An Erbium-Doped Fiber Whispering-Gallery-Mode Microcavity Laser
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhenmin Chen; Xin Tu; Jingjing Zhao; H. Y. Fu
Year: 2019
In-Phased Implant-Defined Hexagonal VCSEL Array With Near-Diffraction-Limited Beam
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guanzhong Pan; Yiyang Xie; Chen Xu; Qiuhua Wang; Yibo Dong; Jun Deng; Hongda Chen; Jie Sun
Year: 2019
Improvement of Hole-Patterned Electrode Liquid Crystal Lens by Coplanar Inner Ring Electrode
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yung-Hsiang Hsu; Bo-Yu Chen; Chia-Rong Sheu
Year: 2019
Electron Depleted ZnO Nanowalls-Based Broadband Photodetector
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jitesh Agrawal; Tejendra Dixit; I. A. Palani; Vipul Singh
Year: 2019
Efficient Terahertz Generation Via GaAs Hybrid Ridge Waveguides
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jialin Mei; Kai Zhong; Jiaming Xu; Degang Xu; Wei Shi; Jianquan Yao
Year: 2019
Sapphire Concave Microlens Arrays for High-Fluence Pulsed Laser Homogenization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xue-Qing Liu; Lei Yu; Qi-Dai Chen; Liangcai Cao; Be-Feng Bai; Hong-Bo Sun
Year: 2019
High Electrical Resistivity $1.55~\mu$ m Photoconductive Switch Using a Barrier Structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kian Hua Tan; Wan Khai Loke; Satrio Wicaksono; Soon Fatt Yoon
Year: 2019
High Power $1.5\mu$ m Pulsed Laser Diode With Asymmetric Waveguide and Active Layer Near p-cladding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lauri W. Hallman; Boris S. Ryvkin; Eugene A. Avrutin; Antti T. Aho; Jukka Viheriala; Mircea Guina; Juha T. Kostamovaara
Year: 2019
Dramatically Enhanced Efficiency in Ultra-Fast Silicon MSM Photodiodes Via Light Trapping Structures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hilal Cansizoglu; Shih-Yuan Wang; M. Saif Islam; Ahmed S. Mayet; Soroush Ghandiparsi; Yang Gao; Cesar Bartolo-Perez; Hasina H. Mamtaz; Ekaterina Ponizovskaya Devine; Toshishige Yamada; Aly F. Elrefaie
Year: 2019
Single-Shot Phase and Amplitude Fluctuations of Narrow-Line Pulse Bursts in Divided-Pulse Amplifier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huaiqin Lin; Yujun Feng; Jonathan H. V. Price; Johan Nilsson
Year: 2019
A Polarization Multiplexing Optical Circuit for Efficient Phase Tuning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haowen Shu; Qingzhong Deng; Xingjun Wang; Ming Jin; Yuansheng Tao; Zhiping Zhou
Year: 2019
High-Speed Characteristics of Uni-Traveling-Carrier Photodiode Under Bias-Free Operation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tao Liu; Yongqing Huang; Kai Liu; Xiaofeng Duan; Shiwei Cai; Xiaomin Ren; Weigang Li
Year: 2019
Fine-Tuning of Mach–Zehnder Phase Using Low-Resolution Digital-to-Analog Converters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Benjamin G. Lee; Nicolas Dupuis; Jonathan E. Proesel; Herschel Ainspan; Christian W. Baks
Year: 2019
Analytical Model for Abrupt Tapered Mach–Zehnder Interferometer Based on Coupled Mode Theory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiamin Leng; Scott S.-H. Yam
Year: 2019
Optical Vector Analysis With Improved Accuracy and Enhanced Dynamic Range
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Chen; Min Xue; Dan Zhu; Changyuan Yu; Shilong Pan
Year: 2019
High Sensitive Torsion Sensor Based on Cascaded Pre-Twisted Taper and Multi-Mode Fiber Sheets
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shujie Duan; Xingyu Bai; Xiyuan Kang; Hang Du; Weiliang Liu; Tao Geng; Chengguo Tong; Cuiting Sun; Xiren Jin; Chunlian Lu; Yuxiang Li; Weimin Sun; Libo Yuan
Year: 2019
Fiber Integrated Wavelength Converter Based on a Silicon Core Fiber With a Nano-Spike Coupler
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Meng Huang; Haonan Ren; Ozan Aktas; Li Shen; Jian Wang; Thomas W. Hawkins; John Ballato; Ursula J. Gibson; Anna C. Peacock
Year: 2019
A Fiber Optic Acoustic Pyrometer for Temperature Monitoring in an Exhaust Pipe of a Boiler
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jingcheng Zhou; Xu Guo; Cong Du; Xinsheng Lou; Chengyu Cao; Xingwei Wang
Year: 2019
Application of Quartz Tuning Fork in Photodetector Based on Photothermal Effect
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qinduan Zhang; Jun Chang; Zhenhua Cong; Zongliang Wang
Year: 2019
Enhanced Interferometric Weak Value Amplification With Multiple Reflection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lixuan Shi; Tian Guan; Yang Xu; Zhen Qiao; Zhangyan Li; Cuixia Guo; Yanhong Ji; Yonghong He; Nan Zeng
Year: 2019
Generation and Stabilization of Continuous-Wave THz Emission From a Bi-Color VECSEL
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Thibault A. G. Bondaz; Alexandre Laurain; Jerome V. Moloney; John G. McInerney
Year: 2019
High-Speed and High-Power MUTC Photodiode Working at 1064 nm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yiwei Peng; Jizhao Zang; Keye Sun; Zhanyu Yang; Joe C. Campbell
Year: 2019
All-Optical Wavelength Conversion in an InP Photonic Integrated Turbo-Switch
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:F. Bontempi; A. A. E. Hajomer; N. Andriolli; W. Hu; X. Yang; G. Contestabile
Year: 2019
Real-Time Observation of the Regime Transition Dynamics of Mode-Locked Fiber Lasers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guoqing Pu; Lilin Yi; Li Zhang; Yuanhua Feng; Zhaohui Li; Weisheng Hu
Year: 2019
X-Ray Detector Based on p+-Si/n-Zn2SiO4 Heterojunction Diode
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Leidang Zhou; Shuwen Guo; Xiaolong Zhao; Yongning He; Liang Chen; Xiaoping Ouyang
Year: 2019
High-Resolution Static Strain Sensor Based on Random Fiber Laser and Beat Frequency Interrogation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shuaijie Miao; Wentao Zhang; Wenzhu Huang; Ying Song
Year: 2019
Multi-Wavelength, Passively Q-Switched, Single-Frequency Fiber Laser
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kunyi Li; Shanhui Xu; Huaqiu Deng; Changsheng Yang; Wei Lin; Xianchao Guan; Qilai Zhao; Yi Zhou; Wenlong Wang; Zhongmin Yang
Year: 2019
A Fiber-Based High-Power Single Frequency Pulsed Laser at 780 nm/776 nm for Rb Dating
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wangkun Lee; Jihong Geng; Zexuan Qiang; Lei Pan; Shibin Jiang; F. Scott Anderson; Xiaodong Mu; Steven M. Beck
Year: 2019
Signal Processing Approach for Spectral Interferometry Immune to $\lambda$ /2 Errors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nikolai A. Ushakov; Leonid B. Liokumovich
Year: 2019
Mode Interference in Non-Adiabatic Fiber Taper With a Long Uniform Region
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiamin Leng; Scott S.-H. Yam
Year: 2019
Visible-Wavelength All-Fiber Vortex Laser
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jinhai Zou; Hongjian Wang; Weiwei Li; Tuanjie Du; Bin Xu; Nan Chen; Zhiping Cai; Zhengqian Luo
Year: 2019
High-Order Vortex Generation From CW and Passively Q-Switched Pr:YLF Visible Lasers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nan Li; Bin Xu; Shengwei Cui; Xiaodong Qiu; Zhengqian Luo; Huiying Xu; Zhiping Cai; Lixiang Chen; Richard Moncorge
Year: 2019
140-Gb/s PS-256-QAM Transmission in an OFDM System Using Kramers–Kronig Detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kaihui Wang; Yiran Wei; Mingming Zhao; Wen Zhou; Jianjun Yu
Year: 2019
Wideband DFS Measurement Using a Low-Frequency Reference Signal
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chongjia Huang; Erwin H. W. Chan; Chirappanath B. Albert
Year: 2019
Continuous-Wave Operation of GaAs-Based 1.5-μm GaInNAsSb VCSELs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tomas Sarmiento; Li Zhao; Philip Moser; Tianlei Li; Yijie Huo; James S. Harris
Year: 2019
Mass Producible Low-Loss Broadband Optical Waveguides in Eagle2000 by Femtosecond Laser Writing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vitor A. Amorim; Duarte Viveiros; Joao M. Maia; P. V. S. Marques
Year: 2019
Wavelength-Switchable Fiber Laser Based on Mach-Zehnder Filter With LP11 Mode Output
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Min Tang; Youchao Jiang; Qi Zhao; Min Cao; Yuean Mi; Wei Jian; Wenhua Ren; Guobin Ren
Year: 2019
Monolithic $1\times4$ Reconfigurable Electro-Optic Tunable Interleaver in Lithium Niobate Thin Film
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xuepeng Li; Mengke Wang; Junhui Li; Kaixin Chen
Year: 2019
A Simple All-Fiber Solc Filter Based on 45°-Tilted Fiber Gratings
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhikun Xing; Xi Guo; Huabao Qin; Wei Zhang; Qizhen Sun; Kaiming Zhou; Zhijun Yan; Deming Liu; Lin Zhang
Year: 2019
High Sensitivity $\varphi$ -OTDR Over Long Distance With Polarization Multiplexed Codes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Christian Dorize; Elie Awwad; Jeremie Renaudier
Year: 2019
An FBG-Based 2-DOF Force Sensing Intraocular Lens Positioning Hook for Cataract Surgery
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Xiong; Yongxing Guo; Guozhang Jiang; Xinli Zhou; Honghai Liu
Year: 2019
Personalized Market Basket Prediction with Temporal Annotated Recurring Sequences
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Riccardo Guidotti; Giulio Rossetti; Luca Pappalardo; Fosca Giannotti; Dino Pedreschi
Year: 2019
Errata on “Quantifying Differential Privacy in Continuous Data Release under Temporal Correlations”
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Cao; Masatoshi Yoshikawa; Yonghui Xiao; Li Xiong
Year: 2019
Optimal Estimation of Neural Recruitment Curves Using Fisher Information: Application to Transcranial Magnetic Stimulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Seyed Mohammad Mahdi Alavi; Stefan M. Goetz; Angel V. Peterchev
Year: 2019
[Courses]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Raymond P. Wasky
Year: 2019
Call for Nominations for the 2020 IEEE Antenna and Propagation Society Awards
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
A Compact FBG-Based Magnetostrictive Optical Current Sensor With Reduced Mass of Terfenol-D
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alex Dante; Juan David Lopez; Cesar Cosenza Carvalho; Regina Celia da Silva Barros Allil; Marcelo Martins Werneck
Year: 2019
Pre-Equalization and Bandwidth Limitation for a 100-G-Baud 32 QAM All-Silicon Transmitter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Likai Zhu; Jianying Zhou; Jian Wang; Qun Zhang
Year: 2019
Photonic-Plasmonic Hybrid 2D-Pillar Cavity for Mode Confinement With Subwavelength Volume
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shereena Joseph; Joby Joseph
Year: 2019
A Study of Power Distributions in Photonic Lantern for Coherent Optical Receiver
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bo Zhang; Renzhi Yuan; Julian Cheng; Jianfeng Sun; Sergio Leon-Saval
Year: 2019
InGaN-Based MSM Visible Light Photodiodes With Recessed Anode
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bin Li; Zhenhua Zhang; Xiaohan Zhang; Hailong Wang; Hongxia Wang; Zhisheng Wu; Gang Wang; Hao Jiang
Year: 2019
Passively Q-Switched 3- $\mu$ m $\text{Ho}^{3+}$ -Doped Fiber Laser Based on Nonlinear Polarization Rotation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yiwen Shi; Jianfeng Li; Jian Yang; Francois Ouellette; Chen Zhu; Hanlin Peng; Yong Liu
Year: 2019
DC-Sampled Helical Fiber Grating and its Application to Multi-Channel OAM Generator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chengliang Zhu; Peng Wang; Hua Zhao; Ryo Mizushima; Shoma Ishikami; Hongpu Li
Year: 2019
Integrated Optical Linear Edge Filters Using Apodized Sub-Wavelength Grating Waveguides in SOI
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:R. Sumi; Nandita Das Gupta; Bijoy Krishna Das
Year: 2019
Photonic Generation of NLFM Microwave Pulses From DFB-Laser Chirp
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pedro Tovar; Luis E. Ynoquio Herrera; Ricardo M. Ribeiro; Jean Pierre von der Weid
Year: 2019
Energy-Efficiency Switchable Grating Coupler for Intra-Chip Wireless Optical Interconnection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jingfu Ye; Yan Li; Shiliang Qu
