IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - Generation and characterization of femtosecond petawatt Ti:sapphire laser

2007 Quantum Electronics and Laser Science Conference

Author(s): Xiaoyan Liang ; Yuxin Leng ; Cheng Wang ; Lihuang Lin ; Chuang Li ; Baozhen Zhao ; Yunhua Jiang ; Xiaoming Lu ; Mingyun Hu ; Haihe Lu ; Dingjun Yin ; Yongliang Jiang ; Chunmei Zhang ; Xingqiang Lu ; Hui Wei ; Jianqiang Zhu ; Ruxin Li ; Zhizhan Xu
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Publication Date: 1 May 2007
Conference Location: Baltimore, MD, USA, USA
Conference Date: 6 May 2007
Page(s): 1 - 2
ISBN (CD): 978-1-55752-834-6
DOI: 10.1109/QELS.2007.4431498
Regular:

A Ti:sapphire laser with output of 0.89PW/29.0fs based on the scheme of chirped pulse amplification has been developed. The high gain amplification was achieved in large aperture amplifiers by... View More

Advertisement