Control system of a novel underwater vehicle for global ocean science to the deepest ocean
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Biao Wang; Chao Wu; Tong Ge
Year: 2013
A distributed cooperative charging strategy for energy storage type light rail
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huang Zhiwu; Meng Changfei; Liu Jiangang; Li Liran; Liu Weirong
Year: 2013
A research for train station to station running under moving autoblock system using cooperative control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huang Zhiwu; Kang Min; Gao Kai; Liu Weirong
Year: 2013
Consensus tracking of general linear multi-agent systems: Fast sliding-mode algorithms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huiyang Liu; Long Cheng; Min Tan; Zengguang Hou; Yunpeng Wang
Year: 2013
Adaptive consensus algorithms for state variables of leaderless multi-agent systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takanobu Shida; Hiromitsu Ohmori
Year: 2013
Circle formation for anonymous mobile agents with double-integrator dynamics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Chen; Xie Guangming; Wang Long; Cao Ming
Year: 2013
Plug-and-play fast-assembling satellite control system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuan Dehu; He Liang; Lu Shan; Han Fei; Chen Shaohua; Zhan Pengyu; Sun Lujun; Hu Kun; Li Baohua
Year: 2013
Survey on stability of stochastic multi-agent systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ming Pingsong; Liu Jianchang; Tan Shubin; Jiang Yulian; Zhang Wenle; Jia Chunying
Year: 2013
The experimental research of pulse excitated eddy current sensors and detection methods
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Qi; Zhu Zhongming
Year: 2013
Design and implementation on a things management protocol for internet of things
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dai Guiping
Year: 2013
Optimal node placement strategies of linear wireless sensor networks with sensor node uniformly distributed
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jian Bo Yang; Xue An Ke; Han Shen-Tu
Year: 2013
Quantum genetic algorithm optimization in TDMA time slot allocation for WSN
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Duan Shao-Mi; Mao Jian-Lin; Xiang Feng-Hong; Liu Hai-Peng
Year: 2013
Consensus based distributed concentration-weighted summation algorithm for gas-leakage source localization using a wireless sensor network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cao Meng Li; Meng Qing Hao; Wu Yu Xiu; Zeng Ming; Li Wei
Year: 2013
Motion planning for 2-coverage in mobile wireless sensor networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Luo Xiao-yuan; Yang Fan; Yan Jing; Guan Xin-ping
Year: 2013
Optimization of actors placement in WSANs based on imposed delay constraints
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xinyu Wu; Chunxi Yang; Weixing Hong; Caidui Li; Hua Wang
Year: 2013
Multi-token based MAC protocol in heterogeneous networks and time performance analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hou Weiyan; Shen Xiaomeng; Tan Fenglian; Song Yang
Year: 2013
Optimal information based adaptive compressed radio tomographic imaging
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huang Kaide; Guo Yao; Yang Longwen; Guo Xuemei; Wang Guoli
Year: 2013
Coordinated adaptive control for formation tracking surface vessels with a time-invariant orbital velocity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Yang-Yang; Tian Yu-Ping
Year: 2013
Communication aware UAV motion coordination for source localization and tracking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Meng; Lihua Xie; Wendong Xiao
Year: 2013
Redundancy control in large scale sensor networks via compressive sensing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liwen Xu; Yongcai Wang; Changjian Hu
Year: 2013
The analysis of localization algorithm of unscented particle filter based on RSS for linear wireless sensor networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Zhengjie; Zhao Xiaoguang; Qian Xu
Year: 2013
Dissolved oxygen control of the activated sludge wastewater treatment process using adaptive fuzzy PID control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ye Hong-tao; Li Zhen-qiang; Luo Wen-guang
Year: 2013
Shell gasifier inverse system decoupling control based on LS-SVM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Han; Feng Ning
Year: 2013
Design of fin stabilizers control system with optimal added resistance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jin Hongzhang; Liu Zhiquan; Qi Zhigang; Jiang Shuqiang
Year: 2013
Research on heat exchange control of thermodynamic system for tower poly thermal power generation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Han; Zhao Yue; Qiu Min; Xi Zhengwen; Hua Wenhan
Year: 2013
Nonlinear adaptive power-level control for the modular high temperature gas-cooled reactors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dong Zhe
Year: 2013
MPPT control of PV system under partially shaded conditions based on PSO-DE hybrid algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Feng-mei; Deng Fang; Guo Su; Fan Xin-yu
Year: 2013
Predictive functional controller for HAWE generators based on neural network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sun Qu; Li Jing-peng; Yu Hao-jie
Year: 2013
Research for economy shipping of oceangoing vessel based on the FOA-SVR
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shi Bu-hai; Guo Xie-tao; Zhang Ben
Year: 2013
A novel maximum power point tracking control method in wind turbine application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Peng; Liu Feng; Song Yongduan
Year: 2013
Output power maximization control for high number poles switched reluctance generator in wind power generation system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Jing; Dong Lei; Wen Xiaofeng; Cong Yu; Liao Xiaozhong; Ji Jun
Year: 2013
Fuzzy hysteresis based direct power control for three-phase voltage source rectifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huang Jing-jing; Zhang Ai-min; Wang Zaifu; Zhang Hang; Zhang Lei; Jia Dong-le; Ren Zhi-gang
Year: 2013
Dynamic modeling and control of coal-slurry membrane wall entrained flow gasifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Zhiwei; Xue Yali; Wang Zhe; Li Donghai; Li Zheng; Ni Weidou
Year: 2013
A LDO with open-loop gain compensation tracking load-current and output capacitor-less
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Tang; Quanyuan Feng
Year: 2013
Model-independent robust adaptive fault-tolerant control for wind turbine power maximization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Danyong; Song Yongduan; Cai Wenchuan; Li Peng
Year: 2013
Analysis and simulation of the model for PEMFC cathode inlet relative humidity control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhou Su; Li Jiling; Ji Guangji; Gao Kunpeng
Year: 2013
Adaptation of stator and rotor resistances for the vector control of induction motors: A method based on reduced order current observer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kang-Zhi Liu; Keigo Arima; Keiichiro Kondo
Year: 2013
Advanced multi-winding transformer equalizer for electric vehicle battery system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xue Tao; Cheng Xi-ming; Fang Yuan-qi; Chen Zhuo
Year: 2013
The simulation of permanent magnet synchronous motor control system for electric vehicle
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tao Xue; Zi-jian Wan; Wei Xu; Si Li
Year: 2013
Any type of obstacle detection in complex environments based on monocular vision
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Zeyu; Yu Chunxuan; Zheng Banggui
Year: 2013
Nonlinear controller design for the shift control of dual clutch transmission
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Tiansi; Liu Qifang; Chen Hong; Guo Hongyan
Year: 2013
The direct torque control research of pure electric vehicles motor based on PSO-FC mixed-control model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huang Hongxia; Wang Jianping; Wang Gang; Tian Fei
Year: 2013
Adaptive powerplant control using extremum seeking algorithm for hybrid electric vehicle
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuji Yasui
Year: 2013
Regression predictive method of coke oven global collector pressure based on support vector machine
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Jie-sheng; Gao Xian-wen; Liu Lin
Year: 2013
Study on online outlier detection method based on principal component analysis and Bayesian classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Yalin; Xie Wenping; Wang Xiaoli; Chen Bin
Year: 2013
Adaptive just-in-time learning and its application to online modeling for chemical processes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Kun; Lu Zhikang; Zhao Weiqiang
Year: 2013
Iterative learning control implement for permanent magnet liner motor vector model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cao Rong Min; Jia He Shuai
Year: 2013
Application of dynamic liquid level prediction model based on improved SVR in sucker rod pump oil wells
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hou Yanbin; Gao Xianwen; Wang Mingshun; Li Xiangyu; Liu Yu; Wu Bing
Year: 2013
A learning optimal control scheme for robust stabilization of a class of uncertain nonlinear systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Ding; Liu Derong; Li Hongliang; Yang Xiong
Year: 2013
Data-based vehicle adaptive cruise control: A review
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhao Dongbin; Wang Bin
Year: 2013
Iterative learning control for farm vehicle trajectory tracking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xuhui Bu; Zhongsheng Hou; Fashan Yu
Year: 2013
New LS-SVM approximate solutions to ordinary differential equations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guoshan Zhang; Yiming Wang; Shiwei Wang; Wanquan Liu
Year: 2013
UAV path planning for passive multi-target following in complex environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liang Yueqian; Wu Jingnan; Jia Yingmin; Du Junping
Year: 2013
HMM parameters estimation with inequality constraints
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xia Lisha; Fang Huajing; Li Zefang
Year: 2013
A data-driven improvement for the bio-intelligent neuroendocrine ultra-shot feedback controller
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Nan; Ren Lihong; Ding Yongsheng; Hao Kuangrong
Year: 2013
Moving window RtR fault/disturbance tolerant control approach in high-mix semiconductor manufacturing process
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dan Ling; Ying Zheng
Year: 2013
Model-free adaptive control of dual-axis linear motor gantry system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Yixiao; Liu Xiangbin; Hou Zhongsheng; Jin Shangtai
Year: 2013
Design of integrated iterative learning control for batch processes based on online model modification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jia Li; Yang Tian; Chiu Minsen
Year: 2013
Modeling and optimal control based on moving pattern
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Zhengguang; Wu Jinxia; Guo Lingli
Year: 2013
Load forecasting based on partial mutual information and multiple kernel least squares vector regression
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuan Conggui; Zhu Cailian; Xu Shuqiong
Year: 2013
State transfer control in non-Markovian open quantum systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hu Longzhen; Cong Shuang; Yang Fei; Liu Jianxiu
Year: 2013
On modulation methods of manipulating nuclear spin states
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Ming
Year: 2013
State preservation and characteristic analysis for open quantum system control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xue JingJing; Cong Shuang; Hu LongZhen
Year: 2013
A quantum-behaved Particle Swarm Optimization approach to PID control parameters tuning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yongchao Yu; Haibin Duan
Year: 2013
Nonlinear bi-directional prediction model of speech signals based on genetic programming
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ren Zhepo; Li Zhijian; Wu Xiaojun; Ou Xiaobo
Year: 2013