Year: 2019
All-in-One Fiber Laser Based on a Liquid Crystal Transducer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xinyue Lei; Christoph Wieschendorf; Josiah Firth; Francois Ladouceur; Leonardo Silvestri; Alex Fuerbach
Year: 2019
Ultra-Sensitive Fiber Optic Gas Sensor Using Graphene Oxide Coated Long Period Gratings
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mandeep Singh; Sanjeev Kumar Raghuwanshi; Om Prakash
Year: 2019
Visually Adjusting Coupling Conditions in Light-Emitting Micro-Components
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dingxin Liang; Xining Zhang; Mengjie Li; Zhili Lin; Hao Dai; Zhijun Wu; Jixiong Pu
Year: 2019
Enhanced Radiation Resistance of Pure-Silica-Core Polarization-Maintaining PANDA Optical Fibers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alexander L. Tomashuk; Pavel F. Kashaykin; Irina S. Azanova; Yulia O. Sharonova; Elena A. Pospelova; Olga L. Vokhmyanina; Tatiana V. Dimakova; Igor A. Maltsev; Ekaterina A. Bychkova; Sofia V. Galanova; Sergey L. Glushkov
Year: 2019
Interrelation Between the Internal Quantum Efficiency and Forward Voltage of Blue LEDs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chan-Hyoung Oh; Dong-Soo Shin; Jong-In Shim
Year: 2019
Joint Polarization Tracking and Equalization in Real-Time Coherent Optical Receiver
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xu Zhang; Tao Zeng; Xiang Li; Jie Li; Lingheng Meng; Feng Jiang; Ziqing Liu; Shaohua Yu
Year: 2019
Multi-Modality Behavioral Influence Analysis for Personalized Recommendations in Health Social Media Environment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaokang Zhou; Wei Liang; Kevin I-Kai Wang; Shohei Shimizu
Year: 2019
Fast and Robust Vanishing Point Detection Using Contourlet Texture Detector for Unstructured Road
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guoan Yang; Yuhao Wang; Junjie Yang; Zhengzhi Lu
Year: 2019
Indoor Mobility Interaction Model: Insights into the Customer Flow in Shopping Malls
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yaxi Liu; Tao Pei; Ci Song; Hua Shu; Sihui Guo; Xi Wang
Year: 2019
Fault Tree Analysis of an Airborne Refrigeration System Based on a Hyperellipsoidal Model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Zhang; Yameng Wang; Yang Gao; Xiayu Xu; Lei Cheng
Year: 2019
IEEE Access Special Section Editorial: Recent Advances in Computational Intelligence Paradigms for Security and Privacy for Fog and Mobile Edge Computing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:B. B. Gupta; Yogachandran Rahulamathavan; Shingo Yamaguchi; Tyson Brooks; Zheng Yan
Year: 2019
Design of a High-Speed Solid-Rotor Induction Machine With an Asymmetric Winding and Suppression of the Current Unbalance by Special Coil Arrangements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chong Di; Ilya Petrov; Juha J. Pyrhonen
Year: 2019
An Improved $\alpha\beta$ -EPLL Based on Active Disturbance Rejection Control for Complicated Power Grid Conditions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dongyang Sun; Haotian Long; Kai Zhou; Fengjiang Wu; Li Sun
Year: 2019
A Railway Train Number Tracking Method Using a Prediction Approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qi Zhang; Zhiming Yuan; Lu Yan; Tao Zhang; Yifeng Miao; Shuxin Ding
Year: 2019
Automatic Facial Paralysis Evaluation Augmented by a Cascaded Encoder Network Structure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ting Wang; Shu Zhang; Li'An Liu; Gengkun Wu; Junyu Dong
Year: 2019
A Multi-Level Author Name Disambiguation Algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Siyang Zhang; Xinhua E.; Tian Pan
Year: 2019
Coordinated Spectrum Allocation and Coexistence Management in CBRS-SAS Wireless Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lukasz Kulacz; Pawel Kryszkiewicz; Adrian Kliks; Hanna Bogucka; Jaakko Ojaniemi; Jarkko Paavola; Juha Kalliovaara; Heikki Kokkinen
Year: 2019
Optimal Energy Consumption for Consensus of Multi-Agent Systems With Communication Faults
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yakun Zhu; Haoran Li; Hongjun Duan; Xinping Guan
Year: 2019
Optimized Algorithm for RFID-Based Activity Recognition of the Elderly
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lvqing Yang; Yishu Qiu; Fan Lin; Beizhan Wang; Xiujin Wu
Year: 2019
Dynamic Analysis and Improvement of the Electrohydraulic System Under Power Limitation Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shaqi Luo; Min Cheng; Bing Xu; Ruqi Ding; Zenan Han
Year: 2019
NutBaaS: A Blockchain-as-a-Service Platform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weilin Zheng; Zibin Zheng; Xiangping Chen; Kemian Dai; Peishan Li; Renfei Chen
Year: 2019
Neighbors-Based Graph Construction for Dimensionality Reduction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hui Tian; Long Lan; Xiang Zhang; Zhigang Luo
Year: 2019
A Systematic Approach to Threat Modeling and Security Analysis for Software Defined Networking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Taehoon Eom; Jin B. Hong; Seongmo An; Jong Sou Park; Dong Seong Kim
Year: 2019
Intelligent Data Delivery Approach for Smart Cities Using Road Side Units
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rajkumar Kulandaivel; Monica Balasubramaniam; Fadi Al-Turjman; Leonardo Mostarda; Manikandan Ramachandran; Rizwan Patan
Year: 2019
Research on Financial Technology Innovation and Application Based on 5G Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Man-Wen Tian; Lukun Wang; Shu-Rong Yan; Xiao-Xiao Tian; Zheng-Qiao Liu; Joel Jose P. C. Rodrigues
Year: 2019
Benchmark Tests for the Model-Checking-Based IDS Algorithms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Miaolei Deng; Heling Cao; Weijun Zhu; Huanmei Wu; Yangyue Zhou
Year: 2019
The Impact of the Deformation Phenomenon on the Process of Lubricating and Improving the Efficiency Between the Slipper and Swashplate in Axial Piston Machines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gaston Haidak; Dongyun Wang; E. Shiju; Feiyue Li
Year: 2019
Fault-Tolerant Systolic Array Based Accelerators for Deep Neural Network Execution
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Jeff Jun Zhang; Kanad Basu; Siddharth Garg
Year: 2019
Design of Reversible Arithmetic Logic Unit with Built-In Testability
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Hari Mohan Gaur; Ashutosh Kumar Singh; Umesh Ghanekar
Year: 2019
OpenHealth: Open-Source Platform for Wearable Health Monitoring
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Ganapati Bhat; Ranadeep Deb; Umit Y. Ogras
Year: 2019
IEEE Design&Test publication information
Publisher: IEEE Computer Society
Year: 2019
Anomaly Detection and Health-Status Analysis in a Core Router System
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Shi Jin; Zhaobo Zhang; Krishnendu Chakrabarty; Xinli Gu
Year: 2019
Guest Editors’ Introduction: Special Issue on Smart and Autonomous Systems for Sustainability
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Jana Doppa; Justinian Rosca; Paul Bogdan
Year: 2019
Autonomous Design Space Exploration of Computing Systems for Sustainability: Opportunities and Challenges
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Janardhan Rao Doppa; Justinian Rosca; Paul Bogdan
Year: 2019
Understanding the AC Equivalent Circuit Response of Ultrathin Cu(In,Ga)Se2 Solar Cells
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jose M.V. Cunha; Celia Rocha; Carlos Vinhais; Paulo A. Fernandes; Pedro M. P. Salome
Year: 2019
Attitudes Toward Failure in Capstone Design Projects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jay R. Goldberg
Year: 2019
Calendar
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Cover 4
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Cover 3
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Cover 2
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Giordano Bruno: Expander of the Copernican Universe
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Max E. Valentinuzzi
Year: 2019
IEEE Pulse publication information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
The Nurse’s Guide to Innovation: Accelerating the Journey
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Paul H. King
Year: 2019
Introducing IEEE Collabratec
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
IEEE Access
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Electronic Skins Based on Liquid Metals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiong Yang; Wenlong Cheng; Kourosh Kalantar-zadeh
Year: 2019
Physical and Chemical Sensing With Electronic Skin
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kuniharu Takei; Wei Gao; Chuan Wang; Ali Javey
Year: 2019
Energy Scavenging and Powering E-Skin Functional Devices
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:R. D. I. G. Dharmasena; K. D. G. I. Jayawardena; Zakaria Saadi; Xuhui Yao; R. M. I. Bandara; Yunlong Zhao; S. R. P. Silva
Year: 2019
Organic Photovoltaics: Toward Self-Powered Wearable Electronics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kilho Yu; Steven Rich; Sunghoon Lee; Kenjiro Fukuda; Tomoyuki Yokota; Takao Someya
Year: 2019
Flexible Electronic Skin: From Humanoids to Humans [Scanning the Issue]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ravinder Dahiya; Deji Akinwande; Joseph S. Chang
Year: 2019
Materials and Design Strategies of Stretchable Electrodes for Electronic Skin and its Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Seungki Hong; Sangkyu Lee; Dae-Hyeong Kim
Year: 2019
Proceedings of the IEEE publication information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
E-Skins: Biomimetic Sensing and Encoding for Upper Limb Prostheses
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mark M. Iskarous; Nitish V. Thakor
Year: 2019
Large-Area Soft e-Skin: The Challenges Beyond Sensor Designs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ravinder Dahiya; Nivasan Yogeswaran; Fengyuan Liu; Libu Manjakkal; Etienne Burdet; Vincent Hayward; Henrik Jorntell
Year: 2019
Flexible Multimodal Sensors for Electronic Skin: Principle, Materials, Device, Array Architecture, and Data Acquisition Method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sanghun Jeon; Soo-Chul Lim; Tran Quang Trung; Minhyun Jung; Nae-Eung Lee
Year: 2019
Corrections to “Jim Brittain and the Allure of Electrical History”
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alexander B. Magoun
Year: 2019
Flexible Ultralow-Power Sensor Interfaces for E-Skin
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Jiang; Xiang Cheng; Arokia Nathan
Year: 2019
Future Special Issues/Special Sections of the Proceedings
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Enabling Semantic Search Based on Conceptual Graphs over Encrypted Outsourced Data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhangjie Fu; Fengxiao Huang; Xingming Sun; Athanasios V. Vasilakos; Ching-Nung Yang
Year: 2019
Guest Editor's Introduction: Special Section on Fog/Edge Computing and Services
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weisong Shi; Tao Zhang; Qun Li
Year: 2019
Segmentation Convolutional Neural Networks for Automatic Crater Detection on Mars
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Danielle M. DeLatte; Sarah T. Crites; Nicholas Guttenberg; Elizabeth J. Tasker; Takehisa Yairi
Year: 2019
Corrections to “Recognizing Global Reservoirs From Landsat 8 Images: A Deep Learning Approach” [Sep 19 3168-3177]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weizhen Fang; Cunguang Wang; Xi Chen; Wei Wan; Huan Li; Siyu Zhu; Yu Fang; Baojian Liu; Yang Hong
Year: 2019
Corrections to “An Efficient and Effective Approach for Georeferencing AVHRR and GaoFen-1 Imageries Using Inland Water Bodies” [Jul 18 2491-2500]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Siyu Zhu; Wei Wan; Hongjie Xie; Baojian Liu; Huan Li; Yang Hong
Year: 2019
High and Very High Frequency Power Supplies for Industrial Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yijie Wang; Oscar Lucia; Zhe Zhang
Year: 2020
Non-Exhaustive, Overlapping Clustering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Joyce Jiyoung Whang; Yangyang Hou; David F. Gleich; Inderjit S. Dhillon
