and HRTEM techniques
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Murrell, A.J.; Collart, E.J.H.; Foad, M.A.; De Cock, G.; Dowsett, M.; Elliner, D.; Wang, T.; Cullis, T.
Year: 1998
Experimental verification of a new physically based low energy (<5 keV) ion implant model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Obradovic, B.; Wang, G.; Balamurugan, G.; Chen, Y.; Tasch, A.F.; Snell, C.M.; Lee, M.; Wagner, D.; Jackson, J.; Baumann, S.; Bleiler, R.; Merril, P.B.; Chia, V.
Year: 1998
Defect formation in MeV ion implantation of boron and phosphorus
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jasper, C.; Hoover, A.; Jones, K.S.
Year: 1998
Low energy (0.25-10 keV) /sup 11/B/sup +/ ion implantation damage characterisation using Rutherford backscattering spectrometry
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Collart, E.J.H.; Heijdra, M.; Weemers, K.; Tamminga, Y.; van Berkum, J.G.M.; Verheijen, M.A.
Year: 1998
Critical angle of channeling for low energy ion implantation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jeong-Youb Lee; Jung-Ho Lee; Kil-Ho Lee; Sahng-Kyoo Lee; Cai, G.N.; Erokhin, Y.
Year: 1998
Influence of high dose low energy ion implantation on dopant depth profile
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Egusa, K.; Shibahara, K.
Year: 1998
Uniform spike anneals of ultra low energy boron implants using xR LEAP and RTP Centura XE/sub plus/: ramp rate effects up to 150/spl deg/C/sec
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Foad, M.A.; de Cock, G.; Jennings, D.; Wang, T.-S.; Cullis, T.
Year: 1998
Surface swelling of MeV Si ion implanted silicon
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ikeyama, M.; Saitoh, K.; Nakao, S.; Niwa, H.; Tanemura, S.; Miyagawa, Y.; Miyagawa, S.
Year: 1998
Modeling the as-implanted distribution of antimony and indium
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rendon, M.J.; Zeitzoff, P.; Ravi, S.
Year: 1998
Secondary defects in 1-10 keV As- and BF/sub 2/-implanted Si
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tamura, M.; Hiroyama, Y.; Nishida, A.
Year: 1998
Boron nitride film deposition by reactive sputtering with ECR plasma
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wakatsuchi, M.; Takaba, Y.; Ueda, Y.; Nishikawa, M.
Year: 1998
Formation of large-area TiO/sub 2/ thin-films in electron cyclotron resonance sheet plasma and their characterization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Morishita, N.; Ishii, S.; Kato, Y.; Tani, F.; Koizumi, Y.; Sunagawa, M.
Year: 1998
Extended defects in silicon by MeV B++ implantation in different 8" Cz-Si wafers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pech, R.; Huber, D.; Brunner, J.; Rubin, L.; Erokhin, Y.; Funk, K.; Morris, W.; Stutzmann, M.
Year: 1998
Range studies of aluminum, boron, and nitrogen implants in 4H-SiC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Stief, R.; Lucassen, M.; Schork, R.; Ryssel, H.; Holzlein, K.-H.; Rupp, R.; Stephani, D.
Year: 1998
A comparison of shallow implantation between B, BF/sub 2/ and B/sub 10/H/sub 14/ by molecular dynamics simulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Webb, R.; Kerford, M.; Emerson, N.; Smith, R.; Harrison, M.; Foad, M.
Year: 1998
Crystalline effect on the lateral spread of implanted ions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nakagawa, S.T.; Hada, Y.; Thome, L.
Year: 1998
Silicon-aluminum oxynitride composite films deposited by reactive ion beam sputtering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ogawa, S.; Suzuki, Y.; Yoshitake, M.; Natsukawa, K.
Year: 1998
The effect of the impurity content and of the surface on the electrical activation of low energy implanted boron in crystalline Si
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Privitera, V.; Priolo, F.; Mannino, G.; Napolitani, E.; Carnera, A.
Year: 1998
Synthesis of carbon nitride films by ECR sputtering deposition method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tani, Y.; Aoi, Y.; Kamijo, E.
Year: 1998
Angular distribution of cluster atoms due to cluster impact
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Muramoto, T.; Yorizane, K.; Yamamura, Y.
Year: 1998
Computer studies on projected range due to few eV to keV cluster impacts
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yorizane, K.; Muramoto, T.; Yamamura, Y.
Year: 1998
Comparison of FIB-induced physical and chemical etching
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Park, Y.K.; Paszti, F.; Takai, M.; Lehrer, C.; Frey, L.; Ryssel, H.
