IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - Pyramidal Optical Flow Method-Based Lightweight Monocular 3D Vascular Point Cloud Reconstruction

Author(s): Chang Liu ; Shipu Xu ; Xiaojun Liu ; Ning Xie ; Zhao Zhang ; Huangxing Lin ; Yaqiong Hu ; Eyk Ng ; Dangzhao Chen ; Lei Zhao ; Yifan Lu ; Xin Dai
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Publication Date: 1 January 2019
Volume: 7
Page(s): 167,420 - 167,428
ISSN (Electronic): 2169-3536
DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2953818
Regular:

We propose a method for reconstructing a 3D point cloud of the organ model based on optical flow and take the 3D cardiovascular model reconstruction as an example. This optical-flow distribution... View More

Advertisement