Year: 2019
Animated Stickies: Fast Video Projection Mapping onto a Markerless Plane through a Direct Closed-Loop Alignment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shingo Kagami; Koichi Hashimoto
Year: 2019
FVA: Modeling Perceived Friendliness of Virtual Agents Using Movement Characteristics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tanmay Randhavane; Aniket Bera; Kyra Kapsaskis; Kurt Gray; Dinesh Manocha
Year: 2019
Message from the ISMAR 2019 Science and Technology Program Chairs and TVCG Guest Editors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Joseph L. Gabbard; Jens Grubert; Shimin Hu; Stefanie Zollmann
Year: 2019
Projection Distortion-based Object Tracking in Shader Lamp Scenarios
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Niklas Gard; Anna Hilsmann; Peter Eisert
Year: 2019
Varifocal Occlusion-Capable Optical See-through Augmented Reality Display based on Focus-tunable Optics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kishore Rathinavel; Gordon Wetzstein; Henry Fuchs
Year: 2019
Connect, Communicate, and Collaborate [Pathways]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:David Eng
Year: 2019
A Good Party
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:David Alan Grier
Year: 2019
Carpal Tunnel Syndrome Rehabilitation Through Force Feedback
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Victor H. Andaluz; Carlos Bustamante D.; Marcelo Silva S.; Miguel Escudero V.; Pablo J. Salazar
Year: 2018
Methodologies of Energy Management and Control in Microgrid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Monesha; S. Ganesh Kumar; M. Rivera
Year: 2018
Resilient Multiculture Network Design in the Presence of Exploit-Triggered Correlated Failures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:N. Boettcher; Y. Prieto; S. Restrepo; J. Pezoa
Year: 2018
Mining the Enriched Subgraphs for Specific Vertices in a Biological Graph
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pieter Meysman; Yvan Saeys; Ehsan Sabaghian; Wout Bittremieux; Yves Van de Peer; Bart Goethals; Kris Laukens
Year: 2019
Nonlinear Optimal Control for Swing Up and Stabilization of the Acrobot via Stable Manifold Approach: Theory and Experiment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Takamasa Horibe; Noboru Sakamoto
Year: 2019
Neighborhood Variational Bayesian Multivariate Analysis for Distributed Process Monitoring With Missing Data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qingchao Jiang; Xuefeng Yan; Biao Huang
Year: 2019
Stable Bilateral Teleoperation With Bounded Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shankar A. Deka; Dusan M. Stipanovic; Thenkurussi Kesavadas
Year: 2019
Robust Path Tracking by a Dubins Ground Vehicle
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bhargav Jha; Vladimir Turetsky; Tal Shima
Year: 2019
Feedforward Control With Disturbance Prediction for Linear Discrete-Time Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xian Li; Qing-Guo Wang; Xiaocong Li; Kok Kiong Tan; Lihua Xie
Year: 2019
Application of Adaptive Observer to Sensorless Induction Motor via Parameter-Dependent Transformation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiahao Chen; Jin Huang
Year: 2019
Active Fault Identification by Optimization of Test Designs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kyle A. Palmer; William T. Hale; George M. Bollas
Year: 2019
A Comprehensive Model for Control of Vaporizing Liquid Microthrusters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marsil A. C. Silva; Stefano Silvestrini; Dadui C. Guerrieri; Angelo Cervone; Eberhard Gill
Year: 2019
An Embedded Strategy for Online Identification of PMSM Parameters and Sensorless Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Luigi Colombo; Maria Letizia Corradini; Andrea Cristofaro; Gianluca Ippoliti; Giuseppe Orlando
Year: 2019
Robust Control Design for High-Power Density PV Converters in Weak Grids
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nima Amouzegar Ashtiani; S. Mohsen Azizi; S. Ali Khajehoddin
Year: 2019
Approximate Kron Reduction Methods for Electrical Networks With Applications to Plug-and-Play Control of AC Islanded Microgrids
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alessandro Floriduz; Michele Tucci; Stefano Riverso; Giancarlo Ferrari-Trecate
Year: 2019
On the Practical Stability of Hybrid Control Algorithm With Minimum Dwell Time for a DC–AC Converter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Carolina Albea Sanchez; Oswaldo Lopez Santos; David. A. Zambrano Prada; Francisco Gordillo; Germain Garcia
Year: 2019
Partial Lyapunov Strictification: Dual-Quaternion-Based Observer for 6-DOF Tracking Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongyang Dong; Qinglei Hu; Maruthi R. Akella; Frederic Mazenc
Year: 2019
Head-Trajectory-Tracking Control of a Snake Robot and Its Robustness Under Actuator Failure
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ryo Ariizumi; Ryota Takahashi; Motoyasu Tanaka; Toru Asai
Year: 2019
Modeling and Control of Quantum Measurement-Induced Backaction in Double Quantum Dots
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Cui; Daoyi Dong
Year: 2019
Identification of Non-Markovian Environments for Spin Chains
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shibei Xue; Jun Zhang; Ian R. Petersen
Year: 2019
Lyapunov Control of Quantum Systems Based on Energy-Level Connectivity Graphs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sen Kuang; Daoyi Dong; Ian R. Petersen
Year: 2019
Information-Based Search for an Atmospheric Release Using a Mobile Robot: Algorithm and Experiments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Michael Hutchinson; Cunjia Liu; Wen-Hua Chen
Year: 2019
Real-Time Autonomous Spacecraft Proximity Maneuvers and Docking Using an Adaptive Artificial Potential Field Approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Richard Zappulla; Hyeongjun Park; Josep Virgili-Llop; Marcello Romano
Year: 2019
Robust Autopilot Design Based on a Disturbance/Uncertainty/Coupling Estimator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Burak Kurkcu; Cosku Kasnakoglu
Year: 2019
Deep Principal Component Analysis Based on Layerwise Feature Extraction and Its Application to Nonlinear Process Monitoring
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaogang Deng; Xuemin Tian; Sheng Chen; Chris J. Harris
Year: 2019
Supervisory Control of Multiple Switching Laws With Performance Guidance for Aeroengines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Shi; Jun Zhao
Year: 2019
Forming Distributed State Estimation Network From Decentralized Estimators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xunyuan Yin; Jing Zeng; Jinfeng Liu
Year: 2019
Impedance Reduction Control of a Knee Joint Human-Exoskeleton System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weiguang Huo; Samer Mohammed; Yacine Amirat
Year: 2019
Optimal Coordination of Automated Vehicles at Intersections: Theory and Experiments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Robert Hult; Mario Zanon; Sebastien Gros; Paolo Falcone
Year: 2019
Ensemble Kalman Filters for State Estimation and Prediction of Two-Time Scale Nonlinear Systems With Application to Gas Turbine Engines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Najmeh Daroogheh; Nader Meskin; Khashayar Khorasani
Year: 2019
Distributed Fault-Tolerant Cooperative Control for Multi-UAVs Under Actuator Fault and Input Saturation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ziquan Yu; Yaohong Qu; Youmin Zhang
Year: 2019
Arc-Support Line Segments Revisited: An Efficient High-Quality Ellipse Detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Changsheng Lu; Siyu Xia; Ming Shao; Yun Fu
Year: 2020
Burst Ranking for Blind Multi-Image Deblurring
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fidel Alejandro Guerrero Pena; Pedro Diamel Marrero Fernandez; Tsang Ing Ren; Jorge de Jesus Gomes Leandro; Ricardo Massahiro Nishihara
Year: 2020
Multimodal Change Detection in Remote Sensing Images Using an Unsupervised Pixel Pairwise-Based Markov Random Field Model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Redha Touati; Max Mignotte; Mohamed Dahmane
Year: 2020
Structure-Preserving Neural Style Transfer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ming-Ming Cheng; Xiao-Chang Liu; Jie Wang; Shao-Ping Lu; Yu-Kun Lai; Paul L. Rosin
Year: 2020
A Novel Key-Point Detector Based on Sparse Coding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Thanh Hong-Phuoc; Ling Guan
Year: 2020
Segmenting Cellular Retinal Images by Optimizing Super-Pixels, Multi-Level Modularity, and Cell Boundary Representation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Oscar Cuadros Linares; Bernd Hamann; Joao Batista Neto
Year: 2020
A "Packable" Travel Briefcase [From the Screen of Stone]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:W. Ross Stone
Year: 2019
Retroscope: Retrospective Monitoring of Distributed Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aleksey Charapko; Ailidani Ailijiang; Murat Demirbas; Sandeep Kulkarni
Year: 2019
Optimizing Egalitarian Performance when Colocating Tasks with Types for Cloud Data Center Resource Management
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fanny Pascual; Krzysztof Rzadca
Year: 2019
Transmission Early-Stopping Scheme for Anti-Jamming Over Delay-Sensitive IoT Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rami D. Halloush
Year: 2019
Soft-Switching Voltage-Demultiplier-Cell-Based High Step-Down DC–DC Converter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liangzong He; Jiazhe Chen; Xinyong Xu; Bing Cheng; Jiaqing Sun; Dong Guo; Jixiao Nai
Year: 2019
Prediction of Fuel Consumption for Enroute Ship Based on Machine Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhihui Hu; Yongxin Jin; Qinyou Hu; Sukanta Sen; Tianrui Zhou; Mohd Tarmizi Osman
Year: 2019
Steganalysis of AMR Speech Based on Multiple Classifiers Combination
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hui Tian; Jie Liu; Chin-Chen Chang; Chih-Cheng Chen; Yongfeng Huang
Year: 2019
DSM: A Deep Supervised Multi-Scale Network Learning for Skin Cancer Segmentation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guokai Zhang; Xiaoang Shen; Sirui Chen; Lipeng Liang; Ye Luo; Jie Yu; Jianwei Lu
Year: 2019
A Novel Network Scheduling Approach Based on Genetic Algorithm for Autonomous Underwater Vehicle Control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Le Li; Weidong Liu; Li-E Gao; Yangyang Zhang; Zeyu Li; Zhuo Zhang
Year: 2019
Investigating Neurofeedback Protocols for Stress Mitigation: A Comparative Analysis of Different Stimulus Contents
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yasir Hafeez; Syed Saad Azhar Ali; Wajid Mumtaz; Muhammad Moinuddin; Syed Hasan Adil; Ubaid Muhsen Al-Saggaf; Mohd Azhar Bin Mohd Yasin; Aamir Saeed Malik
Year: 2019
A Multi-Scale Map Method Based on Bioinspired Neural Network Algorithm for Robot Path Planning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Min Luo; Xiaorong Hou; Simon X. Yang
Year: 2019
An Approximate Bufferless Network-on-Chip
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ling Wang; Xiaohang Wang; Yadong Wang
Year: 2019
A Cause-Based Classification Approach for Malicious DNS Queries Detected Through Blacklists
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Akihiro Satoh; Yutaka Nakamura; Yutaka Fukuda; Kazuto Sasai; Gen Kitagata
Year: 2019
Research on Eigenvalue Analysis Method in Multi-Surface Metal Shell Vibratory Gyro
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ning Liu; Zhong Su
Year: 2019
An Enhanced Version of Black Hole Algorithm via Levy Flight for Optimization and Data Clustering Problems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haneen A. Abdulwahab; A. Noraziah; Abdulrahman A. Alsewari; Sinan Q. Salih
Year: 2019
Decoder-in-the-Loop: Genetic Optimization-Based LDPC Code Design
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ahmed Elkelesh; Moustafa Ebada; Sebastian Cammerer; Laurent Schmalen; Stephan ten Brink
Year: 2019
