IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. - Enhanced 1524-nm Emission From Ge Quantum Dots in a Modified Photonic Crystal L3 Cavity

Author(s): Yong Zhang ; Cheng Zeng ; Danping Li ; Zengzhi Huang ; Kezheng Li ; Jinzhong Yu ; Juntao Li ; Xuejun Xu ; Takuya Maruizumi ; Jinsong Xia
Publisher: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Publication Date: 1 October 2013
Volume: 5
Page(s): 4,500,607
ISSN (CD): 1943-0647
ISSN (Electronic): 1943-0655
DOI: 10.1109/JPHOT.2013.2280525
Regular:

Light emitters based on Ge quantum dots embedded in modified photonic crystal three defect-long (L3) cavities are fabricated and characterized. Several sharp resonant luminescence peaks dominate... View More

Advertisement