IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - Graphene/MoS2/Si Nanowires Schottky-NP Bipolar van der Waals Heterojunction for Ultrafast Photodetectors

Author(s): Yongqiang Yu ; Zhi Li ; Zhijian Lu ; Xiangshun Geng ; Yingchun Lu ; Gaobin Xu ; Li Wang ; Jiansheng Jie
Sponsor(s): IEEE Electron Devices Society
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Publication Date: 1 November 2018
Volume: 39
Page(s): 1,688 - 1,691
ISSN (Electronic): 1558-0563
ISSN (Paper): 0741-3106
DOI: 10.1109/LED.2018.2872107
Regular:

Here, we demonstrate a novel 2-D-3-D graphene (Gr)/MoS2/Si nanowires Schottky-NP bipolar van der Waals heterostructure, which allows the combination of the unique properties of 2-D... View More

Advertisement