Idiomaticity Prediction of Chinese Noun Compounds and Its Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chengyu Wang; Yan Fan; Xiaofeng He; Hongyuan Zha; Aoying Zhou
Year: 2019
FPGA as a Hardware Accelerator for Computation Intensive Maximum Likelihood Expectation Maximization Medical Image Reconstruction Algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Murali Ravi; Angu Sewa; Shashidhar T.G.; Siva Sankara Sai Sanagapati
Year: 2019
A Periodic Potential Underdamped Stochastic Resonance Method and Its Application for Gear Fault Diagnosis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhixing Li; Xiandong Liu; Tian He; Yingchun Shan
Year: 2019
Probabilistic Power Flow Analysis for Hybrid HVAC and LCC-VSC HVDC System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tong Shu; Xingyu Lin; Sui Peng; Xiao Du; Huixiang Chen; Feng Li; Junjie Tang; Wenyuan Li
Year: 2019
Influence of Air Entraining Agent on Strength and Microstructure Properties of Cemented Paste Backfill
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jian Hua Hu; Ye Kuang; Tan Zhou; Fengwen Zhao
Year: 2019
Estimating the Ankle Angle Induced by FES via the Neural Network-Based Hammerstein Model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:H. Y. Zhou; L. K. Huang; Y. M. Gao; Z. Lucev Vasic; M. Cifrek; M. Du
Year: 2019
FPGA-SDR Integration and Experimental Validation of a Joint DA ML SNR and Doppler Spread Estimator for 5G Cognitive Transceivers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haithem Haggui; Sofiene Affes; Faouzi Bellili
Year: 2019
Optimized Method for Electrical Impedance Tomography to Image Large Area Conductive Perturbation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haoting Li; Lu Cao; Canhua Xu; Benyuan Liu; Bin Yang; Xiuzhen Dong; Feng Fu
Year: 2019
Aging State Detection of Viscoelastic Sandwich Structure Based on ELMD and Sensitive IA Spectrum Entropy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jinxiu Qu; Changquan Shi
Year: 2019
Enabling Signal Space Diversity for MU-MIMO/OFDMA Cellular Systems That Employ Frequency Diversity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Henry Carvajal Mora; Nathaly Orozco G.; Paulo Chiliguano T.; Celso De Almeida
Year: 2019
A Joint Power Allocation and User Association Based on Non-Cooperative Game Theory in an Heterogeneous Ultra-Dense Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Amel Khodmi; Sonia Ben Rejeb; Nazim Agoulmine; Zied Choukair
Year: 2019
Assimilating Green Skills in Building Construction Programme: Crucial to Realizing Environmental Sustainability
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Samaila Hamza; Aede Hatib Bin Musta'amal Jamal; Yusri Bin Kamin; Waleed Mugahed Al-Rahmi; Azlina Kosnin; Muhammad Sukri Saud; Nornazira Suhairom; Noraffandy Yahya; Mohd Safarin Nordin
Year: 2019
Fabrication of Dynamic Holograms on Polymer Surface by Direct Laser Writing for High-Security Anti-Counterfeit Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiahao Miao; Xinghuo Ding; Shengjun Zhou; Chengqun Gui
Year: 2019
EdgeDB: An Efficient Time-Series Database for Edge Computing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Yang; Qiang Cao; Hong Jiang
Year: 2019
In This Issue –Technically
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Radar Challenge
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
IEEE AEROSPACE & ELECTRONIC SYSTEMS SOCIETY ORGANIZATION 2019
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
2019 Robert T. Hill Best Dissertation Award - Call for Nominations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Book review: Applied state estimation and association (Chang, C.-B. and Dunn, K.-P.) [Book review]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aubrey Poore
Year: 2019
The Fred Nathanson memorial radar award: Awarded by the IEEE/AESS radar systems panel to the Young Radar engineer of the year
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Introduction to Modern EW Systems, 2nd Edition (de Martino, A.) [Book review]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Samuel Shapero
Year: 2019
Conflict Detection and Resolution for Civil Aviation: A Literature Survey
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jun Tang
Year: 2019
Modeling the Statistics of Microwave Radar Sea Clutter
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Luke Rosenberg; Simon Watts; Maria Sabrina Greco
Year: 2019
On Computational Complexity Reduction Methods for Kalman Filter Extensions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Matti Raitoharju; Robert Piche
Year: 2019
Roof-Top Stand-Alone PV Micro-Grid: A Joint Real-Time BES Management, Load Scheduling and Energy Procurement From a Peaker Generator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ashfaq Ahmad; Jamil Yusuf Khan
Year: 2019
How to build a winning business case
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:David Bishop
Year: 2019
OPTUNS: Optical intra-data center network architecture and prototype testbed for a 5G edge cloud [Invited]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Maria Yuang; Yi-An Luo; Meng-Ru Tsai; Shan Zhong; Po-Lung Tien; Wei-Zhang Ruan; Tien-Chien Lin; Shao-Chun Wen; Po-Jen Tseng; Che-Chang Lin; Ching-Nien Chen; Chun-Ting Chen
Year: 2020
Mobility-aware load balancing for hybrid LiFi and WiFi networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiping Wu; Harald Haas
Year: 2019
Frequency-Locked Loop-Based Estimation of Single-Phase Grid Voltage Parameters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hafiz Ahmed; Sid-Ali Amamra; Michael Bierhoff
Year: 2019
ReconViguRation: Reconfiguring Physical Keyboards in Virtual Reality
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Daniel Schneider; Alexander Otte; Travis Gesslein; Philipp Gagel; Bastian Kuth; Mohamad Shahm Damlakhi; Oliver Dietz; Eyal Ofek; Michel Pahud; Per Ola Kristensson; Jorg Muller; Jens Grubert
Year: 2019
Papers Reviewers for Journal Papers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Applying Psychology to Improve Electrical Safety [Pathways]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:David Eng
Year: 2019
Real-Time Control of a Full Scale Li-ion Battery and Li-ion Capacitor Hybrid Energy Storage System for a Plug-in Hybrid Vehicle
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Phillip J. Kollmeyer; Mackenzie Wootton; John Reimers; Daniel F. Opila; Himesh Kurera; Mrudang Kadakia; Ran Gu; Tyler Stiene; Ephrem Chemali; Megan Wood; Ali Emadi
Year: 2019
Huawei, BIS, and the IEEE: It's Déjà Vu All Over Again
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hal Berghel
Year: 2019
Ethernet: From Office to Data Center to IoT
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Geoff Thompson
Year: 2019
Corrections to “Superior Thermoelectric Design via Anti-Reflection Enabled Lineshape Engineering” [May 18 1896-1901]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Swarnadip Mukherjee; Pankaj Priyadarshi; Abhishek Sharma; Bhaskaran Muralidharan
Year: 2019
A Copy-Proof Scheme Based on the Spectral and Spatial Barcoding Channel Models
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Changsheng Chen; Mulin Li; Anselmo Ferreira; Jiwu Huang; Rizhao Cai
Year: 2020
Experimental 1kW DC Micro-Grid based on PV Systems: Strategy Based on NI LabVIEW Platform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:C. Gordillo; J. Martinez; E. Rodriguez; J. Arau; A. Capilla
Year: 2018
Spacer Design for 15 kV Compact Overhead Distribution Networks for Regions with High Environmental Aggressiveness
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Santos; F. Richart; G. da Silva; E. Kowalski; S. Ribeiro; A. Dadam; M. Munaro
Year: 2018
Programming Strategy to Reduce Energy Consumption of Smartphone Sensors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:L. Oliveira; F. de Mello
Year: 2018
Optimal Distributed Generation Allocating Using Particle Swarm Optimization and Linearized AC Load Flow
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:W. da Rosa; C. Gerez; E. Belati
Year: 2018
Fault Effect Analysis Based on Elements Loadability to Evaluate Reliability in Power Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:B. Mantilla-Florez; J. Silva-Ortega; J. Candelo-Becerra
Year: 2018
Analysis of Reactive Energy Measurement Methods Under Non-Sinusoidal Conditions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:G. Miyasaka; E. Silverio; G. Xavier; H. da Silva; L. Braz; R. Oliveira; R. Lima; J. Macedo
Year: 2018
Internet of Things Data Acquisition System Applied to Photovoltaic Water Pumping
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:I. Dupont; R. Pereira; S. Juca; P. Carvalho
Year: 2018
Economic and Risk Analysis of Small-Scale PV Systems in Brazil
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:G. Dranka; J. de Lima; R. Bonotto; R. Machado
Year: 2018
Fuzzy-BSC Methodology for Decision Making in Indemnity Area of Insurance Companies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:E. Zapa; J. Cogollo
Year: 2018
EMTP-ATP Modelling of Single-Layer Air-Core Inductors for Very High-Frequency Transients
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:L. de Freitas; J. Martinez-Velasco; G. Cardoso
Year: 2018
Efficiency and Performance Analysis of Battery-Ultracapacitor based Semi-active Hybrid Energy Systems for Electric Vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Asensio; G. Magallan; G. Amaya; C. De Angelo
Year: 2018
A Mathematical Model for the Periodic Capacitated Arc Routing Problem with Time Windows
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:D. Thomaz; G. Loch; C. Scarpin; C. Schenekemberg
Year: 2018
Exploiting Feature Extraction Techniques for Remote Sensing Image Classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Boell; H. Ramos Alves; M. Volpato; D. Ferreira; W. Lacerda
Year: 2018
Data Mining-Based Analysis of Alert Messages of Executive Aircraft
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:P. Soares; O. Silva; R. Fernandes; J. Bidinotto
Year: 2018
Low Cost Metallization of Microwave Devices Implemented with 3D Printers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Garcia-Collado; G. Molina-Cuberos; F. Ruiz; S. Zaragoza
Year: 2018
Utilities Analysis for Latin America and Caribbean Innovation Indicators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Silva; C. Simoes; G. Brito
Year: 2018
Literature Review on the Theory of Constraints Applied in the Software Development Process
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Ribeiro; E. Schmitz; A. Alencar; M. Silva
Year: 2018
IoT Protocols Comparison for Wireless Sensors Network Applied to Marine Environment Acoustic Monitoring
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:G. Durante; W. Beccaro; H. Peres
Year: 2018
Neural Adaptive PID Control of a Quadrotor using EFK
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:C. Rosales; S. Tosetti; C. Soria; F. Rossomando
Year: 2018
Stages of Development of an Electronic Nose: Correlation Results Using a Dynamic Dilution Olfactometer in Conjunction with Human Experts
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Blanco; A. Duran; L. Becheran; P. Larrea; L. Hoinaski; H. de Melo; A. Garcia
Year: 2018
Gain-Scheduled Oxygen Concentration Control System for a Bioreactor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:H. Arevalo; F. Sanchez; F. Ruiz; D. Guerrero; D. Patino; C. Almeciga-Diaz; A. Rodriguez-Lopez
Year: 2018
TEACCH Methodology-Based Web System to Support Learning for Children with Autism
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Oliveira; M. Guebert; P. Nohama
Year: 2018
Strategy for Support People with Physical Limitation using Games and Wearable Device Myo
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:F. Goncalves; A. Cardoso; R. de Aquino
Year: 2018
Specification of a Universal Remote Control for Interaction in Residential Environments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A. Kronbauer; F. Gomes; J. Campos
Year: 2018
S$\mu$μV—The Security MicroVisor: A Formally-Verified Software-Based Security Architecture for the Internet of Things
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mahmoud Ammar; Bruno Crispo; Bart Jacobs; Danny Hughes
