Optical Society (The) (OSA) - Demonstration of 260-Gb/s Single-Lane EML-Based PS-PAM-8 IM/DD for Datacenter Interconnects

2019 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC)

Author(s): Jiao Zhang ; Jianjun Yu ; Li Zhao ; Kaihui Wang ; Jianyang Shi ; Xinying Li ; Miao Kong ; Wen Zhou ; Xiaolong Pan ; Bo Liu ; Xiangjun Xin ; Liwei Zhang ; Yun Zhang
Publisher: Optical Society (The) (OSA)
Publication Date: 1 March 2019
Conference Location: San Diego, CA, USA, USA
Conference Date: 3 March 2019
Page(s): 1 - 3
ISBN (Electronic): 978-1-943580-53-8
Regular:

We experimentally demonstrated single-lane EML-based IM/DD 106-Gbaud PAM-4 and PS-PAM-8 signals transmission over 1-km NZDSF based on Pre-EQ and clipping technique. 260-Gb/s PS-PAM-8 signal... View More

Advertisement