Querying Beneficial Constraints Before Clustering Using Facility Location Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ahmad Ali Abin
Building Correlations Between Filters in Convolutional Neural Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hanli Wang; Peiqiu Chen; Sam Kwong
Evolutionary Metric-Learning-Based Recognition Algorithm for Online Isolated Persian/Arabic Characters, Reconstructed Using Inertial Pen Signals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Majid Sepahvand; Fardin Abdali-Mohammadi; Farhad Mardukhi
Command Filtering-Based Fuzzy Control for Nonlinear Systems With Saturation Input
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jinpeng Yu; Peng Shi; Wenjie Dong; Chong Lin
Group Decision Making Based on Heronian Aggregation Operators of Intuitionistic Fuzzy Numbers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peide Liu; Shyi-Ming Chen
Ergodicity-Based Cooperative Multiagent Area Coverage via a Potential Field
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Stefan Ivic; Bojan Crnkovic; Igor Mezic
Attribute Selection for Partially Labeled Categorical Data By Rough Set Approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jianhua Dai; Qinghua Hu; Jinghong Zhang; Hu Hu; Nenggan Zheng
Efficient Approach for RLS Type Learning in TSK Neural Fuzzy Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jen-Wei Yeh; Shun-Feng Su
A Dynamic Neighborhood Learning-Based Gravitational Search Algorithm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aizhu Zhang; Genyun Sun; Jinchang Ren; Xiaodong Li; Zhenjie Wang; Xiuping Jia
Hesitant Fuzzy Thermodynamic Method for Emergency Decision Making Based on Prospect Theory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peijia Ren; Zeshui Xu; Zhinan Hao
Harmonious Genetic Clustering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Faliang Huang; Xuelong Li; Shichao Zhang; Jilian Zhang
A Many-Objective Evolutionary Algorithm Using A One-by-One Selection Strategy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yiping Liu; Dunwei Gong; Jing Sun; Yaochu Jin
Adaptive Neural Synchronization Control for Bilateral Teleoperation Systems With Time Delay and Backlash-Like Hysteresis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huanqing Wang; Peter Xiaoping Liu; Shichao Liu
Robust Estimation of ARX Models With Time Varying Time Delays Using Variational Bayesian Approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yujia Zhao; Alireza Fatehi; Biao Huang
A General Framework of Dynamic Constrained Multiobjective Evolutionary Algorithms for Constrained Optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sanyou Zeng; Ruwang Jiao; Changhe Li; Xi Li; Jawdat S. Alkasassbeh
Command Filter-Based Adaptive Neural Tracking Controller Design for Uncertain Switched Nonlinear Output-Constrained Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ben Niu; Yanjun Liu; Guangdeng Zong; Zhaoyu Han; Jun Fu
moGrams: A Network-Based Methodology for Visualizing the Set of Nondominated Solutions in Multiobjective Optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Krzysztof Trawinski; Manuel Chica; David P. Pancho; Sergio Damas; Oscar Cordon
Exact and Approximate Stability of Solutions to Traveling Salesman Problems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Moritz Niendorf; Anouck R. Girard
An Extreme Learning Machine Approach to Density Estimation Problems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cristiano Cervellera; Danilo Maccio
Asynchronous Periodic Edge-Event Triggered Control for Double-Integrator Networks With Communication Time Delays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gaopeng Duan; Feng Xiao; Long Wang
Leader-Following Consensus for High-Order Nonlinear Stochastic Multiagent Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Changchun Hua; Yafeng Li; Xinping Guan
Improving the Critic Learning for Event-Based Nonlinear H∞ Control Design
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ding Wang; Haibo He; Derong Liu
Filtering of Discrete-Time Switched Neural Networks Ensuring Exponential Dissipative and $l₂$-$l∞$ Performances
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hyun Duck Choi; Choon Ki Ahn; Hamid Reza Karimi; Myo Taeg Lim
Output Feedback Distributed Containment Control for High-Order Nonlinear Multiagent Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yafeng Li; Changchun Hua; Shuangshuang Wu; Xinping Guan
Observer-Based Non-PDC Control for Networked T-S Fuzzy Systems With an Event-Triggered Communication
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Peng; Shaodong Ma; Xiangpeng Xie
Nyström Approximated Temporally Constrained Multisimilarity Spectral Clustering Approach for Movie Scene Detection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rameswar Panda; Sanjay K. Kuanar; Ananda S. Chowdhury
Benchmarking Stochastic Algorithms for Global Optimization Problems by Visualizing Confidence Intervals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qunfeng Liu; Wei-Neng Chen; Jeremiah D. Deng; Tianlong Gu; Huaxiang Zhang; Zhengtao Yu; Jun Zhang
Deep Pain: Exploiting Long Short-Term Memory Networks for Facial Expression Classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pau Rodriguez; Guillem Cucurull; Jordi Gonalez; Josep M. Gonfaus; Kamal Nasrollahi; Thomas B. Moeslund; F. Xavier Roca
Degeneration Recognizing Clonal Selection Algorithm for Multimodal Optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nan Xu; Yongsheng Ding; Lihong Ren; Kuangrong Hao
Compressive-Sensing-Based Structure Identification for Multilayer Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guofeng Mei; Xiaoqun Wu; Yingfei Wang; Mi Hu; Jun-An Lu; Guanrong Chen
Compositional Model-Based Sketch Generator in Facial Entertainment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mingjin Zhang; Jie Li; Nannan Wang; Xinbo Gao
Joint Feature Selection and Classification for Multilabel Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jun Huang; Guorong Li; Qingming Huang; Xindong Wu
View-Based 3-D Model Retrieval: A Benchmark
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:An-An Liu; Wei-Zhi Nie; Yue Gao; Yu-Ting Su
Object Discovery via Cohesion Measurement
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guanjun Guo; Hanzi Wang; Wan-Lei Zhao; Yan Yan; Xuelong Li
Stability Analysis of Discrete-Time Neural Networks With Time-Varying Delay via an Extended Reciprocally Convex Matrix Inequality
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chuan-Ke Zhang; Yong He; Lin Jiang; Qing-Guo Wang; Min Wu
Observer-Based Fuzzy Adaptive Output-Feedback Control of Stochastic Nonlinear Multiple Time-Delay Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huanqing Wang; Peter Xiaoping Liu; Peng Shi
Distributed Coordination for Optimal Energy Generation and Distribution in Cyber-Physical Energy Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hyo-Sung Ahn; Byeong-Yeon Kim; Young-Hun Lim; Byung-Hun Lee; Kwang-Kyo Oh
Greedy Criterion in Orthogonal Greedy Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lin Xu; Shaobo Lin; Jinshan Zeng; Xia Liu; Yi Fang; Zongben Xu
Reliable Output Feedback Control for T-S Fuzzy Systems With Decentralized Event Triggering Communication and Actuator Failures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Changzhu Zhang; Jinfei Hu; Jianbin Qiu; Qijun Chen
A Generic Deep-Learning-Based Approach for Automated Surface Inspection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ruoxu Ren; Terence Hung; Kay Chen Tan
Modified NSGA-II for Solving Continuous Berth Allocation Problem: Using Multiobjective Constraint-Handling Strategy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bin Ji; Xiaohui Yuan; Yanbin Yuan
A Regularization Approach for Instance-Based Superset Label Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen Gong; Tongliang Liu; Yuanyan Tang; Jian Yang; Jie Yang; Dacheng Tao
Optimizing Evaluation Metrics for Multitask Learning via the Alternating Direction Method of Multipliers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ge-Yang Ke; Yan Pan; Jian Yin; Chang-Qin Huang
A Self-Adaptive Sleep/Wake-Up Scheduling Approach for Wireless Sensor Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dayong Ye; Minjie Zhang
Event-Based Variance-Constrained H∞ Filtering for Stochastic Parameter Systems Over Sensor Networks With Successive Missing Measurements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Licheng Wang; Zidong Wang; Qing-Long Han; Guoliang Wei
Design and Validation of a Virtual Player for Studying Interpersonal Coordination in the Mirror Game
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chao Zhai; Francesco Alderisio; Piotr Slowinski; Krasimira Tsaneva-Atanasova; Mario di Bernardo
Adaptive Finite-Time Controller Design for T-S Fuzzy Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yue Li; Lu Liu; Gang Feng
Constrained Superpixel Tracking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lijun Wang; Huchuan Lu; Ming-Hsuan Yang
Adaptive Differential Evolution With Sorting Crossover Rate for Continuous Optimization Problems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yin-Zhi Zhou; Wen-Chao Yi; Liang Gao; Xin-Yu Li
The Overcomplete Dictionary-Based Directional Estimation Model and Nonconvex Reconstruction Methods
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Leping Lin; Fang Liu; Licheng Jiao; Shuyuan Yang; Hongxia Hao
Adaptive Neural Control of Uncertain Nonlinear Systems Using Disturbance Observer
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mou Chen; Shu-Yi Shao; Bin Jiang
Scale-Limited Lagrange Stability and Finite-Time Synchronization for Memristive Recurrent Neural Networks on Time Scales
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qiang Xiao; Zhigang Zeng
Active Learning of Regular Expressions for Entity Extraction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alberto Bartoli; Andrea De Lorenzo; Eric Medvet; Fabiano Tarlao
Adaptive Fuzzy Output-Constrained Fault-Tolerant Control of Nonlinear Stochastic Large-Scale Systems With Actuator Faults
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yongming Li; Zhiyao Ma; Shaocheng Tong
On the Security of a Class of Diffusion Mechanisms for Image Encryption
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Leo Yu Zhang; Yuansheng Liu; Fabio Pareschi; Yushu Zhang; Kwok-Wo Wong; Riccardo Rovatti; Gianluca Setti
A 3-D Gabor Phase-Based Coding and Matching Framework for Hyperspectral Imagery Classification