Year: 2019
A Varying Parameter Recurrent Neural Network for Solving Nonrepetitive Motion Problems of Redundant Robot Manipulators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhijun Zhang; Ziyi Yan
Year: 2019
Robust Discrete-Time Spatial Repetitive Controller
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rafael S. Castro; Jeferson V. Flores; Aurelio T. Salton
Year: 2019
Development of RVM-Based Multiple-Output Soft Sensors With Serial and Parallel Stacking Strategies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yiqi Liu; Bin Liu; Xiujie Zhao; Min Xie
Year: 2019
Trajectory Regulating Model Reference Adaptive Controller for Robotic Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Carlos Ma; James Lam; Frank L. Lewis
Year: 2019
Probability-Relevant Incipient Fault Detection and Diagnosis Methodology With Applications to Electric Drive Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongtian Chen; Bin Jiang; Steven X. Ding; Ningyun Lu; Wen Chen
Year: 2019
Robust Interval Luenberger Observer-Based State Feedback Control: Application to a Multi-DOF Micropositioner
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mounir Hammouche; Abdenbi Mohand-Ousaid; Philippe Lutz; Micky Rakotondrabe
Year: 2019
Iterative Learning Control of Two-Phase Laminar Flow Interface in Y-Shaped Microfluidic Channel
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yong Chen; Tao Meng; Yaolei Wang; Kang Wang; Shixin Meng; Deqing Huang
Year: 2019
Robust Adaptive Tracking Control for Quadrotors by Combining PI and Self-Tuning Regulator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenchao Lei; Chanying Li; Michael Z. Q. Chen
Year: 2019
Filtering for a Class of Quantum Systems With Classical Stochastic Disturbances
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qi Yu; Daoyi Dong; Ian Petersen; Muhammad Emzir; Qing Gao
Year: 2019
Consensus-Based Decentralized Aerodynamic Moment Allocation Among Synthetic Jets and Control Surfaces
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:August Mark; Yunjun Xu; Benjamin T. Dickinson
Year: 2019
Optimal Open-Loop Control for 2-D Colloid Transport in the Dead-End Microchannel
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tehuan Chen; Shichao Zhou; Zhigang Ren; Chao Xu
Year: 2019
Improved Switched System Approach to Networked Control Systems With Time-Varying Delays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tongxiang Li; Wen-An Zhang; Li Yu
Year: 2019
Decoupling Control Method With Fuzzy Theory for Top Pressure of Blast Furnace
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianqi An; Junyu Yang; Min Wu; Jinhua She; Takao Terano
Year: 2019
Quality-Driven Principal Component Analysis Combined With Kernel Least Squares for Multivariate Statistical Process Monitoring
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junping Huang; Xuefeng Yan
Year: 2019
Iterative Learning of Optimal Control for Nonlinear Processes With Applications to Laser Additive Manufacturing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wojciech Rafajlowicz; Piotr Jurewicz; Jacek Reiner; Ewaryst Rafajlowicz
Year: 2019
Design and Experimental Validation of an Adaptive Sliding Mode Observer-Based Fault-Tolerant Control for Underwater Vehicles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xing Liu; Mingjun Zhang; Yujia Wang; Eric Rogers
Year: 2019
Identification of Induction Motors Using Smart Circuit Breakers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lorenzo Fagiano; Marco Lauricella; Daniele Angelosante; Enrico Ragaini
Year: 2019
An FSS-Integrated Low-RCS Radome Design
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wen-Jiao Liao; Wan-Yun Zhang; Yuan-Chang Hou; Szu-Ti Chen; Cheng Yu Kuo; Min Chou
Year: 2019
A Low-Profile Printed Cavity Antenna With Simultaneous Bandwidth and Radiation Pattern Improvement
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Neng-Wu Liu; Mei-Jiao Sun; Lei Zhu; Danpeng Xie; Guang Fu
Year: 2019
Miniaturized Frequency Selective Surface Using Handshake Convoluted Stripe
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tao Hong; Ke Peng; Mengdan Wang
Year: 2019
An 8-Element Dual-Band MIMO Antenna with Decoupling Stub for 5G Smartphone Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lun Cui; Jingli Guo; Ying Liu; Chow-Yen-Desmond Sim
Year: 2019
A Fast Polynomial Chaos Expansion for Uncertainty Quantification in Stochastic Electromagnetic Problems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gladwin Jos Kurupasseril Tomy; Kalarickaparambil Joseph Vinoy
Year: 2019
Urban Microcell 39 GHz Measurements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Saurav Dahal; Shabbir Ahmed; Horace King; Ganesh Bharatula; John Campbell; Mike Faulkner
Year: 2019
Compound Angular Lens for Radio Orbital Angular Momentum Coaxial Separation and Convergence
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yufei Zhao; Chao Zhang
Year: 2019
UHF RFID Sensor System Using Tag Signal Patterns: Prototype System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lukas Johann Gortschacher; Jasmin Grosinger
Year: 2019
Accelerating Solution of Volume-Surface Integral Equations With Multiple Right-Hand Sides by Improved Skeletonization Techniques
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenqiang Liu; Mang He
Year: 2019
Low-RCS Beam-Steering Antenna Based on Reconfigurable Phase Gradient Metasurface
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jun Yu; Wen Jiang; Shuxi Gong
Year: 2019
S-Band Compact Microstrip Full-Duplex Tx/Rx Patch Antenna With High Isolation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Amr H. Hussein; Haythem Hussein Abdullah; Mahmoud Ahmed Attia; Alaa Mohamed Abada
Year: 2019
Performance Enhancement of Square-Ring Antennas Exploiting Surface-Wave Metasurfaces
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohammed S. Alharbi; Constantine A. Balanis; Craig R. Birtcher
Year: 2019
A Broadband P-Shaped Circularly Polarized Monopole Antenna With a Single Parasitic Strip
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hussein Alsariera; Zahriladha Zakaria; Azmi Awang Md Isa
Year: 2019
Integration of MIMO and Cognitive Radio for Sub-6 GHz 5G Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tanjir Alam; Sreenath Reddy Thummaluru; Raghvendra Kumar Chaudhary
Year: 2019
Bandwidth-Enhanced High-Gain Microstrip Patch Antenna Under TM$_{\text{30}}$ and TM$_{\text{50}}$ Dual-Mode Resonances
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Juan Wen; Danpeng Xie; Lei Zhu
Year: 2019
Multipolarized Wideband Circular Patch Antenna for Fifth-Generation Multi-Input–Multi-Output Access-Point Application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kin-Lu Wong; Chieng-Ming Chou; Yu-Jie Yang; Kuan-Ying Wang
Year: 2019
3-D-Printed Wideband Multi-Ring Dielectric Resonator Antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhen-Xing Xia; Kwok Wa Leung; Kai Lu
Year: 2019
Frequency-Dependence Characterization of Electromagnetic Reverberation in Indoor Scenarios Based on 1–40 GHz Channel Measurements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marwan Yusuf; Emmeric Tanghe; Maria-Teresa Martinez-Ingles; Juan Pascual-Garcia; Jose-Maria Molina-Garcia-Pardo; Luc Martens; Wout Joseph
Year: 2019
Open-Stopband Suppression via Double Asymmetric Discontinuities in 1-D Periodic 2-D Leaky-Wave Structures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Paolo Baccarelli; Paolo Burghignoli; Davide Comite; Walter Fuscaldo; Alessandro Galli
Year: 2019
High-Gain Leaky-Wave Endfire Antenna Based on Hansen–Woodyard Condition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuefeng Hou; Yue Li; Zhijun Zhang; Zhenghe Feng
Year: 2019
A Fast Back-Projection Approach to Diffraction Tomography for Near-Field Microwave Imaging
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kai Ren; Qi Wang; Robert J. Burkholder
Year: 2019
An Optically Transparent Dual-Polarized Stacked Patch Antenna With Metal-Mesh Films
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Ding; Liangzhe Liu; Kwai-Man Luk
Year: 2019
3-D-Printed Dielectric Resonator Antenna Arrays Based on Standing-Wave Feeding Approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ayman A. Althuwayb; Kerlos A. Abdalmalak; Choon S. Lee; Gabriel Santamaria-Botello; Luis E. Garcia-Castillo; Daniel Segovia-Vargas; Luis E. Garcia-Munoz
Year: 2019
Offshore Electromagnetic Spectrum Distribution Prediction Algorithm Based on Ray Tracing Method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhenjia Chen; Yonghui Zhang
Year: 2019
Impedance Transformer for Recessed Ground Patch Antenna at 60 GHz
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Anushruti Jaiswal; Mahesh P. Abegaonkar; Shiban K. Koul
Year: 2019
Low-Loss Left-Handed Gammadion-Fishnet Chiral Metamaterials
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Oscar Fernandez; Alvaro Gomez; Angel Vegas; Gregorio J. Molina-Cuberos; Angel J. Garcia-Collado
Year: 2019
A Compact Broadband Circularly Polarized Crossed-Dipole Antenna With a Very Low Profile
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wan-Jun Yang; Yong-Mei Pan; Shao-Yong Zheng
Year: 2019
120 GHz On-Board Chip-to-Chip Wireless Link Using Y-Shaped Open-Ended Microstrip Antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tae Hwan Jang; Hong Yi Kim; Seung Hun Kim; Dong Min Kang; Chul Soon Park
Year: 2019
The Design of the Cooke Triplet Antenna in Terahertz Band
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhe Liu; Dehai Zhang; Jin Meng
Year: 2019
Mutual Coupling Reduction of Closely E/H-Plane Coupled Antennas Through Metasurfaces
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haoze Luan; Chang Chen; Weidong Chen; Lingyun Zhou; Hualiang Zhang; Zhongxiang Zhang
Year: 2019
Dual-Polarized Broadband Base Station Antenna Backed With Dielectric Cavity for 5G Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mengting Li; Xiaoming Chen; Anxue Zhang; Ahmed A. Kishk
Year: 2019
A Noniterative and Efficient Technique to Extract Complex Permittivity of Low-Loss Dielectric Materials at Terahertz Frequencies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chuang Yang; Kaixue Ma; Jian-Guo Ma
Year: 2019
A Quasi-Magnetic-Electric Circularly Polarized Antenna With Wide Bandwidth
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhenquan Li; Juhua Liu; Yunliang Long
Year: 2019
An Integrated Slot-Based Frequency-Agile and UWB Multifunction MIMO Antenna System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rifaqat Hussain; Mohammad S. Sharawi
Year: 2019
Input Impedance and Efficiency Analysis of Graphene-Based Plasmonic Nanoantenna Using Theory of Characteristic Modes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bin Zhang; Jingwei Zhang; Chengguo Liu; Zhi P. Wu
Year: 2019
UWB Active Antenna for Microwave Breast Imaging Sensing Arrays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Farzad Foroutan; Natalia K. Nikolova
Year: 2019
Comparison of the Normalized Maximum Field Strength Using E-Field Probe and VNA Methods in a Reverberation Chamber
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qian Xu; Kai Chen; Xueqi Shen; Weihong Li; Yongjiu Zhao; Yi Huang
Year: 2019
An Effective Procedure for Nonlinear Dynamic Optimization of Time-Modulated Arrays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Diego Masotti; Lorenzo Poli; Marco Salucci; Paolo Rocca; Alessandra Costanzo
Year: 2019
A Circular Beam-Steering Antenna With Parasitic Water Reflectors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lei Xing; Jiajia Zhu; Qian Xu; Dandan Yan; Yongjiu Zhao
Year: 2019
Application of Stochastic FDTD to Holland's Thin-Wire Method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Salvador Gonzalez Garcia; Miguel R. Cabello; Luis D. Angulo; A. Rubio Bretones; Myriam G. Atienza; E. Pascual-Gil
Year: 2019
Interference Modeling for Low-Height Air-to-Ground Channels in Live LTE Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xuesong Cai; Chao Zhang; Jose Rodriguez-Pineiro; Xuefeng Yin; Wei Fan; Gert Frolund Pedersen
Year: 2019
