H control for linear systems with interval time-varying delay
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dou Xiaochao; Wang Xiaofeng; Zhang Ying; Wang Lei
Year: 2013
Comparison between fractional order PI controller and SIMC PI controller
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:J. Viola; L. Angel
Year: 2013
Operator based robust nonlinear control for a thermal process with input constraint
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shengjun Wen; Mingcong Deng; Dongyun Wang; Fengguang Li
Year: 2013
Operator-based robust control for nonlinear uncertain systems with input nonlinearity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bi Shuhui; Deng Mingcong; Wang Lei; Zhang Yanfang
Year: 2013
Periodical speed ripple minimization in the PMSM -DTC system using Iterative Learning Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fan Mingdi; Lin Hui; Lv Shuaishuai
Year: 2013
Adaptive robust repetitive control for a class of nonlinear systems with input deadzone
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhu Sheng; Wang Xuejie; Li Yanjun; Liu Wei
Year: 2013
Design and stability of indirect adaptive control for nonlinear system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Niu Lin
Year: 2013
Adaptive Smith predictive control based on parameter identification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiang Hongmei; Cai Dongdong; Nian Yugui; Ren Qingchang
Year: 2013
Adaptive control of nonlinear systems with unmodeled dynamics and time-varying state delays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gao Zhi-yuan; Zhang Tian-ping; Mao Jun; Chen Jia-sheng
Year: 2013
Sensitivity-based inverse reinforcement learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhaorong Tao; Zhichao Chen; Yanjie Li
Year: 2013
Robust adaptive control for a class of nonlinear time-delay systems with unknown control coefficient
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wu Yuqiang; Hou Xidong; Zhang Zhongcai
Year: 2013
Learning identification of time varying parameters in nonlinear systems with initial state learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cao Wei; Sun Ming; Wang Yan-wei
Year: 2013
Passivity-based Adaptive Trajectory Linearization Control for a model-scaled unmanned helicopter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bing Zhu; Wei Huo
Year: 2013
Robust adaptive attitude tracking for satellites with constrained control inputs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liang Sun; Wei Huo
Year: 2013
Optimal control of affine nonlinear continuous-time systems using online actor-critic algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Xue-song; Yang Ming-sheng; Liu Fu-chun
Year: 2013
On Iterative Learning Control—A Tihonov approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Daqing Zhang; Xiaofei Qin; Mengmeng Li; Baoyan Zhu
Year: 2013
Repetitive learning control for a class of nonlinear systems with non-parameterized uncertainties
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Pengnian; Qin Huashu
Year: 2013
Optimal tracking control for ship course using approximate dynamic programming method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xie Qingqing; Luo Bin; Tan Fuxiao
Year: 2013
Adaptive fault tolerant control for a class of nonlinear stochastic systems with double actuators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bing Liu; Huijin Fan; Yindong Shen; Ying Zheng
Year: 2013
Research of system controller based on cascade analog field calculation model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Chen; Sun Chunlei; Pan Feng; Wang Yun
Year: 2013
A data-driven optimal design of point-to-point ILC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chi Ronghu; Hou Zhongsheng; Jin Shangtai; Wang Danwei
Year: 2013
A novel adaptive run-to-run control strategy for insulin pump therapy optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Hui; Wang Youqing
Year: 2013
Output feedback dynamic surface control for a class of linear uncertain MIMO systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Shuguang; Xie Wujie; Sun Xiuxia; Chang Qianzhen; Yu Xiuduan
Year: 2013
Nonlinear adaptive control for hypersonic vehicles via immersion and invariance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Zhen; Tan Xiangmin; Yuan Ruyi; Fan Guoliang; Yi Jianqiang
Year: 2013
Learning from adaptive neural control of SISO strict-feedback nonlinear systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wu Yuxiang; Zhou Yongde; Wang Cong
Year: 2013
Direct self-repairing control for four-rotor helicopter attitude systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Huiliao; Jiang Bin; Chen Fuyang; Zhang Ke; Zhang Xinyu
Year: 2013
Multi-model adaptive control for a class of nonlinear system based on neural networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiao Yongsong
Year: 2013
Control platform design and experiment of a quadrotor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiang Jun; Qi Juntong; Song Dalei; Han Jianda
Year: 2013
Distributed regulator design for multi-agent systems with uncertain controller networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dabo Xu; Xinghu Wang; Yiguang Hong
Year: 2013
Switching adaptive control of a class of non-affine nonlinear systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Xiangbin; Hou Zhongsheng; Jin Shangtai
Year: 2013
Data-driven predictive terminal iterative learning control for a class of discrete-time nonlinear systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jin Shangtai; Hou Zhongsheng; Chi Ronghu
Year: 2013
Adaptive neural network control for a Robotic Manipulator with unknown deadzone
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuzhi Sam Ge; Wei He; Shengtao Xiao
Year: 2013
Adaptive finite-time tracking control of rigid manipulators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Gang; Yue Yuanlong; Song Yongduan
Year: 2013
Fast adaptive robust control of electro-hydraulic servo system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:He Yudong; Wang Junzheng; Hao Renjian
Year: 2013
Composite control method for permanent magnet linear motor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Shizhen; Cao Rongmin
Year: 2013
Convergence analysis of parameters for linearly parametric nonlinear strict feedback system with unknown control direction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Junmin; He Chao
Year: 2013
Adaptive tracking of parametric strict-feedback nonlinear systems in the presence of additive disturbance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Yanxia; Zhang Zhengqiang
Year: 2013
The synchronous adaptive fuzzy control for the vehicle steering/anti-lock brake system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Guo; Sun Yan; Wang Hui
Year: 2013
Application of a direct adaptive control method for non-ASPR aeroengine
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Huacong; Fu Jiangfeng; Gao Xiang; Wang Shu-hong
Year: 2013
Study of aeroengine multivariable robust adapting control method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Huacong; Gao Xiang; Fu Jiangfeng; Wang Shu-hong
Year: 2013
Adaptive backstepping control of hydraulic servo system with input saturation for rolling mill based on multi-model switching
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Yehong; Fang Yiming; Li Jianxiong; Shi Shengli
Year: 2013
Pilot anaerobic plant's description, modeling and output feedback control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Haoping; Tian Yang; Boyko Kalchev; Ivan Simeonov; Nicolai Christov
Year: 2013
A predictor-based model reference adaptive controller for aircraft with center of gravity variations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chan Han; Lingyu Yang; Jing Zhang
Year: 2013
Muti-AUV's formation coordinated control in the presence of communication losses
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Li-Jun; Qi Xue
Year: 2013
Design of adaptive systems by using fractional calculus system's approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takahiro Takamatsu; Hiromitsu Ohmori
Year: 2013
Biomass gasification temperature parameter adaptive time-delay compensator design
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huang Rong; Kang Yu; Fu Xinxin; Xie Zhen
Year: 2013
Two approaches of adaptive synchronization for chaotic systems with diverse structures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kang Yu; Ling Qiang; Liu Kunpeng; Shang Weike
Year: 2013
A low-order adaptive controller for a class of minimum-phase system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Yong
Year: 2013
Path following and stabilization of underactuated surface ships based on hierarchical sliding mode
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Cheng; Zou Zaojian; Wang Xuegang
Year: 2013
Adaptive global fast terminal sliding mode control of MEMS gyroscope
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Weifeng; Fei Juntao; Yang Yuzheng; Hou Shixi
Year: 2013
Sliding mode control for Markovian jumping systems subject to partially known transition rate
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bei Chen; Tinggang Jia; Yugang Niu
Year: 2013
Robust synchronization of incommensurate fractional-order chaotic systems via second-order sliding mode technique
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hua Chen; Wen Chen; Bingyan Chen
Year: 2013
Optimal sliding mode control for Delta operator system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Yunlong; Wang Yumei; Gao Zairui; Dou Chunhong
Year: 2013
Switching-based robust tracking control for nonholonomic constrained mechanical systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wu Yuqiang; Zhang Zhongcai
Year: 2013
Fast terminal sliding mode synchronization control of dual-motor driving servo systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Zhao; Xuemei Ren
Year: 2013
Robust global stabilization of the VTOL aircraft based on finite-time fast terminal sliding mode control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tie Lin; Zuo Zongyu; Lin Yan
Year: 2013
High-order terminal sliding-mode control of uncertain systems with mismatched disturbance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhou Minghao; Feng Yong; Chen Bin
Year: 2013
Analysis on transient time of nonsingular terminal sliding mode control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chaoxu Mu; Xinghuo Yu; Changyin Sun
Year: 2013
Quantization effect on the discrete-time sliding-mode control systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Yan; Yu Xinghuo; Yu Shuanghe
Year: 2013
Dynamics modeling and controller design for a self-balancing unicycle robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gong Daoxiong; Li Xinghui
Year: 2013
Continuous finite-time TSM speed regulation of PMSM with port-controlled Hamiltonian theory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jin Lina; Yu Shuanghe; Long Xiaojun; Du Jialu
Year: 2013
The control algorithm of attitude stability for on-orbit service platform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Chao-zhen; He Liang; Lu Shan; Yang Guang; Sun Jun
Year: 2013
Path planning methods of mobile robot based on new neural network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lv Zhanyong; Cao Jiangtao
Year: 2013