The reliability design and optimization of flight control system based on DEMO
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Xiaoguang; Zhang Weiguo; Yuan Liaoyuan; Zhang Jingkai
Year: 2013
A quantum evolutionary algorithm for robot path planning in dynamic environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shen Xiaoning
Year: 2013
Energy management system architecture based on Internet of Things
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Shuguang; Dong Bo; Sun Yan
Year: 2013
Ultrahigh pressure nozzle speed optimization research based on the characteristics of water jet cutting sound
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Jun; Chen Dengqian; Zhao Dean; Li Xuefeng; Zhao Mingyang
Year: 2013
A detection method for longitudinal slope road based on accelerator pedal position and vehicle velocity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Ling-yi; Yin Yi-xin
Year: 2013
A novel detection and recognition system for Chinese traffic signs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Hanxizi; Wang Bo; Zheng Zhihui; Dai Yujie
Year: 2013
Disturbance decoupling control based trajectory tracking for underactuated ships
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Ronghui; Li Tieshan; Bu Renxiang
Year: 2013
Macroscopic traffic flow model propagation stability for adaptive cruise controlled vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fang Yaling; Shi Zhongke; Cao Jinliang
Year: 2013
Short-term traffic flow forecasting model of optimized BP neural network based on genetic algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ziwen Leng; Junwei Gao; Bin Zhang; Xin Liu; Zengtao Ma
Year: 2013
Neuro-adaptive and robust automatic train control subject to unknown dynamics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gao Shigen; Dong Hairong; Chen Yao; Ning Bin; Chen Guanrong; Liang Qingwen
Year: 2013
Hierarchical control with simulation study for large scale urban traffic networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ling Taiyu; Lin Shu; Xi Yugeng
Year: 2013
Research on ship roll stabilization at zero speed based on repetitive control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qi Zhi-gang; Jiang Shuqiang; Liu Yan-wen; Jin Hongzhang
Year: 2013
Research of the automatic train operation algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhu Jin Ling; Li Yue Zong; Peng Ling Wang; Qing Yuan Wang
Year: 2013
Research on public transport intelligent dispatching in driving schedule arrangement algorithms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Ronghua; Song Hongjun; Li Yibin
Year: 2013
A study on distributed resource scheduling management in ITSGrid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lin Xu; Shi-ru Qu; Xi-ming Zhang
Year: 2013
Spatial prisoner's dilemma with stochastic reaction strategies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Mingmin; Fu Feng; Cao Zhigang; Yang Xiaoguang
Year: 2013
On cycles of periodically time-variant Boolean networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yunlei Zou; Jiandong Zhu
Year: 2013
ARMAX-GARCHSK-EVT model based risk measure of electricity market
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Ruiqing; Wang Fuxiong; Xu Miaocun
Year: 2013
The optimal liquidation model under stochastic market impact
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuntai Hu; Baojun Bian
Year: 2013
Repeated Sequential Prisoner's Dilemma
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qu Xinglong; Cao Zhigang; Mu Yifen; Yang Xiaoguang
Year: 2013
Game analysis of supply chain cooperative advertising from the perspective of the advertising effort level
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:He Li-hong; Liu Meng-meng; Zhao Ning
Year: 2013
Dynamic mean-variance portfolio selection with exogenous liability and borrowing constraint
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bin Chen; Hui-qiang Ma; Nan-jing Huang
Year: 2013
Modeling and supervisory control of dynamic material handling systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rong Su; Ahmad Reza Shehabinia; Oon Peen Gan; Yen Yen Joe
Year: 2013
An adaptive control system of flatness for tandem cold mill
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tan Shubin; Shen Shaokui; Liu Jianchang; Yu Xia
Year: 2013
Disturbance rejection in a current regulator for proportional electro-hydraulic valves
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Enrico Canuto; Wilber Acuna-Bravo
Year: 2013
The design of intelligent preamplifier for turbine flow transducers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhu Hui; Shen Yuming
Year: 2013
The Prediction for the finished carbonization time
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tan Yonghong; Dong Ruili
Year: 2013
Design and implementation of the high precision laser thickness gauge
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:He Ping; Zhang Hongjian; Cao Shengmei; Guo Yuan
Year: 2013
Research of paper sheet thickness measurement and control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiao Zhongjun
Year: 2013
On LADRC in hydraulic looper decoupling control system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guo Qiang; Zhang Hui; Zong Shengyue; Zhang Bo
Year: 2013
Development of advanced control software platform based on industrial control software
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chai Wenyan; Huang Dexian; Sun Qiaoyun
Year: 2013
Based on simpson formula improved non-interval GM(1,1) model and application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wu Fu-fei; Shi Ke-bin; Nuerkaili Yiziteliopu; Dong Shuang-kuai
Year: 2013
Risk-averse based reverse bullwhip effect in pricing for supply chain networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yao Gao Rui; Liu Xi Lin
Year: 2013
Group-Air grouping algorithm based on support vector clustering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qi Linghui; Zhang An; Bi Wenhao
Year: 2013
Research on dynamic data specification of events as basic unit for the architecture design based on DoDAF
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junxiang Wang; Jie Zou; Quan Pan; Feng Yang
Year: 2013
Interior control factors mining of Guangdong transport enterprises based on critical success factors analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Caijiang
Year: 2013
Modeling of calculation error series of antiaircraft gun weapon systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tao De-jin; Bo Yu-ming; Wang Jun
Year: 2013
Parallel finite element analysis of electric field in aluminum reduction cell based on domain decomposition method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhao Xian-yong; Cen Lihui; Chen Xiao-fang; Gui Wei-hua; Sun Chen-wei; Yang Chun-hua
Year: 2013
Design of distributed real-time simulation and test system based on VMIC network and xPC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Jie; Wang Bo Yu; Huang Yu; Wang Hong Hui; Zhang Ke Yi
Year: 2013
Orthogonal design-based evaluation for trajectory optimization algorithms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dong Chunyun; Cai Yuanli
Year: 2013
Approach for operational effectiveness evaluation for Torpedo
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Hao; Kang Feng-ju
Year: 2013
Real-time ocean wave simulation based on OpenGL
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Quanzhao Tu; Zheng Lei; Xiafu Peng
Year: 2013
Modeling and analysis on coordinated scheduling of E-bus recharging station participated wind-power generation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Yan; Wang Jin-kuan; Han Peng; Han Ying-hua
Year: 2013
Integration of heterogeneous LVC systems based on real-time simulation proxy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Zhi-jia; Hao Jian-guo; Zhang Zhong-jie; Gong Jian-xing
Year: 2013
Methods sets based effectiveness combination evaluation of networked vehicle information platform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Yun; Zhang Juan; Chen Chen; Yang Guimin
Year: 2013
A dynamic scale-free agent network model for evaluating mixed HIV transmission and interventions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:He Xiaoli; Bi Guihong; Wang Hairui; Zhao Yeqing
Year: 2013
An effective framework to simulate the cyber-physical systems with application to the building and energy saving
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Jinlong; Zhao Qianchuan; Zhao Yin
Year: 2013
A co-simulation approach based on ADAMS-SIMULINK for development of manipulator position controller
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Song Hongjun; Rong Xuewen; Li Yibin
Year: 2013
Characteristic model based tracking control for a radar antenna servo system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Yong; Pan Jinwen; Ke Xiaolu; Wang Zhen; Peng Cheng
Year: 2013
Long range early warning radar coherent video modeling and simulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guan Chao; Yang Feng; Liang Yan; Liu Weiguo
Year: 2013
Research on architecture modeling of the strategic early-warning system based on DoDAF
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junxiang Wang; Jie Zou; Feng Yang; Quan Pan
Year: 2013
Based on Adams/Matlab/Simulink two link manipulator dynamics simulation and verification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jia Xuefeng; Song Hongjun; Rong Xuewen; Li Yibin
Year: 2013
Flight control law evaluation for UAV based on simulated annealing algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Rong; Chen Mou
Year: 2013
Research on determination method of model granularity in complex system simulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Fu-xian; Yang Lin; Zhao Lin-feng; Xing Qing-hua
Year: 2013
Wind turbine modeling and load analysis based on bladed
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gao Feng
Year: 2013
Applications of decision support and control system BPsim.DSS to business processes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Konstantin Aksyonov; Eugene Bykov; Olga Aksyonova
Year: 2013
Simulation of vector control for high-speed Permanent Magnet Disk Synchronous Motor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Jiaying; Cao Guangzhong; Luo Qingwei; Yang Rong
Year: 2013
Modeling, simulation and control of a differential steering type mobile robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:L. Angel; C. Hernandez; C. Diaz-Quintero
Year: 2013
Magnetic-only attitude control algorithms for miniaturized satellites
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Lizhe; Liu Yong; Pan Quan; Feng Qian; He Liang; Han Fei
Year: 2013
Ground simulation system of on-orbit releasing satellite motion and control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Han Fei; Liang Yan; Qi Quan; Qi Naiming; Xia Qi
Year: 2013
ZPW2000A jointless track circuit system modeling and simulation considering adjacent signal interference
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Jiaxiang; Dong Wei; Ji Yindong
Year: 2013
Research on unity-power-factor hybrid switching rectifier based on SVPWM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng Yonglong; Huang Xiaoxiao; Li Yabin
Year: 2013
Hypersonic vehicle aeroelasticity modeling and analysis based on the induced angle of attack
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pang Hongjun; Huang Xianlin; Liu Yang
Year: 2013
Reactive power compensation control of STATCOM based on RBFNN SMVSC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Min; Zhang Junyue; L. V. Mingyang; Tang Dongcheng
Year: 2013
Frequency deviation control of isolated PV-diesel in micro-grid using disturbance observer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mi Yang; Wu Xiao; Tian Yue; Bao Xiaowei
Year: 2013
Privacy protection scheme in smart grid using rechargeable battery
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Niu Yukun; Tan Xiaobin; Zhou Zifei; Zheng Jiangyu; Jin Zhu
Year: 2013
Double dq control strategy of DFIG based on passivity theory under unbalanced grid voltage
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xue-zhi Lv; Zhong-jian Kang; Yong-Chao Mei
Year: 2013
Study on application of STATCOM in voltage stability of wind farm incorporated system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fu Rong; Sun Wanpeng; Yang Jian; Ji Yapeng