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sen Jia; Linlin Shen; Jiasong Zhu; Qingquan Li
Kernel Embedding Multiorientation Local Pattern for Image Representation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu-Feng Yu; Chuan-Xian Ren; Dao-Qing Dai; Ke-Kun Huang
Robust Gait Recognition by Integrating Inertial and RGBD Sensors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qin Zou; Lihao Ni; Qian Wang; Qingquan Li; Song Wang
Nonparallel Support Vector Ordinal Regression
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huadong Wang; Yong Shi; Lingfeng Niu; Yingjie Tian
Semantically Enhanced Online Configuration of Feedback Control Schemes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Georgios M. Milis; Christos G. Panayiotou; Marios M. Polycarpou
A Barycentric Coordinate-Based Approach to Formation Control Under Directed and Switching Sensing Graphs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tingrui Han; Zhiyun Lin; Ronghao Zheng; Minyue Fu
Adaptive Neural Tracking Control for Switched High-Order Stochastic Nonlinear Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xudong Zhao; Xinyong Wang; Guangdeng Zong; Xiaolong Zheng
Cooperative Hierarchical PSO With Two Stage Variable Interaction Reconstruction for Large Scale Optimization
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongwei Ge; Liang Sun; Guozhen Tan; Zheng Chen; C. L. Philip Chen
Analysis and Design of Synchronization for Heterogeneous Network
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuanqing Wu; Renquan Lu; Peng Shi; Hongye Su; Zheng-Guang Wu
FaRoC: Fast and Robust Supervised Canonical Correlation Analysis for Multimodal Omics Data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ankita Mandal; Pradipta Maji
Effects of Preview on Human Control Behavior in Tracking Tasks With Various Controlled Elements
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kasper van der El; Daan M. Pool; Marinus M. van Paassen; Max Mulder
Fast Variable Structure Stochastic Automaton for Discovering and Tracking Spatiotemporal Event Patterns
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junqi Zhang; Yuheng Wang; Cheng Wang; MengChu Zhou
Multilayer Optimization of Heterogeneous Networks Using Grammatical Genetic Programming
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Michael Fenton; David Lynch; Stepan Kucera; Holger Claussen; Michael O'Neill
Adaptive Fuzzy Control for Nonstrict Feedback Systems With Unmodeled Dynamics and Fuzzy Dead Zone via Output Feedback
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lijie Wang; Hongyi Li; Qi Zhou; Renquan Lu
Neuronal State Estimation for Neural Networks With Two Additive Time-Varying Delay Components
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xian-Ming Zhang; Qing-Long Han; Zidong Wang; Bao-Lin Zhang
Correlation Filter Learning Toward Peak Strength for Visual Tracking
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yao Sui; Guanghui Wang; Li Zhang
Learning Sparse Representation for Objective Image Retargeting Quality Assessment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qiuping Jiang; Feng Shao; Weisi Lin; Gangyi Jiang
Finite-Time Synchronization of Coupled Hierarchical Hybrid Neural Networks With Time-Varying Delays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junyi Wang; Huaguang Zhang; Zhanshan Wang; David Wenzhong Gao
Supervised and Unsupervised Aspect Category Detection for Sentiment Analysis with Co-cccurrence Data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kim Schouten; Onne van der Weijde; Flavius Frasincar; Rommert Dekker
Incorporation of Efficient Second-Order Solvers Into Latent Factor Models for Accurate Prediction of Missing QoS Data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xin Luo; MengChu Zhou; Shuai Li; YunNi Xia; Zhu-Hong You; QingSheng Zhu; Hareton Leung
A Bio-Inspired Approach to Traffic Network Equilibrium Assignment Problem
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoge Zhang; Sankaran Mahadevan
A Two-Phase Evolutionary Approach for Compressive Sensing Reconstruction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Zhou; Sam Kwong; Hainan Guo; Xiao Zhang; Qingfu Zhang
Synchronization of Reaction-Diffusion Neural Networks With Dirichlet Boundary Conditions and Infinite Delays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yin Sheng; Hao Zhang; Zhigang Zeng
Sampled-Data Fuzzy Control for Nonlinear Coupled Parabolic PDE-ODE Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zi-Peng Wang; Huai-Ning Wu; Han-Xiong Li
An Adaptive Multiobjective Particle Swarm Optimization Based on Multiple Adaptive Methods
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Honggui Han; Wei Lu; Junfei Qiao
ActiveCrowd: A Framework for Optimized Multitask Allocation in Mobile Crowdsensing Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bin Guo; Yan Liu; Wenle Wu; Zhiwen Yu; Qi Han
Deep Models for Engagement Assessment With Scarce Label Information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Feng Li; Guangfan Zhang; Wei Wang; Roger Xu; Tom Schnell; Jonathan Wen; Frederic McKenzie; Jiang Li
A Human-Centered Activity Tracking System: Toward a Healthier Workplace
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wenbing Zhao; Roanna Lun; Connor Gordon; Abou-Bakar M. Fofana; Deborah D. Espy; M. Ann Reinthal; Beth Ekelman; Glenn D. Goodman; Joan E. Niederriter; Xiong Luo
Humans Can Integrate Augmented Reality Feedback in Their Sensorimotor Control of a Robotic Hand
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Francesco Clemente; Strahinja Dosen; Luca Lonini; Marko Markovic; Dario Farina; Christian Cipriani
Accurate and Reliable Human Localization Using Composite Particle/FIR Filtering
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jung Min Pak; Choon Ki Ahn; Yuriy S. Shmaliy; Peng Shi; Myo Taeg Lim
SmartPowerchair: Characterization and Usability of a Pervasive System of Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Paul Whittington; Huseyin Dogan
Depth-Projection-Map-Based Bag of Contour Fragments for Robust Hand Gesture Recognition
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bin Feng; Fangzi He; Xinggang Wang; Yongjiang Wu; Hao Wang; Sihua Yi; Wenyu Liu
Neuromuscular-System-Based Tuning of a Haptic Shared Control Interface for UAV Teleoperation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jan Smisek; Emmanuel Sunil; Marinus M. van Paassen; David A. Abbink; Max Mulder
Continuous Authentication With Touch Behavioral Biometrics and Voice on Wearable Glasses
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ge Peng; Gang Zhou; David T. Nguyen; Xin Qi; Qing Yang; Shuangquan Wang
Mining Skier Transportation Patterns From Ski Resort Lift Usage Data
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Boris Delibasic; Petar Markovic; Pavlos Delias; Zoran Obradovic
Information Model and Architecture Specification for Context Awareness Interaction Decision Support in Cyber-Physical Human–Machine Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Joao Quintas; Paulo Menezes; Jorge Dias
A Feature-Based Knowledge Transfer Framework for Cross-Environment Activity Recognition Toward Smart Home Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yi-Ting Chiang; Ching-Hu Lu; Jane Yung-Jen Hsu
Toward an Enhanced Human–Machine Interface for Upper-Limb Prosthesis Control With Combined EMG and NIRS Signals
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weichao Guo; Xinjun Sheng; Honghai Liu; Xiangyang Zhu
From Activity Recognition to Intention Recognition for Assisted Living Within Smart Homes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Joseph Rafferty; Chris D. Nugent; Jun Liu; Liming Chen
Implicit Intention Communication in Human–Robot Interaction Through Visual Behavior Studies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Songpo Li; Xiaoli Zhang
Assistive Pointing Device Based on a Head-Mounted Camera
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Edwin Walsh; Walter Daems; Jan Steckel
Wearable Mobile-Based Emotional Response-Monitoring System for Drivers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Boon Giin Lee; Teak Wei Chong; Boon Leng Lee; Hee Joon Park; Yoon Nyun Kim; Beomjoon Kim
Takeover Requests in Simulated Partially Autonomous Vehicles Considering Human Factors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hyung Jun Kim; Ji Hyun Yang
A Stochastic Driver Pedal Behavior Model Incorporating Road Information
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiangrui Zeng; Junmin Wang
An Ego-Vision System for Hand Grasp Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Minjie Cai; Kris M. Kitani; Yoichi Sato
An Unobtrusive Measurement Method for Assessing Physiological Response in Physical Human–Robot Interaction
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Blaz Jakopin; Matjaz Mihelj; Marko Munih
User Recognition From Social Behavior in Computer-Mediated Social Context
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Madeena Sultana; Padma Polash Paul; Marina L. Gavrilova
Optimization of a Dual Band Wireless Power and Data Telemetry System Using Genetic Algorithm
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Guoxing Wang; Xiyan Li; Miaorong Wang; Hang Yuan; Wei Xu
Fault Diagnosis and Network Anomaly Detection in Water Infrastructures
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Estefania Etcheves Miciolino; Giuseppe Bernieri; Stefano Panzieri; Federica Pascucci; Marios M. Polycarpou; Roberto Setola
Data Attack Detection and Command Authentication via Cyber-Physical Co-Modeling
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Sakis Meliopoulos; George Cokkinides; Rui Fan; Liangyi Sun
Comparative study of Authenticated Encryption targeting lightweight IoT applications
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Sandhya Koteshwara; Amitabh Das
Side-Channels of Cyber-Physical Systems: Case Study in Additive Manufacturing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Sujit Rokka Chhetri; Mohammad Abdullah Al Faruque
Wide Bandwidth Frequency Tripler Based on Composite Right/Left-Handed Transmission Lines with Embedded Back-to-Back Schottky Diodes
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jie Huang; Tongde Huang; Qian Zhao
Development of organic semiconductors based on quinacridone derivatives for organic field-effect transistors: high-voltage logic circuit applications.