Periodic dynamics of impulsive nonautonomous cellular neural networks with time delay
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Abdujelil Abdurahman; Haijun Jiang
Year: 2013
The experimental study on the secondary pump control of central air-conditioner chilled water system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Zengxi; Ren Qingchang; Jiang Hongmei
Year: 2013
Exponential passive filtering of neutral-type neural networks with time-varying discrete and distributed delays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xue Lin; Shaochun Cui; Guodong Zhang; Xian Zhang
Year: 2013
The neural network inverse decoupling control of bearingless synchronous reluctance motor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Mengzhe; Diao Xiaoyan; Feng Dongmei; Zhu Huangqiu
Year: 2013
A quantum self-organizing mapping neural network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Penghua; Chai Yi; Cen Ming; Liu Nian; Qiu Yifeng
Year: 2013
Mean square exponential stability of a class of neutral stochastic delayed neural networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qu Yi; Ma Qian; Zhang Yi-jun
Year: 2013
Direct adaptive output feedback control for MIMO uncertain nonlinear discrete-time systems based on neural networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Xiong; Liu Derong; Wang Ding
Year: 2013
Filter design of delayed nonlinear discrete-time Markovian neural networks systems with missing measurements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weihua Xu; Yang Zhu; Qihui Duan; Lei Wang
Year: 2013
Adaptive RBF neural network control based on sliding mode controller for active power filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fei Juntao; Wang Zhe; Lu Xiaochun; Deng Lihua
Year: 2013
Rolling force prediction based on multiple support vector machines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Zhiming; Luo Zhongliang
Year: 2013
BP network based aeroengine identification using modified particle swarm optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ying Jin; Pan Haoman; Dai Jiyang
Year: 2013
Soft sensing modeling of dioxins for waste incineration based on small data sets
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hu Wenjin; Su Yingying; Tang Yi
Year: 2013
Detection of rotating stall based on deterministic learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenjie Si; Cong Wang; Binhe Wen; Yong Wang; Anping Hou
Year: 2013
Numerical analysis of the RBF networks near singularities
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guo Weili; Wei Haikun; Zhao Junsheng; Zhang Kanjian
Year: 2013
Hysteresis compensation control for reluctance actuator force using neural network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu-Ping Liu; Kang-Zhi Liu; Xiaofeng Yang
Year: 2013
Reentry trajectory design for Reusable Booster Vehicles based on neural network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qi Wang; He Liang; Lu Shan; Yang Guang; Sun Jun
Year: 2013
Reduced-order filter design for discrete-time Takagi-Sugeno fuzzy stochastic systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng Tong; Yang Xiaozhan; Xiong Yongyang; Wu Ligang; Pang Baojun
Year: 2013
Dissipative fault-tolerant control for T-S fuzzy descriptor systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhu Bao-yan; Zhang Da-qing; Zhang Qing-ling; Xing Shuang-yun
Year: 2013
Adaptive fuzzy tracking control for a class of perturbed strict-feedback nonlinear system using command filtering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ren Junsheng; Zhang Xianku
Year: 2013
Stabilization of interval type-2 T-S fuzzy control systems with time varying delay
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Feisheng; Guan Shouping
Year: 2013
Fuzzy control allocating and fuzzy gain scheduling for transitional mode control of CRW aircraft
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huang Jing; Li Yan; Zhao Kairui; Gao Zhenghong
Year: 2013
Design and implementation of a fuzzy controller for swing-up control of an inverted pendulum
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhao Yan; Ban Xiaojun; Huang Xianlin
Year: 2013
Design and simulation of airship pressure control system based on fuzzy reasoning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhu Erlin; Pang Jinfeng; Sun Na; Gao Haitao; Sun Qinglin; Chen Zengqiang
Year: 2013
Adaptive fuzzy fault-tolerant dynamic surface control of nonlinear MIMO systems with actuator failures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Yinyin; Tong Shaocheng; Li Yongming
Year: 2013
Solving singleton type-2 fuzzy relation equations based on semi-tensor product of matrices
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Yongyi; Chen Zengqiang
Year: 2013
Adaptive fuzzy control for a class of MIMO nonlinear systems with nonsymmetric gain matrix
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shi Wuxi; Zhang Buxing; Chen Yimei
Year: 2013
Delay-derivative-dependent stability conditions for uncertain T-S fuzzy systems with interval time-varying delay
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:An Ji-yao; Xia Xian-zhong; Li Ren-fa
Year: 2013
Research on fuzzy-neural network PI controller for position control of motor drive
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qi Wei-min; Xiao Jie; Hu Wen-jian; Cao Chang-mao
Year: 2013
Design of the fuzzy PID controller for the hot runner temperature control system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhen Zhen; Gao Yan
Year: 2013
A new stability condition for fuzzy control systems by using equivalence class in set theory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dong Jiuxiang; Yang Guang-Hong; Ma Hong-Jun
Year: 2013
Fuzzy logic controller optimization design for tiltrotor aircraft landing conversion
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Heng; Wang Xu; Lei Tengfei
Year: 2013
Reliable H2 control for discrete-time T-S fuzzy bilinear systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Jiangrong; Li Junmin; Li Yu
Year: 2013
Adaptive interval 2 fuzzy neural control for a class of nonlinear systems with uncertainty and state time delays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Yingying; Wang Yingchun; Yang Dongsheng
Year: 2013
Study of the Fuzzy Neural Network Control used in a new type of household central air conditioning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lin Fei; Yu Chunxuan
Year: 2013
Adaptive fuzzy control of a class of pure-feedback nonlinear systems by output feedback
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Meng GuiZhi; Ma KeMao; Zhang JiaWei
Year: 2013
Walking beam furnace temperature control using fuzzy feed forward method in steel rolling mill
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xing Meixiang; Chen Wei
Year: 2013
The variable universe fuzzy controller and its application in missile homing guidance law design
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Weidong; Huang Xianlin; Li Shiyong; Gao Xiao-Zhi
Year: 2013
An improved density-based cluster analysis method combining genetic algorithm and data sampling for large-scale datasets
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ye Zonglin; Cao Hui; Wang Miaomiao; Zhang Yanbin
Year: 2013
Infrared image target recognition of complex background based on curvelet neural network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qu Shiru; Yang Honghong; Ma Zhiqiang
Year: 2013
On recognition method of aeroengine working conditions based on flight data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qu Jianling; Li Xiaojuan; Si Jingguo; Di Yazhou; Zhou Yuping
Year: 2013
Image salient region detection based on histogram
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhao Gao-peng; Yin Ming-feng; Chen Yi
Year: 2013
On the small ship target detection based on panoramic vision
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Su; Na Zhou; Congying Xu; Zhilin Liu
Year: 2013
Data series forecasting and anomaly detection methods based on online least squares support vector machine
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Yanxi; Hou Ningning
Year: 2013
Crack image detection based on LS-SVM optimized by PSO
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gao Yi; Yang Yanxi
Year: 2013
Instantaneous mental workload level recognition by combining kernel fisher discriminant analysis and Kernel Principal Component Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lin Wei; Zhang Jianhua; Yin Zhong
Year: 2013
Distortion correction method in the high-precision and high-speed CCD measurement system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Jing; Wang Junzheng; Hao Renjian
Year: 2013
Classification based on multi-classifier of SVM fusion for steel strip surface defects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gao Yi; Yang Yanxi
Year: 2013
A part-based online modeling algorithm and its applications on robust visual tracking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:He Li; Qu Shiru; Li Huaifeng
Year: 2013
Background model based on fuzzy ART with forget mechanism and traffic states recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bi Song; Han Liqun; Han Cunwu; Sun Dehui; Li Zhijun; Lei Zhenwu; Zhai Weifeng
Year: 2013
Robust vision system for space teleoperation ground verification platform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fan Baojie; Du Yingkui; Wu Denglu; Wang Cailing
Year: 2013
Detection method for planet rover slip ratio based on vision measuring technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Nan; Ding Liang; Gao Haibo; Guo Junlong; Li Weihua; Deng Zongquan
Year: 2013
Motion recognition based on a three-axis accelerometer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Yang; Xu Lin; Zhao Lulu; Yang Yuliang; Fu Anqi; Wang Meng
Year: 2013
A new window-length selecting method for singular spectrum Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Rui; Ma Hongguang; Zhu Xiaofei; Liu Guoqing
Year: 2013
Local intensity fitting active contour model based on gradient constraint
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Changli; Zhang Jianxun; Liang Rui
Year: 2013
Illumination compensation method for face image based on improved gamma correction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lv Zhuowen; Wang Kejun; Zou Guofeng; Yuan Lei
Year: 2013
Efficient local filter bank with over complete spatiotemporal pooling in action recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yawei Li; Lizuo Jin; Feiran Jie; Changyin Sun
Year: 2013
The improved spatial histogram features and integrated system for vehicle detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cai Lei; Qu Shiru; Li Xun
Year: 2013
A robust support vector data description classifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fu Liu; Tao Hou; QingYu Zou
Year: 2013
Research on flow regime identification of gas-liquid two-phase flow based on EMD-AR models and CHMM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fan Chunling; Chen Xiuting; Ren Xia
Year: 2013
Feature modeling and recognition of object behavior in 3-D space
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Meng; Dai Yaping; Wang Huan
Year: 2013
A novel method for detecting video objects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhu Songhao; Hu Juanjuan; Zhu Xinshuai
Year: 2013
