IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - Anisotropic Plasmonic Response of Black Phosphorus Nanostrips in Terahertz Metamaterials

Author(s): Qingqing Fo ; Ling Pan ; Xieyu Chen ; Quan Xu ; Chunmei Ouyang ; Xueqian Zhang ; Zhen Tian ; Jianqiang Gu ; Liyuan Liu ; Jiaguang Han ; Weili Zhang
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Publication Date: 1 June 2018
Volume: 10
Page(s): 1 - 9
ISSN (CD): 1943-0647
ISSN (Electronic): 1943-0655
DOI: 10.1109/JPHOT.2018.2842059
Regular:

Two-dimensional black phosphorus (BP) recently emerged as an outstanding material for optoelectronics and nanophotonics applications. In contrast to graphene, BP has a sufficiently large... View More

Advertisement