Zhang equivalence of different-level robotic schemes: An MVN case study based on PA10 robot manipulator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dongsheng Guo; Keke Zhai; Xiaotian Yu; Binghuang Cai; Yunong Zhang
Year: 2013
High-speed manipulation of cable connector using a high-speed robot hand
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tomoki Tamada; Yuji Yamakawa; Taku Senoo; Masatoshi Ishikawa
Year: 2013
Singularity analysis for a class of serial manipulators with non-spherical wrists
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Siran Zhang; Wenfu Xu; Zhiying Wang
Year: 2013
A grasp synthesis and grasp synergy analysis for anthropomorphic hand
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Di Guo; Fuchun Sun; Jianwei Zhang; Huaping Liu
Year: 2013
Structure design of a new compliant gripper based on Scott-Russell mechanism
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qingsong Xu
Year: 2013
Square Root Unscented Kalman Filter based ceiling vision SLAM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jun Liu; Haoyao Chen; Baoxian Zhang
Year: 2013
Novel mobile robot FastSLAM based on unscented transform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Maohai Li; Rui Lin; Zhenhua Wang; Hui Xu
Year: 2013
Beneficial micropipette oscillation in vision-guided piezo-assisted ICSI
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zenan Wang; Su Zhao; Wei Tech Ang
Year: 2013
Automatic marker detection from X-ray images
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fei Fang; Yaping Liu; Jian Yao; Yinxuan Li; Renping Xie
Year: 2013
Development of an underwater robot for nuclear reactor vessel
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaojun Zhang; Jianhua Zhang; Jie Yuan; Manhong Li
Year: 2013
The key parameter selection in design of an active electrical transfemoral prosthesis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ao Fu; Chenglong Fu; Kun Wang; Dan Zhao; Xuechao Chen; Ken Chen
Year: 2013
Error compensation model for monocular vision measurement
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Danghui Liu; Jianhua Lin; Yunxia Yin
Year: 2013
Detecting, locating and crossing a door for a wide indoor surveillance robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:DaWei Dai; GuoLai Jiang; Junbo Xin; Xiang Gao; LiangLiang Cui; YongSheng Ou; GuoQiang Fu
Year: 2013
6-DoF pose localization in 3D point-cloud dense maps using a monocular camera
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Carlos Jaramillo; Ivan Dryanovski; Roberto G. Valenti; Jizhong Xiao
Year: 2013
Simple perception-action strategy based on hierarchical temporal memory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaochun Mai; Xinzheng Zhang; Yichen Jin; Yi Yang; Jianfen Zhang
Year: 2013
Autonomous robot teaching using a smart robot in production line
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongtai Cheng; Heping Chen
Year: 2013
Facility layouts based on differential evolution algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jing Tao; Peng Wang; Hong Qiao; Zhipeng Tang
Year: 2013
Modeling and simulation of surface-and-dive behavior of a bottlenose dolphin
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Usama Bin Sikandar; Abubakr Muhammad
Year: 2013
Stiffness and damping scheduling for legged locomotion
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:F. Zhang; G. A. D. Lopes; R. Babuska
Year: 2013
The effect of spine actuation and stiffness on a pneumatically-driven quadruped robot for cheetah-like locomotion
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qian Zhao; Benjamin Ellenberger; Hidenobu Sumioka; Timothy Sandy; Rolf Pfeifer
Year: 2013
Stable reflex-based walking of forelimbs of a bio-inspired quadruped robot-modeled cheetah
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shogo Nakatsu; Andre Rosendo; Kenichi Narioka; Koh Hosoda
Year: 2013
A leg-wheel wall-climbing robot utilizing bio-inspired spine feet
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanwei Liu; Shaoming Sun; Xuan Wu; Tao Mei
Year: 2013
Control of one-legged robot hopping in place
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Zhou; Chenglong Fu; Changjin Yun; Zhangguo Yu; Ken Chen
Year: 2013
Analysis on the configuration and simulation of a new robot composed with hybrid joints
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenhuan Qian; Tao Mei; Jianghai Zhao
Year: 2013
ZG controllers for output tracking of nonlinear mass-spring-damper mechanical system with division-by-zero problem solved
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yunong Zhang; Ying Wang; Yonghua Yin; Long Jin; Dechao Chen
Year: 2013
Dynamic manipulation of a thin circular flexible object using a high-speed multifingered hand and high-speed vision
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuji Yamakawa; Shisei Nakano; Taku Senoo; Masatoshi Ishikawa
Year: 2013
A novel precise pick and place device for robotic manipulators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ronghuai Qi; Tin Lun Lam; Huihuan Qian; Yangsheng Xu
Year: 2013
Bezier curve based path planning for a mobile manipulator in unknown environments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jile Jiao; Zhiqiang Cao; Peng Zhao; Xilong Liu; Min Tan
Year: 2013
Kinematics and workspace analysis for a novel 6-PSS parallel manipulator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weiyuan Xu; Yangmin Li; Xiao Xiao
Year: 2013
Indoor surveillance robot controlled by a smart phone
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Letian Liu; Xiaorui Zhu; Yi Tang
Year: 2013
An designated obstacle monitoring approach based on self-defined landmarks for a mobile robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shun Han; Peipei Kang; Gangdun Liu; Feng Duan; Jing Yuan; Jeffrey Too Chuan Tan; Jingtai Liu
Year: 2013
The prospect of smart cars: Intelligent structure and human-machine interaction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yimin Zhou; Guoqing Xu; Feiyan Qin; Kun Xu; Gang Wang; Yongsheng Ou; Guilin Lin; Qi Zhang
Year: 2013
Omnidirectional vision based mobile robot topological localization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Maohai Li; Rui Lin; Zhenhua Wang; Yunbo Hong
Year: 2013
Manual microassembly system with integrated squeegee device for homogenous and defined adhesive layers for bimorph piezoelectric actuators using in drop-on-demand techniques
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Markus Kagerer; Matthias Huedig; Tim C. Lueth; Franz Irlinger
Year: 2013
Adaptive navigation of an omni-drive autonomous mobile robot in unstructured dynamic environments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Melingui; T. Chettibi; R. Merzouki; J. B. Mbede
Year: 2013
A leg-wheel prototype rover designed to climb steep slope of uncompacted loose sand
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ahmad Najmuddin; Yasuhiro Fukuoka; Shinichi Aoshima
Year: 2013
Simulation analysis of passive adaptive robot's tip-over stability
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianhua Zhang; Lingyu Sun; Ping Peng; Xiaojun Zhang; Jinjie Li
Year: 2013
Judgment and adjustment of tipping instability for hexapod robots
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhijiang Liu; Siyu Chen; Xin Luo
Year: 2013
A general robot environment understanding approach inspired by biological visual cortex
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xilong Liu; Zhiqiang Cao; Jile Jiao; Kun Ai; Min Tan
Year: 2013
Experimental study on mobile robot navigation using stereo vision
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jinjun Shan; Xiaogang Wang
Year: 2013
Condensation-based multi-person tracking using an online SVM approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tianyu Yang; Baopu Li; Can Yang; Max Q.-H Meng; Guoqing Xu
Year: 2013
Robot Technology component implementation of the simultaneous path planning and topological mapping algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Songmin Jia; Xiongwei Pang; Bing Guo
Year: 2013
The application of fuzzy Kohonen clustering network for intelligent wheelchair motion control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jinhui Fan; Songmin Jia; Xiuzhi Li
Year: 2013
A preference-based fuzzy behaviors method for autonomous robot navigation in dense environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dongqing Shi; Xiangrong Xu; Hao Xu; Chongzhi Song; Hong Su
Year: 2013
Task-oriented active training based on adaptive impedance control with iLeg — A horizontal exoskeleton for lower limb rehabilitation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jin Hu; Zeng-Guang Hou; Yixiong Chen; Liang Peng; Long Peng
Year: 2013
An FES-assisted training strategy combined with impedance control for a lower limb rehabilitation robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yixiong Chen; Jin Hu; Weiqun Wang; Liang Peng; Long Peng; Zeng-Guang Hou
Year: 2013
Dynamic deformation analysis of a spot welding robot under high speed and heavy load working condition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yifeng Song; Hongguang Wang; Wenbin Gao; Haitao Luo
Year: 2013
A novel Differential Modular Robot Joint — Design and implementation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Keke Wang; Huihuan Qian; Yong Yang; Yangsheng Xu
Year: 2013
Lake monitoring sensors distribution with low energy consumption
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pudith Sirigrivatanawong; Shogo Arai; Koichi Hashimoto
Year: 2013
Modelling human arm motion through the attractor dynamics approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Iñaki Raño; Ioannis Iossifidis
Year: 2013
Autonomous takeoff for unmanned seaplanes via fuzzy identification and generalized predictive control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huan Du; Guoliang Fan; Jianqiang Yi
Year: 2013
Development of a real-time IMU-based motion capture system for gait rehabilitation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:W. Kong; S. Sessa; S. Cosentino; M. Zecca; K. Saito; C. Wang; U. Imtiaz; Z. Lin; L. Bartolomeo; H. Ishii; T. Ikai; A. Takanishi
Year: 2013
Motion constraint satisfaction by means of closed form solution for redundant robot arms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ioannis Iossifidis
Year: 2013
A feed-forward friction compensation motion controller for a tendon-sheath-driven flexible robotic gripper
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenjun Xu; H. K. Leung; P. W. Y. Chiu; Carmen C. Y. Poon
Year: 2013
γ Ray irradiation test of motion control components of nuclear emergency rescue robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Taoyi Zhang; Tianmiao Wang; Qiteng Zhao
Year: 2013
Development of a drilling and coring test-bed for lunar subsurface exploration
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaomeng Shi; Dewei Tang; Qiquan Quan; Shengyuan Jiang; Xuyan Hou; Zongquan Deng
Year: 2013
Geometric balancing control of humanoid robots
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mario Arbulu; Alejandro Padilla; Francisco Ramirez
Year: 2013
Victim detection and localisation in an urban disaster site
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bhuman Soni; Arcot Sowmya
Year: 2013
Complex trajectory tracking using MPC with prediction adjustment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Meaghan Charest; Rickey Dubay; Scott Everett
Year: 2013
Key-frame extraction for video captured by smart phones
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuangshuang Ji; Huaping Liu; Bin Wang; Fuchun Sun
Year: 2013
Surface area calculation using Kinect's filtered point cloud with an application of burn care
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Phongsak Thumbunpeng; Miti Ruchanurucks; Amornrat Khongma
Year: 2013
Measurement and estimation of indoor human behavior of everyday life based on floor sensing with minimal invasion of privacy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yoonseok Pyo; Tsutomu Hasegawa; Masahide Tanaka; Tokuo Tsuji; Ken'ichi Morooka; Ryo Kurazume
Year: 2013
A study of the human-robot synchronous control system based on skeletal tracking technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ningjia Yang; Feng Duan; Yudi Wei; Chuang Liu; Jeffrey Too Chuan Tan; Binbin Xu; Jin Zhang
Year: 2013
A new 3D LIDAR-based lane markings recognition approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tan Li; Deng Zhidong
Year: 2013
Adaptive learning of multi-finger motion recognition based on support vector machine
