IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - Polarization-Maintaining Single-Frequency Fiber Laser With Quadruple Wavelengths at the C-Band

Author(s): Kunyi Li ; Zhongmin Yang ; Shanhui Xu ; Huaqiu Deng ; Pengfei Ma ; Wei Lin ; Huihui Cheng ; Xianchao Guan ; Changsheng Yang ; Qilai Zhao ; Yuning Zhang
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Publication Date: 1 October 2018
Volume: 10
Page(s): 1 - 10
ISSN (CD): 1943-0647
ISSN (Electronic): 1943-0655
DOI: 10.1109/JPHOT.2018.2871076
Regular:

In this paper, a polarization-maintaining quad-wavelength (QW) single-frequency fiber laser (SFFL) at the C-band with the novel and compact structure is demonstrated. Applying the rate... View More

Advertisement