IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - A Tunable Single Passband Microwave Photonic Filter of Overcoming Fiber Dispersion Induced Amplitude Fading

Author(s): Lu Xu ; Xi Kong ; Ziwei Wang ; Haitao Tang ; Xiaolong Liu ; Yuan Yu ; Jianji Dong ; Xinliang Zhang
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Publication Date: 1 June 2017
Volume: 9
Page(s): 1 - 8
ISSN (CD): 1943-0647
ISSN (Electronic): 1943-0655
DOI: 10.1109/JPHOT.2017.2703940
Regular:

A tunable single passband microwave photonic filter (MPF) of overcoming fiber dispersion induced amplitude fading of the microwave passband is proposed and demonstrated. The passband amplitude of... View More

Advertisement