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dapeng Yang; Li Jiang; Rongqiang Liu; Hong Liu
Year: 2013
On the interval type-2 fuzzy logic control of ball and plate system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Umar Farooq; Jason Gu; Jun Luo
Year: 2013
Time-jerk optimal trajectory planning for robotic manipulators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jian Yang; Hesheng Wang; Weidong Chen; Kang Li
Year: 2013
Infrared communication link maintaining method for multiple mobile microrobots
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dawei Zhang; Ling Mao; Zhenbo Li; Jiapin Chen
Year: 2013
A portable telemedicine monitoring information system based on mobile internet networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chao Hu; Jingsheng Liao; Pengxiang Jin; Weixing Lin; Gang Wang
Year: 2013
General motion planning method for manipulators with no impact
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng Chen; Feng Zhang; Long Cui; Hongyi Li
Year: 2013
Design and comparison of Takagi-Sugeno type-1 and interval type-2 fuzzy logic controllers for posture stabilization of wheeled mobile robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Umar Farooq; Jason Gu; Mae L. Seto
Year: 2013
Kuka youBot arm shortest path planning based on geodesics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liandong Zhang; Changjiu Zhou
Year: 2013
A method for path planning of autonomous robot using A∗ algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hao Xu; Xiangrong Xu; Yan Li; Xiaosheng Zhu; Chongzhi Song; Lifang Wang
Year: 2013
Smooth and near time-optimal trajectory planning of robotic manipulator with smooth constraint based on cubic B-spline
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Min-xiu Kong; Chen Ji; Zheng-sheng Chen; Rui-feng Li
Year: 2013
Free gait generation based on discretization for a hexapod robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Manhong Li; Xiaojun Zhang; Jianhua Zhang; Minglu Zhang
Year: 2013
Geometric feature-based footholds identification for an insect-like walker
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jie Zhao; Jie Chen; Yubin Liu; He Zhang; Aixiang Cheng
Year: 2013
Control of a humanoid robot walking with dynamic balance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guocai Liu; Fusheng Zha; Mantian Li; Wei Guo; Pengfei Wang; Hegao Cai
Year: 2013
A novel method of non-stationary sEMG signal analysis and decomposition using a latent process model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Song; Ping Xie; Xiaoguang Wu; Yihao Du; Xiaoli Li
Year: 2013
Output properties of cellular artificial actuator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shenshun Ying; Shiming Ji; Zhongfei Wang; Zhun Fan
Year: 2013
A manipulator's safety control strategy based on fast continuous collision detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jing Xia; Zainan Jiang; Hong Liu; Hegao Cai; Guangxin Wu
Year: 2013
Development of the lifting and propulsion mechanism of biped robot running on water
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Linsen Xu; Kai Cao; Tao Mei; Mingzhou Luo; Xianming Wei; Jianghai Zhao
Year: 2013
A path tracking control algorithm with speed adjustment for intelligent vehicle
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianmin Duan; Junqin Yao; Dan Liu; Guanyu Liu
Year: 2013
An interval type-2 fuzzy LQR positioning controller for wheeled mobile robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Umar Farooq; Jason Gu; Jun Luo
Year: 2013
Fuzzy-based intelligent control strategy for a person following robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Songmin Jia; Lijia Wang; Shuang Wang; Congxuan Bai
Year: 2013
Design of vector control based on MFAC for SSP podded propulsion
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yao Wen-long; Liu Yuan; Zhang Jun-dong; Sun Ming; Zhang Gui-chen; Shao Wei
Year: 2013
A study of the joint decision between spatial intelligence and agent intelligence based on multi-source information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenyu Li; Qi Li; Feng Duan; Jeffrey Too Chuan Tan; Jing Yuan; Jin Zhang
Year: 2013
Table tennis robot with stereo vision and humanoid manipulator II: Visual measurement of motion-blurred ball
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hong Liu; Zhiqi Li; Bin Wang; Yang Zhou; Qi Zhang
Year: 2013
An improved method of Vibe for motion detection based on Android system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenkai Wu; Qing He; Yongkang Wang; Youpan Hu; Baopu Li; Bin Leng; Guan Guan; Haibin Wang; Hehui Zou
Year: 2013
The research on obstacle-surmounting capability of six-track robot with four swing arms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shaorong Xie; Shilong Bao; Bin Zou; Huayan Pu; Jun Luo; Jason Gu
Year: 2013
A novel lane changing algorithm with efficient method of lane detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gang Wang; Yimin Zhou; Guoqing Xu; Xian Liu; Yunhui Liu
Year: 2013
Human tracking by a mobile robot using 3D features
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Badar Ali; Ahmed Hussain Qureshi; Khawaja Fahad Iqbal; Yasar Ayaz; Syed Omer Gilani; Mohsin Jamil; Naveed Muhammad; Faizan Ahmed; Mannan Saeed Muhammad; Whoi-Yul Kim; Moonsoo Ra
Year: 2013
System and design of a compact and heavy-payload AGV system for flexible production line
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Long Han; Huihuan Qian; Wing Kwong Chung; Kai Wing Hou; Kit Hang Lee; Xu Chen; Guanghua Zhang; Yangsheng Xu
Year: 2013
A directional adhesion model with hierarchical hair structure for Tokay gecko
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xuan Wu; Shaoming Sun; Yanwei Liu; Tao Mei
Year: 2013
Image features-based mobile robot visual SLAM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rui Lin; Maohai Li; Lining Sun
Year: 2013
A Laser Radar based mobile robot localization method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tingting Liu; Wei Zhang; Jason Gu; Hongliang Ren
Year: 2013
Robot Path planning based on improved genetic algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuan Zhao; Jason Gu
Year: 2013
A piezoelectric-driven ultrasonic/sonic driller for planetary exploration
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qiquan Quan; He Li; Shengyuan Jiang; Zongquan Deng; Xuyan Hou; Dewei Tang
Year: 2013
Ground simulation experiment verification of space robot with ADAMS and Simulink co-simulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Minghe Jin; Haitao Yang; Zongwu Xie; Kui Sun; Hong Liu
Year: 2013
Gait transition of quadruped robot using rhythm control and stability analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu An; Wu Heng; Li YongZheng
Year: 2013
Dynamic analysis and control system of spherical robot for polar region scientific research
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shaorong Xie; Jiqing Chen; Jun Luo; Hengyu Li; Junfeng Yao; Jason Gu
Year: 2013
Teleoperation of a space robot experiment system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zongwu Xie; Guangxin Wu; Zainan Jiang; Jing Xia; Hong Liu
Year: 2013
Optimization of a linkage-type transmission mechanism (LTTM)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jun Huang; Qiquan Quan; Weiwei Zhang; Xujun Zhan; Jiebing Wang; Shengyuan Jiang; Zongquan Deng
Year: 2013
The design and implementation of a two-dimension motion platform for track reappearance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuzhen Zhang; Qing Li; Weicun Zhang; Lan Li; Shuxin Chen
Year: 2013
Design of Maneuvering-Net Space Robot System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jun Ma; Panfeng Huang; Xiudong Xu
Year: 2013
Design of the Linebot for power transmission lines inspection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chengjiang Wang; Linji Ye; Wang Zhao; Gaolin Wu; Yongquan Chen; Huihuan Qian; Yangsheng Xu
Year: 2013
Kinematics analysis of the 4-DOF underwater manipulator served for nuclear power plant
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianhua Zhang; Jie Yuan; Lingyu Sun; Yachao Dong; Yaqiao Zhang
Year: 2013
Comparison of auction-based methods for task allocation problem in multi-robot systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Zhang; Max Q.-H Meng
Year: 2013
An approach to detecting person's unwonted behavior for service robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xianshan Li; Xiang Hou; Fengda Zhao
Year: 2013
Combining two point clouds generated from depth camera
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xingdong Li; Wei Guo; Mantian Li; Lining Sun
Year: 2013
A study on sEMG signals pattern recognition of key hand motions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jingyao Shen; Feng Duan; Jeffrey Too Chuan Tan; Qing Mei Wang
Year: 2013
Consistency based calibration approach for visual-laser scanner
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Usman Qayyum; Jonghyuk Kim
Year: 2013
Design of hot-line cleaning robot used in substation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shou-yin Lu; Xiao-ping Huang; Jin-dong Tan; Ya Tian
Year: 2013
Flexible virtual fixture enhanced by vision and haptics for unstructured environment teleoperation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zainan Jiang; Yu Liu; Hong Liu; Jibin Zou
Year: 2013
Disturbance observer based adaptive robust control of bilateral teleoperation systems under time delays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zheng Chen; Ya-Jun Pan; Jason Gu
Year: 2013
Insect vision inspired particle filter for visual tracking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Guo; Qingjie Zhao; Bo Wang; Guanqun Yu
Year: 2013
3D object recognition using Kernel PCA based on depth information for twist-lock grasping
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuang Ma; Changjiu Zhou; Liandong Zhang; Wei Hong; Yantao Tian
Year: 2013
A 3D reconstruction algorithm of multiple objects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Heyi Li; Tao Zhang; Xiaohan Li
Year: 2013
Accurate robot calibration by SAI method through visual measurement
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haixia Wang; Yuanyuan Ma; Sheng Cheng; Yuxia Li; Xiao Lu; Xuecheng Su
Year: 2013
System design and study of bionic eye based on spherical ultrasonic motor using closed-loop control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chaojiong Huang; Jason Gu; Jun Luo; Hengyu Li; Shaorong Xie; Hengli Liu
Year: 2013
A 2D simulator for vision based autonomous road following
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Umar Farooq; Jason Gu; Muhammad Amar; Muhammad Usman Asad
Year: 2013
A vision-based mobile robot localization method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenzheng Chi; Wei Zhang; Jason Gu; Hongliang Ren
Year: 2013
A fastening bolt method based on image recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xingguang Duan; Yonggui Wang; Meng Li; Xiangzhan Kong; Syed Amjad Aliy
Year: 2013
Hand-arm coordination for a tomato harvesting robot based on commercial manipulator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jizhan Liu; Zhiguo Li; Fengyun Wang; Pingping Li; Ning Xi
Year: 2013
The design and implementation of a walking assistant system with vibrotactile indication and voice prompt for the visually impaired
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dejing Ni; Lu Wang; Yu Ding; Jun Zhang; Aiguo Song; Juan Wu
Year: 2013
Kinematic analysis and simulation of squatting down and lifting object for humanoid robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Saixuan Chen; Shaoming Sun; Huiping Shen; Bing Chen
Year: 2013
A highly integrated joint controller for a humanoid robot arm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zijian Zhang; Fenglei Ni; Yi Ren; Minghe Jin; Yiwei Liu; Hong Liu
Year: 2013
Performance evaluation method for environment recognition of mobile robot employing video database
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hyuna Kim; Bowon Jung; Okkyung Choi; Seungbin Moon
Year: 2013
The mutual information of a class of graphical channels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Emmanuel Abbe; Andrea Montanari
Year: 2013
On dispersion of compound DMCs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yury Polyanskiy
Year: 2013
A receding horizon control law for harbor defense
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Seungho Lee; Elijah Polak; Jean Walrand
Year: 2013
Convex control design via covariance minimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Krishnamurthy Dvijotham; Emanuel Todorov; Maryam Fazel