A novel method for image classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhu Songhao; Hu Juanjuan; Zhu Xinshuai
Year: 2013
The identification of lightning faults in ±800kV UHVDC transmission lines using S-transform and SVM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qin Huai; Huang Fuzhen
Year: 2013
An action recognition method based on view-insensitive feature representation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ji Xiaofei; Wang Ce; Li Yibo
Year: 2013
Automated identification of diabetic retinopathy stages using support vector machine
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Du Ning; Li Yafen
Year: 2013
Attitude parameters extraction of UAV based on hybrid computer vision and improved artificial bee colony algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xue Zhang; Haibin Duan; Xinge Gao
Year: 2013
On scene matching for UAV based on spectral graph and relaxation iteration method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yaxin Xue
Year: 2013
Active tremor operation based directional selectivity adaptive motion detector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhong Xiaopin; Ma Lin
Year: 2013
A new outlier detection base on the self-organizing map algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Xiangdong; Li Yueshan; Ma Zhiyuan
Year: 2013
The research on the method of personalized restricted domain Q&A retrieval based on the linguistic model and the user model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mao Cun-li; Yu Zheng-tao; Shen Tao; Yang Li-feng; Guo Jian-yi; Zhao Xing
Year: 2013
Multi-sensor target detection based on evidence reasoning theory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Xiaohua; Liang Yan; Zhao Chunhui
Year: 2013
Interactive projection system based on the structured lights
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Yuan; Guo Jing; Wang Qinglin
Year: 2013
Data acquisition and processing of multi-layer laser radar in intelligent vehicle
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Duan Jianmin; Yang Guangzu; Shi Lixiao; Zhou Junjing; Liang Kunlun
Year: 2013
Object detection using a moving camera under sudden illumination change
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Moein Shakeri; Hong Zhang
Year: 2013
Numerical attribute reduction in decision tables based on weighted discernibility matrix
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Wei-zheng; Dong Wei; Ji Yin-dong
Year: 2013
Applied research of location fingerprint positioning system based on the improved AUKF algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cao Chunping; Chen Ping; Wang Yagang
Year: 2013
A time delay forecasting method in complex vibration environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shao Minqiang; Yang Xinghua; Chen Weidong
Year: 2013
Implicit generalized predictive control for electrical heating box with multi-loop control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Fang; Yuan Zhao-hui
Year: 2013
Mixed H2/H model predictive control for systems with energy-bounded disturbance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Jiwei; Li Dewei; Xi Yugeng; Lu Jianbo
Year: 2013
GA based fuzzy neural network generalized predictive control method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tao Ji-Li; Wang Ning; Zhang Ri-Dong
Year: 2013
Distributed MPC for interconnected power system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nong Huiyun; Liu Xiangjie
Year: 2013
Reactor temperature predictive control algorithm research based on the PSO
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huang Changyuan; Pan Haipeng
Year: 2013
H infinity control for Markov jump systems based on receding horizon
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiao Lin; Liu Xiaohua
Year: 2013
Simulation study of a main stream temperature system based on predictive functional-PID Cascade Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhou Lei; Fei Shumin; Huang Jiacai
Year: 2013
Min-max MPC for LPV systems subject to actuator saturation by a saturation-dependent Lyapunov function
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Langwen; Wang Jingcheng; Li Kang
Year: 2013
Research and application of fuzzy FO-PID predictive function control algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guo Wei; Deng Ling; Zhou Li
Year: 2013
A network-wide efficient prediction model for urban traffic and its application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lin Shu; Xi Yugeng
Year: 2013
Online trajectory planning for finite-thrust autonomous rendezvous with light-of-sight constraint
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng Li; Xiaokui Yue; Guangzhao Luo; Xianbin Chi
Year: 2013
Multilinear-model dynamic matrix control: A normalized-eigenvalue-based fuzzy weighting method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Luo Yunhui; Liu Hongbo; Jia Zhiping; Song Ruifu
Year: 2013
Model predictive trajectory tracking of a reentry hypersonic vehicle based on convex optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tan Feng; Chen Hongpu; Hou Mingzhe; Zhao Haihong
Year: 2013
The simplified active disturbance rejection control for permanent magnet synchronous motor drive system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wu Chun; Qi Rong
Year: 2013
A novel path tracking controller for ackerman steering vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Xiaohui; Sun Zhenping; Chen Qingyang; Wang Jian
Year: 2013
Research of HSIC-PID control to submarine depth near surface
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hu Kun; Liu Changbo; Ding Fenglei; Zhang Jianhua
Year: 2013
The optimization of active-control landing gear's performance of absorber based on genetic algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Chengxing; Jiang Jingkai; Wang Haitao
Year: 2013
On new type permanent magnet synchronous motor used in AGV system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Haoming; Wang Yinghai
Year: 2013
Command filter sliding mode robust tracking control of underactuated surface vessels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Yan; Meng Hao; Liu Zhilin; Yang Zhen; Lin Zhuang
Year: 2013
Differential evolution based path planning for UAVs surveillance in wind
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Xing; Xin Bin; Chen Jie
Year: 2013
Cascaded feedback linearization tracking control of nonholonomic mobile robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Zilong; Jiang Chenfei; Liu Jie; Wang Yagang
Year: 2013
Hovering control for an underactuated stratospheric airship
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zheng Ze-wei; Huo Wei; Wu Zhe
Year: 2013
Design and simulation of a hydraulic biped robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Guangrong; Wang Junzheng; Wang Lipeng; He Yudong
Year: 2013
Acceleration control based on compound compensator for opto-electronic tracking system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ren Yan; Zhao Yuhong
Year: 2013
Attitude control of stratospheric airship with ballonets and elevator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Li; Duan Dengping
Year: 2013
A discrete-time composite switching control scheme for performance improvement in servo systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guo-yang Cheng; Jin-gao Hu
Year: 2013
Experiment study on the motion planning and control of focus cabin of FAST
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hao Jianlin; Jing Fengshui; Yang Guodong; Liang Zize; Zhu Lichun
Year: 2013
Global trajectory tracking of VTOL UAV based on disturbance rejection control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Lu; Su Jianbo
Year: 2013
Mobile manipulator control based on voice and visual signal
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kong Kam Fong; Li Yangmin
Year: 2013
Research on universal control software system based on PC and open motion controller
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tang Xiaohui; Ji Fang; Wang Yajun; Lei Yanhua; Zhang Lianxin; Xu Gang; Wang Baorui
Year: 2013
Performance improvement of second-order constrained linear systems by using RG reshaping technique
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Qinghua; Lu Min; Xie Weinan
Year: 2013
Nolinear disturbance observer based command filtered backstepping control for missile system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lu Hao; Wang Na; Qiao Jianzhong; Guo Lei
Year: 2013
An Active Disturbance Rejection controller design of a vertical direct-driven servo system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang; Cai Tao; Xu Xing
Year: 2013
Adaptive nonsingular terminal sliding model control of the suspension system for a bearingless permanent magnet synchronous motor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Bo; Zhu Huangqiu; Ji Wei
Year: 2013
Integral sliding mode control of speed sensorless bearingless permanent magnet synchronous motor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Ji; Bo Xu; Huangqiu Zhu
Year: 2013
Path tracking control for mobile robot with two trailers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cheng Jin; Zhang Yong; Wang Zhonghua
Year: 2013
Vision based flight control of 3-DOF helicopter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Shuailing; Liu Hao; Shi Zongying; Zhong Yisheng
Year: 2013
On direct torque controlled PMSM drive system adapting to environmental temperature changes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Han Di; Chen Tengfei; Li Zhongjun; Li Xianhong
Year: 2013
3-D trajectory tracking control of an underactuated AUV
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dong Chen; Xianbo Xiang; Jinrong Zheng; Guohua Xu
Year: 2013
The optimal control based on vector guidance for dynamic positioning vessel rotating around a fixed point
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fu Mingyu; Zhang Aihua; Liu Jianxu; Xu Jinlong; Huang Yan
Year: 2013
The low altitude test platform of high altitude airship (HAA) control technology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sun Shuai; Li Zhibin; Tian Kefeng; Wu Lei; Huang Di
Year: 2013
From Component, Structure to System: Towards the design applicability of robots based on new methodology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Dan; Gao Zhen
Year: 2013
Research on compound control technique with lateral impulsive thrust vector for air defence missile
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhu Long Kui; Feng Yu Fang; Tao Xiao Chuan
Year: 2013
Investigation of best robot kicking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Theophile Boue; Chenguang Yang; Hongbin Ma; Phil Culverhouse
Year: 2013
A pseudospectral time-optimal motion planner for underactuated overhead crane systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Xuebo; Fang Yongchun; Sun Ning; Sun Mingwei
Year: 2013
An active-disturbance-rejection controller for speed control of variable-displacement motor at the constant pressure network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zheng Shuhua; Wang Xiangzhou; Lu Ye; Wang Yu
Year: 2013
Integral terminal sliding mode control for Permanent Magnet Synchronous Motor position servo system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Junxiao; Li Shihua; Yang Jun
Year: 2013
