Optical Society (The) (OSA) - Satellite-Borne High-Brightness Source of Entangled Photons

2019 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO)

Author(s): Yuan Cao ; Yu-Huai Li ; Guang-Bing Li ; Sheng-Kai Liao ; Ji-Gang Ren ; Juan Yin ; Cheng-Zhi Peng ; Jian-Wei Pan
Publisher: Optical Society (The) (OSA)
Publication Date: 1 May 2019
Conference Location: San Jose, CA, USA, USA
Conference Date: 5 May 2019
Page(s): 1 - 2
ISBN (Electronic): 978-1-943580-57-6
DOI: 10.23919/CLEO.2019.8749152
Regular:

The satellite-borne high-brightness source of polarization-entangled photons was developed and launched with the "Micius" quantum science satellite. With this source we implemented the Bell... View More

Advertisement