Year: 2013
Non-homogeneous hidden Markov chain models for wavelet-based hyperspectral image processing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marco F. Duarte; Mario Parente
Year: 2013
Energy disaggregation via adaptive filtering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Roy Dong; Lillian J. Ratliff; Henrik Ohlsson; S. Shankar Sastry
Year: 2013
Non-coherence in estimation and control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gireeja Ranade; Anant Sahai
Year: 2013
A rank ratio inequality and the linear degrees of freedom of X-channel with delayed CSIT
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sina Lashgari; A. Salman Avestimehr; Changho Suh
Year: 2013
A new upper-bounding technique for a primitive relay channel based on channel simulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Xue
Year: 2013
Wiretap channel with causal state information and secure rate-limited feedback
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alejandro Cohen; Asaf Cohen
Year: 2013
A separation signal for heterogeneous networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jean-Pierre de la Croix; Magnus Egerstedt
Year: 2013
A distributed algorithm for solving a linear algebraic equation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Mou; J. Liu; A. S. Morse
Year: 2013
Successive integer-forcing and its sum-rate optimality
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Or Ordentlich; Uri Erez; Bobak Nazer
Year: 2013
Statistical CSI based zero-forcing beamforming for cooperative two-cell downlink transmission
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jing Xu; Jiangyuan Li; Yizhai Zhang
Year: 2013
Approximate capacity of the K-user fading MIMO MAC with common information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Henry P. Romero; Mahesh K. Varanasi
Year: 2013
Anytime characteristics of spatially coupled code
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Md Noor-A-Rahim; Khoa D. Nguyen; Gottfried Lechner
Year: 2013
Delete-and-Conquer: Rateless coding with constrained feedback
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Morteza Hashemi; Ari Trachtenberg; Yuval Cassuto
Year: 2013
Decentralized decision-making on robotic networks with hybrid performance metrics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Federico Rossi; Marco Pavone
Year: 2013
Optimal decentralized control in unidirectional one-step delayed sharing pattern
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Naumaan Nayyar; Dileep Kalathil; Rahul Jain
Year: 2013
Fast multi-channel Gibbs-sampling for low-overhead distributed resource allocation in OFDMA cellular networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Po-Kai Huang; Xiaojun Lin; Ness B. Shroff; David J. Love
Year: 2013
Adaptive traffic light control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Christos G. Cassandras; Yanfeng Geng
Year: 2013
Estimating fuel consumption and emissions via traffic data from mobile sensors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Benedetto Piccoli; Ke Han; Terry L. Friesz; Tao Yao
Year: 2013
Exact solutions to robust control problems involving scalar hyperbolic conservation laws using Mixed Integer Linear Programming
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanning Li; Edward Canepa; Christian Claudel
Year: 2013
Weight convergence of SpikeProp and adaptive learning rate
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sumit Bam Shrestha; Qing Song
Year: 2013
Continuous-time distributed optimization of homogenous dynamics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guodong Shi; Alexandre Proutiere; Karl Henrik Johansson
Year: 2013
Distributed aspects of the artificial pancreas
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Stephen D. Patek; Sanjian Chen; Patrick Keith-Hynes; Insup Lee
Year: 2013
A generalized battery model of a collection of Thermostatically Controlled Loads for providing ancillary service
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:He Hao; Borhan M. Sanandaji; Kameshwar Poolla; Tyrone L. Vincent
Year: 2013
On the second-order coding rate of non-ergodic fading channels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ebrahim MolavianJazi; J. Nicholas Laneman
Year: 2013
On the capacity of the modulo lattice channels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hamed Mirghasemi; Jean-Claude Belfiore
Year: 2013
Capacity of the K-user discrete memoryless multiple access channel with common information and with or without state
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Henry P. Romero; Mahesh K. Varanasi
Year: 2013
Iterative detection and decoding for the four-rectangular-grain TDMR model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Michael Carosino; Yiming Chen; Benjamin J. Belzer; Krishnamoorthy Sivakumar; Jacob Murray; Paul Wettin
Year: 2013
Polar codes are optimal for write-efficient memories
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qing Li; Anxiao Jiang
Year: 2013
Capacity performance of multicell large-scale antenna systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hong Yang; Thomas L. Marzetta
Year: 2013
On the incompatibility of connectivity and local pooling in Erdős-Rényi Graphs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jeffrey Wildman; Steven Weber
Year: 2013
Transient flow level models for interference-coupled cellular networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:David Ohmann; Albrecht Fehske; Gerhard Fettweis
Year: 2013
Scheduling in cooperative cognitive radio networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dibakar Das; Alhussein A. Abouzeid; Marian Codreanu
Year: 2013
Bits through bufferless queues
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mehrnaz Tavan; Roy D. Yates; Waheed U. Bajwa
Year: 2013
Networked cyber-physical systems: Interdependence, resilience and information exchange
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Quanyan Zhu; Linda Bushnell
Year: 2013
Correlated sources with actions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Oron Sabag; Asaf Cohen; Haim H. Permuter
Year: 2013
Non-asymptotic bounds on fixed length source coding for Markov chains
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Masahito Hayashi; Shun Watanabe
Year: 2013
Results on the optimal memory-assisted universal compression performance for mixture sources
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ahmad Beirami; Mohsen Sardari; Faramarz Fekri
Year: 2013
Interactive function computation with reconstruction constraints
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Farideh Ebrahim Rezagah; Elza Erkip
Year: 2013
Joint control of transmission power and channel switching against adaptive jamming
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qingsi Wang; Mingyan Liu
Year: 2013
Nonstationary resource sharing with imperfect binary feedback: An optimal design framework for cost minimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuanzhang Xiao; Mihaela van der Schaar
Year: 2013
Polytope codes for large-alphabet channels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoqing Fan; Aaron B. Wagner; Ebad Ahmed
Year: 2013
On exploiting algebraic structure in control of finite state machines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Danielle C. Tarraf
Year: 2013
A bridge between decentralized and coordination control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jan Komenda; Tomas Masopust
Year: 2013
A model checking framework for linear time invariant switching systems using structural systems analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guilherme Ramos; Sergio Pequito; A. Pedro Aguiar; Jaime Ramos; Soummya Kar
Year: 2013
Robust supervisory control of networked discrete event systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fei Wang; Shaolong Shu; Feng Lin
Year: 2013
Non-coherent multi-user detection of DPSK signals after differential demodulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:David Qiu; Frederick J. Block
Year: 2013
Even symmetric parallel linear deterministic interference channels are inseparable
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pritam Mukherjee; Ravi Tandon; Sennur Ulukus
Year: 2013
Estimation over the collision channel: Structural results
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marcos M. Vasconcelos; Nuno C. Martins
Year: 2013
Visual attributes for enhanced human-machine communication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Devi Parikh
Year: 2013
Approximate capacity of the two-user MISO Broadcast Channel with delayed CSIT
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alireza Vahid; Mohammad Ali Maddah-Ali; A. Salman Avestimehr
Year: 2013
Asymmetric compute-and-forward
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vasilis Ntranos; Viveck R. Cadambe; Bobak Nazer; Giuseppe Caire
Year: 2013
A practical framework for efficient file synchronization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nicolas Bitouze; Frederic Sala; S. M. Sadegh Tabatabaei Yazdi; Lara Dolecek
Year: 2013
Efficient interactive algorithms for file synchronization under general edits
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ramji Venkataramanan; Vasuki Narasimha Swamy; Kannan Ramchandran
Year: 2013
GROTESQUE: Noisy Group Testing (Quick and Efficient)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sheng Cai; Mohammad Jahangoshahi; Mayank Bakshi; Sidharth Jaggi
Year: 2013
Compressed sensing of streaming data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nikolaos M. Freris; Orhan Ocal; Martin Vetterli
Year: 2013
A fast Hadamard transform for signals with sub-linear sparsity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Robin Scheibler; Saeid Haghighatshoar; Martin Vetterli
Year: 2013
The Gaussian two-way diamond channel
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:V. Prathyusha; Srikrishna Bhashyam; Andrew Thangaraj
Year: 2013
Capacity to within a constant gap for a class of Interference Relay Channels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:German Bassi; Pablo Piantanida; Sheng Yang
Year: 2013
The state-dependent broadcast channel with cooperation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lior Dikstein; Haim H. Permuter; Yossef Steinberg
Year: 2013
An analysis of the joint compute-and-forward decoder for the binary-input two-way relay channel
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Brett Hern; Krishna Narayanan
Year: 2013
The generalized degrees of freedom of the interference relay channel with strong interference
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Soheyl Gherekhloo; Anas Chaaban; Aydin Sezgin
Year: 2013
Optimal jamming Over additive noise: Vector source-channel case
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Emrah Akyol; Kenneth Rose
Year: 2013
Stochastic models and control for electrical power line temperature
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Daniel Bienstock; Jose Blanchet; Juan Li
Year: 2013
Retail pricing for stochastic demand with unknown parameters: An online machine learning approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liyan Jia; Qing Zhao; Lang Tong
Year: 2013
Virtual Oscillator Control for voltage source inverters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sairaj V. Dhople; Brian B. Johnson; Abdullah O. Hamadeh
Year: 2013
Optimal distributed scheduling in wireless networks under SINR interference model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:P. Chaporkar; A. Proutiere
Year: 2013
Distributed power control in femto cells using Bayesian density tracking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ahmed Farhan Hanif; Hamidou Tembine; Mohamad Assaad; Djamal Zeghlache
Year: 2013
Analysis and design of spectrum sharing in cognitive femtocell networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiangwei Zhou; Hayder Al-Hraishawi; Yupeng Jia
Year: 2013
Channel-adaptive spectrum detection and sensing strategy for Cognitive Radio ad-hoc networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuan Lu; Alexandra Duel-Hallen
Year: 2013
Performance analysis of coexisting secondary users in heterogeneous cognitive radio network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaohua Li; Chengyu Xiong
Year: 2013
Social group utility maximization game with applications in mobile social networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaowen Gong; Xu Chen; Junshan Zhang
Year: 2013
Complexity and rate-distortion tradeoff via successive refinement
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Albert No; Amir Ingber; Tsachy Weissman