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yong Jin Jeong; Jongwook Jeon; Sangkug Lee; Myounggon Kang; Heesauk Jhon; Ho Jun Song; Chan Eon Park; Tae Kyu An
Monolithic Multi-sensor Design with Resonator-Based MEMS Structures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:F. Y. Kuo; C. Y. Lin; P. C. Chuang; C. L. Chie; Y. L. Yeh; Kuei-Ann Wen
Application of a Quantum-Well Silicon NMOS Transistor as a Folding Amplifier Frequency Multiplier
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Clint Naquin; Yongda Cai; Gangyi Hu; Mark Lee; Yun Chiu; Hal Edwards; Guru Mathur; Tathagata Chatterjee; Ken Maggio
Effective Passivation with High-density Positive Fixed Charges for GaN MIS-HEMTs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shih-Chien Liu; Chung-Kai Huang; Chia-Hua Chang; Yueh Lin; Bo-Yuan Chen; Szu-Ping Tsai; Burhanuddin Majlis; Chang-Fu Dee; Edward Yi Chang
Transient Response of Negative Capacitance in P(VDF<sub>0.75</sub>-TrFE<sub>0.25</sub>) Organic Ferroelectric Capacitor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hansol Ku; Changhwan Shin
ESC-DVS: Dynamic Voltage Scaling Using Entropy-based Scene Change Detection for AMOLED Displays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Byung-Hoon Lee; Young-Jin Kim
TiN-mediated multi-level negative photoconductance of the ZrO<sub>2</sub> breakdown path
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Zhou; Tomohito Kawashima; Diing Shenp Ang
Quantum-mechanical Analysis of Amorphous Oxide-based Thin-film Transistors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jaewook Jeong
Substrate Partitioning Scheme for Compact Charge Modeling of Multigate MOSFETs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sung-Min Hong; Junsung Park
Identification of GaN buffer traps in Microwave Power AlGaN/GaN HEMTs through Low Frequency S-parameters Measurements and TCAD-based Physical Device Simulations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nandha Kumar Subramani; Julien Couvidat; Ahmad Al Hajjar; Jean-Christophe Nallatamby; Raphael Sommet; Raymond Quere
High Sensitivity Flexible Capacitive Pressure Sensor using Polydimethylsiloxane Elastomer Dielectric Layer Micro-structured by Three-Dimensional Printed Mold
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bengang Zhuo; Sujie Chen; Mingmin Zhao; Xiaojun Guo
GAAFET versus Pragmatic FinFET at the 5nm Si-Based CMOS Technology Node
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ya-Chi Huang; Meng-Hsueh Chiang; Shui-Jinn Wang; Jerry G. Fossum
Dimension Effect on Breakdown Voltage of Partial SOI LDMOS
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yue Hu; Huazhen Liu; Qianqian Xu; Luwen Wang; Jing Wang; Shichang Chen; Peng Zhao; Ying Wang; Gaofeng Wang
Disaster rescue task scheduling: An evolutionary multiobjective optimization approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu-Jun Zheng; Hai-Feng Ling; Jin-Yun Xue
Massively Parallel Analog Computing: Ariadne’s Thread Was Made of Memristors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ioannis Vourkas; Dimitrios Stathis; Georgios Sirakoulis
A Neuromorphic VLSI Circuit for Spike-Based Random Sampling
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chen-Han Chien; Shih-Chii Liu; Andreas Steimer
Towards reproducibility in online social network research
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Luke Hutton; Tristan Henderson
Exploiting Task Elasticity and Price Heterogeneity for Maximizing Cloud Computing Profits
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mehiar Dabbagh; Bechir Hamdaoui; Mohsen Guizani; Ammar Rayes
Towards Virus Scanning as a Service in Mobile Cloud Computing: Energy-Efficient Dispatching Policy under N-Version Protection
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weiwen Zhang; Yonggang Wen; Xinwen Zhang
A Provident Resource Defragmentation Framework for Mobile Cloud Computing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weigang Hou; Rui Zhang; Wen Qi; Kejie Lu; Jianping Wang; Lei Guo
Decentralized and Optimal Resource Cooperation in Geo-distributed Mobile Cloud Computing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rong Yu; Jiefei Ding; Sabita Maharjan; Stein Gjessing; Yan Zhang; Danny Tsang
Protecting Location Privacy for Task Allocation in Ad Hoc Mobile Cloud Computing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yanmin Gong; Chi Zhang; Yuguang Fang; Jinyuan Sun
Auction-Based Resource Allocation for Sharing Cloudlets in Mobile Cloud Computing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:A-Long Jin; Wei Song; Weihua Zhuang
Personalized Search over Encrypted Data with Efficient and Secure Updates in Mobile Clouds
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:hongwei li; Dongxiao Liu; Yuanshun Dai; Tom Luan; Shui Yu
Bayesian Cooperative Coalition Game as-a-Service for RFID-Based Secure QoS Management in Mobile Cloud
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Neeraj Kumar; Rahat Iqbal; Sudip Misra; Joel J. P. C. Rodrigues; Mohammad S. Obaidat
Pro++: A Profiling Framework for Primitive-based GPU Programming
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nicola Bombieri; Federico Busato; Franco Fummi
A User Centered Multi-Objective Handoff Scheme for Hybrid 5G Environments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Li Qiang; Jie Li; Corinne Touati
Timing Attack and Countermeasure on NEMS Relay Based Design of Block Ciphers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bodhisatwa Mazumdar; Samah Saeed; Sk Subidh Ali; Ozgur Sinanoglu
Network-on-Chip Multicast Architectures Using Hybrid Wire and Surface-Wave Interconnects
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ammar Karkar; Terrence Mak; Nizar Dahir; Raed Al-Dujaily; Kin-Fai Tong; Alex Yakovlev
Joint Channel Access and Sampling Rate Control in Energy Harvesting Cognitive Radio Sensor Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ju Ren; Yaoxue Zhang; Ruilong Deng; Ning Zhang; Deyu Zhang; Xuemin Shen
Runtime Support for Multiple Offload-Based Programming Models on Clustered Manycore Accelerators
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alessandro Capotondi; Andrea Marongiu; Luca Benini
Tunnel FET Current Mode Logic for DPA-Resilient Circuit Designs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yu Bi; Kaveh Shamsi; Jiann-Shiun Yuan; Yier Jin; Michael Niemier; X. Sharon Hu
Univariate Power Analysis Attacks Exploiting Static Dissipation of Nanometer CMOS VLSI Circuits for Cryptographic Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Davide Bellizia; Simone Bongiovanni; Pietro Monsurro; Giuseppe Scotti; Alessandro Trifiletti
Energy-Aware Bio-signal Compressed Sensing Reconstruction on the WBSN-gateway
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Daniele Bortolotti; Mauro Mangia; Andrea Bartolini; Riccardo Rovatti; Gianluca Setti; Luca Benini
Towards Maximum Energy Efficiency in Nanophotonic Interconnects with Thermal-Aware On-Chip Laser Tuning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hui Li; Alain Fourmigue; Sebastien Le Beux; Ian O'Connor; Gabriela Nicolescu
Approximate Computing using Multiple-Access Single-Charge Associative Memory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohsen Imani; Shruti Patil; Tajana Rosing
Demographic Information Prediction: A Portrait of Smartphone Application Users
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhen Qin; Yilei Wang; Hongrong Cheng; Yingjie Zhou; Zhengguo Sheng; Victor Leung
State Estimation Oriented Wireless Transmission for Ubiquitous Monitoring in Industrial Cyber-Physical Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ling Lyu; Cailian Chen; Jing Yan; Feilong Lin; Cunqing Hua; Xinping Guan
Performance enhancement of a Time-Delay PUF Design by Utilizing Integrated Nanoscale ReRAM Devices
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Karsten Beckmann; Harika Manem; Nathaniel Cady
Fast Object Detection at Constrained Energy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jingyu Liu; Yongzhen Huang; Junran Peng; Jun Yao; Liang Wang
Optimizing Network Traffic for Spiking Neural Network Simulations on Densely Interconnected Many-Core Neuromorphic Platforms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Gianvito Urgese; Francesco Barchi; Enrico Macii; Andrea Acquaviva
Content Retrieval At the Edge: A Social-Aware and Named Data Cooperative Framework
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lingjun Pu; Xu Chen; Jingdong Xu; Xiaoming Fu
Memristive Crossbar Memory Lifetime Evaluation and Reconfiguration Strategies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:peyman pouyan; Esteve Amat; Antonio Rubio
Cognitive Sensors Based on Ridge Phase-Smoothing Localization and Multiregional Histograms of Oriented Gradients
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Bo-Wei Chen; Seungmin Rho; Muhammad imran; Mohsen Guizani; Wei-Kang Fan
An Automated Test Equipment for Characterization of emerging MRAM and RRAM arrays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alessandro Grossi; Cristian Zambelli; Piero Olivo; Paolo Pellati; Michele Ramponi; Christian Wenger; Jeremy Alvarez-Herault; Ken Mackay
New Path Centrality Based on Operator Calculus Approach for Wireless Sensor Network Deployment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Abdusy Syarif; Abdelhafid Abouaissa; Lhassane Idoumghar; Pascal Lorenz; Rene Schott; G. Staples
A low-power frequency multiplier for multi-GHz applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Andreas Tsimpos; Andreas Demartinos; Spyridon Vlassis; George Souliotis
On Achieving Asynchronous Energy-Efficient Neighbor Discovery for Mobile Sensor Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Honglong Chen; Wei Lou; Zhibo Wang; Feng Xia
Low-Cost Strategy to Mitigate the Impact of Aging on Latches’ Robustness
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Martin Omana; Tusharasandeep Edara; Cecilia Metra
OLT(RE)<sup>2</sup>: an On-Line on-demand Testing approach for permanent Radiation Effects in REconfigurable systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dario Cozzi; Sebastian Korf; Luca Cassano; Jens Hagemeyer; Andrea Domenici; Cinzia Bernardeschi; Mario Porrmann; Luca Sterpone
Comprehensive Reliability-Aware Statistical Timing Analysis Using a Unified Gate-Delay Model for Microprocessors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Taizhi Liu; Chang-Chih Chen; Linda Milor
Low-Leakage 3D Stacked Hybrid NEMFET-CMOS Dual Port Memory
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marius Enachescu; Mihai Lefter; George Voicu; Sorin Dan Cotofana
Algorithmic-level Approximate Computing Applied to Energy Efficient HEVC Decoding
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Erwan Nogues; Daniel Menard; Maxime Pelcat
A Hierarchical and Distributed Fault Tolerant Proposal for NoC-based MPSoCs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Eduardo Wachter; Vinicius Fochi; Francisco Barreto; Alexandre Amory; Fernando Moraes
A Parity-Preserving Reversible QCA Gate with Self-Checking Cascadable Resiliency
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Arman Roohi; Ramtin Zand; Shaahin Angizi; Ronald F. Demara
Efficient Performance Evaluation of Multi-core SIMT Processors with Hot Redundancy
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Seyyed Hasan Mozafari; Brett Meyer
Generalized Numerical Entanglement For Reliable Linear, Sesquilinear And Bijective Operations On Integer Data Streams
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohammad Anam; Ijeoma Anarado; Yiannis Andreopoulos
An Energy-Efficient NoC Router with Adaptive Fault-Tolerance Using Channel Slicing and On-Demand TMR
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Cheng Li; Mo Yang; Paul Ampadu
Analytical Model for Resistivity and Mean Free Path in On-Chip Interconnects with Rough Surfaces
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Somesh Kumar; Rohit Sharma
Automated High-Level Generation of Low-Power Approximate Computing Circuits
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kumud Nepal; Soheil Hashemi; Hokchhay Tann; R. Iris Bahar; Sherief Reda
On Minimizing Energy Consumption in FiWi Enhanced LTE-A HetNets
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongzhi Guo; Jiajia Liu; Zubair Fadlullah; Nei Kato
Survey of Stochastic-based Computation Paradigms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohammed Alawad; mingjie lin
Towards Real-Time Object Detection on Embedded Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Huizi Mao; Song Yao; Tianqi Tang; Boxun Li; Jun Yao; Yu Wang
Robust Large-Scale Convolution through Stochastic-Based Processing Without Multipliers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohammed Alawad; Yu Bai; Ronald DeMara; Mingjie Lin
Sudden Power-Outage Resilient In-Processor Checkpointing for Energy-Harvesting Nonvolatile Processors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Naoya Onizawa; Akira Mochizuki; Akira Tamakoshi; Takahiro Hanyu
An Adaptive Beam Control Technique for Q Band Satellite to Maximize Diversity Gain and Mitigate Interference to Terrestrial Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:SHIGENORI TANI; Katsuyuki Motoyoshi; Hiroyasu Sano; Atsushi Okamura; Hiroki Nishiyama; Nei Kato
Inkjet-Configurable Gate Arrays (IGA)
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jordi Carrabina; Mohammad Mashayekhi; Jofre Pallares; Lluis Teres
Compact and Accurate Digital Filters Based on Stochastic Computing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hideyuki Ichihara; Tatsuyoshi Sugino; Syota Ishii; Tsuyoshi Iwagaki; Tomoo Inoue
On Reliable Task Assignment for Spatial Crowdsourcing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xinglin Zhang; Zheng Yang; Yunhao Liu; Shaohua Tang
Computing Arithmetic Functions Using Stochastic Logic by Series Expansion
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Keshab Parhi; Yin Liu
Designing an FPGA-Accelerated Homomorphic Encryption Co-Processor
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dave Cousins; Kurt Rohloff; Daniel Sumorok
Exploiting Voltage Regulators to Enhance Various Power Attack Countermeasures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weize Yu; Selcuk Kose
Equivalence among Stochastic Logic Circuits and its Application to Synthesis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Te-Hsuan Chen; John P. Hayes
An IP Core Remote Anonymous Activation Protocol
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Domenico Amelino; Mario Barbareschi; Alessandro Cilardo
Scan-Chain Intra-Cell Aware Testing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aymen Touati; Alberto Bosio; Patrick Girard; Arnaud Virazel; paolo bernardi; Matteo Sonza Reorda; Etienne Auvray
An Analysis of Social Networks based on Tera-scale Telecommunication Datasets
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hidayet Aksu; Ibrahim Korpeoglu; Ozgur Ulusoy
A Novel Nondestructive Bit-Line Discharging Scheme for Deep Submicrometer STT-RAMs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Behzad Zeinali; Jens Madsen; Praveen Raghavan; Farshad Moradi
A High-performance FPGA Architecture Using One-Level RRAM-based Multiplexers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xifan Tang; Giovanni De Micheli; Pierre-Emmanuel Gaillardon
Wire Length Characteristics of Multi-Tier Gate-Level Monolithic 3D ICs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sheng-En Lin; Dae Hyun Kim
Sender-Receiver Role-based Energy-aware Scheduling for Internet of Underwater Things
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ming Xu; Ling Liu
Preference-enriched Faceted Search for Voting Aid Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yannis Tzitzikas; Eleftherios Dimitrakis
A Two-layer Dimension Reduction and Two-tier Classification Model for Anomaly-Based Intrusion Detection in IoT Backbone Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hamed Haddad Pajouh; Reza Javidan; Raouf Khayami; Dehghantanha Ali; Kim-Kwang Raymond Choo
Variable-Specific Classification of Zones, Pairs of Zones, and Clusters of a Spatial System via Modified Gravity Model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:B. S. Daya Sagar
Energy Efficient Reconfigurable Threshold Logic Circuit with Spintronic Devices
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhezhi He; Deliang Fan
An Exploration of Applying Gate-Length-Biasing Techniques to Deeply-Scaled FinFETs Operating in Multiple Voltage Regimes.