Voltage vector selection strategy of permanent magnet synchronous motor direct torque control system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Yaohua; Liu Jingyu
Year: 2013
A novel direct torque control drive used in electrical vehicle
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Yaohua; Liu Jingyu
Year: 2013
Global trajectory tracking control of quadrotors with input constraint
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zuo Zongyu
Year: 2013
Global dynamic sliding mode control of PMSM speed servo systems base on extended state observer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wu Yangyang; Fang Yiming; Liu Le; Zhang Yongchao
Year: 2013
Stability of open-loop operation without rotor information for Permanent Magnet Synchronous Motors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wu Zhong; Lv Haotun; Zhang Jing
Year: 2013
Gravitational search algorithm-based fractional order QFT control scheme for PMSM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Qinghong; Huang Jiacai; Li Hongsheng
Year: 2013
Event-driven motion planning and control of paper currency sorting and strapping integrated instrument
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cui Wen-hua; Liu Xiao-lei; Wang Jie-sheng; Xiao Ya-qiao
Year: 2013
Hybrid system description based research on attitude control system of satellite
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lai Zhenzhou; Zhang Miao; Wang Jiawei; Shen Yi
Year: 2013
Analysis and simulation on speed sensorless control system for induction motor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xie Zhen; Zhao Jie
Year: 2013
The weld image edge-detection algorithm combined with Canny operator and mathematical morphology
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lu Jin-Yun; Pan Hai-Peng; Xia Yong-Ming
Year: 2013
On signal detection techniques of adaptive stochastic resonance based on PSO
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Song Nianlong; Xv Lu; Zhang Xinyu; Wang Yan
Year: 2013
Multi-component LFM signal filtering based on the short-time fractional Fourier transform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Manman; Tang Wei
Year: 2013
Application of fast fourier transform in Laser Doppler velocimeter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Song Nianlong; Chi Jianfeng; Li Qi
Year: 2013
New types of high-speed nonlinear tracking differentiator with property analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zuo Zongyu; Tie Lin
Year: 2013
An inner-out conductance ring sensor for phase fraction measurement
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tan Chao; Yu Xue-lian; Dong Feng
Year: 2013
Two-phase flow measurement based on Kalman centralized fusion estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Feng; Dong Feng; Tan Chao
Year: 2013
Multi-sensor joint configuration and tracking algorithm—Fixed sensor systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Weifeng; Wen Chenglin; Luo Guangzhou
Year: 2013
Abnormal sound recognition with audio feature combination and modified GMM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Jining; Yao Xiaoxin
Year: 2013
Multichannel blind signal adaptive separation algorithm based on polyspectra analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Lanyong; Liu Fanming; Liu Sheng; Li Bing
Year: 2013
Weighted measurement fusion Kalman smoother for the multisensor descriptor system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chenjian Ran; Yinfeng Dou; Zili Deng
Year: 2013
A Multi-source intelligence fusion methodology for early-warning system based on evidential reasoning algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gui Yang; Pan Quan; Jiao Lianmeng; Yang Feng
Year: 2013
Sequential filtering for state constrained systems with cross-correlated measurement noises
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wen Chuanbo; Cai Yunze; Zhang Weidong
Year: 2013
Multi-model multi-scale filter for landslide estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cen Ming; Zhou Si
Year: 2013
Interacting Multiple Model algorithm with Quasi-Monte Carlo Kalman Filter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Yanbo; Zou Jie; Yang Feng; Qin Yuemei; Pan Quan
Year: 2013
Data driven modeling under irregular sampling
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xue-bo Jin; Xiao-feng Lian; Yan Shi; Li Wang
Year: 2013
Linear minimum mean square error estimation for linear systems with stochastic state equality constraints
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Yanbo; Pan Quan; Liang Yan; Yang Feng
Year: 2013
An improved algorithm for panoramic image matching
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Kai-yu; Xia Gui-hua; Zhu Qi-dan; Yu Yong-tao; Wu Ye-bin
Year: 2013
On acquisition and classification for thenar palmprint image
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bai Qiuju; Zheng Yunyun; Dai Yueming; Zhu Xijun
Year: 2013
Trade-off between dimensionality reduction and quantization in minimum mean square error estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weng Yang
Year: 2013
An airframe vibration interference detection system based on SVR
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Huan; Ren Bo
Year: 2013
Projection matrix optimization based on SVD for compressive sensing systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qiuwei Li; Zhihui Zhu; Si Tang; Liping Chang; Gang Li
Year: 2013
A novel compressed sensing based method for reconstructing sparse signal using space-time data in airborne radar system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Jing; Han ChongZhao; Hu Yu
Year: 2013
A novel coherent column replacement method in compressed sensing for DOA estimation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Jing; Han ChongZhao; Hu Yu
Year: 2013
A data stream compression method based on counter braids
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Yuanyuan; Wen Chenglin; Ge Quanbo
Year: 2013
Generalized State-Dependent Riccati-Equation trajectory shaping guidance law
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Diao Zhaoshi; Shan Jiayuan
Year: 2013
An improvement for the calibration of laser gyro strapdown IMU
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Gong-min; Zhao Chun-lian; Wu Feng; Qin Yong-yuan
Year: 2013
Observability analysis of underwater localization based on fisher information matrix
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fang Xinpeng; Yan Weisheng; Wang Yintao; Wang Zijian
Year: 2013
Hybrid reentry guidance based on reference-trajectory and predictor-corrector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liang Zixuan; Ren Zhang; Bai Chen; Xiong Zihao
Year: 2013
Optimal low-thrust trajectory design and robust tracking control for spacecraft rendezvous
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Song; Hou Mingshan; Wang Dong; Zhou Tao
Year: 2013
Midcourse trajectory optimization strategy for air-to-air missile based on Gauss Pseudo-spectral Method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Song; Hou Mingshan; Zhou Tao; Wang Dong
Year: 2013
UAV path planning in dynamic environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Yang; Zhang Wei-guo; Li Guang-wen; Shi Jing-ping
Year: 2013
Trajectory tracking control of flexible hypersonic vehicle based on sliding mode observer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Di Xiao-guang; Hao Chuang-zhou; Chen Song-lin; Yang Ya-fei
Year: 2013
Cooperative path planning for mobile robots based on visibility graph
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yingchong Ma; Gang Zheng; Wilfrid Perruquetti
Year: 2013
Design of high-precision guidance and control with lateral jets compensation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Shuqi; Ma Kemao; Jiang Yu; Dong Jipeng; Zhang Jinpeng
Year: 2013
Intelligent sliding-mode guidance for hypersonic vehicle in dive phase with multiple constraints
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhu Jian-wen; Liu Lu-hua; Tang Guo-jian; Xu Ming-liang
Year: 2013
Ardrone quadrotor modeling and additive-output-decomposition based trajectory tracking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Hui; Wei Zibo; Quan Quan; Cai Kai-Yuan
Year: 2013
Adaptive neural network control based on nonlinear disturbance observer for BTT missile
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Tong; Wang Qing; Dong Chao-yang
Year: 2013
Performance prediction of low cost integrated navigation system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Zhiping; Tan Fang
Year: 2013
Research on the control loop for Solid Vibratory Gyroscope
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Ning; Su Zhong; Liu Hong
Year: 2013
A positioning and navigation algorithm based on threshold design
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shu-jie Yang; Gong-liu Yang; Zhan-long Zhu; Yan-yong Wang
Year: 2013
Predictor-corrector terminal guidance logic of gliding vehicle with final states constraints
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Biming; Nie Wansheng; Li Ke
Year: 2013
An asynchronous fusion algorithm of the SINS/GPS/CNS based on factor graph
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gao Wei; Zhang Ya; Sun Qian
Year: 2013
The optimization method based on pseudo-spectral and SQP for the descending orbit of soft landing on asteroid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Peng; Li Yuanchun
Year: 2013
SVD-SURF based fast and robust scene matching algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Yaojun; Pan Quan; Zhao Chunhui; Liu Hui; Zhang Jianghua
Year: 2013
3D path planning of AUV based on improved ant colony optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Guanglei; Jia Heming
Year: 2013
United optimization control of multi-paramters for the complex and the spacecraft's orbits
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Gefei; Song Jun
Year: 2013
A reentry corridor calculation method for reusable Launch Vehicles based on skipping trajectory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Kunliang; Liu Lei; Wang Yongji; Chang Songtao
Year: 2013
Adjustable lateral thrust and aerodynamics blended control system design based on auto disturbance rejection controller
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhao Yuyu; Yang Baoqing; Li Xinglong
Year: 2013
An approximate analytical method for lifting re-entry trajectory generation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Rui; Zhang Ran; Li Huifeng
Year: 2013
A three-dimensional robust nonlinear guidance law in trajectory coordinates considering input dynamics and uncertainties
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Han; Ji Haibo
Year: 2013
Mars entry guidance law design with neural network based HJB approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Mao-Mao; Luo Biao; Wu Huai-Ning; Guo Lei
Year: 2013
Application of federated UKF in MIMU/satellite integrated attitude determination
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Ai-jun; Yuan Yao-dong; Song Gao-shun; Wang Chang-ming
Year: 2013
Improved square root cubature particle filter based navigation method for UUV
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fu Guixia; Wang Hongjian; Li Cun; Li Juan
Year: 2013
Design and implementation of homography-based vision-aided inertial navigation of UAVs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhao Shiyu; Dong Xiangxu; Cui Jinqiang; Zong Yao Ang; Lin Feng; Peng Kemao; Ben M. Chen; Tong H. Lee