Year: 2013
On a capacity equivalence between multiple multicast and multiple unicast
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. F. Wong; M. Langberg; M. Effros
Year: 2013
On the capacity of sum-networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Brijesh Kumar Rai; Niladri Das
Year: 2013
Topological obstructions to distributed feedback stabilization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Abdol-Reza Mansouri
Year: 2013
Structure and geometry of minimum-time trajectories for planar rigid bodies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Andrei A. Furtuna; Weifu Wang; Yu-Han Lyu; Devin Balkcom
Year: 2013
De-anonymizing private data by matching statistics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jayakrishnan Unnikrishnan; Farid Movahedi Naini
Year: 2013
Measurement coding for compressive imaging using a structural measuremnet matrix
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Khanh Quoc Dinh; Hiuk Jae Shim; Byeungwoo Jeon
Year: 2013
Gaussian mixture model for video compressive sensing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianbo Yang; Xin Yuan; Xuejun Liao; Patrick Llull; Guillermo Sapiro; David J. Brady; Lawrence Carin
Year: 2013
Information in a photon: Relating entropy and maximum-likelihood range estimation using single-photon counting detectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dongeek Shin; Ahmed Kirmani; Vivek K. Goyal; Jeffrey H. Shapiro
Year: 2013
Mining activities using sticky multimodal dual hierarchical Dirichlet process hidden Markov model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guodong Tian; Chunfeng Yuan; Weiming Hu; Zhaoquan Cai
Year: 2013
Learning to detect contours in natural images via biologically motivated schemes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qiling Tang; Nong Sang; Haihua Liu
Year: 2013
The visual perception sensitivity for achromatic noise and chromatic noise
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Makoto Shohara; Kazunori Kotani
Year: 2013
Video compressive sensing using multiple measurement vectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Michael Iliadis; Jeremy Watt; Leonidas Spinoulas; Aggelos K. Katsaggelos
Year: 2013
Sparse representation based action and gesture recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sushma Bomma; Paolo Favaro; Neil M. Robertson
Year: 2013
Inferring what the videographer wanted to capture
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuta Nakashima; Naokazu Yokoya
Year: 2013
Multi-scale visual attention & saliency modelling with decision theory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Anh Cat Le Ngo; Li-Minn Ang; Guoping Qiu; Kah Phooi Seng
Year: 2013
Structured Textons for texture representation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pengfei Xu; Xian-Ming Liu; Hongxun Yao; Yanhao Zhang; Shaopeng Tang
Year: 2013
Subregion based local descriptor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaojie Dong; Erqi Liu; Jie Yang
Year: 2013
Sketching by perceptual grouping
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yonggang Qi; Jun Guo; Yi Li; Honggang Zhang; Tao Xiang; Yi-Zhe Song
Year: 2013
Intrinsic image evaluation on synthetic complex scenes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Beigpour; M. Serra; J. van de Weijer; R. Benavente; M. Vanrell; O. Penacchio; D. Samaras
Year: 2013
Two dimensional analysis sparse model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Na Qi; Yunhui Shi; Xiaoyan Sun; Jingdong Wang; Wenpeng Ding
Year: 2013
No-reference quality metric for depth maps
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Milani; D. Ferrario; S. Tubaro
Year: 2013
A nonlocal means based adaptive denoising framework for mixed image noise removal
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhu Lin
Year: 2013
Sparse sequence recovery via a maximum a posteriori estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Md Mashud Hyder; Kaushik Mahata
Year: 2013
An active contour model based on multiple boundary measures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lei Zhou; Yu Qiao; Jie Yang; Yonghui Gao
Year: 2013
Spatio-temporal cellular automata-based filtering for image sequence denoising: Application to fluoroscopic sequences
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Blanca Priego; Miguel A. Veganzones; Jocelyn Chanussot; Carole Amiot; Abraham Prieto; Richard Duro
Year: 2013
Sparsity-based soft decoding of compressed images in transform domain
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xianming Liu; Xiaolin Wu; Debin Zhao
Year: 2013
A supervised multiview spectral embedding method for neuroimaging classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sidong Liu; Lelin Zhang; Weidong Cai; Yang Song; Zhiyong Wang; Lingfeng Wen; David Dagan Feng
Year: 2013
2-SiMDoM: A 2-Sieve model for detection of mitosis in multispectral breast cancer imagery
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ardhendu Shekhar Tripathi; Atin Mathur; Mohit Daga; Manohar Kuse; Oscar C. Au
Year: 2013
Smoothing posterior probabilities with a particle filter of dirichlet distribution for stabilizing colorectal NBI endoscopy recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tsubasa Hirakawa; Toru Tamaki; Bisser Raytchev; Kazufumi Kaneda; Tetsushi Koide; Yoko Kominami; Rie Miyaki; Taiji Matsuo; Shigeto Yoshida; Shinji Tanaka
Year: 2013
Vector field convolution medialness applied to neuron tracing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Suvadip Mukherjee; Scott T. Acton
Year: 2013
Left ventricle segmentation from cardiac MRI combining level set methods with deep belief networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tuan Anh Ngo; Gustavo Carneiro
Year: 2013
Human motion capture data recovery via trajectory-based sparse representation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junhui Hou; Lap-Pui Chau; Ying He; Jie Chen; Nadia Magnenat-Thalmann
Year: 2013
Prior and macro-filling order for image completion
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:R. Martinez-Noriega; A. Roumy
Year: 2013
Classification of human epithelial type 2 cell images using independent component analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Yang; Arnold Wiliem; Azadeh Alavi; Peter Hobson
Year: 2013
Combining a bottom up and top down classifiers for the segmentation of the left ventricle from cardiac imagery
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jacinto C. Nascimento; Gustavo Carneiro
Year: 2013
The shortest warping path based multiple images alignment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Yu; Hongxun Yao; Kuiyuan Yang; Lei Zhang
Year: 2013
Keypoint matching and image registration using sparse representations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Raymond Ptucha; Sherif Azary; Andreas Savakis
Year: 2013
DTCWT based medical ultrasound images despeckling using LS parameter optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yi Wang; Xiaowei Fu; Li Chen; Sheng Ding; Jing Tian
Year: 2013
Parallelized 45 degrees rotated image integration
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Schweitzer; H. Jaspers; T. Kubertschak; H.-J Wuensche
Year: 2013
A generalized data-driven Hamiltonian Monte Carlo for hierarchical activity search
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ricky J. Sethi; Hyunjoon Jo; Amit K. Roy-Chowdhury
Year: 2013
Circulant structures and graph signal processing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Venkatesan N. Ekambaram; Giulia C. Fanti; Babak Ayazifar; Kannan Ramchandran
Year: 2013
Hierarchical OBB-sphere tree for large-scale range data management
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hoang-Phong Nguyen; Seungpyo Hong; Jinwook Kim
Year: 2013
Single-image superresolution of self-similar textures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ido Zachevsky; Yehoshua Y. Zeevi
Year: 2013
Image resizing with SIFT feature preservation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kazu Mishiba; Takeshi Yoshitome
Year: 2013
A majorize-minimize memory gradient algorithm applied to X-ray tomography
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Emilie Chouzenoux; Fiona Zolyniak; Emmanuelle Gouillart; Hugues Talbot
Year: 2013
Fast image retargeting via axis-aligned importance scaling
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sunghwan Choi; Bumsub Ham; Kwanghoon Sohn
Year: 2013
Stain unmixing in brightfield multiplexed immunohistochemistry
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cedric Wemmert; Juliane M. Kruger; Germain Forestier; Ludovic Sternberger; Friedrich Feuerhake; Pierre Gancarski
Year: 2013
Automatic measurement on CT images for patella dislocation diagnosis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qi Kong; Shaoshan Wang; Jiushan Yang; Ruiqi Zou; Yan Huang; Yilong Yin; Jingliang Peng
Year: 2013
A new active contour model-based segmentation approach for accurate extraction of the lesion from breast DCE-MRI
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yiping Liu; Hui Liu; Zuowei Zhao; Lina Zhang; Xiang Liu
Year: 2013
Fuzzy logic and local features based medical image segmentation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Umer Javed; M. Mohsin Riaz; Muhammad Rizwan Khokher; Abdul Ghafoor; Tanveer A. Cheema
Year: 2013
Three dimensional segmentation of fluorescence microscopy images using active surfaces
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kevin S. Lorenz; Paul Salama; Kenneth W. Dunn; Edward J. Delp
Year: 2013
Automatic detection of small spherical lesions using multiscale approach in 3D medical images
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Amir Fazlollahi; Fabrice Meriaudeau; Victor L. Villemagne; Christopher C. Rowe; Patricia M. Desmond; Paul A. Yates; Olivier Salvado; Pierrick Bourgeat
Year: 2013
Quantifying challenging images of fiber-like structures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alessandro Giusti; Jonathan Masci; Paola M. V. Rancoita
Year: 2013
Track fast-moving tiny flies by adaptive LBP feature and cascaded data association
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mingzhong Li; Zhaozheng Yin; Matthew S. Thimgan; Ruwen Qin
Year: 2013
Detecting structured light patterns in colour images using a support vector machine
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tom Botterill; Richard Green; Steven Mills
Year: 2013
A hybrid active contour model with structure feature for image segmentation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qi Ge; Liang Xiao; Li Qian Wang; Zheng Rong Zhang; Zhi Hui Wei
Year: 2013
Stable denoising-enhancement of images by telegraph-diffusion operators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vadim Ratner; Yehoshua Y. Zeevi
Year: 2013
A combined active contours method for segmentation using localization and multiresolution
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eva M. Yañez; Carlos Cuevas; Narciso Garcia
Year: 2013
Multimodal image fusion via sparse representation with local patch dictionaries
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Minjae Kim; David K. Han; Hanseok Ko
Year: 2013
A model-based approach for compound leaves understanding and identification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guillaume Cerutti; Laure Tougne; Julien Mille; Antoine Vacavant; Didier Coquin
Year: 2013
Going beyond vision to improve bionic vision
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wai Ho Li; Titus Jia Jie Tang; Wen Lik Dennis Lui
Year: 2013
Crosstalk correction technique for single sensor camera provided with Bayer color filter array
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Stefano Andriani; Harald Brendel
Year: 2013
Classification of environmental microorganisms in microscopic images using shape features and support vector machines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Li; Kimiaki Shirahama; Marcin Grzegorzek; Fangshu Ma; Beihai Zhou
Year: 2013
An efficient video retrieval scheme based on facial signatures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pengyi Hao; Sei-ichiro Kamata
Year: 2013
Semi-supervised visual recognition with constrained graph regularized non negative matrix factorization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weiwei Guo; Weidong Hu; Nikolaos V. Boulgouris; Ioannis Patras
Year: 2013
Multi-task linear discriminant analysis for multi-view action recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Yan; Gaowen Liu; Elisa Ricci; Nicu Sebe
Year: 2013
What parts of a shape are discriminative?