Year: 2013
Modified direct power control for PWM rectifier under unbalanced grid voltage conditions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Hongjun; Xing Gaoxing; Zhou Xin; Zhang Ming; Qu Yuepeng
Year: 2013
The integration on-line system of prediction and control for transient stability in smart power grids
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Hao; Zhang Baohui
Year: 2013
Control strategy for micro grid transfer between in-grid and short-time islanded states based on flywheel storage
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Bo; Zhang Baohui; Hao Zhiguo
Year: 2013
Auction-based optimal distributed vehicle-to-grid coordinations for frequency regulations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhongjing Ma; Long Ran
Year: 2013
Optimal object association from pairwise evidential mass functions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nicole El Zoghby; Veronique Cherfaoui; Thierry Denoeux
Year: 2013
Rao-blackwellized out-of-sequence processing for mixed linear/nonlinear state-space models
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Karl Berntorp; Anders Robertsson; Karl-Erik Arzen
Year: 2013
Centralized target tracking with propagation delayed measurements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Erdal Mehmetcik; Umut Orguner
Year: 2013
A gesture-enabled method for natural identification in smart spaces
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xian Wang; Ana M. Bernardos; Paula Tarrio; Jose R. Casar
Year: 2013
Application of data fusion in nondestructive testing (NDT)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rene Heideklang; Parisa Shokouhi
Year: 2013
Assessing trust over uncertain rules and streaming data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Saritha Arunkumar; Mudhakar Srivatsa; David Braines; Murat Sensoy
Year: 2013
Acoustic source tracking in a reverberant environment using a pairwise synchronous microphone network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xionghu Zhong; Arash Mohammadi; Wenwu Wang; A. B. Premkumar; Amir Asif
Year: 2013
Multitarget tracking using binary directional information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Adrien Ickowicz
Year: 2013
A multiobjective optimization based sensor selection method for target tracking in Wireless Sensor Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nianxia Cao; Engin Masazade; Pramod K. Varshney
Year: 2013
Cross-layer design of quantized-innovation-based target tracking in wireless sensor networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Zhou; Dongli Wang; Tingrui Pei; Shujuan Tian
Year: 2013
Distributed detection in wireless sensor networks using complex field network coding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kayhan Eritmen; Mehmet Keskinoz
Year: 2013
Control of sensor with unknown clutter and detection profile using Multi-Bernoulli filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Amirali K. Gostar; Reza Hoseinnezhad; Alireza Bab-Hadiashar; Ba-Tuong Vo
Year: 2013
A distributed algorithm for network-wide clock synchronization in wireless sensor networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aitzaz Ahmad; Davide Zennaro; Lorenzo Vangelista; Erchin Serpedin; Hazem Nounou; Mohamed Nounou
Year: 2013
Virtual sensors and data fusion in a multi-level context computing architecture
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bastien Pietropaoli; Michele Dominici; Frederic Weis
Year: 2013
Application of new absolute and relative conditioning rules in threat assessment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ksawery Krenc; Florentin Smarandache
Year: 2013
Why Dempster's fusion rule is not a generalization of Bayes fusion rule
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jean Dezert; Albena Tchamova; Deqiang Han; Jean-Marc Tacnet
Year: 2013
Dynamic road scene classification: Combining motion with a visual vocabulary model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Anastasia Bolovinou; Christina Kotsiourou; Angelos Amditis
Year: 2013
Fusion framework for moving-object classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:R. Omar Chavez-Garcia; Trung-Dung Vu; Olivier Aycard; Fabio Tango
Year: 2013
TIDY: A trust-based approach to information fusion through diversity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Anthony Etuk; Timothy J. Norman; Murat Sensoy; Chatschik Bisdikian; Mudhakar Srivatsa
Year: 2013
Context in fusion: Some considerations in a JDL perspective
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lauro Snidaro; Ingrid Visentini; James Llinas; Gian Luca Foresti
Year: 2013
Tracking of consumer behaviour in e-commerce
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Maria Rosario Mestre; Pedro Vitoria
Year: 2013
Road user tracking using a Dempster-Shafer based classifying multiple-model PHD filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Daniel Meissner; Stephan Reuter; Benjamin Wilking; Klaus Dietmayer
Year: 2013
Distributed emitter tracking using Random Exchange Diffusion Particle Filters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Stiven S. Dias; Marcelo G. S. Bruno
Year: 2013
Data fusion performance of HFSWR Systems for ship traffic monitoring
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Salvatore Maresca; Paolo Braca; Jochen Horstmann
Year: 2013
Acoustic source localization in a network of Doppler shift sensors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:David Lindgren; Mehmet B. Guldogan; Fredrik Gustafsson; Hans Habberstad; Gustaf Hendeby
Year: 2013
Joint multipath data association and fusion for OTHR
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hua Lan; Quan Pan; Feng Yang; Yan Liang
Year: 2013
Revisiting the JDL model for information exploitation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Erik Blasch; Alan Steinberg; Subrata Das; James Llinas; Chee Chong; Otto Kessler; Ed Waltz; Frank White
Year: 2013
A dissimilarity measure based on singular value and its application in incremental discounting
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ke Xiaolu; Ma Liyao; Wang Yong
Year: 2013
Dempster-Shafer theory applied in state estimation of a pressure driven endoscope for Hydro-colonoscopy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Markus Pakleppa; Jan Bernd Vorstius; Robert Keatch; Silvia C. Tapia-Siles; Stuart Coleman; Alfred Cuschieri
Year: 2013
Stochastic cloning Kalman filter for visual odometry and inertial/magnetic data fusion
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Michailas Romanovas; Tobias Schwarze; Manuel Schwaab; Martin Traechtler; Yiannos Manoli
Year: 2013
Improved wireless tracking using radio frequency and video sensors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:T. Sathyan; T.-J Chin; D. Suter; M. Hedley
Year: 2013
Information fusion for USAR operations based on crowdsourcing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vladimir Zadorozhny; Michael Lewis
Year: 2013
Fusion of RSS and inertial measurements for calibration-free indoor pedestrian tracking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Paula Tarrio; Juan A. Besada; Jose R. Casar
Year: 2013
A novel compressed sensing based track before detect algorithm for tracking multiple targets
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Jing; Han ChongZhao; Han Feng
Year: 2013
Extended object tracking based on support functions and extended Gaussian images
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lifan Sun; X. Rong Li; Jian Lan
Year: 2013
URREF reliability versus credibility in information fusion (STANAG 2511)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Erik Blasch; Kathryn B. Laskey; Anne-Laure Jousselme; Valentina Dragos; Paulo C. G. Costa; Jean Dezert
Year: 2013
A new approach for Doppler-only target tracking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:G. Battistelli; L. Chisci; C. Fantacci; A. Farina; A. Graziano
Year: 2013
New neighborhood classifiers based on evidential reasoning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Deqiang Han; Jean Dezert; Yi Yang; Chongzhao Han
Year: 2013
Properties of range-only target motion analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Annie-Claude Pignol; Claude Jauffret; Denis Pillon
Year: 2013
The any-combiner for multi-agent target classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nathan Parrish; Ashley J. Llorens
Year: 2013
A labeled PHD filter for extended target tracking in lidar data using geometric invariance properties: Vehicular application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:B. Fortin; R. Lherbier; J. C. Noyer
Year: 2013
A Gaussian-mixture PHD filter based on random hypersurface model for multiple extended targets
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yulan Han; Hongyan Zhu; Chongzhao Han
Year: 2013
Level-Set Random Hypersurface Models for tracking non-convex extended objects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Antonio Zea; Florian Faion; Marcus Baum; Uwe D. Hanebeck
Year: 2013
Development of a deeply-coupled GPS/INS integration algorithm using quaternions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuhong Yang; Junchuan Zhou; Holger Nies; Otmar Loffeld; Stefan Knedlik
Year: 2013
Bias estimation for optical sensor measurements with targets of opportunity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Djedjiga Belfadel; Richard W. Osborne; Yaakov Bar-Shalom
Year: 2013
Threat assessment for missions in hostile territory - From the aircraft perspective
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tina Erlandsson; Lars Niklasson
Year: 2013
Near real time estimation of surveillance gaps
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Steven Horn
Year: 2013
Determining model correctness for situations of belief fusion
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Audun Josang; Paulo C. G. Costa; Erik Blasch
Year: 2013
Imprecise Hierarchical Dirichlet model with applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alessio Benavoli
Year: 2013
A DSmT based combination scheme for multi-class classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nassim Abbas; Youcef Chibani; Zineb Belhadi; Mehdia Hedir
Year: 2013
Recursive fusion of noisy depth and position measurements for surface reconstruction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gerhard Kurz; Uwe D. Hanebeck
Year: 2013
Fusing 2D and 3D clues for 3D tracking using visual and range data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:O. Serdar Gedik; A. Aydin Alatan
Year: 2013
Silhouette measurements for Bayesian object tracking in noisy point clouds
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Florian Faion; Marcus Baum; Uwe D. Hanebeck
Year: 2013
Multimodal stereo correspondence based on phase congruency and edge histogram descriptor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tarek Mouats; Nabil Aouf
Year: 2013
Traffic knowledge discovery from AIS data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Giuliana Pallotta; Michele Vespe; Karna Bryan
Year: 2013
Context aided multilevel pedestrian detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fernando Garcia; Arturo de la Escalera; Jose Maria Armingol
Year: 2013
Unsupervised extraction of knowledge from S-AIS data for maritime situational awareness
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nicolas Le Guillarme; Xavier Lerouvreur
Year: 2013
Detection of hostile aircraft behaviors using dynamic Bayesian networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Anders Dahlbom; Per-Johan Nordlund
Year: 2013
Delayed fusion of relative state measurements by extending stochastic cloning via direct Kalman filtering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ehsan Asadi; Carlo L. Bottasso
Year: 2013
Continuous-time nonlinear estimation filters using UKF-aided Gaussian sum representations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Murat Gokce; Mustafa Kuzuoglu
Year: 2013
Nonlinearity and non-Gaussianity measures for stochastic dynamic systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jindrich Dunik; Ondrej Straka; Miroslav Simandl
Year: 2013
Wireless sensor networks, real-time locating systems and multi-agent systems: The perfect team
