IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - Calibration and Status of the 3-D Imaging Calorimeter of DAMPE for Cosmic Ray Physics on Orbit

Author(s): Libo Wu ; Sicheng Wen ; Chengming Liu ; Haoting Dai ; Yifeng Wei ; Zhiyong Zhang ; Xiaolian Wang ; Zizong Xu ; Changqing Feng ; Shubin Liu ; Qi An ; Yunlong Zhang ; Guangshun Huang ; Yuanpeng Wang ; Chuan Yue ; Jingjing Zang ; Jianhua Guo ; Jian Wu ; Jin Chang
Sponsor(s): IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Publication Date: 1 August 2018
Volume: 65
Page(s): 2,007 - 2,012
ISSN (Electronic): 1558-1578
ISSN (Paper): 0018-9499
DOI: 10.1109/TNS.2018.2814619
Regular:

The Dark Matter Particle Explorer developed in China was designed to search for evidence of dark matter particles by observing primary cosmic rays and gamma rays in the energy range from 5 GeV to... View More

Advertisement