Optimization of a Subarray Structure to Improve the $G/T$ of an Active Array Antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Juho Yun; Joon-Young Park; Keum Cheol Hwang
Year: 2019
Error Vector Magnitude, Intermodulation, and Radiation Characteristics of a Bandwidth- and Pattern-Reconfigurable Antenna
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Md. Asaduzzaman Towfiq; A. Khalat; Sebastian Blanch; Jordi Romeu; Lluis Jofre; Bedri A. Cetiner
Year: 2019
Site-Diversity Ka-Band Satellite Propagation Campaign in Attica, Greece, Using Alphasat: First 2 Years' Results
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Apostolos Z. Papafragkakis; Charilaos I. Kourogiorgas; Athanasios D. Panagopoulos
Year: 2019
Compact 2-D Multibeam Array Antenna Fed by Planar Cascaded Butler Matrix for Millimeter-Wave Communication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaozhou Wang; Xiao Fang; Martin Laabs; Dirk Plettemeier
Year: 2019
A Figure of Merit in a Time-Modulated Array
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohammad Hossein Mazaheri; Mohammad Fakharzadeh; Mahmood Akbari; Safieddin Safavi-Naeini
Year: 2019
Performance Improvement of Multiband MIMO Dielectric Resonator Antenna System With a Partially Reflecting Surface
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gourab Das; Anand Sharma; Ravi Kumar Gangwar; Mohammad S. Sharawi
Year: 2019
High-Performance E-Band Continuous Transverse Stub Array Antenna With a 45° Linear Polarizer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang You; Yunlong Lu; Yi Wang; Wen-Wen Yang; Zhang-Cheng Hao; Qingchun You; Jifu Huang
Year: 2019
A Self-Interference Suppression Structure for Collinear Dipoles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jian-Hui Xun; Ling-Feng Shi; Wei-Rong Liu; Dong-Jin Xin
Year: 2019
Spectral Stochastic FEM for Uncertainty Quantification Due to Multiple Dielectric Variabilities
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Abhijith B. Narendranath; Kalarickaparambil Joseph Vinoy
Year: 2019
Phase-Only Control of Peak Sidelobe Level and Pattern Nulls Using Iterative Phase Perturbations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanki Aslan; Jan Puskely; Antoine Roederer; Alexander Yarovoy
Year: 2019
Feedline Alterations for Optimization-Based Design of Compact Super-Wideband MIMO Antennas in Parallel Configuration
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Muhammad Aziz ul Haq; Slawomir Koziel
Year: 2019
A Planar Low-Profile Log-Periodic Array Based on Cavity-Backed Slot
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhenxin Hu; Songbo Cao; Meng Liu; Changzhou Hua; Zhuozhu Chen
Year: 2019
Wideband Reconfigurable Antenna With Simple Biasing Circuit and Tri-Polarization Diversity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huy Hung Tran; Hyun Chang Park
Year: 2019
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
2018 Reviewers List
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Technical Areas and Editors: AESS IEEE Aerospace & Electronic Systems Society
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Information for Authors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
IEEE Aerospace and Electronic Systems Society
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Transdisciplinary SMC-Part 2 [Guest Editorial]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Edward Tunstel
Year: 2019
Masthead
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
The Pursuit of Transdisciplinary Research: Eight Recommendations for Integrating Disciplines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nathan J. McNeese
Year: 2019
Emerging and Future Science and Technology: Factors in Envisioning, Designing, and Implementing Hypothetical and Theoretical Transdisciplinary Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Mason Dambrot
Year: 2019
Operationalizing Autonomy: A Transition From the Innovation Space to Real-World Operations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Abdollah Homaifar; Ali Karimoddini; Berat Alper Erol; Mubbashar A. Khan; Edward Tunstel; Russell L. Roberts; Reed F. Young; Kyle Snyder; Raymond Scott Swanson; Mo Jamshidi; Younho Seong; Emily A. Doucette
Year: 2019
Serving as an Authoritative Resource [President's Message]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Edward Tunstel
Year: 2019
The Technical Contributions of Imre Rudas: A Strong Leader in the IEEE Community
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gyorgy Eigner
Year: 2019
Jozef Modelski: MTT-S Honorary Life Member [Awards]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:John T. Barr
Year: 2019
[New Products]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ken Mays
Year: 2019
A Positive Use of "No" [MicroBusiness]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fred Schindler
Year: 2019
Organically Packaged Components and Modules: Recent Advancements for Microwave and mm-Wave Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Asad Ali Nawaz; Wasif Tanveer Khan; Ahmet Cagri Ulusoy
Year: 2019
Planar Spoof SPP Transmission Lines: Applications in Microwave Circuits
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hao Chi Zhang; Pei Hang He; Wen Xuan Tang; Yu Luo; Tie Jun Cui
Year: 2019
IMS 2020
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
What If? [Microwave Surfing]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rajeev Bansal
Year: 2019
Welcome to the November Issue [From the Editor's Desk]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Robert H. Caverly
Year: 2019
High-Selectivity Microstrip Filters Based on Structures With a Limited Number of Hairpin Resonators [Application Notes]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Grigory M. Aristarkhov; Andrei Grebennikov; Nikita V. Zvezdinov
Year: 2019
[MTT-S Ombuds Officer]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Edward C. Niehenke
Year: 2019
The Significance of Primary Tumors in the NTP Study of Chronic Rat Exposure to Cell Phone Radiation [Health Matters]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:James C. Lin
Year: 2019
Staff Listing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
IEEE Wireless Power Week 2019 [Conference Report]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hubregt J. Visser; Paul D. Mitcheson; Lingxin Lan; Juan Arteago Saenz
Year: 2019
Advertise
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
WPTC 2020
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Update on Member Benefits [President's Column]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dominique Schreurs
Year: 2019
[Conference Calendar]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
IEEE Microwave and Wireless Components Letters: New Four-Page Article Length [MTT-S Society News]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Thomas Zwick
Year: 2019
IMBioC 2020
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
On the Need for Communication for Voltage Regulation of Power Distribution Grids
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Saverio Bolognani; Ruggero Carli; Guido Cavraro; Sandro Zampieri
Year: 2019
Conference Announcement and Call for Papers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 1996
Designing Cost-Effective Reliable Networks From a Risk Analysis Perspective: A Case Study for a Hospital Campus
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Antonio Estepa; Rafael Estepa; German Madinabeitia; Juan Vozmediano
Year: 2019
Exploring Students’ Acceptance of E-Learning Through the Development of a Comprehensive Technology Acceptance Model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Said A. Salloum; Ahmad Qasim Mohammad Alhamad; Mostafa Al-Emran; Azza Abdel Monem; Khaled Shaalan
Year: 2019
A Review of Error-Related Potential-Based Brain–Computer Interfaces for Motor Impaired People
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Akshay Kumar; Lin Gao; Elena Pirogova; Qiang Fang
Year: 2019
Fast in-Band Position-Aided Beam Selection in Millimeter-Wave MIMO
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gabriel E. Garcia; Nil Garcia; Gonzalo Seco-Granados; Eleftherios Karipidis; Henk Wymeersch
Year: 2019
Unsupervised Learning Grouping-Based Resampling for Particle Filters
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weiming Yang; Le Song; Clarence Augustine Th Tee; Yelong Zheng; Yuliang Liu
Year: 2019
From the Editors of the Special Issue on Wireless Sensor Networks and Remote Sensing for Environmental Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Olfa Kanoun; Salvo Marcuccio; Silvia Liberata Ullo; Marco Carminati
Year: 2019
Recent Trends of FPGA Used for Low-Power Wireless Sensor Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rym Cheour; Sabrine Khriji; Dhouha El Houssaini; Mouna Baklouti; Mohamed Abid; Olfa Kanoun
Year: 2019
Higher Reliability: Smaller Footprint
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Smaller Satellites, Larger Constellations: Trends and Design Issues for Earth Observation Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Salvo Marcuccio; Silvia Ullo; Marco Carminati; Olfa Kanoun
Year: 2019
[Front inside cover]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
IEEE AEROSPACE & ELECTRONIC SYSTEMS SOCIETY ORGANIZATION 2019
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Experimental Tests of the Obstacles Detection Technique in the Hemispherical Area for an Underground Explorer UAV
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zdzislaw Rochala; Konrad Wojtowicz; Przemyslaw Kordowski; Bartosz Brzozowski
Year: 2019
AESS Senior Members Elevated in 2019
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
2019 Aerospace & Electronics Systems Society Distinguished Lecturers Contact: Lorenzo Lo Monte, Vice President - Education
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Satellite-Based Capillary 5G-mMTC Networks for Environmental Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Romeo Giuliano; Franco Mazzenga; Alessandro Vizzarri
Year: 2019
AESS MEETINGS & CONFERENCES
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Monitoring of Strategic Buildings in Civil Protection Activities via Remote Sensing Data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Donato Infante; Serena Tessitore; Pierluigi Confuorto; Ciro Sepe; Domenico Calcaterra; Diego Di Martire; Massimo Ramondini
Year: 2019
New Algorithm for Protection of Double Circuit Transmission Lines Using Modal Currents
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Snehal Vijay Unde; Prashant Gawande; Sanjay Dambhare
Year: 2019
Fault Prediction of a Transformer Bushing Based on Entropy Weight TOPSIS and Gray Theory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Jin-qiang
Year: 2019
Track Occupation Detection Based on a Maximum Posterior Probability Model Using Multisensor Data Fusion
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zexi Hua; Ziwei Sun; Huiwen Jia; Zeyu Zhao; Lijun Hou
Year: 2019
Guest Editorial Special Issue on Discriminative Learning for Model Optimization and Statistical Inference
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wangmeng Zuo; Xi Peng; Ling Shao; Danil Prokhorov; Horst Bischof
Year: 2019
Guest Editorial UComms 2018 Special Issue
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Joao Alves; John R. Potter; Milica Stojanovic
Year: 2019
Dual-Hop TDA-MAC and Routing for Underwater Acoustic Sensor Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nils Morozs; Paul D. Mitchell; Yuriy Zakharov
Year: 2019
Correction to “A Facet-Based Numerical Model for Simulating SAR Altimeter Echoes From Heterogeneous Sea Ice Surfaces” [Jul 19 DOI: 10.1109/TGRS.2018.2889763]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jack C. Landy; Michel Tsamados; Randall K. Scharien
Year: 2019
Corrections to “Removing Intra-1-Hz Covariant Error to Improve Altimetric Profiles of $\sigma^{0}$ and Sea Surface Height” [Jun 19 DOI: 10.1109/TGRS.2018.2886998]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Graham D. Quartly; Walter H. F. Smith; Marcello Passaro
Year: 2019
Opening Terahertz for Everyday Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kenneth K.O.; Wooyeol Choi; Qian Zhong; Navneet Sharma; Yaming Zhang; Ruonan Han; Z. Ahmad; Dae-Yeon Kim; Sandeep Kshattry; Ivan R. Medvedev; David J. Lary; Hyun-Joo Nam; Philip Raskin; Insoo Kim