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dante I. Tapia; Ricardo S. Alonso; Oscar Garcia; Juan M. Corchado; Javier Bajo
Year: 2013
Event-based state estimation with negative information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Joris Sijs; Benjamin Noack; Uwe D. Hanebeck
Year: 2013
Loosely coupled Kalman filtering for fusion of Visual Odometry and inertial navigation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Salim Sirtkaya; Burak Seymen; A. Aydin Alatan
Year: 2013
Comparative analysis of pan-sharpening techniques on DubaiSat-1 images
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Essa Basaeed; Harish Bhaskar; Mohammed Al-Mualla
Year: 2013
Suitability analysis based on multi-feature fusion visual saliency model in vision navigation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhen-lu Jin; Quan Pan; Chun-hui Zhao; Yong Liu
Year: 2013
Multistatic tracking for continous active sonar using Doppler-bearing measurements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Doug Grimmett; Cherry Wakayama
Year: 2013
Analysis of the FKIE Passive Radar Data Set with GMPHD and GMCPHD
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kolja Pikora; Frank Ehlers
Year: 2013
Optimised proposals for improved propagation of multi-modal distributions in particle filters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Simon Maskell; Simon Julier
Year: 2013
Virtual Organizations of agents for monitoring elderly and disabled people in geriatric residences
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Carolina Zato; Sara Rodriguez; Dante I. Tapia; Juan M. Corchado; Javier Bajo
Year: 2013
Fusion of sensor data and intelligence in FITS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Enrique Marti; Alvaro Luis; Jesus Garcia; Susana Onate; Carlos Sanchez; Sergio Gonzalez
Year: 2013
Nonlinear federated filtering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Benjamin Noack; Simon J. Julier; Marc Reinhardt; Uwe D. Hanebeck
Year: 2013
Consistent multi-robot decentralized SLAM with unknown initial positions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guillaume Bresson; Romuald Aufrere; Roland Chapuis
Year: 2013
Computational creativity for counterdeception in information fusion
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Magnus Jandel
Year: 2013
Semantic information integration with transformations for stream reasoning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fredrik Heintz; Daniel de Leng
Year: 2013
Coordination of sensor platforms for tracking and identifying objects: Performance evaluations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Erdem Turker Senalp
Year: 2013
Online optimization of sensor trajectories for localization using TDOA measurements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Regina Kaune; Alexander Charlish
Year: 2013
A multi-perspective optimization approach to UAV resource management for littoral surveillance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hector J. Ortiz-Pena; Mark Karwan; Moises Sudit; Michael Hirsch; Rakesh Nagi
Year: 2013
Cross-layer utility-based system optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Maarten Ditzel; Leon Kester; Sebastiaan van den Broek; Martin van Rijn
Year: 2013
New evidence combination rules for activity recognition in smart home
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Faouzi Sebbak; Farid Benhammadi; Abdelghani Chibani; Yacine Amirat; Aicha Mokhtari
Year: 2013
Contact clustering and fusion for preprocessing multistatic active sonar data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Evan Hanusa; David W. Krout; Maya R. Gupta
Year: 2013
Data fusion performance of HFSWR systems for ship traffic monitoring
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Salvatore Maresca; Paolo Braca; Jochen Horstmann
Year: 2013
Constraint Aware Dynamics in target tracking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Egils Sviestins; Viktor Pirard
Year: 2013
An ontology-based model to determine the automation level of an automated vehicle for co-driving
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Evangeline Pollard; Philippe Morignot; Fawzi Nashashibi
Year: 2013
Real time positioning system using different sensors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gabriel Villarrubia; Javier Bajo; Juan F. De Paz; Juan M. Corchado
Year: 2013
Daylight estimation in a faulty light sensor system for lighting control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:David Caicedo; Ashish Pandharipande
Year: 2013
Extended touch mobile user interfaces through sensor fusion
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tusi Chowdhury; Parham Aarabi; Weijian Zhou; Yuan Zhonglin; Kai Zou
Year: 2013
A causal reasoning approach to DSA situational awareness and decision-making
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Todd Martin; Kuo-Chu Chang
Year: 2013
High altitude UAV navigation using IMU, GPS and camera
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cesario Vincenzo Angelino; Vincenzo Rosario Baraniello; Luca Cicala
Year: 2013
Crowdsourcing soft data for improved urban situation assessment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Barry Park; Anders Johannson; David Nicholson
Year: 2013
Application of a probabilistic market-based approach in UAV sensor & perception management
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Martin Russ; Peter Stutz
Year: 2013
Direction of arrival estimation of unknown number of wideband signals in Unattended Ground Sensor Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:G. Mathai; A. Jakobsson; F. Gustafsson
Year: 2013
Distributed measurement selection for energy-efficient radio tracking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Valerio Targon; Andrea Cavallaro
Year: 2013
A novel image fusion scheme for robust multiple face recognition with light-field camera
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:R. Raghavendra; Kiran B. Raja; Bian Yang; Christoph Busch
Year: 2013
Classifier combination with kernelized eigenclassifiers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Umit Ekmekci; Zehra Cataltepe
Year: 2013
Technical program
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2013
The THESEUS facility — A test environment for the Torus exhaust vacuum pumping system of a fusion power plant
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:T. Giegerich; Chr Day
Year: 2013
Filament power supplies (AC-AC converters) and their design for long pulse Neutral Beam Injector of SST-1
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dipal Thakkar; P. J. Patel; V. B. Patel; V. Vadher; C. B. Sumod; L. N. Gupta; L. K. Bansal; K. Qureshi; U. K. Baruah
Year: 2013
Initial integration of “regulated high voltage power supply” (RHVPS) with LHCD system of SST-1
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Paresh Patel; P. K. Sharma; C. B. Sumod; Dipal Thakkar; L. N. Gupta; V. B. Patel; V. Vadher; L. K. Bansal; K. Qureishi; Kiran K. Ambulkar; Saifali Dalakoti; Rajan Babu; C. G. Virani; P. R. Parmar; A. L. Thakur; U. K. Barua
Year: 2013
The preliminary design of Global Interlock System in J-TEXT
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guozhen Zheng; Wei Zheng; Ge Zhuang; Ming Zhang; Tonghai Ding
Year: 2013
Design and R&D for MITICA thermal sensors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mauro Dalla Palma; N. Pomaro; M. Maniero; R. Pasqualotto; L. Trevisan; P. Sonato
Year: 2013
A pulse step modulator cathode power supply for ECRH system on HL-2A Tokamak
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:X. H. Mao; L. Y. Yao; Y. Q. Wang; Y. L. Wang; Q. Li; P. G. Liu; M. Zhang; W. M. Xuan
Year: 2013
Assembly and installation of ITER in-vessel electrical looms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Encheva; C. Hume; B. Macklin; D. Netoiu; H. Omran; G. Sandford; N. Woods
Year: 2013
Solder development and fabrication techniques for coolant tube bonding in toroidal field conductors for the National Spherical Torus experiment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Z. Jurczynski; M. L. Anderson; J. E. Benchoff; H. Schneider; D. M. Westover; W. W. White
Year: 2013
Remote control system for tokamak based on web service
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Zheng; Ming Zhang; Guang Li; Jing Zhang; Ge Zhuang
Year: 2013
High-voltage power supply for ECRH system on J-TEXT Tokamak
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. X. Ma; M. Zhang; L. L. Xia; K. X. Yu
Year: 2013
A dynamic simulations on the demand of human resource for construction of Korean fusion DEMO
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:H. Chang; D. Kanng; H. Tho; W. Choi; Y. Lee
Year: 2013
Real time control of plasma performance on ASDEX upgrade and its implications for ITER
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:W. Treutterer; L. Giannone; A. Kallenbach; C. Rapson; G. Raupp; M. Reich
Year: 2013
Mechanical design of the central solenoid assembly for the JT-60SA Tokamak
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:K. Tsuchiya; K. Kizu; H. Murakami; N. Yoshizawa; Y. Koide; K. Yoshida
Year: 2013
An alternative design concept for the DNB calorimeter motion mechanism
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Irfan Ahmed; G. Roopesh; M. Bandyopadhyay; C. Rotti; S. Shah; R. Prasad; H. Patel; S. Pillai; J. Joshi; R. K. Yadav; A. Yadav; M. Venkatnagraju; A. K. Chakraborty; D. Boilson; B. Schunke; L. Svensson; R. Hemsworth; J. Chareyre; J. Graceffa; D. Shah
Year: 2013
Construction and testing of grid prototypes for the ITER neutral beam injectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:P. Agostinetti; G. Chitarin; N. Marconato; D. Marcuzzi; A. Rizzolo
Year: 2013
The digital control system for the TCV Tokamak
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:H. B. Le; S. Coda; B. Duval; F. Felici; J.-M Moret; J. I. Paley
Year: 2013
The spherical Tokamak path to fusion power — Revisited
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Sykes; M. P. Gryaznevich; D. Kingham; A. E. Costley; J. Hugill; G. Smith; P. Buxton; K. Gibson; H. R. Wilson; S. Ball; S. Chappell; Z. Melhem
Year: 2013
The development of a methodology to allocate RAMI requirements to DEMO: The development of design tools & methodologies for DEMO in Europe
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Richard Brown; Michael Porton
Year: 2013
Transient electromagnetic analysis of selected blanket modules of the ITER blanket system due to plasma disruption
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:J. D. Kotulski; R. S. Coats; M. A. Ulrickson
Year: 2013
Structural analysis of the ITER Thermal Shield
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:C. H. Noh; K. Nam; W. Chung; D. K. Kang; K. O. Kang; H. J. Ahn; N. I. Her; C. Hamlyn-Harris
Year: 2013
Structural analysis work on ITER Vacuum Vessel
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:C. H. Jun; J.-M Martinez; A. Alekseev; C. Sborchia; K. Ioki; C. Choi; B. Giraud; Y. Utin; E. Daly; X. Wang; R. Le Barbier; A. Bayon; J. Caixas; H. Ahn; H. Kim
Year: 2013
W7-X precision metrology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:T. Braeuer; R. Havemeister; A. Henkel; J. Mueller
Year: 2013
Beam transport and interactions with beam-line components in MITICA injector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:E. Sartori; P. Veltri; G. Serianni; M. Dalla Palma; G. Chitarin; P. Sonato
Year: 2013
A magnet current monitor for gyrotron magnet power supplies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:N. Greenough; J. Lohr
Year: 2013
Axisymmetric simulations of the ITER Vertical Stability coil
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peter H. Titus; Han Zhang; Michael Kalish; Edward Daly
Year: 2013
Effect of the measurement vs. the counting errors on parameters' covariance in neutron tomography analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Michal Odyniec; Jerome Blair
Year: 2013
Considerations of transient electromagnetic forces in structural behaviors for ITER shield blanket components
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alice Ying; Joseph Kotulski; Hongjie Zhang; Mike Ulrickson
Year: 2013
Reconfigurable timing unit for NSTX-U
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. DeLuca; P. Sichta; G. Tchilinguirian
Year: 2013