Year: 2013
Aircraft path planning based on GA in the moving threats environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Qi; Wang Zhenyu; Bai Zhaohui
Year: 2013
Station keeping control method for high orbit spacecraft based on autonomous control architecture
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Wen-bo; Li Shao-yuan; Li Ning
Year: 2013
A multi-feature integrated visual attention model for matching-area suitability analysis in visual navigation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jin Zhenlu; Pan Quan; Zhao Chunhui; Liu Huixia; Jia Wei
Year: 2013
Analysis of Cleanup Maneuver during kepler phase in high-speed skip reentry
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hou Yanze; Zuo Guang; Wang Ping; Xiang Kaiheng; Guo Linli
Year: 2013
Systematic calibration method for the nonlinear coefficients of triaxial accelerometers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Jie; Wu Wenqi; Lian Junxiang
Year: 2013
A linear/nonlinear hybrid differentiator and application for DSGC system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sun Bao-cai; Fan Jun-fang
Year: 2013
Application of TMS320C6748 DSP in strapdown inertial navigation system based on MEMS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wu Xun; Mei Yuesong; Ma Yilong; Chen Xi
Year: 2013
Modification and implementation of a triangle star pattern recognition algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zong Hua; Gao Xiao Ying; Wang Bo
Year: 2013
Lateral reentry guidance for maneuver glide vehicles with geographic constraints
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liang Zixuan; Ren Zhang; Bai Chen
Year: 2013
Optimal transfer orbit design based on multi-pulse thrust
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Limin; Liu Han; Zhang Tao
Year: 2013
An optimization method for self-calibration method of dual-axis rotational inertial navigation system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Tong; Ren Qian; Wang Bo; Xiao Xuan; Fu Meng-yin
Year: 2013
Landmark extraction and state estimation for UAV operation in forest
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cui Jinqiang; Wang Fei; Dong Xiangxu; Kevin Ang Zong Yao; Ben M. Chen; Tong H. Lee
Year: 2013
Guidance law for long range reentry trajectory tracking for low-lift vehicle
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guo Min-wen; Wang Da-yi
Year: 2013
Design of comprehensive decoupler for balloon-borne gondola's azimuth control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Honghui; Yuan Zhaohui; He Chang'an
Year: 2013
Research of celestial autonomous navigation for sensor data fault
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng Yang; He Liang; Han Fei; Yang Wenbo; Chen Shaohua; Yu Changli
Year: 2013
Thrust-aerodynamic-force blended guidance strategy for trajectory control interceptor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xian-lin Huang; Chun Zhang
Year: 2013
Research on the precision combined guidance technology of remote autonomous orbital maneuver
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Zhaoxia; Han Fei; Wang Zhaolong; Chen Yun; He Liang
Year: 2013
Online self-tuning for missile controller based on PSO
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Long Huabao; Li Haijun; Yu Changli
Year: 2013
Modeling and dynamic characteristic analysis of BTT missile
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Lei; Li Qiang; Xia Qunli
Year: 2013
Research on application of Human-Thinking Simulated Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peijin Wang
Year: 2013
Velocity feedback controller for piezoelectric tube scanner: A “mixed” negative-imaginary and small-gain approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sajal K. Das; Hemanshu R. Pota; Ian R. Petersen
Year: 2013
Multi-variable velocity feedback controller for piezoelectric tube scanner: A “mixed” negative-imaginary and small-gain approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sajal K. Das; Hemanshu R. Pota; Ian R. Petersen
Year: 2013
The Generalized Internal Model Control Architecture for electro-optical stabilization platform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Zidong; Bao Qiliang; Ren Ge
Year: 2013
The improved load balance adjustor of multi-motor driving system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Jing Ming; Su Bo; Lv Jin; Che Hai Jun
Year: 2013
Robust stabilization of ship roll by convex optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Jiafeng; Wang Jian; Li Qinsheng; Zhou Weijie
Year: 2013
Design of BTT missile autopilot based on the ploytopic modeling method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hou Delong; Wang Qing; Dong Chaoyang
Year: 2013
High precision hover control for unmanned autonomous helicopter in face of strong atmospheric disturbances
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Miao Lijuan; Liao Zhilin; Yin Liangliang; Zu Jiakui
Year: 2013
The design and development of the process control platform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Jiansheng; Liu Jie
Year: 2013
Decoupling control based on backstepping control for bearingless synchronous reluctance motor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cao Li; Feng Dongmei; Diao Xiaoyan; Zhu Huangqiu
Year: 2013
Piezoelectric multi-modal vibration control for all-clamped stiffened plate using multi-loop active disturbance rejection method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Shengquan; Zhao Rong; Li Juan; Mo Yueping
Year: 2013
A hierarchical modeling method based on model-driven development in real-time control system design
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bi He; Bin Wang; Li Guo; Tongyao Yang; Xin Xiong
Year: 2013
A weighted double loop control structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Ji-zhen; Meng Qing-wei; Zhong Zhen-fang; Xiang Dan; Fang Fang
Year: 2013
Approximate backstepping sliding mode control for a flexible air-breathing hypersonic vehicle
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Fang; Zong Qun; Tian Bailing; Wang Jie
Year: 2013
Control design of a class of linear systems based on combined nonsmooth switching surfaces
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huo Xin; Zheng Kai
Year: 2013
Research on attitude control and momentum management of space station based on extended state observer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Ping; Sun Zhendong
Year: 2013
H control scheme research of piecewise affine discrete-time systems based on describing regions as polyhedra
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gao Ya-Hui; Yao Hua; Huang Jin-Quan
Year: 2013
Analysis and design of the Extended State Observer using Internal Mode Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Qi; Sun Mingwei; Chen Zengqiang; Zhang Dexian
Year: 2013
A case study of performance improvement in extremum seeking control via fractional-power feedback
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tian Yu-Ping; Cao Qingqing
Year: 2013
Backstepping based integral sliding mode control for autonomous underwater vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Yu; Hou Chaohuan; Ma Xiaochuan
Year: 2013
Partial integrated missile guidance and control with input constraints
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xianghua Wang; Jinzhi Wang
Year: 2013
Active Disturbance Rejection Control of a hovering PVTOL aircraft
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cui Jianwei; Li Donghai; Lao Dazhong
Year: 2013
Active disturbance rejection control for TITO systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dong Junyi; Li Donghai; Zhang Yuqiong
Year: 2013
Research on the encoding and decoding of the valve base electronics for direct current
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Chao; Zhang Aimin; Wang Zaifu; Zhang Hang; Bai Yunfei; Ren Zhigang; Geng Yingsan; Gao Lei
Year: 2013
Lateral path tracking control of Autonomous Land Vehicle based on Active Disturbance Rejection control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gao Yuan; Xia Yuanqing
Year: 2013
Drag-based entry guidance for mars pinpoint landing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Rongfang; Xia Yuanqing
Year: 2013
Sliding mode control for a class of second-order systems via linear Lipschitz surfaces
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huo Xin; Zhang Guojiang; Chen Songlin
Year: 2013
Visual tracking strategy of a wheeled mobile robot and a multi-DOF crane equipped with a camera
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ling Jianheng; Li Yi; Jia Yingmin
Year: 2013
Formation control of multi-UUV for CTD detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Zhe-ping; Deng Li-rong; Hou Shu-ping; Deng Chao
Year: 2013
Disturbance rejection in hydraulic automation position control system for rolling mills
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Lijun; Li Qing; Tong Chaonan; Yin Yixin; Gao Zhiqiang; Zheng Qinling
Year: 2013
Nonlinear robust control for complex dynamical systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dong Juny; Li Donghai
Year: 2013
New approach to gain-scheduled H2 controller synthesis for continuous-time polytopic LPV systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cai Guang-Bin; Hu Chang-Hua; He Hua-Feng; Fang Wen-Bin
Year: 2013
A distributed assignment algorithm with position-dependent benefit function
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Xiangru; Hong Yiguang
Year: 2013
Robust decentralized control for a two DOF helicopter using Coefficient Diagram Method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ke Ji; Wang Wei; Li Aijun; Wang Changqing
Year: 2013
Synchronization trajectory tracking algorithm for multiple dynamic positioning vessels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fu Mingyu; Jiao Jianfang; Xu Yuxie; Liu Jianxu; Wang Shimin
Year: 2013
H-based control system and its digital implementation for the integrated tilt with active lateral secondary suspensions in high speed trains
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ronghui Zhou; Argyrios Zolotas; Roger Goodall
Year: 2013
Attitude controller design of Hypersonic Vehicle using MPC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:He Chaofan; Yang Lingyu; Zhang Jing
Year: 2013
Research on the intelligent control system of Nickel-iron rotary kiln
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sun Honggang; Wang Xiaohong; Meng Qingjin; Shi Liugang
Year: 2013
Yaw control for a self-balancing unicycle robot with two flywheels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gong Daoxiong; Liu Xiang
Year: 2013
Robust stabilization for a class of nonlinear systems: Fuzzy-model-based LMI approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:He Guannan; Jing Hongyu; Ji Jing; Yu Wensheng
Year: 2013
Time-varying repetitive control for a PWM DC-AC converter system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhen Zhang; Peng Yan; Peiqing Ye
Year: 2013
Research on response of fluctuating pressure on clustered launch vehicle
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Yunfei; Jia Daling; Chen Yu; Li Jun
Year: 2013