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tiansong Cui; Ji Li; Yanzhi wang; Shahin Nazarian; Massoud Pedram
Resistive CAM Acceleration for Tunable Approximate Computing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mohsen Imani; Daniel Peroni; Abbas Rahimi; Tajana Rosing
SAT-Based Formulation for Logical Capacity Evaluation of VIA-Configurable Structured ASIC
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Vinicius Dal Bem; Felipe Marranghello; Andre Reis; Renato Ribas
EE-SPFAL: A Novel Energy-Efficient Secure Positive Feedback Adiabatic Logic for DPA Resistant RFID and Smart Card
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:S. Dinesh Kumar; Himanshu Thapliyal; Azhar Mohammad
Surviving Information Leakage Hardware Trojan Attacks Using Hardware Isolation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Nianhang Hu; Mengmei Ye; Sheng Wei
Hardware-Software Codesign of Wireless Transceivers on Zynq Heterogeneous Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Benjamin Drozdenko; Matthew Zimmermann; Tuan Dao; Kaushik Chowdhury; Miriam Leeser
Design of transmission manager in heterogeneous WSNs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jinseok Yang; Alper Akyurek; Sameer Tilak; Tajana Rosing
Printability Enhancement with Color Balancing for Multiple Patterning Lithography
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kuan-Jung Chen; Shao-Yun Fang
Cache Bypassing and Checkpointing to Circumvent Data Security Attacks on STTRAM
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Seyedhamidreza Motaman; Swaroop Ghosh; Nitin Rathi
A Flexible Online Checking Technique to Enhance Hardware Trojan Horse Detectability by Reliability Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Rajat Subhra Chakraborty; Samuel Pagliarini; Jimson Mathew; R. Sree Ranjani; M. Nirmala Devi
Data Driven Electricity Management for Residential Air Conditioning Systems: An Experimental Approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wen-Tai Li; Sai Ram Gubba; Wayes Tushar; Chau Yuen; Naveed Ul Hassan; H.Vincent Poor; Kristin L. Wood; Chao-Kai Wen
An Obfuscatable Designated Verifier Signature Scheme
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yang Shi; Hongfei Fan; Qin Liu
Who You Should Not Follow: Extracting Word Embeddings from Tweets to Identify Groups of Interest and Hijackers in Demonstrations
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lorena Recalde; Jonathan Mendieta; Ludovico Boratto; Luis Teran; Carmen Vaca; Gabriela Baquerizo
ELDC: An Artificial Neural Network based Energy-Efficient and Robust Routing Scheme for Pollution Monitoring in WSNs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Amjad Mehmood; Zhihan Lv; Jaime Lloret; Muhammad Muneer Umar
A Power-Aware Digital Multilayer Perceptron Accelerator with On-Chip Training based on Approximate Computing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Duckhwan Kim; Jaeha Kung; Saibal Mukhopadhyay
A Triangular NodeTrix Visualization Interface for Overlapping Social Community Structures of Cyber-Physical-Social Systems in Smart Factories
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chun-Cheng Lin; Der-Jiunn Deng; Shun-Yu Jhong
Incentive Scheme for Cyber Physical Social Systems Based on User Behaviors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhou Su; Qifan Qi; Qichao Xu; Song Guo; Xiaowei Wang
Utility Based Data Computing Scheme to Provide Sensing Service in Internet of Things
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yilong Hui; Zhou Su; Song Guo
Service Composition in Cyber-Physical-Social Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shangguang Wang; Ao Zhou; Mingzhe Yang; Lei Sun; Ching-Hsien Hsu; fangchun yang
Big Data Acquisition under Failures in FiWi Enhanced Smart Grid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hongzhi Guo; Jiajia Liu; Lei Zhao
Improving Testability and Reliability of Advanced SRAM Architectures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Josef Kinseher; Moritz Volker; Ilia Polian
Human Behavior Aware Energy Management in Residential Cyber-Physical Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Baris Aksanli; Tajana S. Rosing
Highlighter: automatic highlighting of electronic learning documents
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Elena Baralis; Luca Cagliero
Temporal, Functional and Spatial Big Data Computing Framework for Large-Scale Smart Grid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weigang Hou; Zhaolong Ning; Lei Guo; Xu Zhang
Stochastic Buffering For Bundled SWCNT Interconnects Considering Unidimensional Fabrication Variation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lin Liu; yuchen zhou; Shiyan Hu
NP-Dynamic Skybridge: A Fine-grained 3D IC Technology with NP-Dynamic Logic
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jiajun Shi; Mingyu Li; Mostafizur Rahman; Santosh Khasanvis; Csaba Andras Moritz
A Prototype Model to Predict Human Interest: Data Based Design to Combine Humans and Machines
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tanveer Ahmed; Abhishek Srivastava
Flexibility-Enhanced HTS System for Disaster Management: Responding to Communication Demand Explosion in a Disaster
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:SHIGENORI TANI; Katsuyuki Motoyoshi; Hiroyasu Sano; Atsushi Okamura; Hiroki Nishiyama; Nei Kato
LDPC Soft Decoding with Improved Performance in 1X-2X MLC and TLC NAND Flash-Based Solid State Drives
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lorenzo Zuolo; Cristian Zambelli; Alessia Marelli; Rino Micheloni; Piero Olivo
A Disaster Management-Oriented Path Planning for Mobile Anchor Node-Based Localization in Wireless Sensor Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guangjie Han; Xuan Yang; Li Liu; Mohsen Guizani; Wenbo Zhang
Mining Energy Consumption Behavior Patterns for Households in Smart Grid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shailendra Singh; Abdulsalam Yassine
Challenges and Solutions in Emerging Memory Testing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Elena Ioana Vatajelu; Paolo Prinetto; Mottaqiallah Taouil; Said Hamdioui
Leveraging MapReduce and Synchrophasors for Real-Time Anomaly Detection in the Smart Grid
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Suzanne Matthews; Aaron St. Leger
Transformerless Inverter with Charge Pump Circuit Concept for PV Application
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jaber Fallah ardashir; Mehran Sabahi; Seyed Hossein Hosseini; Frede Blaabjerg; Ebrahim Babaei; Gevork B. Gharehpetian
Notice of Violation of IEEE Publication Principles
Scientific Workflow Partitioning and Data Flow Optimization in Hybrid Clouds
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Rubing Duan; Rick Siow Mong Goh; Qin Zheng; Yong Liu
Space-efficient Verifiable Secret Sharing Using Polynomial Interpolation
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Massimo Cafaro; Piergiuseppe Pelle
DROPS: Division and Replication of Data in the Cloud for Optimal Performance and Security
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Mazhar Ali; Kashif Bilal; Samee Khan; Bharadwaj Veeravalli; Keqin Li; Albert Zomaya
Cloud-based Utility Service Framework forTrust Negotiations using Federated IdentityManagement
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Uthpala Premarathne; Ibrahim Khalil; Zahir Tari; Albert Zomaya
Understanding the Performance and Potential of Cloud Computing for Scientific Applications
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Iman Sadooghi; Jesus Hernandez Martin; Tonglin Li; Kevin Brandstatter; Yong Zhao; Ketan Maheshwari; Tiago Pais Pitta de Lacerda Ruivo; Steven Timm; Gabriele Garzoglio; Ioan Raicu
Adaptive Cloud Deployment using Persistence Strategies and Application Awareness
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Murray Woodside; Zhanwen Li; John Chinneck; Marin Litoiu
Statistical Learning for Anomaly Detection in Cloud Server Systems: A Multi-Order Markov Chain Framework
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Wenyao Sha; Yongxin Zhu; Min Chen; Tian Huang
Self-Adjusting Slot Configurations for Homogeneous and Heterogeneous Hadoop Clusters
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Yi Yao; Jiayin Wang; Bo Sheng; Chiu Tan; Ningfang Mi
DyScale: a MapReduce Job Scheduler for Heterogeneous Multicore Processors
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Feng Yan; Ludmila Cherkasova; Zhuoyao Zhang; Evgenia Smirni
Designing Self-Tuning Split-Map-Merge Applications for High Cost-Efficiency in the Cloud
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Dinesh Rajan Pandiarajan; Douglas Thain
Audit-Free Cloud Storage via Deniable Attribute-based Encryption
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Po-Wen Chi; Chin-Laung Lei
Towards Privacy Preserving Publishing of Set-valued Data on Hybrid Cloud
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Hongli Zhang; Zhigang Zhou; Lin Ye; Xiaojiang DU
CSR: Classified Source Routing in DHT-Based Networks
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Yiming Zhang; Dongsheng Li; Zhigang Sun; Feng Zhao; Jinshu Su; Xicheng Lu
Off-Peak Energy Optimization for Links in Virtualized Network Environment
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Ebrahim Ghazisaeedi; Changcheng Huang
Tandem Equipment Arranged Architecture with Exhaust Heat Reuse System for Software-defined Data Center Infrastructure
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Yoshiaki Taniguchi; Koji Suganuma; Takaaki Deguchi; Go Hasegawa; Yutaka Nakamura; Norimichi Ukita; Naoki Aizawa; Katsuhiko Shibata; Kazuhiro Matsuda; Morito Matsuoka
Cross-Layer Multi-Cloud Real-Time Application QoS Monitoring and Benchmarking As-a-Service Framework
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Khalid Alhamazani; Rajiv Ranjan; Prem Prakash Jayaraman; Karan Mitra; Fethi Rabhi; Dimitrios Georgakopoulos; Lizhe Wang
Three-server swapping for access confidentiality
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Sabrina De Capitani di Vimercati; Sara Foresti; Stefano Paraboschi; Gerardo Pelosi; Pierangela Samarati
Risk-Aware Management of Virtual Resources in Access Controlled Service-oriented Cloud Datacenters
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Abdulrahman Almutairi; Muhammad Sarfraz; Arif Ghafoor
A Multi-layered Scheme for Distributed Simulations on the Cloud Environment
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Shichao Guan; Robson De Grande; Azzedine Boukerche
Quality-assured Secured Load Sharing in Mobile Cloud Networking Environment
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Snigdha Das; Manas Khatua; Sudip Misra; Mohammad Obaidat
Scalable pCT Image Reconstruction Delivered as a Cloud Service
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Ryan Chard; Ravi Madduri; Nicholas T. Karonis; Kyle Chard; Kirk L. Duffin; Caesar E. Ordonez; Tom Uram; Justin Fleischauer; Ian Foster; Michael E. Papka; John Winans
Energy Efficient Cooperative Computing in Mobile Wireless Sensor Networks
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Zhengguo Sheng; Chinmaya Mahapatra; Victor Leung; Min Chen; Pratap Sahu
Exploiting Renewable sources : when Green SLA becomes a possible reality in Cloud computing.