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vittal Premachandran; Ramakrishna Kakarala
Year: 2013
Self-adjusted active contours using multi-directional texture cues
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:E. A. Mylona; M. A. Savelonas; D. Maroulis
Year: 2013
Two classifiers based on nearest feature plane for recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qingxiang Feng; Jeng-Shyang Pan; Lijun Yan
Year: 2013
Image representation for object recognition: Utilizing overlapping windows in Spatial Pyramid Matching
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kristo Kristo; Chin Seng Chua
Year: 2013
Fast cortical keypoints for real-time object recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kasim Terzic; J. M. F. Rodrigues; J. M. H. du Buf
Year: 2013
Object recognition based on adapative bag of feature and discriminative learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Baiying Lei; Tianfu Wang; Siping Chen; Dong Ni; Haijun Lei
Year: 2013
Relative orientation and scale for improved feature matching
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Steven Mills
Year: 2013
Exploiting the SVM constraints in NMF with application in eating and drinking activity recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Olga Zoidi; Anastasios Tefas; Ioannis Pitas
Year: 2013
Enhancing video concept detection with the use of tomographs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Panagiotis Sidiropoulos; Vasileios Mezaris; Ioannis Kompatsiaris
Year: 2013
Mid-level feature set for specific event and anomaly detection in crowded scenes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:E. de la Calle Silos; I. Gonzalez Diaz; E. Diaz de Maria
Year: 2013
Qualifying fingerprint samples captured by smartphone cameras
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bian Yang; Guoqiang Li; Christoph Busch
Year: 2013
pLSA-based zero-shot learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wai Lam Hoo; Chee Seng Chan
Year: 2013
Semantic-addressable messaging network based on event ontology for sensor and controller network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jian Chen; Jiro Yamazaki; Daishi Yoshino; Yuichi Takahashi; Yoshinobu Tanno; Yasuhiro Abe; Hajime Tokura; Jiro Iwase; Hideyuki Fukuhara; Tetsu Saburi; Ryutaro Fujita; Takafumi Hayashi
Year: 2013
A calibration method of magnetic field sensor for body motion measurement using Extended Kalman filer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kiyoshi Hirose; Hitoshi Doki; Akiko Kondo
Year: 2013
An estimation method of 3D posture using quaternion-based Unscented Kalman filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Akiko Kondo; Hitoshi Doki; Kiyoshi Hirose
Year: 2013
Dynamic voltage coordinated control applying model predictive control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ting Cui; Yuanzhang Sun; Jian Xu; Xiaomin Li; Junhe Gu; Jianxun Dong; Huakun Zhang
Year: 2013
A novel coordinated control method of an isolated power system with high-level wind power penetration
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Siyang Liao; Jian Xu; Yuanzhang Sun; Xiaomin Li; Jianxun Dong; Chengzhu Qi; Chao Xu; Mi Zhou
Year: 2013
Multi-robot SLAM for large scale map building using relative information of local maps
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takaaki Kojima; Yoshihiro Okawa; Toru Namerikawa
Year: 2013
Bilateral control of flexible master-slave arms using high-geared servomotor with time-varying delay
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Masaharu Yagi; Yuichi Sawada
Year: 2013
Robust robot operation techniques in intermittent wireless communication environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuichiro Masaki; Takeshi Tsujimura; Kiyotaka Izumi
Year: 2013
Motion generation for the stuffed-toy robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yutaka Takase; Hironori Mitake; Yohei Yamashita; Shoichi Hasegawa
Year: 2013
A method for distribution control of aerial ultrasound radiation pressure for remote vibrotactile display
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Keisuke Hasegawa; Hiroyuki Shinoda
Year: 2013
Design of feedback systems with backlash for inputs restricted in magnitude and slope
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hoang Hai Nguyen; Suchin Arunsawatwong
Year: 2013
A control design for nonlinear systems using the properties of minimum phase systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tomoaki Kobayashi; Eiji Yoshida; Joe Imae
Year: 2013
Optimal control design for nonlinear descriptor systems via computational techniques
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Joe Imae; Ryohei Ueda; Tomoaki Kobayashi
Year: 2013
Development of a small pressure-sensor-driven round bar grip measurement system for infants
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takashi Yamada; Tomio Watanabe
Year: 2013
A tactile and proximity sensing method for 3D touch screen based on capacitance measurements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Satoshi Tsuji; Teruhiko Kohama
Year: 2013
An implementation of cubic spline optimization with floating via points and vibration suppression for trajectory planning of industrial robot arm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wisnu Aribowo; Kazuhiko Terashima
Year: 2013
An object grasp motion model using control signal and cylinder pressure in demolition machines for disaster response work
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mitsuhiro Kamezaki; Hiroyasu Iwata; Shigeki Sugano
Year: 2013
Bipedal walking control of humanoid robots by arm-swing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Masafumi Sobajima; Taisuke Kobyashi; Kosuke Sekiyama; Toshio Fukuda
Year: 2013
Bridging FDT and FDI
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Michael Gunzert; Klaus-Peter Lindner; Sandra Wesner; Mamoru Kato
Year: 2013
Development of a new rotational swing mechanism for mobile robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tomoya Yoshida; Ryousuke Amano; Naruhito Moriyama; Kazuyuki Kobayashi; Kajiro Watanabe
Year: 2013
Emergency obstacle avoidance module for mobile robots using a laser range finder
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hideyuki Saito; Ryosuke Amano; Naruhito Moriyama; Kazuyuki Kobayashi; Kajiro Watanabe
Year: 2013
Development of JAUS compliant autonomous robot platform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kentaro Ueno; Kobayashi Kazuyuki; Kajiro Watanabe; Kazunari Takahashi; Ryosuke Amano; Naruhito Moriyama
Year: 2013
Development of JAUS-compliant sensor module for autonomous mobile robots
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kazuki Ito; Kazuyuki Kobayashi; Kajiro Watanabe; Ryosuke Amano; Naruhito Moriyama
Year: 2013
Measurement method of interaction force between human and wearable assistive robot based on strain of contact part
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Minh Tuan Nguyen; Yoshiyuki Sankai
Year: 2013
Sparse coding of symbolically represented motion patterns and top-down activation based on an associative memory model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hideki Kadone; Yoshihiko Nakamura
Year: 2013
Control of walking direction on the CPG-based neuro-musculo-skeletal walking model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ko Yamamoto; Hiroki Iioka; Goro Obinata
Year: 2013
Intelligent motion control for omnidirectional mobile robots using artificial immune system algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hsu-Chih Huang; Ter-Feng Wu; Huan-Shiuan Hsu; Chih-Chiang Yang; Chien-Lung Wu
Year: 2013
Introducing integral compensation into controller synthesis based on noncausal LPTV scaling and control experiments with cart inverted pendulum
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ritsuya Yamamoto; Yohei Hosoe; Tomomichi Hagiwara
Year: 2013
Gain scheduling control for cranes via parameter dependent Lyapunov functions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Masayuki Jinno; Yuki Ushida; Isao Takami; Gan Chen
Year: 2013
Robust stabilization of the 3DOF-helicopter using descriptor representation and polytope systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takuma Sugino; Shuma Nagaya; Takamitsu Morikawa; Isao Takami; Gan Chen
Year: 2013
Precision robust control for a three dimensional PZT stage
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fu-Cheng Wang; Yan-Chen Tsai; Ru-Chang Wu; Jia-Yush Yen
Year: 2013
Finite-time leader-following consensus for an integrator-type nonlinear multi-agent systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chuanrui Wang; Haibo Ji
Year: 2013
A Bayesian robust identification method for piecewise affine autoregressive exogenous model from outlier-contaminated data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Akio Nakabayashi; Shouta Ukai; Hidehiko Wada; Tetsuya Ohtani
Year: 2013
Distributed and heterarchical control for Grid Manufacturing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Daniel Telgen; Erik Puik; Leo van Moergestel; John-Jules Meyer
Year: 2013
Research on structural analysis for the Petri-net representing sequential function chart
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Makoto Okuda; Tatsuaki Nagao; Toru Mizuya; Iko Miyazawa
Year: 2013
A method for finding stable-unstable bifurcation points of nonlinear dynamical systems by using a Particle Swarm Optimization algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kazuaki Masuda
Year: 2013
Constrained optimization using the chaotic Lagrange quasi-Newton method - A basic study of its search trajectory and its search capability
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takashi Okamoto; Hironori Hirata
Year: 2013
An MDP approach to modeling and control of real-time pricing systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Koichi Kobayashi; Ichiro Maruta; Kazunori Sakurama; Shun-ichi Azuma
Year: 2013
Hierarchical implementation of large-scale control systems and its application to air-conditioning systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wai Wai Shein; Koichi Kobayashi; Kunihiko Hiraishi
Year: 2013
A modeling of a row motion on a manual wheelchair
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Daisuke Chugo; Tatsuya Higuchi; Sho Yokota; Hiroshi Hashimoto
Year: 2013
Mobile robot navigation control tolerating a change of control interval and environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Soh Iizuka; Shiro Matsunaga; Satoshi Suzuki
Year: 2013
A robust adaptive control algorithm for remotely operated underwater vehicle
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Veerachart Srisamosorn; Pakpoom Patompak; Itthisek Nilkhamhang
Year: 2013
Robust input-output linearisation for an LPV model of ADMIRE
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peter Norton; Emmanuel Prempain
Year: 2013
A novel adaptive sliding control of MEMS gyroscope with robust feedback compensator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dan Wu; Juntao Fei
Year: 2013