Computation of all robust PID controllers for two-input and two-output time delay control systems with gain margin and phase margin specifications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuan-Jay Wang; Ssu-Chieh Wu; Yong-Jie Hong; Cyuan-Zun Gao; Jim-Tim Lin
Year: 2013
Novel method of keeping constant temperature in nano actuator performance measurement
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiang Bing; Wang Jungang; Chen Hong; Cao Kun; Wang Qiang; Yang Sheng
Year: 2013
A path tracking algorithm of intelligent vehicle by preview strategy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rui Liu; Duan Jianmin
Year: 2013
SoC design technology for the universal control system of tactical missile
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Long Huabao; Song Jiachen; Liu Xiang; Li Haijun
Year: 2013
Joint optimal design of missile guidance and control law for minimizing miss distance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Youcheng; Long Huabao
Year: 2013
Gain scheduling output feedback controller design for hypersonic vehicle with actuator saturation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Yang; Ban Xiaojun; Huang Xianlin; Pang Hongjun
Year: 2013
High-precision servo control of robot arm based on vision and PSD
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lu Jun; Song Jinghao; Liu Yong
Year: 2013
Feedback-aided minimum joint movement (FAMJM) scheme for redundant manipulators with simulations and experiments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Yunong; Zhang Zhijun
Year: 2013
Smoothing obstacle avoidance path planning based on C-space for harvesting robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhao De'an; Lv Jidong; Ji Wei
Year: 2013
Stiffness analysis and optimization of parallel robots used in secondary mirror mount for telescope
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhou Feng; Yao Tai-ke; Zhang Li-min; Wang Yong
Year: 2013
Application of synergic electric power supply in hybrid electric scooter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Haoming; Wang Yinghai
Year: 2013
Monocular visual Odometry using vertical lines in urban area
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haifeng Li; Hongpeng Wang; Jingtai Liu
Year: 2013
Pose estimation for plane based on monocular microscope vision system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pengcheng Zhang; De Xu; Baolin Wu
Year: 2013
Design and implementation of a biomimetic robotic jellyfish based on multi-linkage mechanism
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jundong Xiao; Junzhi Yu
Year: 2013
An approach to remote update driver system of a robotic fish with two long fins
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Qingping; Wang Shuo; Tan Min
Year: 2013
Extremum seeking control for time-varying scalar signal
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jia Hua; Meng Qing-Hao; Wang Yang; Zeng Ming; Zhang Su-Lin; Li Wei
Year: 2013
Complex terrain classification algorithm based on multi-sensors fusion
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zuo Liang; Wang Meiling; Yang Yi
Year: 2013
The aeronautical drilling robot based on flexible track
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tao Yong; Yuan Peijiang; Wang Tianmiao
Year: 2013
Augmented acceleration feedback control of parallel manipulators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shang Weiwei; Shuang Cong
Year: 2013
Collision-avoidance planning of soccer robot in RoboCup3D simulation environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Su Luyan; Liang Zhiwei
Year: 2013
On-orbit capture technology for non-cooperative target based on Magneto Rheological
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chao Wang; Zheng-hong Dong; Yong-ming Gao; Hang Yin
Year: 2013
Design and application of a new type of conveyor in a radio frequency catheter intervention robot system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Jie; Liu Hao; Li Guixiang; Li Yanmin
Year: 2013
Characteristic of monocular microscope vision and its application on assembly of micro-pipe and micro-sphere
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:De Xu; Fudong Li; Zhengtao Zhang; Yali Shi; Haipeng Li; Dapeng Zhang
Year: 2013
2D trifocal tensor based visual servo regulation of nonholonomic mobile robots
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Baoquan; Fang Yongchun; Zhang Xuebo
Year: 2013
Initial design and analysis of a helix cable detecting robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fengyu Xu; Dan Xia; Guoping Jiang
Year: 2013
Resource service access mechanism for service robots
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Su Luyan; Liang Zhiwei
Year: 2013
Stereo vision based traversable region detection for mobile robots using u-v-disparity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhu Xiaozhou; Lu Huimin; Yang Xingrui; Li Yubo; Zhang Hui
Year: 2013
A survey of cooperative hunting control algorithms for multi-AUV systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cao Xiang; Zhu Daqi
Year: 2013
Gait planning for a biped robot using prediction feedback
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Juan; Liang Zhiwei; Hao Yue
Year: 2013
Line segment based map building using laser rangefinder
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liang Zhiwei; Shao Changmian
Year: 2013
Dynamic modeling and drift control of high-speed wheel mobile robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lei Zhao; Hongpeng Wang; Yun Yang; Lei Sun; Jingtai Liu
Year: 2013
Inverse kinematics for center of mass through iteration
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Fan; Zhang Zhongkai; Ou Yongsheng
Year: 2013
The control system design and experiments of mandible reconstruction multi-arm surgery robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Duan Xingguang; Kong Xiangzhan; Wang Yonggui; Li Meng; Chen Chao
Year: 2013
Dynamic modeling and kinematic analysis of Frog robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zong Min; Yang Yi; Fu Mengyin; Wang Shunting; Deng Zhihong
Year: 2013
Design and implementation of a Movement Progressive Induced Training method for robot-assisted upper limb rehabilitation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhu Baotong; Dai Yaping; Guo Qiang
Year: 2013
A two-stage human body detector on depth data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yue Wang; Shuyang Li; Zenglin Hong; Rong Xiong
Year: 2013
Research on attitude estimation of small self-balancing two-wheeled robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Naigong; Li Yong; Ruan Xiaogang; Wang Chuangang
Year: 2013
Research of reinforcement learning based share control of walking-aid robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Wenxia; Huang Jian; Wang Yongji; Tao Chunjing; Gao Xueshan
Year: 2013
A 3D trajectory planning scheme based on visual obstacle localization and avoidance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Gang; Ge Shuzhi Sam
Year: 2013
Improved human interaction in telepresence robot using real-time face segmentation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:William Gu; Gerald Seet; Nadia Magnenat-Thalmann
Year: 2013
Odor-source location estimation and search using a movable sensor array
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Su-Lin; Meng Qing-Hao; Wu Yu-Xiu; Zeng Ming; Jia Hua; Li Wei
Year: 2013
A multi-robot cooperative system considering both task allocation and execution issues
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhu Yi; Zhang Tao; Song Jingyan; Li Xiaqin; Yan Chuanbo
Year: 2013
Controlling mobile Spykee robot using Emotiv Neuro headset
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Simon Grude; Matthew Freeland; Chenguang Yang; Hongbin Ma
Year: 2013
Cooperative output synchronization of networked systems in semi-strict feedback form
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junmin Peng; Xudong Ye
Year: 2013
Calibration of large FOV thermal/visible hybrid binocular vision system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Yu; Shen Lincheng; Zhou Dianle; Zhang Daibing
Year: 2013
Object motion estimation and interception based on stereo vision for soccer robots in 3D space
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Qinghua; Huang Kaihong; Lu Huimin; Guo Hongwu
Year: 2013
Hybrid algorithm based mobile robot localization using DE and PSO
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huo Junfei; Ma Liling; Yu Yuanlong; Wang Junzheng
Year: 2013
Inference of user's intention for non-cooperative HRI
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Rui; Su Jianbo
Year: 2013
The embedded image capture and processing system based on PC104 and FPGA
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Yu; Wang Shuo; Zhou Chao
Year: 2013
Face recognition algorithm and application developed for humanoid robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Luo Chao; Su Jian-Bo
Year: 2013
Design and control of a robotic system for minimally invasive vascular interventional surgery
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Zhenqiu; Xie Xiao-Liang; Bian Gui-bin; Wei Peng; Hou Zeng-Guang; Tan Min; Wang Hongbo
Year: 2013
A path planning algorithm of automobile crane based on two-dimensional mapping of three-dimensional object
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:An Jianqi; Wang Ling; He Yong; Wu Min
Year: 2013
Terrain classification in forest environment based on combined features from laser range data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhou Yuan; Li Shulun; Sun Fengchi
Year: 2013
Path planning in large-scale indoor environment using RRT
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhao Kaikai; Li Yangmin
Year: 2013
Bubble potential field for mobile robots local avoidance
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhong Chaoliang; Liu Shirong; Dong Deguo
Year: 2013
A robotic approach to investigate rehabilitation induced recovery of sensorimotor function
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Ningbo; Robert Riener
Year: 2013
Experiment research of human lower extremity exoskeleton robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Luo Jianwen; Pan Bo; Fu Yili
Year: 2013
The state-of-arts and key technologies for telerobotics in nuclear applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qian Huihuan; Xu Yangsheng; Xu Wenfu
Year: 2013
Inverse kinematics resolution method of redundant space manipulator based on arm angle parameterization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Jintao; Xu Wen-fu; Meng De-shan
Year: 2013
Research on the passive defense strategy of falling down protections of NAO humanoid robots
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jing Wang; Wei Fang; Jian Sun
Year: 2013
The improved Q-Learning algorithm based on pheromone mechanism for swarm robot system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhiguo Shi; Jun Tu; Qiao Zhang; Xiaomeng Zhang; Junming Wei
Year: 2013
Haptic interaction between human and virtual iCub robot using Novint Falcon with CHAI3D and MATLAB
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pierre Renon; Chenguang Yang; Hongbin Ma; Rongxin Cui
Year: 2013
Estimating a continuous odor-patch path using discrete measurements for odor source localization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Ji-Gong; Yang Jing; Yang Li; Liu Jia; Lu Guang-Da
Year: 2013
