IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - A Compensation Method for Active Phased Array Antennas : Using a Strain-Electromagnetic Coupling Model

Author(s): Congsi Wang ; Yu Shi ; Baofu Tang ; Jing Liu ; Yan Wang ; Shuai Yuan ; Baoyan Duan ; Peiyuan Lian ; Song Xue ; Biao Du ; Wei Gao ; Zhihai Wang
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Volume: PP
Page(s): 0
ISSN (Electronic): 1558-4143
ISSN (Paper): 1045-9243
DOI: 10.1109/MAP.2019.2950926
Advertisement