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Sabbir Hasan; Yousri Kouki; Thomas Ledoux; Jean Pazat
Towards Robust Green Virtual Cloud Data Center Provisioning
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Yang Yang; Xiaolin Chang; Jiqiang Liu; Lin Li
Splitting Large Medical Data Sets based on Normal Distribution in Cloud Environment
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Haolan Zhang; Yali Zhao; Chaoyi Pang; Jinyuan He
Wisdom as a Service for Mental Health Care
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Jianhui Chen; Jian Han; Yue Deng; Han Zhong; Ningning Wang; Youjun Li; Zhijiang Wan; Taihei Kotake; Dongsheng Wang; Ning Zhong
Shadow-Routing Based Dynamic Algorithms for Virtual Machine Placement in a Network Cloud
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Yang Guo; Sasha Stolyar; Anwar Walid
Data Transfer Scheduling for Maximizing Throughput of Big-Data Computing in Cloud Systems
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Ruitao Xie; Xiaohua Jia
Cost-aware Multi Data-Center Bulk Transfers in the Cloud from a Customer-Side Perspective
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Jose Garcia-Dorado; Sanjay Rao
Economic and Energy Considerations for Resource Augmentation in Mobile Cloud Computing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Manjinder Nir; Ashraf Matrawy; Marc St-Hilaire
Microaggregation Sorting Framework for K-Anonymity Statistical Disclosure Control in Cloud Computing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Enamul Kabir; Abdun Mahmood; Hua Wang; AbdulKader Mustafa
Optimize the Server Provisioning and Request Dispatching in Distributed Memory Cache Services
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Boyang Yu; Jianping Pan
Estimation of the Available Bandwidth in Inter-Cloud Links for Task Scheduling in Hybrid Clouds
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Thiago A. L. Genez; Luiz Bittencourt; Nelson Fonseca; Edmundo Madeira
Fully Reversible Privacy Region Protection for Cloud Video Surveillance
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Xiaojing Ma; Laurence T. Yang; Yang Xiang; Wenjun Zeng; Deqing Zou; Hai Jin
Optimizing for Tail Sojourn Times of Cloud Clusters
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Mathias Bjorkqvist; Natarajan Gautam; Robert Birke; Lydia Chen; Walter Binder
MapReduce Scheduling for Deadline-Constrained Jobs in Heterogeneous Cloud Computing Systems
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Chien-Hung Chen; Jenn-Wei Lin; Sy-Yen Kuo
Cross-cloud MapReduce for Big Data
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Peng Li; Song Guo; Shui Yu; Weihua Zhuang
Proactive Thermal-aware Resource Management in Virtualized HPC Cloud Datacenters
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Eun Kyung Lee; Hariharasudhan Viswanathan; Dario Pompili
Adaptive Dispatching of Tasks in the Cloud
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Lan Wang; Erol Gelenbe
Hybrid Consensus Pruning of Ensemble Classifiers for Big Data Malware Detection
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Jamel Abawajy; Morshed Chowdhury; Andrei Kelarev
Translating Algorithms to handle Fully Homomorphic Encrypted Data on the Cloud
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Ayantika Chatterjee; Indranil SenGupta
An Energy-Efficient Java Virtual Machine
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Kuo-Yi Chen; J. Chang; Ting-Wei Hou
Supporting Data-intensive Workflows in Software-defined Federated Multi-Clouds
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Javier Diaz-Montes; Manuel Diaz-Granados; Mengsong Zou; Shu Tao; Manish Parashar
SimGrid VM: Virtual Machine Support for a Simulation Framework of Distributed Systems
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Takahiro Hirofuchi; Adrien Lebre; Laurent Pouilloux
A Shapley-value Mechanism for Bandwidth On Demand between Datacenters
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Weijie Shi; Chuan Wu; Zongpeng Li
Cloud Colonography: Distributed Medical Testbed over Cloud
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Yuichi Motai; Eric Henderson; Nahian Siddique; Hiroyuki Yoshida
Parallel RMCLP Classification Algorithm and Its Application on the Medical Data
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Zhiquan Qi; Yingjie Tian; Yong Shi; Vassil Alexandrov
Model-based Thermal Anomaly Detection in Cloud Datacenters using Thermal Imaging
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Eun Lee; Hariharasudhan Viswanathan; Dario Pompili
Scatter-Gather Live Migration of Virtual Machines
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Umesh Deshpande; Danny Chan; Steven Chan; Kartik Gopalan; Nilton Bila
ATME: Accurate Traffic Matrix Estimation in both Public and Private Datacenter Networks
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Zhiming Hu; Yan Qiao; Jun Luo
Modelling and Analysis of A Novel Deadline-Aware Scheduling Scheme For Cloud Computing Data Centers
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Maurice Khabbaz; Chadi Assi
Adaptive Network Coded Clouds: High Speed Downloads and Cost-Effective Version Control
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Marton Sipos; Janus Heide; Daniel Lucani; Morten Pedersen; Frank Fitzek; Hassan Charaf
Catch You if You Misbehave: Ranked Keyword Search Results Verification in Cloud Computing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Wei Zhang; Yaping Lin; Qi Gu
Fast and reliable restoration method of virtual resources on OpenStack
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Yoji Yamato; Yukihisa Nishizawa; Shinji Nagao; Kenichi Sato
Towards Efficient Resource Allocation for Heterogeneous Workloads in IaaS Clouds
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Lei Wei; Chuan Heng Foh; Bingsheng He; Jianfei Cai
Assessment of the Suitability of Fog Computing in the Context of Internet of Things
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Subhadeep Sarkar; Subarna Chatterjee; Sudip Misra
Cloud-based Fine-grained Health Information Access Control Framework for Lightweight IoT Devices with Dynamic Auditing and Attribute Revocation
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Lo-Yao Yeh; Pei-Yu Chiang; Yi-Lang Tsai; Jiun-Long Huang
Inter-Datacenter Scheduling of Large Data Flows
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Reuven Cohen; Gleb Polevoy
Optimal Data Center Scheduling for Quality of Service Management in Sensor-cloud
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Subarna Chatterjee; Sudip Misra; Samee Khan
Efficient Skew Handling for Outer Joins in a Cloud Computing Environment
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Long Cheng; Spyros Kotoulas
Towards Privacy-preserving Content-based Image Retrieval in Cloud Computing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Zhihua Xia; Yi Zhu; Xingming Sun; Zhan Qin; Kui Ren
SDN-based Multi-Class QoS Guarantee in Inter-Data Center Communications
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Jason Min Wang; Ying Wang; Xiangming Dai; Brahim Bensaou
An Algorithm for Finding the Minimum Cost of Storing and Regenerating Datasets in Multiple Clouds
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Dong Yuan; Lizhen Cui; Wenhao Li; Xiao Liu; Yun Yang
Ad-hoc Cloudlet Based Cooperative Cloud Gaming
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Fangyuan Chi; Xiaofei Wang; Wei Cai; Victor Leung
RASP-Boost: Confidential Boosting-Model Learning with Perturbed Data in the Cloud
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Keke Chen; Shumin Guo
On the Performance Impact of Data Access Middleware for NoSQL Data Stores
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Ansar Rafique; Dimitri Van Landuyt; Bert Lagaisse; Wouter Joosen
Chaotic Searchable Encryption for Mobile Cloud Storage
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Abir Awad; Adrian Matthews; Yuansong Qiao; Brian Lee
Energy-efficient Task Execution for Application as a General Topology in Mobile Cloud Computing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Weiwen Zhang; Yonggang Wen
Parallel Semi-supervised Multi-Ant Colonies Clustering Ensemble Based on MapReduce Methodology
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Yan Yang; Fei Teng; Tianrui Li; Hao Wang; Hongjun Wang; Qi Zhang
Architectural Protection of Application Privacy Against Software and Physical Attacks in Untrusted Cloud Environment
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Lei Xu; JongHyuk Lee; Seung Hun Kim; Qingji Zheng; Shouhuai Xu; Taeweon Suh; Won Woo Ro; Weidong Shi
Identity-Based Private Matching over Outsourced Encrypted Datasets
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Shuo Qiu; Jiqiang Liu; Yanfeng Shi; Ming Li; Wei Wang
Achieving Energy Efficiency in Data Centers Using an Artificial Intelligence Abstraction Model
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Ting Wang; Yu Xia; Jogesh Muppala; Mounir Hamdi
ADON: Application-Driven Overlay Network-as-a-Service for Data-Intensive Science
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Ronny Bazan Antequera; Prasad Calyam; Saptarshi Debroy; Longhai Cui; Sripriya Seetharam; Matthew Dickinson; Trupti Joshi; Dong Xu; Tsege Beyene
Dependency-aware Data Locality for MapReduce
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Xiaoqiang Ma; Xiaoyi Fan; Jiangchuan Liu; Dan Li
CypherDB: A Novel Architecture for Outsourcing Secure Database Processing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Bony H. K. Chen; Paul Y. S. Cheung; Peter Y. K. Cheung; Yu-Kwong Kwok
A Context-aware Service Evaluation Approach over Big Data for Cloud Applications
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Lianyong Qi; Wanchun Dou; Yuming Zhou; Jiguo Yu; Chunhua Hu
On the Carbon Footprint Optimization in an InterCloud Environment
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Valerie Danielle Justafort; Ronald Beaubrun; Samuel Pierre
Boafft: Distributed Deduplication for Big Data Storage in the Cloud
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Shengmei Luo; Guangyan Zhang; Chengwen Wu; Samee Khan; Keqin Li
An Integration Framework on Cloud for Cyber Physical Social Systems Big Data
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Liwei Kuang; Laurence Yang; Yang Liao
Coordinate Memory Deduplication and Partition for Improving Performance in Cloud Computing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Gangyong Jia; Guangjie Han; Joel Rodrigues; Jaime Lloret; Wei Li
Secure Tensor Decomposition Using Fully Homomorphic Encryption Scheme
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Liwei Kuang; Laurence Yang; Jun Feng; Mianxiong Dong
Monitoring Elastically Adaptive Multi-Cloud Services
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Demetris Trihinas; George Pallis; Marios Dikaiakos
On Optimal and Fair Service Allocation in Mobile Cloud Computing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:M. Reza Rahimi; Nalini Venkatasubramanian; Sharad Mehrotra; Athanasios V. Vasilakos
Assurance of Security and Privacy Requirements for Cloud Deployment Model
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Shareeful Islam; Moussa Ouedraogo; Christos Kalloniatis; Haralambos Mouratidis; Stephanos Gritzalis
A Data and Task Co-scheduling Algorithm for Scientific Cloud Workflows
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Kefeng Deng; Kaijun Ren; Ming Zhu; Junqiang Song
Using Crowdsourcing to Provide QoS for Mobile Cloud Computing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Dezhong Yao; Chen Yu; Laurence Yang; Hai Jin
