IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - Corrosive Behavior of Silver Electrode in Inverted Perovskite Solar Cells Based on Cu:NiOx

Author(s): Hao Li ; Ruihan Yang ; Chenyun Wang ; Yafei Wang ; Hao Chen ; Hualin Zheng ; Detao Liu ; Ting Zhang ; Feng Wang ; Pengzhan Gu ; Jiang Wu ; Zhi David Chen ; Ping Zhang ; Shibin Li
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Publication Date: 1 July 2019
Volume: 9
Page(s): 1,081 - 1,085
ISSN (Electronic): 2156-3403
ISSN (Paper): 2156-3381
DOI: 10.1109/JPHOTOV.2019.2910192
Regular:

The stability issue of perovskite solar cells is the greatest bottleneck on the way to commercialization. Here, we report the degradation mechanism of perovskite solar cells (PSCs) with inverted... View More

Advertisement