IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - Grain Boundary Josephson Junction Harmonic Mixer Coupled With a Bowtie Loaded Meander Antenna With Zero-Bias Operation

Author(s): Mei Yu ; Jian Chen ; Peiheng Wu ; Haifeng Geng ; Xiang Gao ; Tao Hua ; Wei Chen ; Jianxin Shi ; Weiwei Xu ; Zhi Ning Chen ; Huabing Wang
Sponsor(s): Council on Superconductivity
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Publication Date: 1 December 2019
Volume: 29
Page(s): 1 - 4
ISSN (CD): 2378-7074
ISSN (Electronic): 1558-2515
ISSN (Paper): 1051-8223
DOI: 10.1109/TASC.2019.2951120
Regular:

The high-Tc superconducting (HTS) bicrystal YBa2Cu3O7-δ (YBCO) zero-bias-operation Josephson junction (JJ) harmonic mixer coupled with a bowtie... View More

Advertisement