A Novel Statistical Cost Model and an Algorithm for Efficient Application Offloading to Clouds
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Jose Barrameda; Nancy Samaan
A Modified Hierarchical Attribute-based Encryption Access Control Method for Mobile Cloud Computing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Yuanpeng Xie; Hong Wen; Bin Wu; Yixin Jiang; Jiaxiao Meng
Collective Energy-Efficiency Approach to Data Center Networks Planning
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Ting Yang; Young Lee; Albert Zomaya
Using Socio-Spatial Context in Mobile Cloud Offload Process for Energy Conservation in Wireless Devices
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Athina Bourdena; Constandinos Mavromoustakis; George Mastorakis; Joel Rodrigues; Ciprian Dobre
Video Stream Analysis in Clouds: An Object Detection and Classification Framework for High Performance Video Analytics
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Ashiq Anjum; Tariq Abdullah; M. Tariq; Yusuf Baltaci; Nick Antonopoulos
Crowdsourcing based Description of Urban Emergency Events using Social Media Big Data
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Zheng Xu; Yunhuai Liu; Neil Yen; Lin Mei; Xiangfeng Luo; Xiao Wei; Chuanping Hu
Modular AWG-based Interconnection for Large-Scale Data Center Networks
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Tong Ye; Tony Lee; Mao Ge; Weisheng Hu
Trust is Good, Control is Better: Creating Secure Clouds by Continuous Auditing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Sebastian Lins; Stephan Schneider; Ali Sunyaev
Joint Energy Minimization and Resource Allocation in C-RAN with Mobile Cloud
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Kezhi Wang; Kun Yang; Chathura Magurawalage
Stochastic Load Balancing for Virtual Resource Management in Datacenters
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Lei Yu; Liuhua Chen; Zhipeng Cai; Haiying Shen; Yi Liang; Yi Pan
Dynamic and Public Auditing with Fair Arbitration for Cloud Data
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Hao Jin; Hong Jiang; Ke Zhou
Follow-Me Cloud: When Cloud Services Follow Mobile Users
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Tarik Taleb; Adlen Ksentini; Pantelis Frangoudis
Model-Driven Development Patterns for Mobile Services in Cloud of Things
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Hongming Cai; Yizhi Gu; Athanasios Vasilakos; Boyi Xu; Jun Zhou
EPAS: A Sampling Based Similarity Identification Algorithm for the Cloud
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Yongtao Zhou; Yuhui Deng; Junjie Xie; Laurence T. Yang
Selective Mobile Cloud Offloading to Augment Multi-Persona Performance and Viability
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Hanine Tout; Chamseddine Talhi; Nadjia Kara; Azzam Mourad
Exploiting Spatio-Temporal Diversity for Water Saving in Geo-Distributed Data Centers
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Mohammad Islam; Kishwar Ahmed; Hong Xu; Nguyen Tran; Gang Quan; Shaolei Ren
Prioritization of Overflow Tasks to Improve Performance of Mobile Cloud
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Haleh Khojasteh; Jelena Misic; Vojislav Misic
Middleware-oriented Deployment Automation for Cloud Applications
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Johannes Wettinger; Vasilios Andrikopoulos; Frank Leymann; Steve Strauch
H2Hadoop: Improving Hadoop Performance using the Metadata of Related Jobs
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Hamoud Alshammari; Jeongkyu Lee; Hassan Bajwa
Efficient Embedding of Virtual Networks to Distributed Clouds Via Exploring Periodic Resource Demands
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Zichuan Xu; Weifa Liang; Qiufen Xia
Theoretical Results of QoS-Guaranteed Resource Scaling for Cloud-based MapReduce
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Xiaoyong Xu; Maolin Tang; Yu-Chu Tian
A Classification and Comparison Framework for Cloud Service Brokerage Architectures
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Frank Fowley; Claus Pahl; Pooyan Jamshidi; Daren Fang; Xiaodong Liu
Business-driven Service Placement for Highly Dynamic and Distributed Cloud Systems
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Mauro Tortonesi; Luca Foschini
Identity-Based Encryption with Cloud Revocation Authority and Its Applications
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Yuh-Min Tseng; Tung-Tso Tsai; Sen-Shan Huang; Chung-Peng Huang
Segmented In-Advance Data Analytics for Fast Scientific Discovery
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Jialin Liu; Yong Chen
A Combinatorial Auction Mechanism for Multiple Resource Procurement in Cloud Computing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:G. Vinu Prasad; Abhinandan S. Prasad; Shrisha Rao
Probabilistic Optimization of Resource Distribution and Encryption for Data Storage in the Cloud
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Jose Luna; Chaouki T. Abdallah; Gregory L. Heileman
A Dynamical and Load-Balanced Flow Scheduling Approach for Big Data Centers in Clouds
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Feilong Tang; Laurence T. Yang; Cang Tang; Jie Li; Minyi Guo
Bandwidth Provisioning for Virtual Machine Migration in Cloud: Strategy and Application
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Uttam Mandal; Pulak Chowdhury; Massimo Tornatore; Charles U. Martel; Biswanath Mukherjee
Secure Data Sharing in Cloud Computing Using Revocable-Storage Identity-Based Encryption
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Jianghong Wei; Wenfen Liu; Xuexian Hu
Feedback Autonomic Provisioning for Guaranteeing Performance in MapReduce Systems
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Mihaly Berekmeri; Damian Serrano; Sara Bouchenak; Nicolas Marchand; Bogdan Robu
Energy-efficient Adaptive Resource Management for Real-time Vehicular Cloud Services
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Mohammad Shojafar; Nicola Cordeschi; Enzo Baccarelli
Stochastic Modeling and Optimization of Stragglers
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Farshid Farhat; Diman Tootaghaj; Yuxiong He; Anand Sivasubramaniam; Mahmut Kandemir; Chita Das
Novel Scheduling Algorithms for Efficient Deployment of MapReduce Applications in Heterogeneous Computing Environments
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Sun-Yuan Hsieh; Chi-Ting Chen; Chi-Hao Chen; Tzu-Hsiang Yen; Hung-Chang Hsiao; Rajkumar Buyya
Hybrid Tree-rule Firewall for High Speed Data Transmission
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Thawatchai Chomsiri; Xiangjian He; Priyadarsi Nanda; Zhiyuan Tan
Computing with Nearby Mobile Devices: a Work Sharing Algorithm for Mobile Edge-Clouds
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Niroshinie Fernando; Seng W. Loke; Wenny Rahayu
Effective Modeling Approach for IaaS Data Center Performance Analysis under Heterogeneous Workload
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Xiaolin Chang; Ruofan Xia; Jogesh K. Muppala; Kishor S. Trivedi; Jiqiang Liu
A Protocol for Preventing Insider Attacks in Untrusted Infrastructure-as-a-Service Clouds.
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Imran Khan; Zahid Anwar; Behzad Bordbar; Eike Ritter; Habib-ur Rehman
Optimal Joint Scheduling and Cloud Offloading for Mobile Applications
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:S. Eman Mahmoodi; R.N. Uma; K.P. Subbalakshmi
An Energy-Efficient VM Prediction and Migration Framework for Overcommitted Clouds
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Mehiar Dabbagh; Bechir Hamdaoui; Mohsen Guizani; Ammar Rayes
Energy Efficiency using Cloud Management of LTE Networks Employing Fronthaul and Virtualized Baseband Processing Pool
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Anwer Al-Dulaimi; Saba Al-Rubaye; Qiang Ni
A Clustering-Based Multi-Layer Distributed Ensemble for Neurological Diagnostics in Cloud Services
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Morshed Chowdhury; Jemal Abawajy; Andrei Kelarev; Herbert Jelinek
Optimizing Live Migration of Multiple Virtual Machines
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Walter Cerroni; Flavio Esposito
Using Proactive Fault-Tolerance Approach to Enhance Cloud Service Reliability
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Jialei Liu; Shangguang Wang; Ao Zhou; Sathish Kumar; Fangchun Yang; Rajkumar Buyya
Mobile Cloud Support for Semantic-enriched Speech Recognition in Social Care
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Antonio Corradi; Marco Destro; Luca Foschini; Spyros Kotoulas; Vanessa Lopez; Rebecca Montanari
Securing Services in Networked Cloud Infrastructures
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Vijay Varadharajan; Udaya Tupakula
PHE: An Efficient Traitor Tracing and Revocation for Encrypted File Syncing-and-Sharing in Cloud
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Yan Zhu; Guohua Gan; Guo Ruiqi; Dijiang Huang
Gazing into the crystal ball: when the Future Internet meets the Mobile Clouds
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Giuseppe Piro; Marica Amadeo; Gennaro Boggia; Claudia Campolo; Luigi A. Grieco; Antonella Molinaro; Giuseppe Ruggeri
n++Modeling Service Applications for Optimal Parallel Embedding
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Changcheng Huang; Jiafeng Zhu
A Forecasting Methodology for Workload Forecasting in Cloud Systems
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Francisco Javier Baldan; Sergio Ramirez-Gallego; Christoph Bergmeir; Francisco Herrera; Jose M. Benitez-Sanchez
Stochastic Workload Scheduling for Uncoordinated Datacenter Clouds with Multiple QoS Constraints
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Yunliang Chen; Lizhe Wang; Xiaodao Chen; Rajiv Ranjan; Albert Zomaya; Yuchen Zhou; Shiyan Hu
Statistical Model Checking-Based Evaluation and Optimization for Cloud Workflow Resource Allocation
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Mingsong Chen; Saijie Huang; Xin Fu; Xiao Liu; Jifeng He
SVDC: A Highly Scalable Isolation Architecture for Virtualized Layer-2 Data Center Networks
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Congjie Chen; Dan Li; Jun Li; Konglin Zhu
G-SD: Achieving Scalable Reverse Lookup using Group-based Shifted Declustering Layout in Large-scale File Systems
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Jun Wang; Junyao Zhang; Jiangling Yin; Dezhi Han
A Power and Latency Aware Cloudlet Selection Strategy for Multi-Cloudlet Environment
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Anwesha Mukherjee; Debashis De; Deepsubhra Guha Roy
A Distributed Coalition Game Approach to Femto-Cloud Formation
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:S. Tanzil; Omid Gharehshiran; Vikram Krishnamurthy
Co-operative Resource Allocation: Building an Open Cloud Market using Shared Infrastructure
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Kyle Chard; Kris Bubendorfer
An Efficient Strategy for Online Performance Monitoring of Datacenters via Adaptive Sampling
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Tingshan Huang; Nagarajan Kandasamy; Harish Sethu; Matthew Stamm
Towards Network-Aware Service Composition in the Cloud
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Shangguang Wang; Ao Zhou; Fangchun Yang; Rong N. Chang
Hadoop MapReduce for Mobile Clouds
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Johnu George; Chien-An Chen; Radu Stoleru; Geoffrey Xie