A study of egg breaking motion by single robot arm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Naofumi Yoshida; Takashi Yoshimi; Makoto Mizukawa; Yoshinobu Ando
Year: 2013
A new method of inverse kinematics solution for industrial 7DOF robot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huang Liang-song; Jiang Ru-kang
Year: 2013
Integrated model-based and grey-relational-analyzed diagnosis of wheel speed sensor for aircraft antilock braking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dai Zhiyong; Lin Hui; Guo Hao
Year: 2013
Backstepping adaptive compensation control for a class of MIMO nonlinear systems with actuator failures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qiu Xiangwei; Zhang Shaojie; Liu Chunsheng
Year: 2013
Fault-tolerant control for flight systems in the presence of severe actuator failures and input constraints
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Man; Yang Jianying; Yan Yingxin; Jiang Zhichao
Year: 2013
The robust integrity design of nonlinear control system under the network environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Jun; Li Wei; Li Zhan-ming
Year: 2013
Fault isolation of Light Rail Vehicle suspension system based on D-S evidence theory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Xiukun; Guo Kun; Jia Limin
Year: 2013
Subspace decomposition approach of fault deviations and its application to fault reconstruction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chunhui Zhao; Wenqing Li; Youxian Sun
Year: 2013
The research of fault diagnosis method based on weighted Q contribution plot and SDG
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Yalin; He Wei; Liu Zhengxiong; Yang Chunhua
Year: 2013
Multi-parameter prediction for chaotic time series based on least squares support vector regression
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ma Jiezhong; Liu Yunchao; Guo Yangming; Zhao Xiaomin
Year: 2013
Feedwater heater system fault diagnosis during dynamic transient process based on two-stage neural networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ma Liangyu; Wang Xiaoxia; Cao Xing
Year: 2013
Fault-detection filter for networked control systems with packed dropouts and access constraints
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Luo Xiaoyuan; Yuan Yuan; Zhang Yuyan; Guan Xinping
Year: 2013
Adaptive fault-tolerant control of incipient and severe actuator faults of UAVs formation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Qing; Yang Hao; Jiang Bin
Year: 2013
A data-driven approach of fault detection for LTI systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Zhaoxu; Fang Huajing
Year: 2013
Observer-based finite time control for spacecraft attitude stabilization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bo Li; Qinglei Hu; Chengping Jiang; Danwei Wang; Youmin Zhang
Year: 2013
Finite-time attitude control for spacecraft with actuator misalignment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huo Xing; Hu Qinglei; Xiao Bing
Year: 2013
Fault-tolerant control of switched nonlinear systems with strong structural uncertainties: Average dwell-time method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jin Ying; Fu Jun; Zhang Youmin; Jing Yuanwei
Year: 2013
Fuzzy fault tolerant control for nonlinear systems with sensor faults
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Caicheng; Dong Jiuxiang; Yang Guanghong; Kang Haobo
Year: 2013
Sensor fault detection with online sparse least squares support vector machine
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guo Su; Deng Fang; Sun Jian; Li Fengmei
Year: 2013
Additive-state-decomposition-based dynamic inversion stabilized control of a hexacopter subject to unknown propeller damages
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Du Guangxun; Quan Quan; Cai Kai-Yuan
Year: 2013
An adaptive fault diagnosis and compensation scheme for stochastic distribution system under 2-step neural network modeling frame
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Yumin; Liu Yunlong
Year: 2013
Lamb wave based structural health monitoring technique and its system validation for high speed train
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Qiang; Su Zhongqing; Hong Ming
Year: 2013
Design and realization of fault diagnosis system based on FTA and expert system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Jin; Guo Shibo; Hou Jianhui; Guo Xin; Zhao Ning
Year: 2013
The application of ISM on the analysis of failure factors in automatic loader
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Liaoning; Lu Guoqiang; Zhao Shi; Xing Wang; Song Xianlong
Year: 2013
A synchrosqueezing transform based method for rotor fault diagnosis of squirrel-cage induction motors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pu Tao; Chai Li; Sheng Yu-Xia; Liu Zhen-Xing
Year: 2013
Autoregressive total projection to latent structures for process monitoring
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuan Tianqi; Hu Jing; Wen Chenglin
Year: 2013
Fault tolerant and anti-disturbance sliding mode control for microsatellite attitude control system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lei Yanjie; Guo Lei; Qiao Jianzhong; Zhang Peixi
Year: 2013
Adaptive neural network control for aircraft landing under actuator failures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianjun Ma; Peng Li; Lina Geng; Zhiqiang Zheng
Year: 2013
Fault tolerant control using linear quadratic technique against actuator faults in a UAV
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bin Yu; Youmin Zhang; Jianguo Yan; Yaohong Qu; Zhuang Liu
Year: 2013
Integrated fault diagnosis and fault tolerant control for stochastic distribution system using dynamic modeling
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lina Yao; Bin Jiang; Jifeng Qin; Hong Wang
Year: 2013
Disturbance propagation analysis of complex chemical process based on directional mutual information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ke Li; Gui Chen; Lei Xie; De-ying Zhou
Year: 2013
Sequential probability ratio test based fault detection method for actuators in GNC system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dan Li; Miao Zhang; Zhenzhou Lai; Yi Shen
Year: 2013
Research of weight coefficient in efficiency evaluation of Tactical Data Link system based on AHP
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Hong-bo; Gao Jun; Liu Qin-tao; Zhao Ming
Year: 2013
Collaborative wideband sensing based on subspace pursuit for cognitive radios
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiang Xiaofeng; Liu Xinghua; Xi Hongsheng
Year: 2013
Optimal dynamic sensing policy for cognitive radio network: A POMDP model based method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Li'an; Chen Cailian; Lin Feilong; Guan Xinping
Year: 2013
Design and implementation of the control system to vacuum diffusion furnace
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Cong; Zhang Yaning; Dai Houzhao
Year: 2013
Computer control system improvement of oil-gas-water multi-phase flow experimental facility
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wu Hao; Tan Chao; Dong Feng
Year: 2013
Whole building operation optimal control system based on an occupancy sensor network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Ming; Zhang Guiqing; Li Chengdong
Year: 2013
Research of force feedback and control based on catheter insertion robotic system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Yanmin; Liu Hao; Yan Jie
Year: 2013
Real-time simulation study of fractional PID based on the RSLogix 5000 platform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiang Ping; Ma Xiao; Wang Pei-Guang
Year: 2013
Design and development of vacuum pumping and liquid injection system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shen Wei; Wang Jun-zheng; Li Jing
Year: 2013
An improved stabilization criterion for networked control systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng Chen; Zhang Jin; Guo CanCan; Yang JiQuan
Year: 2013
A less conservative criterion for exponential mean-square stability of networked control systems with stochastic packet dropouts
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wen-Min Zhou; Yan Wu; Yan-Wu Wang; Jiang-Wen Xiao
Year: 2013
Optimal control and dynamic scheduling of networked system with constrained communication capacity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhu Chaoqun; Guo Ge; Lu Zibao
Year: 2013
Bandwidth scheduling of networked control system based on time varying sampling period
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Zhiwen; Sun Hongtao
Year: 2013
Robust H∞ control with partly quantized information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ge Yang; Wang Jingcheng; Li Kang
Year: 2013
H2 / H∞ filtering of networked discrete-time system with multi-channel random packet dropouts
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Song Zhihua; Wang Haikuan; Du Dajun
Year: 2013
Channel data rate condition for quantized feedback stabilization of linear system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Zhibin; Li Yuanlong
Year: 2013
Exponential stabilization for linear networked control systems with delays and packets losses
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hoang Dung Tran; Zhi-Hong Guan; Feng Liu; Fu-Shun Yuan
Year: 2013
Synchronization of complex dynamical networks via sampled-data quantized feedback
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chang Xueli; Zhang Xiaomei; Yan Lei
Year: 2013
Wireless neural control network for nonlinear systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ren Wen; Xu Bugong
Year: 2013
Robust filtering of stochastic jump systems with Markov communication delays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Wei; Liu Ming; Fu Yulei
Year: 2013
Reliable guaranteed-cost control for a class of nonlinear stochastic systems with fading performance output
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hu Jun; Wang Zidong; Shen Bo; He Xiao
Year: 2013
Output feedback stabilizing control with instantaneous quantization error for discrete-time systems over quantized fading channels
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Feng; Xiang Chen; Guoxiang Gu
Year: 2013
Controllability analysis of Networked Control Systems with packets loss
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lin Hong; Su Hongye; Xu Yong
Year: 2013
Web-based remote networked control for smart homes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lei Zhongcheng; Hu Wenshan; Li Hongyi; Yang Zhen
Year: 2013
Stability of sampled-data systems with application to networked control systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xunlin Zhu; Dong Yue
Year: 2013
Design of observer for networked control systems with non-Gaussian noise
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Chao; Wang Yan
Year: 2013
Stabilization for networked control systems with random sampling periods and random delays by Markov chains
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Yuan; Zhang Qingling; Ren Junchao; Lv Hui
Year: 2013
Stabilization of networked control systems with actuator saturation via delta operator approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhiwei Li; Hongjiu Yang; Hongbo Li; Zhixin Liu
Year: 2013