Year: 1998
Progress in ion implantation technology for metal surface treatments and other related topics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Iwaki, M.
Year: 1998
Ion beam processing for silicon-based light emission
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Skorupa, W.
Year: 1998
Transient enhanced diffusion in low energy arsenic implanted silicon
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jones, K.S.; Downey, D.; Miller, H.; Chow, J.; Chen, J.; Puga-Lambers, M.; Moller, K.; Wright, M.; Heitman, E.; Glassberg, J.; Law, M.; Robertson, L.; Brindos, R.
Year: 1998
A novel method to suppress transient enhanced diffusion of low energy implanted boron based on reactive plasma etching
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Privitera, V.; Priolo, F.; Mannino, G.; Napolitani, E.; Carnera, A.
Year: 1998
Advanced beam and materials technologies for new industrial production
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Suzuki, Y.; Iwamoto, N.; Tabata, N.
Year: 1998
Transient enhanced diffusion from implantation of molecular decaborane ions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Agarwal, A.; Gossmann, H.-J.; Jacobson, D.C.; Eaglesham, D.J.; Sosnowski, M.; Poate, J.M.; Yamada, I.; Matsuo, J.; Haynes, T.E.
Year: 1998
Structural characterization of Ca-ion implanted GaN
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu, C.; Wenzel, A.; Riechert, H.; Rauschenbach, B.
Year: 1998
Effect of the evaporation temperature of an organic precursor on the properties of silicon containing diamond-like carbon (Si-DLC) coatings synthesized by ion beam assisted deposition (IBAD)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Clayton, C.R.; Monserrat, M.E.; Halada, G.P.; Fountzoulas, C.G.; Hirvonen, J.K.
Year: 1998
Electrical characterization of 180 nm CMOS devices by spreading resistance profiling
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hartford, C.L.; Ramey, S.M.; Hillard, R.J.; Hartford, E.J.; Mazur, R.G.; Kandler, E.
Year: 1998
The role of extended defects on the formation of ultra-shallow junctions in ion implanted /sup 11/B/sup +/, /sup 49/BF/sub 2/, /sup 75/As/sup +/ and /sup 31/P/sup +/
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Downey, D.F.; Jones, K.S.
Year: 1998
Electron field emission from diamond-like carbon film under pulsed DC supply
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mao, D.S.; Zhao, J.; Li, W.; Wang, X.; Yu, Y.H.; Liu, X.H.; Zou, S.C.; Zhu, Y.K.; Li, Q.; Xu, J.F.
Year: 1998
Characterisation of low energy boron implants and electrical results of submicron PMOS transistors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Collart, E.J.H.; Murrell, A.J.; De Cock, G.; Foad, M.A.; Schmitz, J.; van Zijl, J.P.; van Berkum, J.G.M.
Year: 1998
B activation and F redistribution in low energy BF2+ implanted silicon
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Curello, G.; Zhang, X.-M.; Jenkins, S.; Carroll, D.; Mason, P.; Gwilliam, R.M.; Knights, A.
Year: 1998
Fluorine effect on boron diffusion: chemical or damage?
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu, J.; Downey, D.F.; Jones, K.S.; Ishida, E.
Year: 1998
Precise, fast and accurate depth profiling of sub-keV to MeV B implants in Si
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Patel, S.B.; Sears, A.; Maul, J.L.
Year: 1998
A study on the defects in the fabrication of CMOS retrograde well including a buried layer using MeV ion implantation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yoon-Taek Jang; Tae-Hoon Huh; Jae-Sang Ro
Year: 1998
Enhanced field electron emission from nitrogen doped tetrahedral amorphous carbon film
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhao, J.P.; Chen, Z.Y.; Wang, X.; Yu, Y.H.; Yang, S.Q.; Liu, X.H.; Shi, T.S.
Year: 1998
Highly insulated SrTiO/sub 3/ thin films
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Akedo, K.; Fujikawa, H.; Suzuki, M.; Taga, Y.
Year: 1998
Growth of perylene pigment thin films using an ionized cluster beam method and its application to photocurrent multiplication devices
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sano, K.; Watanabe, M.; Takagi, T.
Year: 1998
Formation of nickel silicide on nitrogen ion implanted silicon
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cheng, L.W.; Chen, J.Y.; Chen, J.C.; Cheng, S.L.; Chen, L.J.; Tsui, B.Y.
Year: 1998
Suppression of dislocation multiplication inside contact holes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng, Y.C.; Chen, L.J.; Hsieh, Y.F.