Equilibrium features of bean-shaped spherical tokamak plasmas with an ergodic limiter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:C. Ribeiro; V. I. Vargas; J. J. E. Herrera; E. Chavez
Year: 2013
Cutting edge concepts for control and data acquisition for Wendelstein 7-X
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Andreas Werner; Torsten Bluhm; Michael Grahl; Christine Hennig; Georg Kuhner; Johannes G. Krom; Heike Laqua; Marc Lewerentz; Josef Maier; Heike Riemann; Jorg Schacht; Anett Spring; Jakob Svensson; Manfred Zilker
Year: 2013
The application of systems engineering principles to the European DEMO design and R&D studies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:J. Harman; G. Federici; R. Kemp
Year: 2013
Scoping studies for NBI launch geometry on DEMO
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:I. Jenkins; C. D. Challis; D. L. Keeling; E. Surrey
Year: 2013
Design status of ITER IC H&CD plant system control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:B. Arambhadiya; D. Billava; F. Kazarian; J. Y. Journeaux; B. Beaumont; P. Lamalle; D. Rathi; T. Gassmann; T. Alonzo; E. Fredd; N. Greenough; B. Peters; K. Rajnish; R. G. Trivedi; A. Mukherjee; A. Patel; A. Thakar; H. Dhola; R. Dave; F. Sartori
Year: 2013
3.7 GHz 500 kW CW klystron operation at full power for SST1 LHCD system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:P. K. Sharma; K. K. Ambulkar; S. Dalakoti; N. R. Babu; P. R. Parmar; C. G. Virani; A. L. Thankur
Year: 2013
Hardware requirements for digital nuclear radiation spectroscopy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Riva; B. Esposito; D. Marocco; F. Belli
Year: 2013
Dynamic response of the ITER diagnostic upper port plug during a plasma disruption
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Pak; V. Udintsev; P. Maquet; C. S. Pitcher; M. S. Cheon; C. R. Seon; H. G. Lee
Year: 2013
Dynamic RF power control for DIII-D ICH/fast wave operation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:C. C. Kung; N. Greenough; E. Fredd; A. Nagy; J. Hosea
Year: 2013
Progress of two RF driver based negative ion source experiment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Bandyopadhyay; R. Pandey; S. Shah; G. Bansal; D. Parmar; A. Gahlaut; J. Soni; R. K. Yadav; D. Sudhir; H. Tyagi; K. Pandya; K. G. Parmar; H. S. Mistri; M. Vuppugalla; A. K. Chakraborty
Year: 2013
Neutronics instrumentation for the European TBM in ITER
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Klix; M. Angelone; U. Fischer; D. Gehre; G. Kleizer; A. Lyoussi; T. Ruecker; I. Rovni; D. Szalkai
Year: 2013
Designing, constructing and using Plasma Control System algorithms on DIII-D
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. W. Hyatt; D. A. Humphreys; A. S. Welander; N. W. Eidietis; J. R. Ferron; J. M. Hanson; R. D. Johnson; E. Kolemen; M. A. Lanctot; D. Moreau; B. G. Penaflor; E. Schuster; F. Turco; M. L. Walker; R. Coon; J. Qian
Year: 2013
Plasma performance required for fusion power control considering grid operation in Demo-CREST
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:R. Hiwataria; K. Okanoa
Year: 2013
Hardening parameters for modelling of CuCrZr and OFHC copper under cyclic loadings
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mauro Dalla Palma
Year: 2013
Software engineering for the industrial Internet: Situation-aware smart applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hausi A. Muller
Year: 2013
Natural language requirement specification for web service testing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Harry M. Sneed; Chris Verhoef
Year: 2013
About the necessity to change the perspective for mobile web services
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marc Jansen
Year: 2013
Model driven evolution of web applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mario Luca Bernardi; Giuseppe Antonio Di Lucca; Damiano Distante; Marta Cimitile
Year: 2013
Reverse engineering techniques: From web applications to rich Internet applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Porfirio Tramontana; Domenico Amalfitano; Anna Rita Fasolino
Year: 2013
Evaluation of DECT for low latency real-time industrial control networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kallol Das; Paul Havinga
Year: 2013
Opening the loops - Towards semantic, information-centric networking in the Internet of Things
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hanno Wirtz; Klaus Wehrle
Year: 2013
Network self-organization in the Internet of Things
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Arjun P. Athreya; Patrick Tague
Year: 2013
Actuator quality in the Internet of Things
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Julio Arauz; Tony Fynn-Cudjoe
Year: 2013
Modeling and analysis of LEAP, a key management protocol for wireless sensor networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rakesh M. Verma; Bailey E. Basile
Year: 2013
Design and deployment of a heart rate monitoring system in a senior center
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jyh-How Huang; Tsu-Te Wang; Tzu-Yao Su; Kun-Chan Lan
Year: 2013
The smartphone as a medical device: Assessing enablers, benefits and challenges
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Emmanuel Agu; Peder Pedersen; Diane Strong; Bengisu Tulu; Qian He; Lei Wang; Yejin Li
Year: 2013
Quantitative assessment of tremor during deep brain stimulation using a wearable glove system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Houde Dai; L. T. D'Angelo
Year: 2013
Making 802.11 DCF near-optimal: Design, implementation, and evaluation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jinsung Lee; Hojin Lee; Yung Yi; Song Chong; Bruno Nardelli; Mung Chiang
Year: 2013
Distributed MAC and rate adaptation for ultrasonically networked implantable sensors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:G. Enrico Santagati; Tommaso Melodia; Laura Galluccio; Sergio Palazzo
Year: 2013
Data preservation in intermittently connected sensor networks with data priority
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xinyu Xue; Xiang Hou; Bin Tang; Rajiv Bagai
Year: 2013
Zigzag: Partial mutual revocation based trust management in tactical ad hoc networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xin Chen; Harshal Patankar; Sencun Zhu; Mudhakar Srivatsa; Jeff Opper
Year: 2013
An adaptive privacy-preserving scheme for location tracking of a mobile user
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jindan Zhu; Kyu-Han Kim; Prasant Mohapatra; Paul Congdon
Year: 2013
Smartphone based user verification leveraging gait recognition for mobile healthcare systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanzhi Ren; Yingying Chen; Mooi Choo Chuah; Jie Yang
Year: 2013
Energy and bandwidth-efficient Wireless Sensor Networks for monitoring high-frequency events
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Md Zakirul Alam Bhuiyan; Guojun Wang; Jiannong Cao; Jie Wu
Year: 2013
On packet size and error correction optimisations in low-power wireless networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Claro Noda; Shashi Prabh; Mario Alves; Thiemo Voigt
Year: 2013
MobiTribe: Enabling device centric social networking on smart mobile devices
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kanchana Thilakarathna; Abdul Alim Abd Karim; Henrik Petander; Aruna Seneviratne
Year: 2013
A virtual indoor localization testbed for Wireless Sensor Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Simon Schmitt; Heiko Will; Thomas Hillebrandt; Marcel Kyas
Year: 2013
Telemedicine assessment of fall risk using wireless sensors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:B. Allen; R. Derveloy; N. Fell; W. Gasior; G. Yu; M. Sartipi
Year: 2013
Aggregator modeling with multiple active/sleep modes for wireless sensor networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chenyu Wang; Xuemin Chen; Wei Li
Year: 2013
Enabling sustainable sensing in adverse environments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Josiah Hester; Trae King; Alex Propst; Kalyan Piratla; Jacob Sorber
Year: 2013
To scan or not to scan: The effect of channel heterogeneity on optimal scanning policies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fidan Mehmeti; Thrasyvoulos Spyropoulos
Year: 2013
Data gathering optimization by dynamic sensing and routing in rechargeable sensor networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yongmin Zhang; Shibo He; Jiming Chen
Year: 2013
Recursive validation and clustering for distributed spectrum sensing in CR-MANET
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kanthakumar Pongaliur; Li Xiao
Year: 2013
On-mote compressive sampling to reduce power consumption for wireless sensors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marc J. Rubin; Tracy Camp
Year: 2013
Joint ultra-wideband and signal strength-based through-building tracking for tactical operations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Merrick McCracken; Maurizio Bocca; Neal Patwari
Year: 2013
Interference Aware Adaptive Clear Channel Assessment for improving ZigBee packet transmission under Wi-Fi interference
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yong Tang; Zhipeng Wang; Dimitrios Makrakis; Hussein T. Mouftah
Year: 2013
Surviving the RF smog: Making Body Area Networks robust to cross-technology interference
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yantian Hou; Ming Li; Shucheng Yu
Year: 2013
Distributed association control in shared wireless networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Krishna C. Garikipati; Kang G. Shin
Year: 2013
Nearly optimal asynchronous blind rendezvous algorithm for Cognitive Radio Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhaoquan Gu; Qiang-Sheng Hua; Yuexuan Wang; Francis C. M. Lau
Year: 2013
Rate-percentile-optimal sequential channel sensing and probing in cognitive radio networks under spectrum uncertainty
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tao Shu; Husheng Li
Year: 2013
Minimum-Latency Broadcast Scheduling for Cognitive Radio Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shouling Ji; Raheem Beyah; Zhipeng Cai
Year: 2013
Beyond interference avoidance: On transparent coexistence for multi-hop secondary CR networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Yuan; Canming Jiang; Yi Shi; Y. Thomas Hou; Wenjing Lou; Sastry Kompella
Year: 2013
Building blocks of physical-layer network coding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianghao He; Soung-Chang Liew
Year: 2013
Ravine streams: Persistent data streams in disruptive sensor networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mingsen Xu; Wen-Zhan Song
Year: 2013
How to jam without getting caught: Analysis and empirical study of stealthy periodic jamming
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bruce DeBruhl; Patrick Tague
Year: 2013
ASIA: Accelerated secure in-network aggregation in vehicular sensing networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiao Wang; Patrick Tague
Year: 2013
Delay analysis of bursty traffic in finite-buffer disruption-tolerant networks with two-hop routing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nima Torabkhani; Faramarz Fekri
Year: 2013
Wind power effect and control in Hydro-Quebec electrical network
Publisher: Cairo University
Authors:H. Mehrjerdi; D. Asber; S. Lefebvre; M. Saad
Year: 2013
Estimation of sinusoidal signals using measurement of chaotic signals
Publisher: Cairo University
Authors:G. Obregon-Pulido; A. Torres-Gonzalez; G. Solis-Perales; R. Cardenas-Rodriguez
Year: 2013
PID and fuzzy logic optimized control for temperature in infant incubators
Publisher: Cairo University
Authors:Abdel Rahman Shabaan; Shereen M. El-Metwally; Moustafa M. A. Farghaly; Amr A. Sharawi
Year: 2013
An enhanced binary particle swarm optimization algorithm for channel assignment in cognitive radio networks
Publisher: Cairo University
Authors:Hisham M. Abdelsalam; Abdulrahamn Al-Shaar
Year: 2013
The initial robustness analysis of designed U-pole placement control systems
Publisher: Cairo University
Authors:Yuan Peng; Xin Liu; Quanmin Zhu; Fengxia Xu; Dongya Zhao
Year: 2013
An accurate model for chromatic dispersion in optical fibers under radiation and thermal effects
Publisher: Cairo University
