IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - High Power Continuous Wave Yb:YAG Composite Crystal Zigzag Slab Amplifier at Room Temperature

Author(s): Mi Li ; Tangjian Zhou ; Liu Xu ; Qingsong Gao ; Hao Hu ; Yingcheng Wu ; Dan Wang ; Jianmin Li ; Jun Lei ; Wenqiang Lv ; Yi Yu ; Zhenhai Wu ; Na Zhao
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Publication Date: 1 December 2017
Volume: 9
Page(s): 1 - 9
ISSN (CD): 1943-0647
ISSN (Electronic): 1943-0655
DOI: 10.1109/JPHOT.2017.2768408
Regular:

A 7.07-kW Yb:YAG composite crystal zigzag slab amplifier at room temperature is developed and demonstrated, the optical-to-optical efficiency is about 29.5% and the slope efficiency is 39.5%,... View More

Advertisement