Robust stability of uncertain packet-based networked control systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tang Bin
Year: 2013
Stability analysis of networked control systems with aperiodic sampling
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jian Sun; Jie Chen
Year: 2013
H filtering for a class of networked systems with stochastic sampling—A Markovian system approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ling Rongyao; Zhang Dan; Yu Li; Zhang Wen-an
Year: 2013
Some improvements on event-based PID controllers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xing Nan; Lin Yujuan; Zhang Jinhui
Year: 2013
Optimal mixed H2/H control based on initiative Markovian packet dropout
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Qing; Wang Zhaolei; Dong Chaoyang
Year: 2013
Time delay dependent optimal control of networked control system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ma Hui; Yuan Zhongkai; Tang Gong-You; Zhang Bao-Lin
Year: 2013
New results on H control for stochastic switched systems with delay
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhao Xia; Tian Engang; Yue Dong
Year: 2013
Event-triggered and self-triggered asymptotically tracking control of linear systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mingyuan Shao; Fei Hao; Xia Chen
Year: 2013
Optimal filter design for multirate networked control system based on output feedback
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Xiaojing; Liang Yan; Yang Feng
Year: 2013
Design and implementation of modern greenhouse remote monitoring system based on web
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lu LinJian; Qin LinLin; Shi Chun; Wu Gang
Year: 2013
Distributed control of heterogeneous systems with nonlinear interconnections
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kai Wen; Zhiyong Geng
Year: 2013
Protocol sequence-base control of network control systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wen Shixi; Guo Ge; Lu Zibao
Year: 2013
Observer design for Lipschitz nonlinear systems with nonuniformly sampled measurements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Wu-Hua; Wang Zipeng; Wei Dan; Lu Xiaomei
Year: 2013
Development actuality and key technology of networked control system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Sheng; Xing Bowen; Li Bing
Year: 2013
Mixed-modes-based switched delay system approach to the stabilization of networked control systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qing-Kui Li; Wei-Wei Gao; Ning Yang; Mei Li; Cong Ma
Year: 2013
Modeling and stabilization for singular networked cascade control systems with state delay
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Du Zhaoping; Hu Songlin; Li Jianzhen
Year: 2013
Event-triggered sampling observer based control design with application to networked visual servoing control systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Haoping; Tian Yang; Nicolai Christov
Year: 2013
Design and implementation of tea warehouse management system based on Internet of Things
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Jian-hua; Feng Xi-wei; Zhou Hong
Year: 2013
Synchronization of networked time-varying systems by nonlinear servomechanism design
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xi Yang; Yong Wang; Peng Peng
Year: 2013
Design of discrete time fuzzy sliding mode observer in networked control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Wei Jun; Guo Xiao Song; Xu Zhe
Year: 2013
Robust finite-time control for networked control systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ling Li; Yeguo Sun
Year: 2013
The mean-square stabilization of networked feedback systems with channel delays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weizhou Su; Jie Chen
Year: 2013
Distributed control for minimal rigid formation of multiple mobile autonomous agents
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fenghua He; Ye Wang; Long Wang; Peng Zhang; Yu Yao; Weishan Chen
Year: 2013
Quantized consensus for multi-agent networks with directed switching topologies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Dequan; Liu Qipeng; Wang Xiaofan; Yin Zhixiang
Year: 2013
Protocol design for network controllability of multiple agents
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhijian Ji; Hai Lin; Haisheng Yu; Likun Xiong
Year: 2013
Eigenvector based design of uncontrollable topologies for networks of multiple agents
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhijian Ji; Hai Lin; Junwei Gao
Year: 2013
Consensus-based cooperative source localization of multi-agent systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guofei Chai; Zhiyun Lin; Minyue Fu
Year: 2013
Structural controllability of higher-order multi-agent systems under absolute and relative protocols
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guan Yongqiang; Ji Zhijian; Zhang Lin; Wang Long
Year: 2013
Stabilization and station keeping for angular constrained triangular formations on the ocean surface
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Adrian N. Bishop
Year: 2013
Distributed adaptive pinning control for cooperative linear output regulation of multi-agent systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Shaobao; Feng Gang; Guan Xinping; Luo Xiaoyuan; Wang Juan
Year: 2013
On controllabilization of dynamical networks via single leader
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cai Ning; Wang Xiaoyan; Wang Caixia; Yang Weixin
Year: 2013
Distributed adaptive sliding mode control for attitude tracking of multiple spacecraft
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Dapeng; Liu Xiangdong; Li Zhongkui; Guo Yaohua
Year: 2013
Second-order consensus tracking of nonlinear multi-agent systems with intermittent links
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huang Na; Duan Zhisheng; Zhao Yu
Year: 2013
Flocking with a virtual leader based on distributed event-triggered hybrid control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Pian; Ding Li; Liu Zhi-Wei; Guan Zhi-Hong; Hu Mei-Xuan
Year: 2013
Robust distributed average tracking for coupled general linear systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fei Chen; Wei Ren
Year: 2013
Cooperative output regulation of a class of linear multi-agent systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jingchao Lou; Zairong Xi
Year: 2013
Consensus in networks of multiple double-integrators based on edge-event driven sampled-data control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cao Mengtao; Xiao Feng; Wang Long
Year: 2013
Distributed force/position tracking of multiple robot manipulators interacting with uncertain compliant environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lijiao Wang; Bin Meng
Year: 2013
LQR control in mean field of discrete-time delayed system
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fangfang Zhang; Wei Wang; Huanshui Zhang
Year: 2013
Bipartite flock control of multi-agent systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ming-Can Fan; Hai-Tao Zhang
Year: 2013
Swarm stability of heterogeneous multi-agent systems via periodically intermittent control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haili Liang; Housheng Su; Xiaofan Wang; Michael Z. Q. Chen
Year: 2013
Robust sliding mode attitude synchronization control of satellite formation with communication time-delay
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhang Jian; Hu Qinglei; Jiang Chengping; Ma Guangfu
Year: 2013
Consensus control of multi-agent system via event-triggering strategy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Duosi Xie; Jianquan Xie; Junwei Lu; Lina Rong
Year: 2013
Distributed output regulation for discrete-time nonlinear multi-agent systems based on fuzzy models
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Jia; Chen Zengqiang; Cui Shigang
Year: 2013
Multi-robot path planning based on the developed RRT* algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li; Cui Rongxin; Yang Chenguang; Xu Demin
Year: 2013
A novel formation control for multi-agent systems by nonlinear output regulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Weixun; Chen Zengqiang; Liu Zhongxin
Year: 2013
Development of a low cost quadrotor platform for swarm experiments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Edwin Davis; Ben E. Nizette; Changbin Yu
Year: 2013
Multi-agent single machine scheduling with controllable processing times
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wang Gang; Chen Qiushuang
Year: 2013
A variable buoyancy control system for large UUV
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Yang; Shi Jie; Li Tongxu; Han Chong
Year: 2013
Event-triggered consensus of nonlinear multi-agent systems with nonlinear interconnections
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yin Xiuxia; Yue Dong
Year: 2013
Opinion dynamics with popularity and similarity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiuhua Zhao; Qipeng Liu; Xiaofan Wang
Year: 2013
Control problem of shortest square distance for a multi-agents formation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Su Hao; Tang Gong-You
Year: 2013
Prognostic and health management system based on flight data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qi Shufen; Zhang Wanying
Year: 2013
Consensus of multiple high-order nonlinear systems with uncertainty
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jie Huang; Jie Chen; Hao Fang; Lihua Dou; Qingkai Yang
Year: 2013
Distributed robust consensus of heterogeneous uncertain multi-agent systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhongkui Li; Zhisheng Duan; Frank L. Lewis
Year: 2013
Cooperative tracking control and obstacles avoidance for single-integrator dynamics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Djaidja Sabir; Qinghe Wu
Year: 2013
Global leader-following consensus of a group of multiple integrator agents using bounded controls
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhiyun Zhao; Zongli Lin
Year: 2013
Emergent behavior research based on multi-agent coevolution mechanism
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xue Hongtao; Yang Guang; Pan Liang; Yin Dong
Year: 2013
Optimal control for consensus of spacecrafts cluster flight
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhou Liang; Luo Jianjun; Zhang Bo
Year: 2013
Flocking of networked mechanical systems: As new perspective
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hanlei Wang; Yongchun Xie
Year: 2013
Swarm Emergence Control Algorithm for Spacecraft Cluster Flight
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanping Bai; Jianjun Luo; Bo Zhang
Year: 2013
Distributed leader-following consensus for multiple Euler-Lagrange systems under switching network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:He Cai; Jie Huang
Year: 2013
Synchronization of multiple nonlinear agents
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huang Chao; Peng Junmin; Ye Xudong
Year: 2013
A new approach of multi-robot cooperative pursuit
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Wang; Ting Zhang; Kai Wang; Shuaiyi Lv; Hongbin Ma
Year: 2013
Distributed consensus tracking with reduced interaction via impulsive algorithms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liu Zhi-Wei; Zhou Hong; Guan Zhi-Hong; Feng Yun; Ding Li
Year: 2013


Advertisement