IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - L-band GHz femtosecond passively harmonic mode-locked Er-doped fiber laser based on nonlinear polarization rotation

Author(s): Yuanda Ling ; Qianqian Huang ; Chuanhang Zou ; Zhikun Xing ; Zhijun Yan ; Chang Zhao ; Kaiming Zhou ; Lin Zhang ; Chengbo Mou
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Volume: PP
Page(s): 1
ISSN (CD): 1943-0647
ISSN (Electronic): 1943-0655
DOI: 10.1109/JPHOT.2019.2927771
Regular:

Via using an L-band optimized in-fiber polarizing grating device, a GHz L-band femtosecond passively harmonic mode-locked (PHML) Er-doped fiber laser based on nonlinear polarization rotation (NPR)... View More

Advertisement