Authors:Imbaby I. Mahmoud; Abd El-Naser A. Mohamed; Ahmed Nabih Zaki Rashed; Mohamed S. El Tokhy; Osama H. Elgzar
Year: 2013
Identification of paper machines cross-directional models in closed-loop
Publisher: Cairo University
Authors:Mohammed E. Ammar; Guy Dumont
Year: 2013
Self tuned SSRLS filter for online tracking and removal of power Line Interference from Electrocardiogram
Publisher: Cairo University
Authors:Nauman Razzaq; Maryam Butt; Muhammad Salman; Rahat Ali; Ismail Sadiq; Khalid Munawar; Tahir Zaidi
Year: 2013
Pitching motion characteristics of a supersonic missile using CFD
Publisher: Cairo University
Authors:Tieying Jiang; Xiuling Ji
Year: 2013
Design and application of intelligent control system for greenhouse environment based on CAN bus
Publisher: Cairo University
Authors:Yun Du; Zengtao Xue; Quanmin Zhu; Xin Liu; Yuanzhuo Feng; Suying Zhang
Year: 2013
Comparison of Interval Type-2 Fuzzy and Adaptive Backstepping controllers for Shunt Active Power Filter
Publisher: Cairo University
Authors:Ahmed A. Elkousy; Sherif A. Zaid; Ashraf A. Hagras; Shokry M. Saad
Year: 2013
SimEvents-based modeling and simulation study of Stop-and-Wait protocol
Publisher: Cairo University
Authors:Alaa A. Alsebae; Mark S. Leeson; Roger J. Green
Year: 2013
High performance Reluctance Synchronous Motor drive using Field Oriented Control
Publisher: Cairo University
Authors:A. Farhan; A. Saleh; A. Shaltout
Year: 2013
System analysis and design using consolidity theory with applications
Publisher: Cairo University
Authors:Ahmed M. Saleh; Amr A. Saleh; Hassen T. Dorrah
Year: 2013
Modified A* algorithm for safer mobile robot navigation
Publisher: Cairo University
Authors:Basem M. ElHalawany; Hala M. Abdel-Kader; Adly TagEldeen; Alaa Eldeen Elsayed; Zaki B. Nossair
Year: 2013
Employing Artificial Bee Colony with dynamic inertia weight for optimal tuning of PID controller
Publisher: Cairo University
Authors:N. A. Elkhateeb; R. I. Badr
Year: 2013
A hierarchical, autonomous, and forecasting cloud IDS
Publisher: Cairo University
Authors:Hisham A. Kholidy; Abdelkarim Erradi; Sherif Abdelwahed; Fabrizio Baiardi
Year: 2013
Control of an upper extremity exoskeleton robot to provide active assistive therapy
Publisher: Cairo University
Authors:M. H. Rahman; M. J. Rahman; M. Saad; C. Ochoa-Luna; S. B. Ferrer; P. S. Archambault
Year: 2013
Performance evaluation of 3-phase buck-type PWM rectifiers with integratted and symmetrical Boost converter using SiC MOSFETS for aircraft application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Andrew Trentin; Pericle Zanchetta; Pat Wheeler; Jon Clare
Year: 2013
Medium voltage current source converter drives for marine propulsion system using a dual-winding synchronous machine
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jingya Dai; Sang Woo Nam; Manish Pande; Ghodrat Esmaeili
Year: 2013
Consideration of active-front-end rectifier for electric propulsion navy ship
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:So-Yeon Kim; Byung-Geuk Cho; Seung-Ki Sul
Year: 2013
Time-delay effects in a HIL aircraft power system emulator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:C. Gan; R. Todd; J. Apsley
Year: 2013
Experimental verification of flywheel power leveling system oriented to low cost and general purpose use
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jun-ichi Itoh; Kenta Tanaka; Soya Matsuo; Noboru Yamada
Year: 2013
A generalized voltage droop strategy for control of multi-terminal DC grids
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kumars Rouzbehi; Arash Miranian; Alvaro Luna; Pedro Rodriguez
Year: 2013
Optimization with system damping restoration for droop controlled DC-DC converters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lexuan Meng; Tomislav Dragicevic; Josep M. Guerrero; Juan C. Vasquez
Year: 2013
Design and verification of smart and scalable DC microgrids for emerging regions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:P. Achintya Madduri; Javier Rosa; Seth R. Sanders; Eric A. Brewer; Matthew Podolsky
Year: 2013
Space vector modulation for cascaded asymmetrical multilevel converters under fault conditions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fernanda Carnielutti; Humberto Pinheiro; Cassiano Rech
Year: 2013
Phase-shifted pulse-width-amplitude modulation for quasi-Z-source cascade multilevel inverter based PV power system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yushan Liu; Haitham Abu-Rub; Baoming Ge; Fang Zheng Peng
Year: 2013
Modeling and voltage method for Modular multilevel converter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lucas Mondardo Cunico; Yales Romulo de Novaes; Sergio Vidal Garcia Oliveira
Year: 2013
V2 control with capacitor current ramp compensation using lossless capacitor current sensing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yingyi Yan; Pei-Hsin Liu; Fred Lee; Qiang Li; Shuilin Tian
Year: 2013
State-machine realization of second-order sliding-mode control for synchronous buck DC-DC converters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rui Ling; Dragan Maksimovic; Ramon Leyva
Year: 2013
Piezoelectric transformer-based DC/DC converter with improved burst-mode control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dejan Vasic; Yuan-Ping Liu; Francois Costa; Denis Schwander
Year: 2013
Cycle-by-cycle average input current sensing method for LLC resonant topologies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhiyuan Hu; Yan-Fei Liu; P. C. Sen
Year: 2013
An accurate torque control of permanent magnet brushless motor using low-resolution hall-effect sensors for light electric vehicle applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ming-Shi Huang; Chin-Hao Chen; Hsin-Hung Chou; Guen-Zheng Chen; Wen-Ko Tsai
Year: 2013
Dynamic DC-link voltage adaptation for thermal management of traction drives
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Joris Lemmens; Johan Driesen; Piet Vanassche
Year: 2013
Suppression method of rising DC voltage for the halt sequence of an inverter in the motor regeneration
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jun-ichi Itoh; Wataru Aoki; Goh Teck Chiang; Akio Toba
Year: 2013
Medium voltage inverter to establish grid interface and provide ancillary support for a DC distributed wind farm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yogesh P. Patel; Adel Nasiri
Year: 2013
Hybrid control strategy for a doubly fed induction generator in medium voltage wind power system under unbalanced grid conditions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Daesu Han; Yonggyun Park; Yongsug Suh
Year: 2013
Efficiency determination of converter-fed induction motors: Waiting for the IEC 60034–2–3 standard
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aldo Boglietti; Andrea Cavagnino; Marco Cossale; Alberto Tenconi; Silvio Vaschetto
Year: 2013
A grid-connected induction machine capable of operation at unity and leading power factor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. M. Knight; J. C. Salmon; Rul Haque; N. Perera; M. S. Toulabi
Year: 2013
Simple spice based modeling platform for 4.5 kV power IGBT modules
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Nawaz; F. Chimento; N. Mora; M. Zannoni
Year: 2013
Cell balancing control using adjusted filters in flyback converter with single switch
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jin-Woong Kim; Jong-Won Shin; Jung-Ik Ha
Year: 2013
Effects of pulse and DC charging on lithium iron phosphate (LiFePO4) batteries
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hui Zhi Beh; Grant A. Covic; John T. Boys
Year: 2013
Medium-voltage power converter interface for Wave Dragon wave energy conversion system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nicolas Muller; Samir Kouro; Jaime Glaria; Mariusz Malinowski
Year: 2013
A Modular multilevel converter-based power electronic transformer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ali Shojaei; Geza Joos
Year: 2013
A cost effective power sharing strategy for a cascaded multilevel converter based solid state transformer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu She; Alex Q. Huang; Xijun Ni
Year: 2013
Decoupled control of a three-phase to three-phase modular multilevel matrix converter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:David Arancibia; Marcelo A. Perez; Jose Rodriguez
Year: 2013
Experimental verification of direct dead-time Control and DC-link neutral-point balancing of a three level neutral-point-clamped (3L-NPC) VSC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Michael Sprenger; Tobias Barth; Rodrigo Alvarez; Marvin Tannhaeuser; Steffen Bernet
Year: 2013
Current control of a phase-shifted-PWM STATCOM using the modular multilevel cascade converter based on single-star bridge-cells (MMCC-SSBC)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Joao Inacio Yutaka Ota; Yuji Shibano; Naoto Niimura; Hirofumi Akagi
Year: 2013
Stability issues of Z+Z or Y+Y type cascade system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Fangcheng; Liu Jinjun; Zhang Haodong; Xue Danhong; Hasan Saad Ul; Zhou Linyuan
Year: 2013
Modified norm type stability criterion for cascade AC system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Fangcheng; Liu Jinjun; Zhang Haodong; Xue Danhong; Hasan Saad Ul; Zhou Linyuan
Year: 2013
Stability analysis of damping control to suppress filter resonance in multi-modular matrix converter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hiroki Takahashi; Jun-ichi Itoh
Year: 2013
Sensorless control of doubly-fed induction generators based on stator high frequency signal injection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:David Reigosa; Fernando Briz; Cristian Blanco; Juan Manuel Guerrero
Year: 2013
A pulse injection based sensorless position estimation method for a switched reluctance machine over a wide speed range
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ernest Ofori; Tausif Husain; Yilmaz Sozer; Iqbal Husain
Year: 2013
Initial rotor position detection for delta-connected synchronous reluctance motor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shaohua Suo; Anton H. C. Smith; Michael Harke; Tom Flygare; Michael Laursen
Year: 2013
Low-speed position sensorless drive for highly efficient permanent magnet synchronous motor without rare-earth metals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yoshitaka Iwaji; Ryoichi Takahata; Takahiro Suzuki; Tokoi Hirooki; Enomoto Yuji
Year: 2013
A single-stage buck-boost three-level neutral-point-clamped inverter for the grid-tied photovoltaic power generation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Gao; Xuefeng Ge; Jianbo Wang
Year: 2013
Grid impacts and mitigation measures for increased PV penetration levels using advanced PV inverter regulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:V. Cecchi; S. Kamalasadan; J. Enslin; M. Miller
Year: 2013
Advanced high power-density interior permanent magnet motor for traction applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ayman M. El-Refaie; James P. Alexander; Steven Galioto; Patel Reddy; Kum-Kang Huh; Peter de Bock; Xiochun Shen
Year: 2013
Rotor structure in 50 kW spoke-type interior permanent magnet synchronous motor with ferrite permanent magnets for automotive applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wataru Kakihara; Masatsugu Takemoto; Satoshi Ogasawara
Year: 2013
Reluctance synchronous and field intensified-PM motors for variable-gear electric vehicle drives
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Michiel H. A. Prins; Chris W. Vorster; Maarten J. Kamper
Year: 2013
Off-vehicle evaluation of active oscillation damping schemes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuang Zhao; Oskar Wallmark; Mats Leksell; Anders Lasson
Year: 2013
Economic influence of prolonging fuel cell stack lifetime of fuel cell hybrid vehicles based on optimal control theory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chunhua Zheng; Guoqing Xu; Yimin Zhou
Year: 2013
Improved performance of a DC/DC converter for supercapacitor energy storage system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Jiang; Renjie Hu; Wu Chen; Lan Xiao
Year: 2013
Symmetrical tuning for resonant controllers in inverter based micro-grid applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Lidozzi; G. Lo Calzo; L. Solero; F. Crescimbini