Year: 1998
Effective gettering of oxygen by high dose, high energy boron buried layers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rubin, L.; Pech, R.; Huber, D.; Brunner, J.; Morris, W.
Year: 1998
Gettering of Fe, Cu, and Ni by high dose boron buried layers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rubin, L.; Pech, R.; Huber, D.; Brunner, J.
Year: 1998
Atomic scale modeling of boron transient diffusion in silicon
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Caturla, M.J.; Lilak, A.; Johnson, M.D.; Giles, M.; Diaz de la Rubia, T.; Law, M.; Foad, M.
Year: 1998
Tribology and wettability of Na-ion implanted glassy carbon
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Iwaki, M.; Matsunaga, M.; Terashima, K.; Watanabe, H.
Year: 1998
Composition, structure and optical properties of aluminum nitride films formed by low energy ion beam assisted deposition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ensinger, W.; Kiuchi, M.
Year: 1998
Role of annealing time on junction depth for high dose phosphorus implants
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Prussin, S.; Bil, C.A.; Rendon, M.J.; Romig, T.
Year: 1998
Dual ion implantation of non-dopant and dopant ions into Si for defect engineering of shallow p/sup +/-junctions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ohno, N.; Hara, T.; Matsunaga, Y.; Current, M.I.
Year: 1998
Electrical conductivity in ion implanted TiO/sub 2/-single crystals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fromknecht, R.; Khubeis, I.; Massing, S.; Meyer, O.; da Silva, R.C.; Alves, E.
Year: 1998
AlN film growth under N/sub 2//sup +/ ion bombardment onto Al surface
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mitsuhashi, R.; Beag, Y.W.; Zhou, G.; Shimizu, R.
Year: 1998
Adhesion improvement between metal thin films (Cu and Pt) and high surface free energy polyimide by ion assisted reaction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sung-Chang Choi; Seok-Keun Koh
Year: 1998
Electrical characteristics of Ni/Si and /spl alpha/-Fe/Si structures grown by low energy direct ion beam deposition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shimizu, S.; Sasaki, N.
Year: 1998
Formation of /spl beta/-SiC thin layers by implantation of carbon ions into silicon using MEVVA ion source
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yonekubo, S.; Setsuhara, Y.; Miyake, S.; Kumagai, M.; Kyoh, B.
Year: 1998
Thermal annealing behavior of iron implanted into alumina
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kobayashi, T.; Terai, T.
Year: 1998
Influence of ambient nitrogen pressure on the property of zirconium nitride thin films in ion beam assisted deposition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gotoh, Y.; Shiigi, T.; Nagao, M.; Tsuji, H.; Ishikawa, J.
Year: 1998
Photovoltaic properties of ion beam synthesized /spl beta/-FeSi/sub 2//Si[100]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Maeda, Y.; Umezawa, K.; Miyake, K.; Sagawa, M.
Year: 1998
Effect of nitrogen doping on the structure and properties of tetrahedral amorphous carbon films
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen, Z.Y.; Yu, Y.H.; Zhao, J.P.; Shi, T.S.; Liu, X.H.; Zou, S.C.
Year: 1998
Ultra-shallow 28-88 nm n/sup +//p junction formation using PH/sub 3/ and AsH/sub 3/ plasma immersion ion implantation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang, B.L.; Cheung, N.W.; Denholm, S.; Jiqun Shao
Year: 1998
Low-energy implantations of decaborane (B/sub 10/H/sub 14/) ion clusters in silicon wafers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dirks, A.G.; Bancken, P.H.L.; Politiek, J.; Cowern, N.E.B.; Snijders, J.H.M.; Van Berkum, J.G.M.; Verheijen, M.A.
Year: 1998
A new method for making shallow p-type junctions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peiching Ling; Strathman, M.D.; Chih Hsiang Ling
Year: 1998
Multiple species implants with pulsed and DC plasma immersion ion implantation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Linder, B.P.; En, W.G.; Cheung, N.W.
Year: 1998
The effect of collisions on pulsed and DC plasma immersion ion implantation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Linder, B.P.; Cheung, N.W.
Year: 1998
Simulation of plasma-immersed implantation of trenches
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Paulus, M.; Rauschenbach, B.; Stals, L.; Rude, U.
Year: 1998
Formation of oxide thin films for optical applications by O/sub 2/-cluster ion beam assisted deposition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Katsumata, H.; Matsuo, J.; Nishihara, T.; Tachibana, T.; Minami, E.; Yamada, K.; Adachi, M.; Yamada, I.
