IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - A Near 60% Efficiency Single-Slab Nd:YAG High-Power Laser With Adjustable Pulse Duration

Author(s): Lin Zhang ; Ya-Ding Guo ; Zhong-Zheng Chen ; Ke-Lin Gong ; Jia-Lin Xu ; Lei Yuan ; Yan-Yong Lin ; Shuai Meng ; Yang Li ; Chong-Feng Shao ; Shuai Li ; Zhi-Feng Zhang ; Yong Bo ; Qin-Jun Peng ; Da-Fu Cui ; Zu-Yan Xu
Sponsor(s): IEEE Lasers and Electro-Optics Society
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Publication Date: 1 March 2019
Volume: 31
Page(s): 405 - 408
ISSN (Electronic): 1941-0174
ISSN (Paper): 1041-1135
DOI: 10.1109/LPT.2019.2896579
Regular:

We report a new approach to effectively improve the optical-to-optical efficiency for quasi-continuous-wave (QCW) lasers by adjusting the pump pulse duration. During our single-slab laser... View More

Advertisement