Cloud Benchmarking For Maximising Performance of Scientific Applications
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Blesson Varghese; Ozgur Akgun; Ian Miguel; Long Thai; Adam Barker
Dynamically Partitioning Workflow over Federated Clouds For Optimising the Monetary Cost and Handling Run-Time Failures
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Zhenyu Wen; Rawaa Qasha; Zequn Li; Rajiv Ranjan; Paul Watson; Alexander Romanovsky
PISCES: Optimizing Multi-job Application Execution in MapReduce
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Qi Chen; Jinyu Yao; Benchao Li; Zhen Xiao
Live Placement of Interdependent Virtual Machines to Optimize Cloud Service Profits and Penalties on SLAs
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Salah-Eddine Benbrahim; Alejandro Quintero; Martine Bellaiche
A Data Skew Oriented Reduce Placement Algorithm Based on Sampling
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Zhuo Tang; Wen Ma; Kenli Li; Keqin Li
Multi-Objective Service Composition with QoS Dependencies
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Ying Chen; Jiwei Huang; Chuang Lin; Xuemin Shen
Loop Parallelism Maximization for Multimedia DSP in Mobile Vehicular Clouds
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Yibin Li; Meikang Qiu; Wenyun Dai; Athanasios Vasilakos
Robust Performance-Based Resource Provisioning Using a Steady-State Model for Multi-Objective Stochastic Programming
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Kyle M. Tarplee; Anthony A. Maciejewski; Howard Jay Siegel
Privacy Protection and Intrusion Avoidance for Cloudlet-based Medical Data Sharing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Min Chen; Yongfeng Qian; Jing Chen; Kai Hwang; Shiwen Mao; Long Hu
Dithen: A Computation-as-a-Service Cloud Platform For Large-Scale Multimedia Processing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Joseph Doyle; Vasileios Giotsas; Mohammad Ashraful Anam; Yiannis Andreopoulos
Bandwidth On-demand for Multimedia Big Data Transfer across Geo-Distributed Cloud Data Centers
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Abdulsalam Yassine; Ali Asghar Nazari Shirehjini; Shervin Shirmohammadi
Adaptive Computing-plus-Communication Optimization Framework for Multimedia Processing in Cloud Systems
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Mohammad Shojafar; Claudia Canali; Riccardo Lancellotti; Jemal Abawajy
Energy-aware VM Consolidation in Cloud Data Centers Using Utilization Prediction Model
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Fahimeh Farahnakian; Tapio Pahikkala; Pasi Liljeberg; Juha Plosila; Nguyen Trung Hieu; Hannu Tenhunen
Trustworthy Enhancement for Cloud Proxy based on Autonomic Computing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Hui He; Weizhe Zhang; Chuanyi Liu; Honglei Sun
Agent-based Approaches for Intelligent InterCloud Resource Allocation
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Kwang Mong SIM
NetWatch: End-to-end Network Performance Measurement as a Service for Cloud
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Jiaqiang Liu; Yong Li; Haoyu Song; Depeng Jin
Dependency-aware Dependable Scheduling Workflow Applications with Active Replica Placement in the Cloud
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Ming Tao; Kaoru Ota; Mianxiong Dong
Performance-Based Pricing in Multi-Core Geo-Distributed Cloud Computing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Drazen Lucanin; Ilia Pietri; Simon Holmbacka; Ivona Brandic; Johan Lilius; Rizos Sakellariou
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) vs. in-House HPC Platform: a Cost Analysis
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Joseph Emeras; Sebastien Varrette; Valentin Plugaru; Pascal Bouvry
Adia: Achieving High Link Utilization with Coflow-Aware Scheduling in Data Center Networks
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Jingjie Jiang; Shiyao Ma; Bo Li; Baochun Li
Cost-minimizing Bandwidth Guarantee for Inter-datacenter Traffic
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Wenxin Li; Keqiu Li; Deke Guo; Geyong Min; Heng Qi; Jianhui Zhang
Integrating Mobile Display Energy Saving into Cloud-based Video Streaming via Rate-Distortion-Display Energy Profiling
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Qian Liu; Zhisheng Yan; Chang Wen Chen
Game Theoretical Analysis on Acceptance of a Cloud Data Access Control System Based on Reputation
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Lijun Gao; Zheng Yan; Laurence T. Yang
Cheating-Resilient Bandwidth Distribution in Mobile Cloud Computing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Snigdha Das; Manas Khatua; Sudip Misra
A Distributed Secure Outsourcing Scheme for Solving Linear Algebraic Equations in Ad Hoc Clouds
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Wenlong Shen; Bo Yin; Xianghui Cao; Yu Cheng; Xuemin Sherman Shen
Differentiated latency in data center networks with erasure coded files through traffic engineering
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:YU Xiang; Vaneet Aggarwal; Yih-Farn Chen; Tian Lan
STAR: SLA-aware Autonomic Management of Cloud Resources
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Sukhpal Singh; Inderveer Chana; Rajkumar Buyya
A Lightweight Secure Data Sharing Scheme for Mobile Cloud Computing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Ruixuan Li; Chenglin Shen; Heng He; Zhiyong Xu; Cheng-Zhong Xu
Towards Pricing for Sensor-Cloud
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Chunsheng Zhu; Xiuhua Li; Victor C.M. Leung; Laurence T. Yang; Edith C.-H. Ngai; Lei Shu
SNC: A Cloud Service Platform for Symbolic-Numeric Computation using Just-In-Time Compilation
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Peng Zhang; Yueming Liu; Meikang Qiu
Practical Privacy-Preserving MapReduce Based K-means Clustering over Large-scale Dataset
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Jiawei Yuan; Yifan Tian
Cost Optimization for Dynamic Replication and Migration of Data in Cloud Data Centers
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Yaser Mansouri; Adel Nadjaran Toosi; Rajkumar Buyya
Link-aware Virtual Machine Placement for Cloud Services based on Service-Oriented Architecture
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Fan-Hsun Tseng; Yong-Ming Jheng; Li-Der Chou; Han-Chieh Chao; Victor C.M Leung
Resource provisioning for task-batch based workflows with deadlines in public clouds
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Zhicheng Cai; Xiaoping Li; Ruben Ruiz
Speedy Cloud: Cloud Computing with Support for Hardware Acceleration Services
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Hassan Artail; Mazen Saghir; Mageda Sharafeddin; Hazem Hajj; Abdulrahman Kaitoua; Raghid Morcel; Haitham Akkary
Synergy: A Hypervisor Managed Holistic Caching System
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Debadatta Mishra; Purushottam Kulkarni; Raju Rangaswami
Securing Cloud Data under Key Exposure
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Ghassan O. Karame; Claudio Soriente; Krzysztof Lichota; Srdjan Capkun
Practical Privacy-Preserving Content-Based Retrieval in Cloud Image Repositories
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Bernardo Ferreira; Joao Rodrigues; Joao Leitao; Henrique Domingos
Empirical Discovery of Power-Law Distribution in MapReduce Scalability
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Fan Zhang; Majd Sakr; Kai Hwang; Samee Khan
Multimedia Processing Pricing Strategy in GPU-accelerated Cloud Computing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:He Li; Kaoru Ota; Mianxiong Dong; Athanasios Vasilakos; Koji Nagano
Faster MapReduce Computation on Clouds through Better Performance Estimation
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Seyed Morteza Nabavinejad; Maziar Goudarzi
A Markov Random Field Based Approach for Analyzing Supercomputer System Logs
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Thomas Hacker; Rui Pais; Chunming Rong
Faces in the clouds: long-duration, multi-user, cloud-assisted video conferencing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Richard Clegg; Raul Landa; David Griffin; Miguel Rio; Peter Hughes; Ian Kegel; Tim Stevens; Peter Pietzuch; Doug Williams
Online Inter-Datacenter Service Migrations
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:NIKOS TZIRITAS; Samee Khan; Thanasis Loukopoulos; Spyros Lalis; Cheng-Zhong Xu; Keqin Li; Albert Zomaya
Securing Aggregate Queries for DNA Databases
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Mohamed Nassar; Qutaibah Malluhi; Mikhail Atallah; Abdullatif Shikfa
Publicly Verifiable Boolean Query Over Outsourced Encrypted Data
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Shunrong Jiang; Xiaoyan Zhu; Linke Guo; jianqing liu
Achieving Privacy-friendly Storage and Secure Statistics for Smart Meter Data on Outsourced Clouds
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Zijian Zhang; Mianxiong Dong; Liehuang Zhu; Zhitao Guan; Ruoyu Chen; Rixin Xu; Kaoru Ota
DemePro: DEcouple packet Marking from Enqueuing for multiple services with PROactive congestion control
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Chengxi Gao; Victor C.S. Lee; Keqin Li
A Robust Reputation Management Mechanism in Federated Cloud
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Subhasis Thakur; John G. Breslin
Correlation Modeling and Resource Optimization for Cloud Service with Fault Recovery
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Xiwei Qiu; Yuanshun Dai; Yanping Xiang; Liudong Xing
A Johnson's-Rule-Based Genetic Algorithm for Two-Stage-Task Scheduling Problem in Data-Centers of Cloud Computing
Publisher: IEEE Computer Society
Authors:Yonghua Xiong; Suzhen Huang; Min Wu; Jinhua She; Keyuan Jiang
Engineering Education: Challenges for Innovation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Teresa Restivo; Gustavo Alves
Energy Harvesting Aided Device-to-Device Communication Underlaying the Cellular Downlink
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shruti Gupta; Rong Zhang; Lajos Hanzo
Two-Stage Time-Domain Pilot Contamination Elimination in Large-Scale Multiple-Antenna Aided and TDD based OFDM Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xinying Guo; Jiankang Zhang; Sheng Chen; Xiaomin Mu; Lajos Hanzo
The Achievable Rate of Interweave Cognitive Radio in the Face of Sensing Errors
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Aaqib Patel; Zafar Khan; Shabbir Merchant; Uday Desai; Lajos Hanzo
Virtual-Pod-Assisted Routing and Resource Assignment in Elastic All-Optical Intra-Datacenter Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Limei Peng; Min Chen; Kiejin Park; Chan-Hyun Youn
Packet Size Optimization for Cognitive Radio Sensor Networks Aided Internet of Things
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chitradeep Majumdar; Doohwan Lee; Aaqib Ashfaq Patel; Shabbir N. Merchant; Uday B. Desai
DPCA: Data Prioritization and Capacity Assignment in Wireless Sensor Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Taj Rahman; Huansheng Ning; Haodi Ping; Zahid Mahmood
Elastic Load Balancing Using Self-Adaptive Replication Management
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jui-Pin Yang
Partial Discharge Detection and Recognition in Random Matrix Theory Paradigm
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lingen Luo; Bei Han; Jingde Chen; Gehao Sheng; Xiuchen Jiang
High-level Synthesis for Semi-global Matching: Is the juice worth the squeeze?