Year: 1998
Photoresist integrity and outgassing effects during plasma immersion ion implantation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bernstein, J.D.; Whiteside, D.M.; Rendon, M.J.
Year: 1998
Using dopant activation of implanted wafers for low temperature (400/spl deg/C-600/spl deg/C) measurement in CVD equipment design
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Borland, J.O.; Galewski, C.
Year: 1998
Evaluation of plasma doping for sub-0.18 /spl mu/m devices
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lenoble, D.; Goeckner, M.J.; Felch, S.B.; Fang, Z.; Galvier, J.; Grouillet, A.
Year: 1998
Formation of complex clusters in Ar/O/sub 2/ gas cluster beams
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Saito, M.; Hagiwara, N.; Toyoda, N.; Matsuo, J.; Yamada, I.
Year: 1998
Cluster size measurement of large Ar cluster ions with time of flight
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Toyoda, N.; Saito, M.; Hagiwara, N.; Matsuo, J.; Yamada, I.
Year: 1998
Microcavities formed by hydrogen or helium plasma immersion ion implantation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chu, P.K.; Cheung, N.W.; Chung Chan
Year: 1998
Molecular dynamics study of implant and damage formation in low-energy boron cluster ion implantation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aoki, T.; Matsuo, J.; Insepov, Z.; Yamada, I.
Year: 1998
Boron diffusion in ultra low-energy (<1 keV/atom) decaborane (B/sub 10/H/sub 14/) ion implantation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kusaba, T.; Shimada, N.; Aoki, T.; Matsuo, J.; Yamada, I.; Goto, K.; Sugii, T.
Year: 1998
Worldwide trends in the microsystems industry, technology and markets
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wilkinson, J.M.
Year: 1998
General design method for the filters based on the requirements and a filter design chart
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ramiz, R.; Gunes, F.
Year: 1998
Design method of analog lowpass filters with monotonic response and arbitrary flatness
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ueda, T.; Aikawa, N.; Sato, M.
Year: 1998
Design of optimum high order crossover coefficients
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hajek, K.; Sedlacek, J.
Year: 1998
Study of low sensitivity property of delta operator based sampled-data filters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:I-Hung Khoo; Reddy, H.C.; Moschytz, G.S.
Year: 1998
Monolithic feedback LNA for active antenna simultaneously input port signal and noise matched
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:da Silva, H.J.; Rosario, M.J.
Year: 1998
An integrated narrow band, high resolution synthesizer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hill, M.T.; Cantoni, A.
Year: 1998
Design of low voltage BiCMOS power amplifiers for wireless communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fortes, F.; do Rosario, M.J.
Year: 1998
Pipelined modified Booth multiplication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wu, A.; Tang, K.C.; Ng, C.K.
Year: 1998
A very-long instruction word digital signal processor based on the logarithmic number system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Paliouras, V.; Karagiannis, J.; Aggouras, C.; Stouraitis, T.
Year: 1998
A simplification before and during generation methodology for symbolic large-circuit analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guerra, O.; Rodriguz-Garcia, J.D.; Roca, E.; Fernandez, F.V.; Rodriguez-Vazquez, A.
Year: 1998
Methods and tools for characterisation of semiconductor device models
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Konczykowska, A.; Zuberek, W.M.
Year: 1998
Timing analysis using propositional satisfiability
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Silva, L.G.; Silva, J.M.; Silveira, L.M.; Skallah, K.A.
Year: 1998
A new formulation for accurate numerical extraction of interconnect capacitance in ULSI
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pham, H.H.; Nathan, A.
Year: 1998
Transient analysis for high-speed interconnect networks based on AWE and delay evaluation technique
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Watanabe, T.; Asai, H.
Year: 1998
Methods based on wavelets for time delay estimation of ultrasound signals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guetbi, C.; Kouame, D.; Ouahabi, A.; Chemla, J.P.
Year: 1998
Speech compression with wavelet packets
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gomez-Sanchez, R.; Andina, D.; Torres, J.
Year: 1998
Wavelet analysis method for processing and recognition of abdominal fetal ECG waveform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ye Datian; Cao Yu; Gong Qin
Year: 1998
On the current-mode current conveyor-based high-order filter realisations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ozoguz, S.; Acar, C.
Year: 1998
CCII-based balanced fully integrated continuous-time filter synthesis: signal-flow graph approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ozoguz, S.; Olcay Gunes, E.; Elwan, H.O.; Tarim, T.B.
Year: 1998
Current-mode biquadratic filters using dual output current conveyors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yichuang Sun; Jefferies, B.