Year: 2013
Pulse width modulation of three-phase switched boost inverter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ravindranath Adda; Avinash Joshi; Santanu Mishra
Year: 2013
Active power control for minimum switching of three-phase electrolytic capacitor-less PWM converter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hojoon Shin; Jung-Ik Ha; Wook-Jin Lee
Year: 2013
Multiple conversion ratio resonant switched-capacitor converter with active zero current detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eli Hamo; Alon Cervera; Mor Mordechai Peretz
Year: 2013
The DCM stability issue of voltage regulators using a current-mode constant on-time controller control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guan-Yu Lin; Dan Chen; Yung-Jen Chen
Year: 2013
Common-mode voltage reduction for medium-voltage current source converters by optimizing switching sequences
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Anping Hu; Ning Zhu; Dewei David Xu; Bin Wu; Jianhui Su
Year: 2013
Comprehensive PM motor controller design for electrically assisted turbo-charger systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:SeHwan Kim; Jul-Ki Seok
Year: 2013
A new modular flux-switching permanent magnet drive for large wind turbines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chester Ditmanson; Peter Hein; Stefan Kolb; Joaquin Molck; Steffen Bernet
Year: 2013
Adaptive flux weakening control of switched reluctance machines in rotating reference frame
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tausif Husain; Ali Elrayyah; Yilmaz Sozer; Iqbal Husain
Year: 2013
Finite element based analytical model for controller development of switched reluctance machines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rajib Mikail; Iqbal Husain; Mohammad Islam
Year: 2013
Design considerations of switched reluctance motors with bipolar excitation for low torque ripple applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cong Ma; Liyan Qu
Year: 2013
Repetitive control scheme for circulating current suppression in modular multilevel converters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liqun He; Kai Zhang; Jian Xiong; Shengfang Fan
Year: 2013
Average power balancing control of a STATCOM based on the cascaded H-bridge PWM converter with star configuration
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shih-Feng Chou; Bo-Siang Wang; Sheng-Wan Chen; Chia-Tse Lee; Po-Tai Cheng; Hirofumi Akagi; Peter Barbosa
Year: 2013
Closed-loop current control of multilevel converters formed by parallel complementary unidirectional phase-legs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:C. A. Teixeira; B. P. McGrath; D. G. Holmes
Year: 2013
Minimum DC-link capacitance requirement of a two-stage photovoltaic inverter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:T. Messo; J. Jokipii; T. Suntio
Year: 2013
Implementing PCC voltage estimation utilising cascaded PI controllers in the dq rotating reference frame for microgrid inverter control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Christopher N. Rowe; Terrence J. Summers; Robert E. Betz; Timothy G. Moore
Year: 2013
Coordinated power control strategy based on primary-frequency-signaling for islanded microgrids
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dan Wu; Josep M. Guerrero; Juan C. Vasquez; Tomislav Dragicevic; Fen Tang
Year: 2013
Virtual impedance current limiting for inverters in microgrids with synchronous generators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Andrew D. Paquette; Deepak M. Divan
Year: 2013
Ineffectiveness of orthogonal axes cross-coupling decoupling technique in dual sequence current control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alejandro G. Yepes; Ana Vidal; Jano Malvar; Oscar Lopez; Jesus Doval-Gandoy; Francisco D. Freijedo
Year: 2013
Modulated model predictve control (M2PC) for a 3-phase active front-end
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Luca Tarisciotti; Pericle Zanchetta; Alan Watson; Jon Clare; Marco Degano; Stefano Bifaretti
Year: 2013
Repetitive scheme plugged-in parallel with Deadbeat controller for VFD fed by cascaded multilevel inverter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Trabelsi; L. Ben-Brahim; A. Kawamura; T. Yokoyama; T. Yoshino; R. Kurosawa
Year: 2013
Design of a high-efficiency 12V/1kW 3-phase BLDC motor drive system for diesel engine emissions reductions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Allan Taylor; Chenguang Jiang; Kevin Hua Bai; Adam Kotrba; Argun Yetkin; Arda Gundogan
Year: 2013
Centralized control of parallel connected power conditioning system for battery energy storage system in charge-discharge-storage power station
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Changsong Chen; Baoqi Liu; Shanxu Duan; Changyue Zou
Year: 2013
High-efficiency soft-switching PWM DC-DC converter for electric vehicle battery chargers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Min-Kwon Yang; Hyoung-Sup Cho; Seung-Jae Lee; Woo-Young Choi
Year: 2013
Ground fault location identification for multiple drive high resistance grounding systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lixiang Wei; Jiangang Hu; Jeffrey McGuire; Zhijun Liu
Year: 2013
Fault tolerant AC multi-drive system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Pulvirenti; G. Scarcella; G. Scelba; M. Cacciato; A. Testa
Year: 2013
Multistep direct model predictive control for power electronics — Part 2: Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tobias Geyer; Daniel E. Quevedo
Year: 2013
Torque ripple reduction of model predictive torque control of induction motor drives
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yongchang Zhang; Haitao Yang
Year: 2013
Analytical stiffness calculations of a cone-shaped magnetic vibration isolator for a micro balance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:D. T. E. H. van Casteren; J. J. H. Paulides; J. L. G. Janssen; E. A. Lomonova
Year: 2013
Efficiency improvement of a high dynamic BLDC linear motor by multiphase control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Joris Lemmens; Kristof Mulier; Johan Driesen; Kris Vanvlasselaer; Stijn Goossens; Wim Symens
Year: 2013
Design of a novel homopolar bearingless slice motor with reluctance rotor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wolfgang Gruber; Michael Rothbock; Reto T. Schob
Year: 2013
Reduction of rotor losses in multi layer interior permanent magnet synchronous motors by introducing novel topology of rotor flux barriers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Katsumi Yamazaki; Yusuke Kato; Takeshi Ikemi; Shunji Ohki
Year: 2013
A multilevel converter topology with common flying capacitors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hui Zhang; Wei Yan; Kazuya Ogura; Shota Urushibata
Year: 2013
New five-level active neutral point clamped converter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eduardo Burguete; Jesus Lopez; Mikel Zabaleta
Year: 2013
Comparative evaluation of T-type topologies comprising standard and reverse-blocking IGBTs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hirofumi Uemura; Florian Krismer; Johann W. Kolar
Year: 2013
Improving output current distortion in hybrid BCM current controlled three-phase micro-inverter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ahmadreza Amirahmadi; Haibing Hu; Anna Grishina; Lin Chen; John Shen; Issa Batarseh
Year: 2013
Enhanced experimental PV plant grid-integration with a MW Lithium-Ion energy storage system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haizea Gaztanaga; Joseba Landaluze; Ion Etxeberria-Otadui; Asun Padros; Inigo Berazaluce; David Cuesta
Year: 2013
Microgrid system with voltages in quadrature
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Euzeli Cipriano dos Santos Junior; M. Alibeik
Year: 2013
Design and development of a reconfigurable hybrid Microgrid testbed
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Guo; Luis Herrera; Mohammed Alsolami; He Li; Pu Xu; Xintong Lu; Andong Lang; Jin Wang; Zhijun Long
Year: 2013
Phase-oriented control of a modular 3-Phase 3-level 4-leg inverter AC power source supplying floating or grounded loads
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Patricio Cortes; David O. Boillat; Johann W. Kolar
Year: 2013
Uncoupled direct power control based on improved sector selection algorithm for three-level PWM rectifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ting Lu; Zhengming Zhao; Liqiang Yuan; Fanbo He; Yingchao Zhang
Year: 2013
Observer-based state-space current control for a three-phase grid-connected converter equipped with an LCL filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jarno Kukkola; Marko Hinkkanen
Year: 2013
Command generation for wide range operation of hysteresis controlled Vienna rectifiers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nicole C. Foureaux; J. James H. Oliveira; Filipe D. de Oliveira; Braz de J Cardoso Filho; Rafael S. de Faria
Year: 2013
Performance analysis of bi-directional DC-DC converters for electric vehicles and charging infrastructure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Adeeb Ahmed; Mehnaz Akhter Khan; Mohamed Badawy; Yilmaz Sozer; Iqbal Husain
Year: 2013
A power efficiency improvement technique for a bi-directional dual active bridge DC-DC converter at light load
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mika Takasaki; Yoichi Ishizuka; Tamotsu Ninomiya; Yutaka Furukawa; Toshiro Hirose
Year: 2013
Active voltage control of SiC-SIT circuit breakers for overvoltage suppression
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bao Cong Hiu; Toru Saito; Yukihiko Sato; Yasunori Tanaka; Akio Takatsuka; Akira Matsumoto
Year: 2013
Stable operation of multiple power routers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rajendra Prasad Kandula; Amrit Iyer; Deepak Divan
Year: 2013
Current control method with control inputs in polar coordinates for SPMSM based on linearized model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takayuki Miyajima; Hiroshi Fujimoto; Masami Fujitsuna
Year: 2013
Optimized harmonic current control strategy for nonlinearities compensation in multiphase AC drives
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alejandro G. Yepes; Jano Malvar; Ana Vidal; Oscar Lopez; Jesus Doval-Gandoy
Year: 2013
A simple tuning method aimed at optimal settling time and overshoot for synchronous PI current control in electric machines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alejandro G. Yepes; Ana Vidal; Francisco D. Freijedo; Jano Malvar; Oscar Lopez; Jesus Doval-Gandoy
Year: 2013
A speed-sensorless startup method of an induction motor driven by a modular multilevel cascade inverter (MMCI-DSCC)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuhei Okazaki; Makoto Hagiwara; Hirofumi Akagi
Year: 2013
Control strategy for improved dynamic performance of variable-speed drives with the Modular Multilevel Converter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jae-Jung Jung; Hak-Jun Lee; Seung-Ki Sul
Year: 2013
Damping concepts of LCL filter for a multi-level medium voltage adjustable speed drive with low pulse-ratio
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qingyun Chen; Jie Shen; Hanno Stagge; Stefan Schroeder; Rik W. De Doncker
Year: 2013
Investigation of harmonics interaction in high-power PWM current-source motor drives
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ye Zhang; Yun Wei Li
Year: 2013
An integrated onboard charger and accessory power converter for plug-in electric vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gui-Jia Su; Lixin Tang
Year: 2013
Design and implementation of a 75 KW mobile charging system for electric vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohamed Badawy; Nayeem Arafat; Saeed Anwar; Adeeb Ahmed; Yilmaz Sozer; Ping Yi
Year: 2013
Graph-based semi-supervised learning for fault detection and classification in solar photovoltaic arrays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ye Zhao; Brad Lehman; Roy Ball; Jean-Francois de Palma
Year: 2013
A novel second harmonic current reduction method for dual active bridge used in photovoltaic power system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wentao Wang; Xinbo Ruan; Xuehua Wang