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Affaq Qamar; Fahad Muslim; Francesco Gregoretti; Luciano Lavagno; Mihai T. Lazarescu
Reciprocal Learning for Robot Peers
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Tzuu-Hseng S. Li; Chin-Yin Liu; Ping-Huan Kuo; Yi-Hsuan Chen; Chun-Hsien Hou; Hua-Yu Wu; Chung-Lin Lee; Yi-Bin Lin; Wei-Hsin Yen; Cheng-Ying Hsieh
A Novel Efficient Address Mutation Scheme for IPv6 Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shen Yan; Xiaohong Huang; Maode Ma; Pei Zhang; Yan Ma
A Metamodel for the Rubus Component Model: Extensions for Timing and Model Transformation from EAST-ADL
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alessio Bucaioni; Antonio Cicchetti; Federico Ciccozzi; Saad Mubeen; Mikael Sjodin
Concept of Entire Boolean Values Recalculation from Aggregates in the Preprocessed Category of Incomplete Soft Sets
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Muhammad Sadiq Khan; Tutut Herawan; Ainuddin Wahid Abdul Wahab; Ghulam Mujtaba; Mohammed Ali Al-Garadi
Novel Unsupervised SPITters Detection Scheme by Automatically Solving Unbalanced Situation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Kentaroh Toyoda; Mirang Park; Naonobu Okazaki; Tomoaki Ohtsuki
Multi-Set Space-Time Shift Keying And Space-Frequency Space-Time Shift Keying for Millimeter-Wave Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ibrahim Hemadeh; Mohammed El-Hajjar; SeungHwan Won; Lajos Hanzo
Chronological BigData Curation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Seungjin Choi; Jiwan Seo; Mucheol Kim; Sunghyun Kang; Sangyong Han
Social-Aware Resource Allocation for Content Dissemination Networks: An Evolutionary Game Approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhaolong Huang; Hui Tian; Shaoshuai Fan; Zi Xing; Xixi Zhang
Green Symbiotic Cloud Communications: Virtualized Transport Layer and Cognitive Decision Function
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:H.D. Mustafa; S.N. Merchant; U.B. Desai; Brij Mohan Baveja
A Cooperation-based Caching Scheme for Heterogeneous Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Junchao Ma; Jiahuan Wang; Pingzhi Fan
Long Short-Term Memory with Quadratic Connections in Recursive Neural Networks for Representing Compositional Semantics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dong Wu; Mingmin Chi
On Practical Issues of ENF Based Audio Forensics
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guang Hua; Guoan Bi; Vrizlynn L. L. Thing
Interactive Multiple Model Filter for Land-Mobile Satellite Communications at Ka-Band
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Paulo Victor R. Ferreira; Randy Paffenroth; Alexander M. Wyglinski
Delay and Throughput Analysis of Cognitive Go-Back-N HARQ in the Face of Imperfect Sensing
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ateeq Rehman; Lie-Liang Yang; Lajos Hanzo
A Systematic Review on Educational Data Mining
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ashish Dutt; Maizatul Akmar Ismail; Tutut Herawan
A Standardised Modular Approach for Site SCADA Applications within a Water Utility
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alex D.L. Gray; Ioana Pisica; Gareth A. Taylor; Louisa Whitehurst
Novel Anti-Deception Jamming Method by Measuring Phase Noise of Oscillators in LFMCW Tracking Radar Sensor Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mahdi Nouri; Mohsen Mivehchy; Mohamad Farzan Sabahi
Performance Characterization of Machine-to-Machine Networks With Energy Harvesting and Social-Aware Relays
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sai Huang; Zhiqing Wei; Yuan Xin; Zhiyong Feng; Ping Zhang
Contemporary Study of Radio Noise Characteristics in Diverse Environments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Alexandros Palaios; Vanya M. Miteva; Petri Mahonen
Wireless Energy Harvesting Assisted Two-Way Cognitive Relay Networks: Protocol Design and Performance Analysis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Dang Khoa Nguyen; Dushantha Nalin Jayakody; Symeon Chatzinotas; John Thompson; Jun Li
Balanced Load Distribution with Energy Hole Avoidance in Underwater WSNs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Irfan Azam; N. Javaid; Ashfaq Ahmad; Abdul Wadood; Ahmad Almogren; Atif Alamri
When Mobile Crowd Sensing Meets Traditional Industry
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lei Shu; Yuanfang Chen; Zhiqiang Huo; Neil Bergmann; Lei Wang
Dynamic bandwidth allocation for OFDMA-PONs using Hidden Markov Model
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wansu Lim; Pandelis Kourtessis; John M. Senior; Yongsoo Na; Yazan Allawi; Sungbae Jeon; Hae Chung
Waveform Design for 5G Networks: Analysis and Comparison
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yinsheng Liu; Xia Chen; Bo Ai; Zhangdui Zhong; Deshan Miao; Zhuyan Zhao; Jingyuan Sun; Yong Teng; Hao Guan
Multiple-Beam Selection with Limited Feedback for Hybrid Beamforming in Massive MIMO Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yuwei Ren; Yingmin Wang; Can Qi; Yinjun Liu
A Review on Mobile SMS Spam Filtering Techniques
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shafi'i Muhammad Abdulhamid; Muhammad Shafie Abd Latiff; Haruna Chiroma; Oluwafemi Osho; Gaddafi Abdul-Salaam; Adamu Abu Bakar; Tutut Herawan
Fabric Defect Detection for Apparel Industry: A Nonlocal Sparse Representation Approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Le Tong; Wai Keung Wong; Chun Kit Kwong
On Bandwidth Efficiency analysis for LS-MIMO with Hardware Impairments
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Talha Younas; Jiandong Li; Jehangir Arshad
In-situ Timing Monitor based Adaptive Voltage Scaling System for Wide-Voltage-Range Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weiwei Shan; Longxing Shi; Jun Yang
Cross-layer Optimization and Protocol Analysis for Cognitive Ad Hoc Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Yinglei Teng; Mei Song
Robust Adaptive Fusion Tracking based on Complex Cells and Keypoints
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Sixian Chan; Xiaolong Zhou; Shengyong Chen
Low-Profile Design of Broadband High gain Circularly Polarized Fabry-Perot Resonator Antenna and its Array with Linearly Polarized Feed
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhen-Guo Liu; Wei-Bing LU
Event Detection and User Interest Discovering in Social Media Data Streams
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Lei-lei Shi; Lu Liu; Yan Wu; Liang Jiang; James Hardy
A Wearable Device and System for Movement and Biometric Data Acquisition for Sports Applications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Marko Kos; Iztok Kramberger
Transitivity Demolition and the Fall of Social Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hung T. Nguyen; Nam P. Nguyen; Tam Vu; Huan X. Hoang; Thang N. Dinh
Patch-related Vulnerability Detection Based on Symbolic Execution
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Weizhong Qiang; Yuehua Liao; Guozhong Sun; Laurence T. Yang; Deqing Zou; Hai Jin
Enabling Telecare Medical Information Systems with Strong Authentication and Anonymity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Hu Xiong; Junyi Tao; Chen Yuan
A Flexible FPGA-Based Quasi-Cyclic LDPC Decoder
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Peter Hailes; Lei Xu; Robert G. Maunder; Bashir M Al-Hashimi; Lajos Hanzo
Collagen Analysis at Terahertz Band using Double-Debye Parameter Extraction and Particle Swarm Optimisation
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Ke Yang; Nishtha Chopra; Qammer Abbasi; Khalid Qaraqe; Akram Alomainy
Energy-Efficient Stable Matching for Resource Allocation in Energy Harvesting-Based Device-to-Device Communications
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhenyu Zhou; Caixia Gao; Chen Xu; Tao Chen; Di Zhang; Shahid Mumtaz
A Jacobian Matrix-based Learning Machine and Its Applications in Medical Diagnosis
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Mu-Chun Su; Yi-Zeng Hsieh; Chen-Hsu Wang; Pa-Chun Wang
Forehead EEG in Support of Future Feasible Personal Healthcare Solutions: Sleep Management, Headache Prevention, and Depression Treatment
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Chin-Teng Lin; Chun-Hsiang Chuang; Zehong Cao; Avinash Singh; Chih-Sheng Huang; Yi-Hsin Yu; Mauro Nascimben; Yu-Ting Liu; Jung-Tai King; Tung-Ping Su; Shuu-Jiun Wang
Superposition Spinal Codes with Unequal Error Protection Property
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaopu Yu; Ying Li; Weiqiang Yang
Energy-Efficient Survivable Grooming in Software-Defined Elastic Optical Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jingjing Wu; Zhaolong Ning; Lei Guo
Cooperative In-Vivo Nano-Network Communication at Terahertz Frequencies
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Qammer H. Abbasi; Ali A. Nasir; Ke Yang; Khalid Qaraqe; Akram Alomainy
Convergence analysis of Caputo-type fractional order complex-valued neural networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jian Wang; Guoling Yang; Bingjie Zhang; Zhanquan Sun; Yusong Liu; Jichao Wang
Incipient Fault Diagnosis of Roller Bearing using Optimized Wavelet Transform based Multi-speed Vibration Signatures
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Zhiqiang Huo; Yu Zhang; Pierre Francq; Lei Shu; Jianfeng Huang
A data-driven daylight estimation approach to lighting control
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Stefano Borile; Ashish Pandharipande; David Caicedo; Luca Schenato; Angelo Cenedese
Research and Simulation of Queue Management Algorithms in Ad Hoc Network under DDoS Attack
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Wei; Houbing Song; Huihui Wang; Xiumei Fan
Preserving Content Integrity of Digital Holy Quran: Survey and Open Challenges
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Saqib Hakak; Amirrudin Kamsin; Omar Tayan; Mohd Yamani Idna Idris; Abdullah Gani; Saber Zerdoumi
PMDC Motor Parameter Estimation using Bio-Inspired Optimization Algorithms
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:V. Sankardoss; P. Geethanjali
Recognizing Emotions from Whispered Speech Based on Acoustic Feature Transfer Learning
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Jun Deng; Sascha Fruhholz; Zixing Zhang; Bjorn Schuller
Data Backlog Analysis in Energy Harvesting Communication Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Riheng Jia; Jinbei Zhang; Peng Liu; Xiaoyang Liu; Xiaoying Gan; Xinbing Wang
Optimizing OSSB Generation Using Semiconductor Optical Amplifier (SOA) for 5G Millimeter Wave Switching
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fadhel Saadaoui; Mohamed Fathallah; Amr Ragheb; Irfan Memon; Habib Fathallah; Saleh Alshebeili
Outage Constrained Robust Hybrid Coordinated Beamforming for Massive MIMO Enabled Heterogeneous Cellular Networks
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Guixian Xu; Chia-Hsiang Lin; Weiguo Ma; Shanzhi Chen; Chong-Yung Chi
SDN Orchestration for Next Generation Inter-Networking: A Multipath Forwarding Approach
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Abdul Basit; Saad Bin Qaisar; Hamid Rasool Syed; Mudassar Ali
Energy Balance-Based Steerable Arguments Coverage Method in WSNs
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Wei Wei; Zeyu Sun; Houbing Song; Huihui Wang; Xiumei Fan
A Bayesian optimal design for accelerated degradation testing based on the Inverse Gaussian process
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xiaoyang Li; Yuqing Hu; Enrico Zio; Rui Kang
Improving the Detection of Noise Artifacts in Gravitational-wave Data with a Classifier Graph
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Xi Zhang; Yingsheng Ji
Wireless Information and Power Transfer Design for Energy Cooperation Distributed Antenna Systems
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Fangchao Yuan; Shi Jin; Kit Wong; Jie Zhao; Hong-bo Zhu
Flexible Radio Access Beyond 5G: A Future Projection on Waveform, Numerology & Frame Design Principles
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:ZEKERIYYA ANKARALI; Berker Pekoz; HUSEYIN ARSLAN
Image Fusion Using Quaternion Wavelet Transform and Multiple Features
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Pengfei Chai; Xiaoqing Luo; Zhancheng Zhang
Low-Sparsity Unobservable Attacks Against Smart Grid: Attack Exposure Analysis and a Data-Driven Attack Scheme
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Authors:Shengli Xie; Junjie Yang; Kan Xie; Yi Liu; Zhaoshui He


Advertisement