Year: 1998
Approach to the realization of state variable based oscillators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Martinez, P.A.; Aldea, C.; Sabadell, J.; Celma, S.
Year: 1998
A high performance class AB current conveyor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kurashina, T.; Ogawa, S.; Watanabe, K.
Year: 1998
A 1.8 GHz subsampling CMOS downconversion circuit for integrated radio applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cijvat, E.; Eriksson, P.; Tan, N.; Tenhunen, H.
Year: 1998
The design of 2 V 1 GHz CMOS low-noise bandpass amplifier with good temperature stability and low power dissipation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chung-Yu Wu; Jeng Gong; Yn Cheng
Year: 1998
A high Q RF CMOS differential active inductor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Akbari-Dilmaghani, R.; Payne, A.; Toumazou, C.
Year: 1998
A high frequency harmonic VCO with an artificial varactor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Stadius, K.; Kaunisto, R.; Porra, V.
Year: 1998
Basic principles and new solutions for analog sampled-data image rejection mixers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kong-Pang Pun; Franca, J.E.; Leme, C.A.
Year: 1998
Asynchronous logic in bit-serial arithmetic
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Povazanec, J.; Choy, C.S.; Chan, C.F.
Year: 1998
Efficient self-timed circuits based on weak NMOS-trees
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jimenez, R.; Acosta, A.J.; Barriga, A.; Bellido, M.J.; Valencia, M.
Year: 1998
An overview of the current steering logic (CSL): from the gate to the applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Saez, R.T.L.; Kayal, M.; Declercq, M.; Schneider, M.C.
Year: 1998
Very high speed integrated circuits for optical communication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Konczykowska, A.; Meghelli, M.
Year: 1998
A 3 GHz silicon-BJT active resonator and filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kaunisto, R.; Stadius, K.; Porra, V.
Year: 1998
SymbSI-a program for the symbolic signal flow graph generation of switched current circuits
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fino, M.H.; Mourao, L.J.
Year: 1998
Symbolic synthesis of non-linear data converters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guilherme, J.; Horta, N.C.; Franca, J.E.
Year: 1998
A symbolic expressions approximation method based on fully symbolic conditions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aguirre, I.; Carlosena, A.
Year: 1998
TESA: Timeparallel Estimation of Switching Activity under a real delay model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kapp, K.; Buhler, M.; Dallmann, D.; Baitinger, U.G.
Year: 1998
Fault-tolerance: new trends for digital circuits
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:dos Santos, J.M.V.; Ferreira, J.M.M.
Year: 1998
A DSP testing approach by modeling the circuit response as a Markov chain
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Slamani, M.; Zineb, M.; Boukadoum, M.
Year: 1998
4-subject 4-channel optical telemetry system for use in electrocardiograms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jongdae Park; Jinwoo Son; Heedon Seo; Ishida, M.
Year: 1998
Force sensing in microrobotic systems-an overview
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fahlbusch, S.; Fatikow, S.
Year: 1998
Giant magnetoresistive sensors for rotational speed control and current monitoring applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Freitas, P.P.; Silva, F.B.; Melo, L.V.; Costa, J.L.; Almeida, N.; Bernardo, J.
Year: 1998
A virtual instrumentation support system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Brito Palma, L.F.F.; da Silva, A.R.F.
Year: 1998
The neuron-bipolar junction transistor (v-BJT)-a new device structure for VLSI neural network implementation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chung-Yu Wu; Wen-Cheng Yen
Year: 1998
RISC-based coprocessor with a dedicated VLSI neural network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Young-Chul Kim; Deung-Ku Kang; Tae-Won Lee
Year: 1998
An analog CMOS realisation of a reconfigurable discrete-time cellular neural network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Brea, V.M.; Vilarino, D.L.; Cabello, D.
Year: 1998
Low-power macro-cells for pulse code arithmetic
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Naess, S.; Lande, T.S.
Year: 1998
General purpose neuroemulator architecture: design and VHDL simulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Medrano-Marqucs, N.; Martin-del-Brio, B.
Year: 1998
A low-cost neuroprocessor board for emulating the SOFM neural model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Martin-del-Brio, B.; Medrano-Marques, N.; Hernandez-Sanchez, S.
Year: 1998
An asynchronous pulse neural network model and its analog IC implementation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Horio, Y.; Yasuda, U.; Hanagata, M.; Aihara, K.
Year: 1998
Multiple-input transconductance CMOS amplifier for implementation in continously programmable cellular neural networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kacprzak, T.
Year: 1998
Software lab for semiconductor device characterization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sharifi, M.J.; Adibi, A.