Year: 2019
Large-Scale Low-Rank Matrix Learning with Nonconvex Regularizers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Quanming Yao; James T. Kwok; Taifeng Wang; Tie-Yan Liu
Year: 2019
Investigation of Chaotic and Spiking Dynamics in Mid-Infrared Quantum Cascade Lasers Operating Continuous-Waves and Under Current Modulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Olivier Spitz; Jiagui Wu; Andreas Herdt; Mathieu Carras; Wolfgang Elsaber; Chee-Wei Wong; Frederic Grillot
Year: 2019
Guest Editorial Special Issue on Selected Papers From EAPPC/BEAMS 2018
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Laurent Pecastaing; Chuhyun Cho; Zicheng Zhang
Year: 2019
DC Arc Self-Extinction and Dynamic Arc Model in Open-Space Condition Using a Yacob Ladder
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ruiyang Guan; Zhidong Jia; Songhai Fan; Xinghai Zhang; Tao Wang; Yuanshi Deng
Year: 2019
Guest Editorial
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Roberto Gomez-Garcia
Year: 2019
IEEE Electromagnetic Compatibility Society
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Proceedings of the IEEE
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
IEEE Access
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility institutional listings
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
EMC Society Policy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
IEEE Access
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
CIS Publication Spotlight [Publication Spotlight]
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Haibo He; Jon Garibaldi; Kay Chen Tan; Julian Togelius; Yaochu Jin; Yew Soon Ong
Year: 2019
Pseudo-Marginal MCMC Sampling for Image Segmentation Using Nonparametric Shape Priors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ertunc Erdil; Sinan Yildirim; Tolga Tasdizen; Mujdat Cetin
Year: 2019
Saliency From Growing Neural Gas: Learning Pre-Attentional Structures for a Flexible Attention System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jan Tunnermann; Christian Born; Barbel Mertsching
Year: 2019
An $\alpha$ -Divergence-Based Approach for Robust Dictionary Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Asif Iqbal; Abd-Krim Seghouane
Year: 2019
Learning to Find Unpaired Cross-Spectral Correspondences
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Somi Jeong; Seungryong Kim; Kihong Park; Kwanghoon Sohn
Year: 2019
A Deep Learning Approach for Multi-Frame In-Loop Filter of HEVC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tianyi Li; Mai Xu; Ce Zhu; Ren Yang; Zulin Wang; Zhenyu Guan
Year: 2019
Efficient Bandwidth Estimation in 2D Filtered Backprojection Reconstruction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ranjan Maitra
Year: 2019
Fast Blind Quality Assessment of DIBR-Synthesized Video Based on High-High Wavelet Subband
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dragana D. Sandic-Stankovic; Dragan D. Kukolj; Patrick Le Callet
Year: 2019
IEEE Signal Processing Society Information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Self-Guiding Multimodal LSTM—When We Do Not Have a Perfect Training Dataset for Image Captioning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Xian; Yingli Tian
Year: 2019
Subjective and Objective Quality Assessment of Stitched Images for Virtual Reality
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pavan Chennagiri Madhusudana; Rajiv Soundararajan
Year: 2019
Adaptive Morphological Reconstruction for Seeded Image Segmentation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tao Lei; Xiaohong Jia; Tongliang Liu; Shigang Liu; Hongying Meng; Asoke K. Nandi
Year: 2019
AttGAN: Facial Attribute Editing by Only Changing What You Want
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhenliang He; Wangmeng Zuo; Meina Kan; Shiguang Shan; Xilin Chen
Year: 2019
Point Cloud Saliency Detection by Local and Global Feature Fusion
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoying Ding; Weisi Lin; Zhenzhong Chen; Xinfeng Zhang
Year: 2019
TextField: Learning a Deep Direction Field for Irregular Scene Text Detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yongchao Xu; Yukang Wang; Wei Zhou; Yongpan Wang; Zhibo Yang; Xiang Bai
Year: 2019
Multiple Pyramids Based Image Inpainting Using Local Patch Statistics and Steering Kernel Feature
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mrinmoy Ghorai; Soumitra Samanta; Sekhar Mandal; Bhabatosh Chanda
Year: 2019
Texture Variation Adaptive Image Denoising With Nonlocal PCA
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenzhao Zhao; Qiegen Liu; Yisong Lv; Binjie Qin
Year: 2019
Reconstruction of Stochastic 3D Signals With Symmetric Statistics From 2D Projection Images Motivated by Cryo-Electron Microscopy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nan Xu; Peter C. Doerschuk
Year: 2019
A Work Efficient Parallel Algorithm for Exact Euclidean Distance Transform
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Manduhu Manduhu; Mark W. Jones
Year: 2019
IEEE Transactions on Image Processing publication information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Indoor Crowd Counting by Mixture of Gaussians Label Distribution Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Miaogen Ling; Xin Geng
Year: 2019
Robust Adaptive Median Binary Pattern for Noisy Texture Classification and Retrieval
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohammad Alkhatib; Adel Hafiane
Year: 2019
Multi-View Linear Discriminant Analysis Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peng Hu; Dezhong Peng; Yongsheng Sang; Yong Xiang
Year: 2019
CAM-RNN: Co-Attention Model Based RNN for Video Captioning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bin Zhao; Xuelong Li; Xiaoqiang Lu
Year: 2019
Visual Attention Prediction for Stereoscopic Video by Multi-Module Fully Convolutional Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuming Fang; Chi Zhang; Hanqin Huang; Jianjun Lei
Year: 2019
Learning Deep Features for One-Class Classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pramuditha Perera; Vishal M. Patel
Year: 2019
Exploiting Images for Video Recognition: Heterogeneous Feature Augmentation via Symmetric Adversarial Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feiwu Yu; Xinxiao Wu; Jialu Chen; Lixin Duan
Year: 2019
O2O Method for Fast 2D Shape Retrieval
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yan Zheng; Baolong Guo; Yunyi Yan; Wangpeng He
Year: 2019
Conditional Random Field Model for Robust Multi-Focus Image Fusion
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Odysseas Bouzos; Ioannis Andreadis; Nikolaos Mitianoudis
Year: 2019
Optimal Adaptive Quantization Based on Temporal Distortion Propagation Model for HEVC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Maxime Bichon; Julien Le Tanou; Michael Ropert; Wassim Hamidouche; Luce Morin
Year: 2019
A Fourier Disparity Layer Representation for Light Fields
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mikael Le Pendu; Christine Guillemot; Aljosa Smolic
Year: 2019
Multiple-Instance Discriminant Analysis for Weakly Supervised Segment Annotation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Liantao Wang; Qingwu Li; Yan Zhou
Year: 2019
Weakly Supervised Salient Object Detection by Learning A Classifier-Driven Map Generator
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kuang-Jui Hsu; Yen-Yu Lin; Yung-Yu Chuang
Year: 2019
Occlusion-Aware Depth Map Coding Optimization Using Allowable Depth Map Distortions
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pan Gao; Aljosa Smolic
Year: 2019
Learning Adaptive Discriminative Correlation Filters via Temporal Consistency Preserving Spatial Feature Selection for Robust Visual Object Tracking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tianyang Xu; Zhen-Hua Feng; Xiao-Jun Wu; Josef Kittler
Year: 2019
Low-Light Image Enhancement via the Absorption Light Scattering Model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yun-Fei Wang; He-Ming Liu; Zhao-Wang Fu
Year: 2019
Channel Splitting Network for Single MR Image Super-Resolution
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaole Zhao; Yulun Zhang; Tao Zhang; Xueming Zou
Year: 2019
Sample Fusion Network: An End-to-End Data Augmentation Network for Skeleton-Based Human Action Recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fanyang Meng; Hong Liu; Yongsheng Liang; Juanhui Tu; Mengyuan Liu
Year: 2019
INFORMATION FOR AUTHORS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
IEEE SOLID-STATE CIRCUITS LETTERS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
A Quantum Computation Model for Molecular Nanomagnets
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Giovanni Amedeo Cirillo; Giovanna Turvani; Mariagrazia Graziano
Year: 2019
Editorial Desai et al. as Part of the Special Section on IEEE EMBS Conference on Micro and Nanotechnology in Medicine
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Henry Hess
Year: 2019
Guest Editorial IEEE BIBM 2018 Special Section
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaohua Hu
Year: 2019
Guest Editorial Special Section on IEEE EMBS Conference on Micro and Nanotechnology in Medicine
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Elliot Hui; Dino Di Carlo; Sumita Pennathur
Year: 2019
Guest Editorial Special Section on Molecular Communications for Interfacing and Modeling Living Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mauro Femminella; Eduard Alarcon; Tadashi Nakano
Year: 2019
Dedicated Molecular Imaging Systems for Human Neurological Studies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:B. F. Hutton; T. Yamaya; L. R. Furenlid
Year: 2019
Brain-Dedicated Emission Tomography Systems: A Perspective on Requirements for Clinical Research and Clinical Needs in Brain Imaging
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Richard E. Carson; Phillip H. Kuo
Year: 2019
An Aristotelian View on MR-Based Attenuation Correction (ARISTOMRAC): Combining the Four Elements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Matteo Cencini; Michela Tosetti; Guido Buonincontri
Year: 2019
Comparison of a Standard Resolution PET-CT Scanner With an HRRT Brain Scanner for Imaging Small Tumors Within the Head
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jose M. Anton-Rodriguez; Peter Julyan; Ibrahim Djoukhadar; David Russell; D. Gareth Evans; Alan Jackson; Julian C. Matthews
Year: 2019
A Novel DOI Positioning Algorithm for Monolithic Scintillator Crystals in PET Based on Gradient Tree Boosting
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Florian Muller; David Schug; Patrick Hallen; Jan Grahe; Volkmar Schulz
Year: 2019
A Kalman-Based Approach With EM Optimization for Respiratory Motion Modeling in Medical Imaging
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rhodri L. Smith; Ashrani Aizzudin Abd Rahni; John Jones; Kevin wells
Year: 2019
Rigid Motion Correction for Brain PET/MR Imaging Using Optical Tracking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Matthew G. Spangler-Bickell; Michael Zeineh; Floris Jansen; Mohammad Mehdi Khalighi; Charlotte Hoo; Phillip Scott DiGiacomo; Julian Maclaren; Murat Aksoy; Dan Rettmann; Roland Bammer; Greg Zaharchuk
Year: 2019
Effect of PET-MR Inconsistency in the Kernel Image Reconstruction Method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Daniel Deidda; N. A. Karakatsanis; Philip M. Robson; Nikos Efthimiou; Zahi A. Fayad; Robert G. Aykroyd; Charalampos Tsoumpas
Year: 2019
Feasibility of Quantitative Magnetic Resonance Fingerprinting in Ovarian Tumors for T1 and T2 Mapping in a PET/MR Setting
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Joshua D. Kaggie; Martin J. Graves; Ferdia A. Gallagher; Surrin Deen; Dimitri A. Kessler; Mary A. McLean; Guido Buonincontri; Rolf F. Schulte; Helen Addley; Evis Sala; James Brenton
Year: 2019
Quantitative Susceptibility Mapping of Brain Function During Auditory Stimulation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mauro Costagli; Marta Lancione; Luca Cecchetti; Pietro Pietrini; Mirco Cosottini; Emiliano Ricciardi; Michela Tosetti
