Tsinghua University Press Ltd. - Application of block copolymer in three-liquid-phase extraction system

Author(s): Shufeng Shen ; Zhidong Chang ; Xinghua Sun ; Xin Hu ; Huizhou Liu
Publisher: Tsinghua University Press Ltd.
Publication Date: 1 April 2006
Volume: 11
Page(s): 248 - 251
ISSN (Electronic): 1007-0214
DOI: 10.1016/S1007-0214(06)70184-5
Regular:

A novel three-liquid-phase extraction system (TES) composed of butyl acetate, block copolymer polyethylene oxide-polypropylene oxide-polyethylene oxide and ammonium sulphate aqueous solution... View More

Advertisement