IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - Yb-Doped Aluminophosphosilicate Triple-Clad Laser Fiber With High Efficiency and Excellent Laser Stability

Author(s): Shuang Liu ; Huan Zhan ; Kun Peng ; Shihao Sun ; Yuwei Li ; Li Ni ; Xiaolong Wang ; Jiali Jiang ; Juan Yu ; Rihong Zhu ; Jianjun Wang ; Feng Jing ; Aoxiang Lin
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Publication Date: 1 April 2019
Volume: 11
Page(s): 1 - 10
ISSN (CD): 1943-0647
ISSN (Electronic): 1943-0655
DOI: 10.1109/JPHOT.2019.2898679
Regular:

We fully demonstrated an ytterbium (Yb) doped triple-clad laser fiber with intense pump absorption, high efficiency, and laser stability. P5+/Al3+ molar ratio in the central... View More

Advertisement