Year: 1998
A low-voltage high-frequency integrator for CMOS continuous-time current-mode filters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sabadell, J.; Aldea, C.; Celma, S.; Martinez, P.A.
Year: 1998
A high-speed fully differential current switch
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Luh, L.; Choma, J., Jr.; Draper, J.
Year: 1998
A continuous-time common-mode feedback circuit (CMFB) for high-impedance current mode application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Luh, L.; Choma, J., Jr.; Draper, J.
Year: 1998
Exact design of multirate switched-current FIR filters with improved phase linearity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Helfenstein, M.; Franca, J.E.; Moschytz, G.S.
Year: 1998
Switched-current elliptic decimators based on bilinear-transformed ladder structures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ng, A.E.J.; Sewell, J.I.
Year: 1998
A novel design technique for input differential pairs in single-ended operational amplifiers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Morimoto, M.; Hadidi, K.; Futami, K.; Matsumoto, T.
Year: 1998
A novel highly linear CMOS buffer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hadidi, K.; Sobhi, J.; Hasankhaan, A.; Muramatsu, D.; Matsumoto, T.
Year: 1998
A 300 MHz 18 dB variable gain amplifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hadidi, K.; Jenabi, M.; Sobhi, J.; Hasankhaan, A.
Year: 1998
Design methodology and performance estimation for complementary gallium arsenide
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eshraghian, K.
Year: 1998
Recent advances in 40 Gb/s digital functions for high bit rate telecommunication applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hourany, J.; Bellaiche, J.; Andre, J.-P.; Delhaye, E.
Year: 1998
InP-based logic gates for low power monolithic optoelectronic circuits [InGaAs/InAlAs/InP]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Brennemann, A.; Bushehri, E.; Daumann, W.; Agethen, M.; Bertenburg, R.M.; Brockerhoff, W.; Staroselsky, V.; Bratov, V.; Schlichter, T.; Tegude, F.-J.
Year: 1998
Neu-MOS (/spl nu/MOS) for smart sensors and extension to a novel neu-GaAs (/spl nu/GaAs) paradigm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Abbott, D.; Al-Sarawi, S.F.; Gonzalez, B.; Lopez, J.; Austin-Crowe, J.; Eshraghian, K.
Year: 1998
A 0.7 /spl mu/m CMOS clock recovery circuit for 622 Mb/s SDH systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:de Vasconcelos, E.; Aguiar, R.; Santos, D.M.
Year: 1998
Circuit architectures for semi-bit-serial and programmable arithmetic in finite fields
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Furness, R.; Benaissa, M.; Fenn, S.T.J.
Year: 1998
FPGA prototype of a serial interface circuit
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Polar Seminario, J.A.; dos Reis Filho, C.A.
Year: 1998
A digital engineering curriculum with integrated, Windows-based EDA tools
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Walczowski, L.T.; Dimond, K.R.; Waller, W.A.J.
Year: 1998
Visual 11: a software tool for learning microcontroller fundamentals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Martin-del-Brio, B.; Bernal-Ruiz, C.
Year: 1998
An application oriented short-course in image recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tarres, F.; Bertran, E.; Montoro, G.; de Souza, A.B.
Year: 1998
Taxonomic problems on ADC characterisation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Carneiro Martins, R.; Geirinhas Ramos, H.; Silva Girao, P.; Cruz Serra, A.
Year: 1998
Some thoughts on the word error rate measurement of A/D converters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chiorboli, G.; De Salvo, B.; Franco, G.; Morandi, C.
Year: 1998
The use of a noise stimulus in ADC characterization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Carneiro Martins, R.; Cruz Serra, A.M.
Year: 1998
A universal smart control IC for high-power IGBT applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Herzer, R.; Schimanek, E.; Bokeloh, C.; Lehmann, J.
Year: 1998
ASITRON: ASIC for vectorial control of induction motors and speed regulation using fuzzy-logic
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mora, J.L.; Galvan, E.; Colodro, F.; Barrero, F.; Tombs, J.N.; Barranco, M.; Torralba, A.; Franquelo, L.G.
Year: 1998
New emerging applications for smart power integrated circuits: technologies implications and new design techniques
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rossi, D.
Year: 1998
High performance distributed arithmetic FPGA decimators for video-frequency applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Living, J.; Al-Hashimi, B.M.; Moniri, M.
Year: 1998
Design of equiripple stopband even and odd order linear phase IIR filters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takebe, T.; Matsumoto, T.; Matsumura, S.; Kato, K.
Year: 1998
Bidirectional systolic arrays for digital recursive filters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sousa, L.A.