Year: 2019
Combining Structural and Textural Assessments of Volumetric FDG-PET Uptake in NSCLC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eric Wolsztynski; Janet O'Sullivan; Nicola M. Hughes; Tian Mou; Peter Murphy; Finbarr O'Sullivan; Kevin O'Regan
Year: 2019
Initial Measurements with the PETsys TOFPET2 ASIC Evaluation Kit and a Characterization of the ASIC TDC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:David Schug; Vanessa Nadig; Bjoern Weissler; Pierre Gebhardt; Volkmar Schulz
Year: 2019
Fractional Perfusion: A Simple Semi-Parametric Measure for Hyperpolarized 13C MR
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:C. O. Mariager; J. Lindhardt; P. M. Nielsen; R. F. Schulte; S. Ringgaard; C. Laustsen
Year: 2019
Clinical Evaluation of 11C-Met-Avid Pituitary Lesions Using a ZTE-Based AC Method
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gaspar Delso; Daniel Gillett; Waiel Bashari; Tomasz Matys; Iosif Mendichovszky; Mark Gurnell
Year: 2019
Magnetic Resonance Fingerprinting: Implications and Opportunities for PET/MR
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kathleen M. Ropella-Panagis; Nicole Seiberlich; Vikas Gulani
Year: 2019
Validation and Performance Assessment of a Preclinical SiPM-Based SPECT/MRI Insert
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Carminati; S. Valtorta; S. Belloli; R. M. Moresco; A. Savi; A. Iadanza; A. Falini; L. S. Politi; M. Cadioli; B. F. Hutton; C. Fiorini; F. M. Baratelli; M. Occhipinti; K. Erlandsson; K. Nagy; Z. Nyitrai; M. Czeller; A. Kuhne; T. Niendorf
Year: 2019
Performance Characterization of MPPC Modules for TOF-PET Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Andrew L. Goertzen; Devin Van Elburg
Year: 2019
MR Compatible Power Supply Module for PET Detectors of an Integrated PET/MR System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vito Gagliardi; Michela Tosetti; Maria Giuseppina Bisogni; Andrea Puccini; Nicola Belcari; Niccolo Carmarlinghi; Maria Evelina Fantacci; Francesco Fidecaro; Giovanni Franchi; Giancarlo Sportelli; Laura Biagi
Year: 2019
Toward a Full-Flexible and Fast-Prototyping TOF-PET Block Detector Based on TDC-on-FPGA
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Esteban Venialgo; Nicola Lusardi; Fabio Garzetti; Angelo Geraci; Stefan E. Brunner; Dennis R. Schaart; Edoardo Charbon
Year: 2019
Estimation of the Optimal Iteration Number for Minimal Image Discrepancy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gengsheng L. Zeng
Year: 2019
Hybrid Odd Repetitive Controller for Magnetically Suspended Rotor System
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peiling Cui; Wensi Li; Jinlei Li; Fanjun Zheng; Bangcheng Han; Dong Han
Year: 2019
RCAR: A Reinforcement-Learning-Based Routing Protocol for Congestion-Avoided Underwater Acoustic Sensor Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhigang Jin; Qinyi Zhao; Yishan Su
Year: 2019
An Air Sampler With Particle Filter Using Innovative Quad-Inlet Cyclone Separator and High Voltage Trap
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Son Pham; Anh Dinh
Year: 2019
Portable Laboratory Platform With Electrochemical Biosensors for Immunodiagnostic of Hepatitis C Virus
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Joao Paulo de Campos da Costa; Wagner Benicio Bastos; Paulo Inacio da Costa; Maria Aparecida Zaghete; Elson Longo; Joao Paulo Carmo
Year: 2019
Development of Sensor Based on Copper(II) Thiocyanate Pyridine Polymeric Complex for Detection of Catechol
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aurel Tabacaru; Valentina Colombo; Constantin Apetrei
Year: 2019
Introducing IEEE Collabratec
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
IEEE Sensor Journal cover/frontispiece competition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
IEEE Sensors Council Information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
IEEE Sensors Journal publication information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
A Piezoceramic Sensor for Detection of Focused Ultrasound-Induced Cavitation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jung-Chih Chen; Hsin-Yun Chang; Jiun-Jung Chen; Gin-Shin Chen
Year: 2019
Improving Positioning Accuracy of the Mobile Laser Scanning in GPS-Denied Environments: An Experimental Case Study
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wi Liu; Zhixiong Li; Shuaishuai Sun; Reza Malekian; Zhenjun Ma; Weihua Li
Year: 2019
Novel Approach for ISAR Cross-Range Scaling of Maneuvering Target
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yong Wang; Zhuo Xu; Qiuchen Liu; Xiaofei Lu
Year: 2019
Signal Processing of Vector Network Analyzer Measurement for Quartz Crystal Microbalance With Viscous Damping
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sawit Na Songkhla; Takamichi Nakamoto
Year: 2019
Reply to “Comments on ‘A Theorem on Asymmetric Structure-Based Rat-Race Coupler”’
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rakesh Sinha; Arijit De; Subrata Sanyal
Year: 2019
Comments on “A Theorem on Asymmetric Structure Based Rat-Race Coupler”
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hee-Ran Ahn; Manos M. Tentzeris
Year: 2019
Molecular Information Delivery in Porous Media
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuting Fang; Weisi Guo; Matteo Icardi; Adam Noel; Nan Yang
Year: 2018
An Effective Algorithm and Architecture for the High-Throughput Lossless Compression of High-Resolution Images
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jaeshin Lee; Juwon Yun; Jinyoung Lee; Imjae Hwang; Dukki Hong; Youngsik Kim; Cheong Ghil Kim; Woo-Chan Park
Year: 2019
SID: Sensor-Assisted Image Deblurring System for Mobile Devices
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qing Wang; Jun Tan; Tianzhang Xing; Feng Chen; Jinping Niu
Year: 2019
Group-Oriented Cryptosystem for Personal Health Records Exchange and Sharing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhen-Yu Wu
Year: 2019
Cuffless Continuous Blood Pressure Estimation From Pulse Morphology of Photoplethysmograms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wen-Rong Yan; Rong-Chao Peng; Yuan-Ting Zhang; Derek Ho
Year: 2019
Analytic Calculation of Geoelectric Fields Due to Geomagnetic Disturbances: A Test Case
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:David H. Boteler; Risto J. Pirjola; Luis Marti
Year: 2019
CMU-VP: Cooperative Multicast and Unicast With Viewport Prediction for VR Video Streaming in 5G H-CRAN
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junchao Yang; Jiangtao Luo; Junxia Wang; Song Guo
Year: 2019
Determination of Emergent Vegetation Effects on Manning’s Coefficient of Gradually Varied Flow
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huayong Zhang; Zhongyu Wang; Weigang Xu; Hualin Wang
Year: 2019
Reliability Research on the Thermal Deformation and Stress of Metal Packaging With Low-Resistance Leads
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rui Bai; Jun Long Bie; Xue Wei Sun; Song Liang Jia; Xi De Li
Year: 2008
Effect of Hygrothermal Aging on Interfacial Reliability of Silicon/Underfill/FR-4 Assembly
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:X.Q. Shi; Y.L. Zhang; Wei Zhou; X.J. Fan
Year: 2008
High Performance Inductors on CMOS-Grade Trenched Silicon Substrate
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:M. Rais-Zadeh; J. Laskar; F. Ayazi
Year: 2008
CUDA-Based Volume Rendering and Inspection for Time-Varying Ultrasonic Testing Datasets
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yiyi Deng; Xinyu Zhao; Taozhi Li; Yanlin Luo
Year: 2019
Triple-Stacked Au/SiO2 Hybrid Bonding With 6- $\mu$ m-Pitch Au Electrodes on Silicon-on-Insulator Substrates Using O2 Plasma Surface Activation for 3-D Integration
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuki Honda; Masahide Goto; Toshihisa Watabe; Kei Hagiwara; Masakazu Nanba; Yoshinori Iguchi; Takuya Saraya; Masaharu Kobayashi; Eiji Higurashi; Hiroshi Toshiyoshi; Toshiro Hiramoto
Year: 2019
IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology publication information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
IEEE Components, Packaging, and Manufacturing Technology Society information for authors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
IEEE Components, Packaging, and Manufacturing Technology Society Information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
IEEE Open Access Publishing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Theoretical and Experimental Studies of Chip Position Drift in Motional Chip Placement Process
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jinhua Hong; Zhoulong Xu; Jiankui Chen; Zhouping Yin
Year: 2019
Fast UV-Curing Encapsulation for GaN-Based Light-Emitting Diodes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bing Yan; Zimin Chen; Yong Wang; Tao Wang; Bingfeng Fan; Xuejin Ma; Gang Wang
Year: 2019
Coupled Multiphysics Field Analysis of High-Current Irregular-Shaped Busbar
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Size Li; Yu Han; Chengzhu Liu
Year: 2019
Electrical, Thermal, and Mechanical Characterization of eWLB, Fully Molded Fan-Out Package, and Fan-Out Chip Last Package
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mengkai Shih; Chih-Yi Huang; Tsan-Hsien Chen; Chen-Chao Wang; David Tarng; C. P. Hung
Year: 2019
A Novel Desensitization Using Resonance Suppressors in Metallic Shielding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hao-Wei Chan; Ruey-Beei Wu
Year: 2019
Developing a Machine Vision Inspection System for Electronics Failure Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chien-Yi Huang; Jyun-Hong Hong; Eric Huang
Year: 2019
First Ever Lowest Duty Cycle for Periodic Burst Mode Signals for Insect Telemeter Package Design
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Meera Kumari; B. K. Bhattacharyya; S. M. Rezaul Hasan
Year: 2019
IEEE Components, Packaging, and Manufacturing Technology Society information for authors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Simulation Analysis on the Impact of Different Filling Gases on the Temperature Rise of C-GIS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lijun Wang; Rui Wang; Xiaolin Li; Shenli Jia
Year: 2019
A Predictor–Corrector Algorithm for Fast Polynomial Chaos-Based Uncertainty Quantification of Multi-Walled Carbon Nanotube Interconnects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yingheng Li; Sakshi Bhatnagar; Amanda Merkely; David Charles Weber; Sourajeet Roy
Year: 2019
IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology publication information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
IEEE Open Access Publishing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Automated UV-Epoxy-Based Micro-Optic Assembly for Kilowatt-Class Laser-Diode Arrays and Modules
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Greg W. Charache; Scott Licari; Tobias Barnowski; Ulrich Bonna; Hagen Zimer; Furui Wang; Diana Negoita; Faraz Hashmi; Ryan Lanphear; Richard Duck; Juan Ruiz; Bharath Molakala; Joveria Baig
Year: 2019
IEEE Components, Packaging, and Manufacturing Technology Society Information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Year: 2019
Impact of Use Conditions on Dielectric and Conductor Material Models for High-Speed Package Interconnects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cemil S. Geyik; Yidnekachew S. Mekonnen; Zhichao Zhang; Kemal Aygun
Year: 2019
Ka-Band SISL-to-AFSIW Transitions With Fabrication Tolerance Characteristics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Xu; Kaixue Ma; Shanshan Xu; Yongqiang Wang
Year: 2019
Correlation Between Intensity of Magnetic Barkhausen Noise and Grain Boundaries in Grain-Oriented Electrical Steel
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vitor F. Oliveira; Julio C. Teixeira; Daniel A. Pereira
Year: 2019
Dual-Bit Spin Dice Based on Spin–Orbit Torque in Perpendicular Magnetic Multilayers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pinyun Yi; Haijiao Harsan Ma; Nuo Xu; Cheng Li; Binbin Yang; Liang Fang; Yue Hao
Year: 2019


Advertisement