Low Power Human Behavior Detection Method with Low Sampling Frequency 3D-Accelerometer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Li; Yunlong Zhao; Nianmin Yao; Hao Wang; Boshi Wang; Kai Zhang
Year: 2013
Medical image compression and quality assessment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Piyamas Suapang; Methinee Thongyoun; Sorawat Chivapreecha
Year: 2013
A practical fuzzy controller with Q-learning approach for the path tracking of a walking-aid robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chun-Tse Lin; Hsin-Han Chiang; Tsu-Tian Lee
Year: 2013
Discretized model-reference feedback and robust stabilization for continuous plants on integer grid coordinates
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yoshifumi Okuyama
Year: 2013
Variable stiffness system for semi-active vibration control by frequency
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yusuke Suzuki; Naoto Abe
Year: 2013
Semi-active vibration control for approximating the targeted active control output
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kazuhiko Hiramoto; Taichi Matsuoka; Katsuaki Sunakoda
Year: 2013
Sparse system identification for discovering brain connectivity from fMRI time series
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Arnan Pongrattanakul; Puttichai Lertkultanon; Jitkomut Songsiri
Year: 2013
Reference model selection for a model-matching data-driven control design
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Masami Saeki; Naoki Yamanari; Nobutaka Wada; Satoshi Satoh
Year: 2013
Distributed remainder method for pulse generator in servo motor control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Theerapong Fongjun; Apicit Tantaworrasilp; Rangsarit Vanijjirattikhan
Year: 2013
Design and development of torque rod bushing testing system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Apicit Tantaworrasilp; Wutthiphat Covanich
Year: 2013
Neural based variable structure control to a 3-D overhead crane system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lun-Hui Lee; Chung-Hao Huang; Zhi-Heng Yang; Cheng-Yuan Chang
Year: 2013
An experimental investigation of changes to visual size perception in conjunction with motor learning in a line tracing task
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Satoshi Ito; Taisei Hidaka; Shingo Nishio; Minoru Sasaki; Mohammad Darainy; David J. Ostry
Year: 2013
Analysis of group chase and escape by honeycomb grid cellular automata
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kota Yamamoto; Shigeru Yamamoto
Year: 2013
Independence of internal models for dynamic and kinematic transformations obtained through simultaneous motor learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Toshiyuki Kondo; Ayaha Monjaku
Year: 2013
Two foraging algorithms for a limited number of swarm robots
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sarun Chattunyakit; Toshiaki Kondo; Itthisek Nilkhamhang; Teera Phatrapornnant; Itsuo Kumazawa
Year: 2013
Development of a laser range finder based local-pose component for JAUS-compliant mobile robots in dynamic indoor environments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hironobu Kariya; Ryosuke Amano; Naruhito Moriyama; Kazuyuki Kobayashi; Kajiro Watanabe
Year: 2013
Exponential stabilization of quad-rotor helicopter based on exact linearization and disturbance rejection with on-line estimation of disturbances
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Makoto Ando; Kazuki Oguchi; Manabu Yamada
Year: 2013
Sampled-data control of four-rotor mini quadrotor with on-line estimation of translational velocities
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hiroki Hiramatsu; Manabu Yamada
Year: 2013
A study on feedforward Tracking Control for XY table by real-time experiments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hashimah Ismail; Ramli Adnan; Norlela Ishak; Mazidah Tajjudin; Mohd Hezri Fazalul Rahiman
Year: 2013
Stabilization of LTI systems with periodic communication constraints by using LQR method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nobuya Takahashi; Tatsuo Suzuki; Masahiro Yokomichi; Osamu Sato
Year: 2013
Cooperative capturing for multi-agent system with reaction force from target object
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yoshihiro Tachibana; Toru Namerikawa
Year: 2013
Observer-based adaptive fuzzy sliding-mode guidance law design for missiles with TVC and DCS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fu-Kuang Yeh; Kuang-Yang Kou
Year: 2013
Robust human motion modeling strategy and its application on driver identification and gait recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dapeng Zhang; Shinkichi Inagaki; Tatsuya Suzuki
Year: 2013
Trajectory formation of step-tracking wrist movements predicted by an optimal control model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hiroyuki Kambara; Duk Shin; Yasuharu Koike
Year: 2013
Fault diagnosis of mobile robot based on short-term prediction using neural network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shinichiro Makino; Hiroyuki Masuta; Hun-ok Lim
Year: 2013
Experimental evaluations of prediction servoing to moving object by hand-eye robotic system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yusuke Sunami; Mamoru Minami; Akira Yanou
Year: 2013
Fish catching experiments to overcome fish's intelligence by visual and prediction servoing in combination with chaos and random motions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Keita Mori; Yuya Ito; Mamoru Minami; Akira Yanou
Year: 2013
Characteristic of signal response in coupled inferior olive neurons with Velarde-Llinás model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sou Nobukawa; Haruhiko Nishimura
Year: 2013
The recollection characteristics of a generalized MCNN
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shun Watanabe; Takashi Kuremoto; Kunikazu Kobayashi; Shingo Mabu; Masanao Obayashi
Year: 2013
Semantic supported object and context recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kosuke Sekiyama; M. Febrian Rachmadi; Toshio Fukuda
Year: 2013
Hierarchical PWARX modeling of obstacle avoidance and steering skill of human driver
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eiji Konaka; Hiroyuki Okuda; Tatsuya Suzuki
Year: 2013
Design of a data-oriented multivariable PID controller and its application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guilherme Rosado Martins; Shin Wakitani; Toru Yamamoto
Year: 2013
Approximate analysis of direct controller tuning methods
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuji Wakasa
Year: 2013
Adaptive fuzzy sliding mode control of MEMS gyroscope sensor using fuzzy switching approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Juntao Fei; Mingyuan Xin
Year: 2013
Weighted mixing multiple model adaptive control in a mechatronic active suspension system application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sallehuddin M. Haris; Wajdi S. Aboud
Year: 2013
Fault-tolerant actuator control system for a spaceplane using adaptive control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuzo Shimada; Yasuyuki Nakao; Akio Abe
Year: 2013
Terrain following flight of UAV using Information Amount Feedback
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Daichi Toratani; Takehiro Higuchi; Seiya Ueno
Year: 2013
Obstacle avoidance control via modified SDRE method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yasutaka Tanabe; Takayuki Tsuzuki; Kazunobu Yoshida
Year: 2013
Function approximation by complex-valued multilayer perceptron with stochastic resonance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kenji Ogawa; Teijiro Isokawa; Haruhiko Nishimura; Naotake Kamiura; Nobuyuki Matsui
Year: 2013
Position control of a quadrotor: Dynamic surface control approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Keun Uk Lee; Yoon Ho Choi; Jin Bae Park
Year: 2013
Controllability analysis and periodical antenna pointing attitude control of a single rotor spacecraft
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kohei Tahara; Kazuma Sekiguchi; Mitsuji Sampei
Year: 2013
Model predictive path-following for Bike robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yongjae Kim; Masaki Yamakita
Year: 2013
Simulation and experiment study for the navigation of the small autonomous weeding robot in paddy fields
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kentaro Kameyama; Yuta Umeda; Yuki Hashimoto
Year: 2013
An automatic wireless capture system of a corral trap for capturing deer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shin Sekino; Yasuhiro Yamada
Year: 2013
Automatic Capturing System of cage traps for medium-sized destructive animals: Reduction Method of Unintentionally Catch
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuta Shimizu; Yasuhiro Yamada
Year: 2013
Design of adaptive I-PD control systems using delta operator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tsuyoshi Shiota; Hiromitsu Ohmori
Year: 2013
Adaptive predictive control with an adaptive output predictor for multi-rate sampled systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ikuro Mizumoto; Hiroaki Miyanaga; Masataka Ikejiri
Year: 2013
State-feedback control system using adaptive observer for continuous-time linear fractional calculus system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takahiro Takamatsu; Hiromitsu Ohmori
Year: 2013
Design of partial optimal control for a nonlinear system and application to the attitude control of a control moment gyro
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kazuo Ishikawa; Noboru Sakamoto; Daisuke Shiraki
Year: 2013
Stability analysis of dynamical systems randomized by multi-dimensional Wiener processes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuki Nishimura
Year: 2013
Output feedback circular path following control for sampled-data underactuated ships
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hitoshi Katayama; Hirotaka Aoki
Year: 2013
Homogeneous integral finite-time control and its application to robot control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hisakazu Nakamura
Year: 2013
Robustifying local feedback for dynamical networks with respect to disturbances
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hiroshi Ito
Year: 2013
Aircraft gust alleviation using discrete-time preview controller with prior gust information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yoshiro Hamada
Year: 2013
Performance benefits of a full-car model with mechatronic inerter networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fu-Cheng Wang; Hsueh-Ju Chen; Chung-Hung Yu
Year: 2013
Terminal sliding mode with real and imaginary switching hyperplane controlled single-phase UPS systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:En-Chih Chang; Fu-Juay Chang
Year: 2013
Robust digital control of plus and minus DC power supply
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nobutaka Suzuki; Yuki Oshima; Tatsuyoshi Kajikawa; Kohji Higuchi; Kosin Chamnongthai
Year: 2013
Control and integration of a PEMFC motorcycle
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fu-Cheng Wang; Chih-Hsun Peng
Year: 2013