Year: 1998
An efficient VLSI implementation of four-step search algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wu, A.; So, M.F.
Year: 1998
Image compression using a mixed-transform technique and vector quantization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Singh, I.; Agathoklis, P.; Antoniou, A.
Year: 1998
CAM based real-time lossless image compression
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiang, J.; Brett, C.V.
Year: 1998
A blind image restoration system using higher-order statistics and Radon transform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ibrahim, M.A.; Hussein, A.-W.F.; Mashali, S.A.; Mohamed, A.H.
Year: 1998
Electronic design of a high performance interface to the SCI network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mora, F.; Sebastia, A.
Year: 1998
Efficient nonlinear prediction in ADPCM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Faundez-Zanuy, M.; Vallverdu, F.; Monte, E.
Year: 1998
Speech coding via Balanced Model Truncation-a novel approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pelaez, C.; Kale, I.; Malanda, A.
Year: 1998
Frequency-shift: a way to reduce aliasing in the complex cepstrum
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bysted, T.K.
Year: 1998
VLSI architectures for multimedia
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pirsch, P.; Stolberg, H.-J.
Year: 1998
A 10-bit high-speed low-power CMOS D/A converter in 0.2 mm/sup 2/
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sumanen, L.; Waltari, M.; Halonen, K.
Year: 1998
High-speed CMOS switched-current D/A converters for low-power/low-voltage signal processing applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jin-Sheng Wang; Chin-Long Wey
Year: 1998
A current steering architecture for 12-bit high-speed D/A converters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marques, A.; Bastos, J.; Steyaert, M.; Sansen, W.
Year: 1998
A 3 V, 10 bit, 6.4 MHz switched-current CMOS A/D converter design
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jonsson, B.E.
Year: 1998
An high-swing, 1.8 V, push-pull opamp for sigma-delta modulators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Malcovati, P.; Maloberti, F.; Terzani, M.
Year: 1998
Log-domain filters for low-voltage low-power applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Punzenberger, M.; Enz, C.
Year: 1998
A 1.2 V rail-to-rail switched buffer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ferri, G.; Costa, A.; Baschirotto, A.
Year: 1998
An approach towards understanding an open-structure frequency-doubler
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shaalan, M.; Bozzi, M.; Weinzierl, J.; Hartnagel, H.L.
Year: 1998
A topological approach for determining the uniqueness of the DC solution
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sarmiento-Reyes, A.; Vargas-Bernal, R.; Kleihorst, E.
Year: 1998
Modeling and stability in MOS transistor circuits
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tadeusiewicz, M.
Year: 1998
A linear programming implementation of a interval method for global non-linear DC analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kolev, L.V.; Mladenov, V.M.
Year: 1998
Discrete-time version of Kalman-Yacubovitch-Popov lemma for non-linear systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cem Goknar, I.; Serap Sengor, N.
Year: 1998
FPGA based prototyping using a target driven FSM partitioning strategy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feske, K.; Rulke, St.; Koegst, M.
Year: 1998
Variable ordering for regular layout representation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chrzanowska-Jeske, M.; Xu, Y.
Year: 1998
Automated design of folded-cascode op-amps with sensitivity analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:del Mar Hershenson, M.; Boyd, S.P.; Lee, T.H.
Year: 1998
Programmable sine wave generator employing a mismatch-shaping DAC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hernandez, L.; Quesada, A.
Year: 1998
High-speed A/D and D/A converters using hybrid filter banks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Oliaei, O.
Year: 1998
An 8-bit low-power ADC array for CMOS image sensors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tanner, S.; Heubi, A.; Ansorge, M.; Pellandini, F.
Year: 1998
Implementation of maximum dynamic range integrators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Moreira, J.P.; Verhoeven, C.J.M.
Year: 1998
Fully-balanced structures of continuous-time MLF OTA-C filters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sun, Y.; Fidler, K.
Year: 1998
Stability of a continuous-time state variable filter with ORA-L and current amplifier integrators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bakken, T.; Choma, J., Jr.
Year: 1998
A low-voltage low-power CMOS V-I converter with rail-to-rail differential input for filtering applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lin, C.-H.; Pimenta, T.; Ismail, M.
Year: 1998
A 4 Hz low-pass continuous-time filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Solis-Bustos, S.; Silva-Martinez, J.
Year: 1998
Low noise Ku-band drain mixer using P-HEMT technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:de la Fuente, L.; Portilla, J.; Artal, E.
Year: 1998
RF circuits fabricated with CMOS-compatible SiGe HBT process module
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pierschel, Y.; Winkler, W.; Rossberg, M.
