IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - Au Nanoparticles-Decorated Surface Plasmon Enhanced ZnO Nanorods Ultraviolet Photodetector on Flexible Transparent Mica Substrate

Author(s): Hainan Zhang ; Yunfei Zhao ; Xiangshun Geng ; Yao Huang ; Yuxing Li ; Houfang Liu ; Yu Liu ; Yutao Li ; Xuefeng Wang ; He Tian ; Renrong Liang ; Tian-Ling Ren
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Publication Date: 1 January 2019
Volume: 7
Page(s): 196 - 202
ISSN (Electronic): 2168-6734
DOI: 10.1109/JEDS.2018.2889888
Regular:

An ultraviolet (UV) photodetector based on hydrothermally processed ZnO nanorods (ZnO NRs) decorated by gold nanoparticles (Au NPs) was demonstrated to exhibit extraordinary optoelectronic... View More

Advertisement