Attitude control of a quadrotor aircraft using LQR state feedback controller with full order state observer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Benjamas Panomrattanarug; Kohji Higuchi; Felix Mora-Camino
Year: 2013
A study of equivalence between AFC and feedback control with resonant filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shota Yabui; Atushi Okuyama; Takenori Atsumi
Year: 2013
Active/semi-active hybrid control for motion and vibration control of mechanical systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kazuhiko Hiramoto
Year: 2013
Experiment of vertical jumping and landing motion with 4-link robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takamitsu Shimizu; Kazuma Sekiguchi; Mitsuji Sampei
Year: 2013
A reduced order model for an electrified vehicle and application to vibration suppression control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hiroki Yamaura; Motohiro Kawafuku; Kazuhide Togai; Tsuyoshi Murakami
Year: 2013
A design of co-contraction level of antagonist muscles with muscle contraction dynamics for tracking control of human limb
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yasunori Kawai
Year: 2013
A derivation method of wave equations provided by optimal control systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gou Nakura
Year: 2013
Manual motion control realizing invariant maneuverability for a connected mechanical system permitting configuration variation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Susumu Hara; Kota Yuchi; Takahito Yoshiura; Yoshifumi Morita; Noritaka Sato; Yoji Yamada
Year: 2013
Human-face-tracking using visual servoing by patient robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shota Oonishi; Akira Yanou; Mamoru Minami
Year: 2013
Integrating on-board diagnostics speed data with sparse GPS measurements for vehicle trajectory estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sumeet Kumar; Johannes Paefgen; Erik Wilhelm; Sanjay E. Sarma
Year: 2013
PartSLAM: Fast succinct indirect map matching
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hanada Shogo; Tanaka Kanji; Chokushi Yuuto
Year: 2013
An intelligent guide vehicle by fuzzy guide target considering tiredness
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takayuki Ogawa; Takeshi Shibuya; Seiji Yasunobu
Year: 2013
Position control of quadrotor via robust fuzzy controller with decay rate
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Han Sol Kim; Jin Bae Park; Young Hoon Joo
Year: 2013
Distributed Model Predictive Control of load frequency of power network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Christian Fogelberg; Toru Namerikawa
Year: 2013
Object transportation by simple robots: Application of Brazil nut effect
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ken Sugawara
Year: 2013
Active 4 DOF based RCC wrist using segmented IPMCs for robotic peg-in-hole assembly
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:R. K. Jain; S. Majumder; A. Dutta
Year: 2013
Development of a minimally invasive Robotic Interventional Radiology for treatment of lung cancer -Manufacture of a basic mechanism and verification experiment-
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takuya Inoue; Takayuki Matsuno; Akira Yanou; Mamoru Minami; Takao Hiraki
Year: 2013
Coordinative platoon running of SEV based on vehicle-to-vehicle communication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nan Wu; Harutoshi Ogai
Year: 2013
Myoelectric prosthetic hand with exteriority and functionality
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shoya Ebisawa; Tetsuya Mouri; Shinobu Nakagawa; Mihoko Adachi; Hirofumi Sakaeda; Haruhisa Kawasaki
Year: 2013
Bilateral control for surgical robot using sliding perturbation observer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Won Jae Kim; Sung Min Yoon; Min Cheol Lee
Year: 2013
Development of master handle for robotic laparoscopy using cable-conduit
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Woo-Hyeok Choi; Sung-Min Yoon; Min-Cheol Lee
Year: 2013
Initial self-localization based on shared information for multi-robot teleoperation system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shintaro Suzuki; Yuichiro Toda; Naoyuki Kubota
Year: 2013
Proposal of bracing controller utilizing constraint redundancy and optimization of bracing position
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Daisuke Kondo; Michiyuki Itosima; Mamoru Minami; Akira Yano
Year: 2013
Learning of inverse-kinematics for robot using high dimensional neural networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takashi Fujiwara; Yutaka Maeda; Hidetaka Ito
Year: 2013
Some paradigms for coordinating feedback control with applications to urban traffic control and smart grids
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rene Boel; Nicolae Marinica; Mohammad Moradzadeh; Herman Sutarto
Year: 2013
Synchronized control of socio-economics systems and wisdom of collective
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Akira Namatame
Year: 2013
A novel method of self-tuning PID control system based on time-averaged Kalman filter gain
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohammad Rohmanuddin; Augie Widyotriatmo
Year: 2013
Evaluation of stimulation scheme for mu rhythm based-Brain computer interface user
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Suprijanto; A. M. H. Rezi; Widyotriatmo; Arjon Turnip
Year: 2013
Hand gesture recognition using convexity hull defects to control an industrial robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Srinivas Ganapathyraju
Year: 2013
Automated human fall detection system using a fluid dielectric, capacitive, multi axial acceleration sensor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:K. Srinivasa Sricharan; C. Srikrishna
Year: 2013
Applying neuro-fuzzy approach for ratio control of primary reformer in a petrochemical plant
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yul Y. Nazaruddin; Sista Dewi; Estiyanti Ekawati; Satriyo Nugroho
Year: 2013
Reduced order bilinear time invariant systems using singular perturbation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Solikhatun; Roberd Saragih; Endra Joelianto
Year: 2013
Model predictive control (MPC) design and implementation using algorithm-3 on board SPARTAN 6 FPGA SP605 evaluation kit
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cahyantari Ekaputri; Arief Syaichu-Rohman
Year: 2013
LQ cooperative distributed MPC to protect two connected buildings from seismic activities
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sutrisno; Salmah; Indah E. Wijayanti; Noorma Y. Megawati
Year: 2013
Model predictive control for obstacle avoidance as hybrid systems of small scale helicopter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Salmah; Sutrisno; Endra Joelianto; Agus Budiyono; Indah E. Wijayanti; Noorma Y. Megawati
Year: 2013
Dental panoramic image analysis on mandibular bone for osteoporosis early detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Suprijanto; Endang Juliastuti; Yudhi Diputra; Menasita Mayantasari; Azhari
Year: 2013
Musical gesture recognition for interactive angklung robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eko Mursito Budi; Ari Angga Rochim; Hermawan K. Dipojono; Andrianto Handojo; Joko Sarwono
Year: 2013
Attitude monitoring and surveillance system for Lapan payload test rocket
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Angga Irawan; Hanif Rizal; S. Sambya Aryasa; Widyawarna Adiprawita
Year: 2013
Mobile robot localization using modified particle filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ananta Adhi Wardhana; Evan Clearesta; Augie Widyotriatmo; Suprijanto
Year: 2013
Electronically programmable beam direction of array antennas based on microcontroller
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Achmad Munir; Jane Ivonne Litouw
Year: 2013
Process structure and control optimization of a batch biodiesel production plant
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Estiyanti Ekawati; William; Asra Ibnu Khair
Year: 2013
New load shedding scheme for reliability improvement of an existing transmission network: A case study
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:H. P. G. R. N. Chamikara; K. T. M. U. Hemapala; M. N. S. Ariyasinghe
Year: 2013
Distributed autonomous control strategies for microgrid test-bed
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. N. S. Ariyasinghe; K. T. M. U. Hemapala
Year: 2013
Improved voltage disturbance rejection of grid-connected VSC under unbalanced voltage sag based on grid dynamic model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hafidh Hasan
Year: 2013
Compact computer vision system for tropical wood species recognition based on pores and concentric curve
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:E. Yuliastuti; Suprijanto; S. Retno Sasi
Year: 2013
Kiyotaki-Moore approach to wavefront manipulation in digital comparative holography
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Hossein Ahmadzadegan; Tapio Fabritius
Year: 2013
Wall following control of a mobile robot without orientation sensor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ananta Adhi Wardana; Augie Widyotriatmo; Suprijanto; Arjon Turnip
Year: 2013
Anti-windup adaptive tracking control for Euler-Lagrange systems with actuator saturation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mitsuru Kanamori
Year: 2013
Adaptive control for velocity control of an electric wheelchair
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Evan Clearesta; Ananta Adhi Wardhana; Augie Widyotriatmo; Suprijanto
Year: 2013
PID-hybrid tuning to improve control performance in speed control f DC motor base on PLC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hari Maghfiroh; Oyas Wahyunggoro; A. I. Cahyadi; Supriyanto Praptodiyono
Year: 2013
Design and experimental study of fuzzy PIλDμ with error filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mazidah Tajjudin; Mohd Hezri Fazalul Rahiman; Norlela Ishak; Norhashim Mohd Arshad; Ramli Adnan; Hashimah Ismail
Year: 2013
Preliminary study of vision system for the colorfastness rate assessment on woven fabrics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Suprijanto; Agus Samsi; Elva Mariyana; Narendra Kurnia Putra
Year: 2013
Design and fabrication of real time air quality monitoring system based on web application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Muhammad F. Ramadhani; Brian Yuliarto; Nugraha
Year: 2013
A servicing strategy involving imperfect repair for two-dimensional warranties
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:H. Husniah; U. S. Pasaribu; B. P. Iskandar
Year: 2013
Robustness with respect to SEU of a hardware-implemented self-converging algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wassim Mansour; Greicy Marques-Costa; Raoul Velazco
Year: 2013
Renewable energy in Lebanon Status, problems and solutions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohammad Hadi Ayoub; Ibrahim Assi; Abdallah Mohammad Hammoud; Ali Assi
Year: 2013