Year: 2013
A nonlinear disturbance observer based DC bus voltage control for a hybrid AC/DC microgrid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xialin Li; Chengshan Wang; Li Guo; Yunwei Li
Year: 2013
Construction of nonlinear droop relations to optimize islanded microgrids operation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ali Elrayyah; Yilmaz Sozer
Year: 2013
Shaping pulse transitions by active voltage control for reduced EMI generation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xin Yang; Patrick R. Palmer
Year: 2013
Multi-resonant based sliding mode control of grid-connected converter under distorted grid conditions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Quan; Heng Nian
Year: 2013
Hardware-in-the-Loop simulation verification of a smooth transition algorithm between Maximum Torque per Ampere control and single current regulator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dakai Hu; Feng Guo; Longya Xu
Year: 2013
Deadbeat-direct torque and flux control of IPMSM drives using a minimum time ramp trajectory method at voltage and current limits
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jae Suk Lee; Robert D. Lorenz
Year: 2013
Discrete-time physical limits-based enhanced finite-settling-step direct torque and flux control for IPMSM drives
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:SeHwan Kim; Jul-Ki Seok
Year: 2013
Sensitivity analysis of torque ripple reduction of synchronous reluctance and interior PM motors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nicola Bianchi; Michele Degano; Emanuele Fornasiero
Year: 2013
Central multilevel current-fed inverter with module integrated DC-DC converters for grid-connected PV plant
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vishal Vekhande; B. G. Fernandes
Year: 2013
Modular multilevel converter for large-scale multistring photovoltaic energy conversion system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sebastian Rivera; Bin Wu; Ricardo Lizana; Samir Kouro; Marcelo Perez; Jose Rodriguez
Year: 2013
Design of module-integrated converters for photovoltaic strings
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junjian Zhao; Huimin Zhou; Yehui Han
Year: 2013
Fault ride through control of medium-voltage converters with LCL filter in distributed generation systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Robert Meyer; Alexander Zlotnik; Axel Mertens
Year: 2013
Control of Active Mobile Substations under system faults
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nima Yousefpoor; Ali Azidehak; Subhashish Bhattacharya; Babak Parkhideh
Year: 2013
Oscillatory angle control scheme for PWM static synchronous compensators under unbalanced conditions and system faults
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Saman Babaei; Subhashish Bhattacharya
Year: 2013
Smart impedance application on unbalanced harmonic mitigation in three-phase four-wire systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:R. B. Gonzatti; S. C. Ferreira; C. H. da Silva; L. E. B. da Silva; G. Lambert-Torres; L. G. Fernandez Silva
Year: 2013
Current source rectifiers in discontinuous conduction modes of operation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Robert M. Cuzner; Giri Venkataramanan
Year: 2013
A dual-input Boost-Buck converter with coupled inductors for TEG applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Cao; Junjun Zhang; Hongfei Wu; Haibing Hu; Yan Xing; Xudong Ma
Year: 2013
Bidirectional modular multilevel DC-DC converter control and efficiency improvements through separate module control method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Todor Todorcevic; Pavol Bauer; Jan Abraham Ferreira; Rick van Kessel
Year: 2013
A load/line adaptive zero voltage switching DC/DC converter used in electric vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Majid Pahlevaninezhad; Hamid Danesh-Pajooh; Alireza Bakhshai; Praveen Jain
Year: 2013
Unified direct-flux vector control of induction motor self-commissioning drive with analysis of parameter detuning effects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. A. Odhano; Aldo Boglietti; R. Bojoi; E. Armando
Year: 2013
Single external source control of doubly-fed induction machine using dual inverter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yongsu Han; Jung-Ik Ha
Year: 2013
Fluctuating current control for a PMSM under reduced DC link capacitance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junwoo Kim; Ilsu Jeong; Kilho Lee; Kwanghee Nam
Year: 2013
Modeling of permanent magnet synchronous machine including torque ripple effects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Abraham Gebregergis; Mazharul Chowdhury; Mohammad Islam; Tomy Sebastian
Year: 2013
Fault tolerant rotor position and velocity estimation using binary Hall-effect sensors for low cost vector control drives
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:G. Scelba; G. Scarcella; G. De Donato; F. Giulii Capponi; F. Bonaccorso
Year: 2013
A comparison between dead-beat and predictive control for a 7-level back-to-back Cascaded H-Bridge under fault conditions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Luca Tarisciotti; Pericle Zanchetta; Alan Watson; Jon Clare; Stefano Bifaretti
Year: 2013
A innovative current sensor-less continuous conduction mode PFC control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng Fang; Yan-Fei Liu
Year: 2013
Electric arc furnace compensation using LaGrange minimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Leonard W. White; Subhashish Battacharya
Year: 2013
Improvement of conservation voltage reduction energy savings via local voltage regulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Arthur K. Barnes; James Simonelli
Year: 2013
Adaptive Notch filter applied to hybrid active var compensator under nonsinusoidal and unbalanced conditions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. C. Ferreira; R. B. Gonzatti; C. H. Silva; L. E. B. Silva; G. Lambert-Torres; L. G. F. Silva
Year: 2013
Harmonic analysis of doubly fed induction generator based utility interactive wind turbine systems during fault conditions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yusuf Yasa; Yilmaz Sozer; Erkan Mese
Year: 2013
Enhanced operation for DFIG-based WECS using resonant feedback compensators under grid unbalance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng Cheng; Heng Nian
Year: 2013
Coordinated operation of parallel-connected inverters for active islanding detection using high frequency signal injection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fernando Briz; David Reigosa; Cristian Blanco; Juan Manuel Guerrero
Year: 2013
Enhanced power quality control strategy for paralleled inverters in distributed generation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhixiang Zou; Zheng Wang; Ming Cheng
Year: 2013
An effective smooth transition control strategy using droop based synchronization for parallel inverters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Md Nayeem Arafat; Ali Elrayyah; Yilmaz Sozer
Year: 2013
A three-phase back-to-back converter for reactive power compensation, current harmonic filtering and active power compensation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:J. Alcala; V. Cardenas; H. Miranda; J. Perez-Ramirez; S. Charre
Year: 2013
In-situ reconfiguration for flexible distribution of energy and storage resources
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ajit A. Renjit; Mahesh S. Illindala
Year: 2013
A single-phase grid-connected PV converter with minimal DC-link capacitor and low-frequency ripple-free maximum power point tracking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuxiang Shi; Liming Liu; Hui Li; Yaosuo Xue
Year: 2013
Control strategies for utility-scale cascaded photovoltaic system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liming Liu; Hui Li; Yaosuo Xue
Year: 2013
Nonlinear control design for the photovoltaic isolated-port architecture with submodule integrated converters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yoash Levron; Daniel Clement; Dragan Maksimovic; Carlos Olalla
Year: 2013
New overall control strategy for wind energy conversion systems in MPPT and stall regions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zakariya Dalala; Zaka Ullah Zahid; Jih-Sheng Lai
Year: 2013
Ac-Ac three-phase drive system based on twelve-leg de-link converter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cursino B. Jacobina; Nady Rocha; Gregory A. de Almeida Carlos; Euzeli Cipriano dos Santos Junior
Year: 2013
Single-phase active power filtering method using diode-rectifier-fed motor drive
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wook-Jin Lee; Yeongrack Son; Jung-Ik Ha
Year: 2013
Design and test result of novel single-drive bearingless motor with cylindrical radial gap
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hiroya Sugimoto; Seiyu Tanaka; Akira Chiba; Junichi Asama
Year: 2013
A principle and test results of a novel bearingless motor with motor parallel winding structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Akira Chiba; Satoshi Horima; Hiroya Sugimoto
Year: 2013
Suitability investigation of a bearingless disk drive for micro turbine applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hubert Mitterhofer; Branimir Mrak; Wolfgang Amrhein
Year: 2013
Compact and low cost magnetic bearing with saturated coil for gas turbine generators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Van Xuan Thai; Bohwan Choi; Suyong Choi; Seungjin Yoo; Chuntaek Rim
Year: 2013
Reliable detection of induction motor rotor faults under the rotor axial air duct influence
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chanseung Yang; Tae-June Kang; Doosoo Hyun; Sang Bin Lee; Jose Antonino-Daviu; Joan Pons-Llinares
Year: 2013
Fault type detection using frequency pattern of stator current in IPM-type BLDC motor under stator inter-turn, dynamic eccentricity, and coupled faults
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jun-Kyu Park; Il-Man Seo; Jin Hur
Year: 2013
Analysis and control of S/SP compensation contactless resonant converter with constant voltage gain
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jia Hou; Qianhong Chen; Kaiqin Yan; Xiaoyong Ren; Siu-Chung Wong; Chi K. Tse
Year: 2013
A novel fast-switching control for multiple pickup IPT systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liang Jerry Chen; John T. Boys; Grant A. Covic
Year: 2013
Experimental verifications and desing procedure of an AC-DC converter with input impedance matching for wireless power transfer systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Keisuke Kusaka; Jun-ichi Itoh
Year: 2013
Multi-module Bi-directional Buck-Boost Inverter-based HVDC back-to-back transmission system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Elserougi; A. S. Abdel-Khalik; A. Massoud; S. Ahmed
Year: 2013
Experimental validation of modular transformer converter based Convertible Static Transmission Controller for transmission grid management
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nima Yousefpoor; Ali Azidehak; Subhashish Bhattacharya; Babak Parkhideh
Year: 2013
A control structure for line-frequency-switched STATCOMs under system faults
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Saman Babaei; Subhashish Bhattacharya
Year: 2013
A boost conversion system consisting of multiple DC-DC converter modules for interfacing wind farms and HVDC transmission
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kenichiro Sano; Masahiro Takasaki
Year: 2013
An adaptive Phase-Locked Loop algorithm for faster fault ride through performance of interconnected renewable energy sources
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lenos Hadjidemetriou; Elias Kyriakides; Frede Blaabjerg
Year: 2013
Comprehensive modeling of turbine systems from wind to electric grid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bora Novakovic; Yao Duan; Mark Solveson; Adel Nasiri; Dan M. Ionel
Year: 2013
Synchronization in highly distorted three-phase grids using selective notch filters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cristian Blanco; David Reigosa; Fernando Briz; Juan M. Guerrero
Year: 2013


Advertisement