Year: 1998
High-performance monolithic amplifiers in low microwave bands using GaAs MESFET technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Portilla, J.; Pascual, J.P.; Garcia, H.; Artal, E.
Year: 1998
Extended CNN topologies and VLSI implementations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Di Bernardo, G.; Lavorgna, M.; Occhipinti, L.
Year: 1998
A 48 by 48 CNN chip operating with B/W images
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Paasio, A.; Kananen, A.; Halonen, K.; Porra, V.
Year: 1998
CASTLE: an emulated digital CNN architecture design issues, new results
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zarandy, A.; Keresztes, P.; Roska, T.; Szolgay, P.
Year: 1998
A 64/spl times/64 CNN universal chip with analog and digital I/O
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Espejo, S.; Dominguez-Castro, R.; Linan, G.; Rodriguez-Vazquez, A.
Year: 1998
Genetic algorithms for adaptive nonlinear predictors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Neubauer, A.
Year: 1998
Colored input-signal analysis of normalized data-reusing LMS algorithms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:de Campos, M.L.R.; Apolinario, J.A.; Diniz, P.S.R.
Year: 1998
Blocking effect reduction based on optimal filtering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dae-Hee Kim; Yo-Sung Ho
Year: 1998
Gaussian characterization of self-interference during synchronization of chaos based DS-CDMA systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Setti, G.; Mazzini, G.; Rovatti, R.
Year: 1998
Progress towards a microwave chaotic communications system: triumphs and tribulations in realizing broadband high-frequency chaotic oscillators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Silva, C.P.; Young, A.M.
Year: 1998
Reducing the design time of configurable interfaces oriented to control applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Valdes, M.D.; Moure, M.J.; Rodriguez, L.; Mandado, E.
Year: 1998
An architecture for a home automation system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nunes, R.; Delgado, J.
Year: 1998
Hardware support for CAN fault-tolerant communication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rufino, J.; Pedrosa, N.; Monteiro, J.; Verissimo, P.; Arroz, G.
Year: 1998
CMOS on-chip ESD protection design with substrate-triggering technique
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ming-Dou Ker; Tung-Yang Chen; Chung-Yu Wu
Year: 1998
The effects of the imported spectral correlative coefficient of E/sub n/-I/sub n/ noise model on low noise design of an amplifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiansheng Xu; Yisong Dai
Year: 1998
Asynchronous wave pipelines for high throughput datapaths
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hauck, O.; Huss, S.A.
Year: 1998
Design of CML gate with the best propagation delay
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alioto, M.; Palumbo, G.
Year: 1998
A digital PID controller for real time and multi loop control: a comparative study
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Samet, L.; Masmoudi, N.; Kharrat, M.W.; Kamoun, L.
Year: 1998
Programmable analog hardware: a case study
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Faura, J.; Lacadena, I.; Torralba, A.; Insenser, J.M.
Year: 1998
A virtual instrumentation support system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Palma, L.F.F.B.; da Silva, A.R.F.
Year: 1998
A high transimpedance-bandwidth, high dynamic range, CMOS front-end for open air optical links
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cura, J.L.; de Vasconcelos, E.; Aguiar, R.
Year: 1998
A 1.5 V CMOS voltage multiplier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Giustolisi, G.; Palmisano, G.; Palumbo, G.
Year: 1998
Instrumentation amplifier based analogue interface
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gkotsis, I.; Souliotis, G.; Haritantis, I.
Year: 1998
Design of CMOS OTA amplifiers and oscillators in a digital sea-of-transistors array
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Choi, J.H.; Bampi, S.
Year: 1998
Electrostatic discharge protection circuits in CMOS ICs using the lateral SCR devices: an overview
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ming-Dou Ker
Year: 1998
Inductors allow low-voltage performance for IC mixers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vauhkonen, A.; Tarvainen, E.
Year: 1998
Ultra low voltage transconductance amplifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lande, T.S.; Berg, Y.
Year: 1998
Transient power in CMOS gates driving LC transmission lines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ismail, Y.I.; Friedman, E.G.; Neves, J.L.
Year: 1998
Flexible hardware acceleration for nesting problems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ferreira, J.C.; Alves, J.C.; Albuquerque, C.; Oliveira, J.F.; Ferreira, J.S.; Matos, J.S.
Year: 1998
Jitter effects in continuous-time /spl Sigma//spl Delta/ modulators with delayed return-to-zero feedback
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Oliaei, O.; Aboushady, H.
Year: 1998


Advertisement