Design of a low power 64 point FFT architecture for WLAN applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Kala; S. Nalesh; S. K. Nandy; Ranjani Narayan
Year: 2013
RSSI range estimation for indoor anchor based localization for wireless sensor networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zaher Merhi; Michel Nahas; Samih Abdul-Nabi; Amin Haj-Ali; Magdy Bayoumi
Year: 2013
LOS and NLOS identification based on UWB stable distribution
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Tabaa; C. Diou; M. El Aroussi; B. Chouri; A. Dandache
Year: 2013
Using classification for video quality evaluation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Brice Ekobo Akoa; Emmanuel Simeu; Fritz Lebowsky
Year: 2013
An in-silico study for glucose-insulin system based on microcontroller using system simulator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ch. El-Gemayel; F. Jumel; N. Abouchi; J. Constantin; A. Tabet; D. Zaouk
Year: 2013
Design and implementation of an FPGA-based 1oo4-architecture for safety-related system-on-chips
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ali Hayek; Moneer Al-Bokhaiti; Josef Borcsok
Year: 2013
Optical double-pass in an acousto-optic tunable filter in quasi-collinear interaction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hadeel Issa; Veronique Quintard; Andre Perennou
Year: 2013
Design and analysis of an HVAC-based heat recovery system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohamad Ramadan; Mahmoud Khaled; Farouk Hachem; Ali Al Shaer; Khaled Chahine; Ali Assi
Year: 2013
Development of two-dimensional code for heat exchanger thermal performance prediction - Effects of airflow velocity distribution
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohamad Ramadan; Mahmoud Khaled; Mostafa Gad El Rab; Farouk Hachem; Fabien Harambat
Year: 2013
SystemC-AMS based virtual prototyping of wireless body sensor network using compressed sensing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Andrianiaina Ravelomanantsoa; Hassan Rabah; Amar Rouane
Year: 2013
PCA IP-core for gas applications on the heterogenous zynq platform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Amine Ait Si Ali; Abbes Amira; Faycal Bensaali; Mohieddine Benammar
Year: 2013
A new operators-based approach for the Event-B refinement: QNoC case study
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Abdelhamid Hariche; Mostefa Belarbi; Hayat Daoud
Year: 2013
FPGA implementation of PSO-based object tracking system using SSIM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Niveen Nasr Morsi; M. B. Abdelhalim; Khaled Ali Shehata
Year: 2013
Bacterial immobilization and detection using porous silicon platform and CMOS sensory circuit
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohamad Hajj-Hassan; Adnan Harb; Hussein Hajj-Hassan
Year: 2013
Accurate modeling for CMOS inverter overshooting time in nanoscale paradigm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nedal R. Al-Taradeh; Abdoul Rjoub; Mamoun F. Al-Mistarihi
Year: 2013
Drain induced barrier lowering (DIBL) accurate model for nanoscale Si-MOSFET transistor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mamoun F. Al-Mistarihi; Abdoul Rjoub; Nedal R. Al-Taradeh
Year: 2013
Organic Rankine cycle systems Principles, opportunities and challenges
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bertrand F. Tchanche; Pierre Loonis; Mathieu Petrissans; Harry Ramenah
Year: 2013
Simplified representation of the LLR messages in the check node processor for NB-LDPC decoder
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ali Chamas Al Ghouwayel; Abbass Nasser; Hussein Hijazi; Ali Alaeddine
Year: 2013
Novel mixed design of tone mapping technique for HDR CMOS image sensor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hassan Abbass; Hawraa Amhaz; Gilles Sicard; David Alleysson
Year: 2013
Intelligent dump load controller for high power wind turbine
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Michel Owayjan; Adel Chit; Elie Abdo; Chadi Fakhry
Year: 2013
Edge detection for diagnosis early Alzheimer's disease by using Weibull distribution
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wafaa Kamel Al-Jibory; Ali El-Zaart
Year: 2013
Innovative circuits to detect faults in accelerator pedal sensor wires in modern vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohamad Rahal
Year: 2013
General chairs' welcome
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Robert W. Heath; Ahmed Tewfik
Year: 2013
Technical program overview
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Charles Bouman; Robert Nowak; Anna Scaglione
Year: 2013
Content-based EEG database retrieval using a multiclass SVM classifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kyungmin Su; Kay A. Robbins
Year: 2013
Analyzing T cell repertoire diversity by high-throughput sequencing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Boris Grinshpun; Jennifer Sims; Peter Canoll; Jeffrey N. Bruce; Peter Sims; Yufeng Shen
Year: 2013
Application of double asymptotics and random matrix theory in error estimation of regularized linear discriminant analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Amin Zollanvari; Edward R. Dougherty
Year: 2013
PREMIER Turbo: Probabilistic error-correction using Markov inference in errored reads using the turbo principle
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xin Yin; Zhao Song; Karin Dorman; Aditya Ramamoorthy
Year: 2013
A sparse multi-class classifier for biomarker screening
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tzu-Yu Liu; Ami Wiesel; Alfred O. Hero
Year: 2013
Optimal control of gene regulatory networks with uncertain intervention effects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohammadmahdi R. Yousefi; Ivan Ivanov
Year: 2013
A sparse Bayesian learning based approach to Inferring Gene Regulatory Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nitin Singh; Aishwarya Sundaresan; M. Vidyasagar
Year: 2013
Localization of a single source with orientation-aware smart devices
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:D. Tunon; T. Taghavi; J.-F Chamberland; G. H. Huff
Year: 2013
Controlled sensing for sequential estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:George Atia; Shuchin Aeron
Year: 2013
CRB-optimal sensor placement for multiple passive acoustic arrays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chris Kreucher; Ben Shapo
Year: 2013
Exploration with massive sensor swarms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Stephan Schlupkothen; Guido Dartmann; Gerd Ascheid
Year: 2013
An incentive-based mechanism for location estimation in wireless sensor networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nianxia Cao; Swastik Brahma; Pramod K. Varshney
Year: 2013
Blind collaborative 20 questions for target localization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Theodoros Tsiligkaridis; Brian M. Sadler; Alfred O. Hero
Year: 2013
Pattern-based compressed phone sensing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuangjiang Li; Hairong Qi
Year: 2013
Capturing high fidelity images in PTZ camera networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chong Ding; Jay A. Farrell; Amit K. Roy-Chowdhury
Year: 2013
Sensor selection and placement in adversarial environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nithin Sugavanam; Emre Ertin
Year: 2013
A performance guarantee for adaptive estimation of sparse signals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dennis Wei; Alfred O. Hero
Year: 2013
On the properties of nonlinear POMDPs for active state tracking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Daphney-Stavroula Zois; Urbashi Mitra
Year: 2013
Control of sensing by navigation on information gradients
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sofia Suvorova; Bill Moran; Stephen D. Howard; Douglas Cochran
Year: 2013
Social learning and controlled sensing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vikram Krishnamurthy
Year: 2013
A framework for adaptive parameter estimation with finite memory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yue M. Lu
Year: 2013
On trusting introductions from a reputable source: A utility-maximizing probabilistic approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Richard Al-Bayaty; Patrick Caldwell; O. Patrick Kreidl
Year: 2013
Designing scalar quantizers with secrecy constraints
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Joao Almeida; Gerhard Maierbacher; Joao Barros
Year: 2013
Audio tampering localization using modified iss watermarking in sparse-domain
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yousof Erfani; Ramin Pichevar; Jean Rouat
Year: 2013
Splicing image forgery detection based on DCT and Local Binary Pattern
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Amani A. Alahmadi; Muhammad Hussain; Hatim Aboalsamh; Ghulam Muhammad; George Bebis
Year: 2013
Malicious data attacks against dynamic state estimation in the presence of random noise
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Oliver Kosut
Year: 2013
Degrees of freedom of the single antenna gaussian wiretap channel with a helper irrespective of the number of antennas at the eavesdropper
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohamed Nafea; Aylin Yener
Year: 2013
Vulnerability of LTE to hostile interference
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marc Lichtman; Jeffrey H. Reed; T. Charles Clancy; Mark Norton
Year: 2013
Estimation of exchangeable graph models by stochastic blockmodel approximation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Stanley H. Chan; Thiago B. Costa; Edoardo M. Airoldi
Year: 2013
Inference of functional connectivity in Neurosciences via Hawkes processes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Patricia Reynaud-Bouret; Vincent Rivoirard; Christine Tuleau-Malot
Year: 2013
Energy harvesting receivers: Optimal sampling and decoding policies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Roy D. Yates; Hajar Mahdavi-Doost
Year: 2013
The energy harvesting two-way decode-and-forward relay channel with stochastic data arrivals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Burak Varan; Aylin Yener
Year: 2013
More than meets the eye - A portable measurement unit for characterizing light energy availability
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:John Sarik; Kanghwan Kim; Maria Gorlatova; Ioannis Kymissis; Gil Zussman
Year: 2013
Optimal SINR based resource allocation for simultaneous energy and information transfer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ghada Saleh; C. Emre Koksal; Ness B. Shroff
Year: 2013
Optimal collaborative sensing scheduling with energy harvesting nodes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jing Yang
Year: 2013
Energy-efficient power control policies in fading channels with Markov arrivals and QoS constraints
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mustafa Ozmen; M. Cenk Gursoy
Year: 2013
Near-optimal and computationally efficient detectors for weak and sparse graph-structured patterns
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:James Sharpnack; Aarti Singh
Year: 2013


Advertisement