IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - Path planning of automated guided vehicles based on improved A-Star algorithm

2015 IEEE International Conference on Information and Automation (ICIA)

Author(s): Chunbao Wang ; Lin Wang ; Jian Qin ; Zhengzhi Wu ; Lihong Duan ; Zhongqiu Li ; Mequn Cao ; Xicui Ou ; Xia Su ; Weiguang Li ; Zhijiang Lu ; Mengjie Li ; Yulong Wang ; Jianjun Long ; Meiling Huang ; Yinghong Li ; Qiuhong Wang
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Publication Date: 1 August 2015
Conference Location: Lijiang, China
Conference Date: 8 August 2015
Page(s): 2,071 - 2,076
ISBN (Electronic): 978-1-4673-9104-7
ISBN (USB): 978-1-4673-9103-0
DOI: 10.1109/ICInfA.2015.7279630
Regular:

With the development of automated logistics systems, flexible manufacture systems (FMS) and unmanned automated factories, the application of automated guided vehicle (AGV) gradually become more... View More

Advertisement